Психологія і суспільство 2004 №02 (16) - файл n1.rtf

Психологія і суспільство 2004 №02 (16)
Скачать все файлы (6015.1 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.rtf6016kb.04.02.2014 03:58скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


2

2004 — № 2


Журнал входить до переліку видань Вищої атестаційної комісії України у галузі психологічних і соціологічних наук

(Постанова ВАК України № 2-05/9 від 14 листопада 2001 року)

Засновник:

Тернопільська академія народного господарства

(Рекомендовано до видання вченою радою ТАНГ, протокол № 7 від 26 травня 2004 року)

Видавець:

Інститут експериментальних систем освіти

Редакційна колегія: Анатолій Фурман (головний редактор), Лариса Аза, Віль Бакіров, Георгій Балл, Іван Бех, Мирослав Боришевський, Леонід Бурлачук, Тетяна Вісковатова, Іван Гавриленко, Оксана Гуменюк (заступник головного редактора), Олена Донченко, Олександр Дусавицький, Тетяна Зелінська, Олена Іванова, В'ячеслав Казміренко, Володимир Калін, Людмила Карамушка, Зіновія Карпенко, Віктор Клименко, Алла Коваленко, Надія Колісник (відповідальний секретар), Олена Кононко, Микола Корнєв, Олександр Лактіонов, Георгій Ложкін, Юрій Максименко, Наталія Максимова, Ірина Маноха, Михайло Мельник, Валентин Моляко, Юрій Москаль (заступник головного редактора), Петро М'ясоїд, Елеонора Носенко, Лідія Орбан-Лембрик, Марія Пірен, Неля Побірченко, Валентина Подшивалкіна, Юлія Приходько, Валентин Рибалка, Мирослав Савчин, Олександр Самойлов, Ольга Саннікова, Валентина Семиченко, Олег Скідін, Валентин Тарасенко,

Віталій Татенко, Тетяна Титаренко, Іван Ткаченко, Михайло Томчук, Вікторія Третьяченко, Юрій Трофімов, Тамара Хомуленко, Борис Цуканов, Олексій Чебикін, Наталія Чепелєва, Юрій Швалб, Сергій Яковенко, Юрій Яковенко (заступник головного редактора), Тамара Яценко

Редакційна рада:

Сергій Юрій (голова), Віктор Андрущенко, Сергій Болтівець, Зіновій Гуцайлюк, Микола Дробноход, Володимир Євтух, Петро Кононенко, Володимир Кравець, Віталій Курило, Михайло Лучко, Василь Майборода, Сергій Максименко, Олександр Маноха, Алла Мельник (заступник голови), Олексій Мороз, Віктор Огнев'юк, Віталій Погребняк, Анатолій Погрібний, Володимир Прісняков, Євген Савельєв, Галина Сагач, Микола Слюсаревський, Микола Стрішенець, Григорій Терещук, Олександр Устенко, Роман Федорович

Адреса редакції": 46004, Україна, м. Тернопіль, вул. Львівська, 1, кім. 11, 12 Тел./факс (0352) 435985, e-mail: furman@ukrbiz.net, www.furman.ukrbiz.net

ЗМІСТ

Фундаментальні дослідження

5

В'ячеслав Казміренко Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій

Методологія як сфера миследіяльності

30

Георгій Щедровицький Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок

Теорія та історія психології

50

Юлія Мединська Колективне несвідоме

як глибинна детермінанта етнічного процесу

Загальна соціологія

118

Наталія Цимбалюк, Юрій Яковенко

Еволюція дозвілля

в контексті соціологічних категорій

Соціальна психологія

125

Оксана Гуменюк

Я-концепція у плині соціального довкілля

Вікова психологія

144

Олена Довгань

Специфіка кризи особистості у юнацькому віці
151

До уваги авторів!
153

Наші автори
154

Резюме англійською мовою

4

2004 — № 2
суспільство]

CONTEST

Fundamental Research


Methodology

as Field of Activity


Theory and History of Psychology

5 Viacheslav Kazmirenko

Social Psychological Regulation of Organizations Activity

30 Gergiy Schedrovitsky

Methodological organization of System and Structural Studies and Treatments

50 Yuliya Medynska

Collective Ignorance as Deep Determinant of Ethnic Process


General Social Science

118 Nataliya Tsymbaliuk, Yurii Yakovenko Leisure Evolution in Context of Sociological Categories


Social Psychology
Age

Psychology

125 144
Oksana Humeniuk

Self-conception in Course of Social Surroundings Olena Dovhan

Personality Crisis Peculiarities in Juvenile age

149 Important Information for Authors!

  1. Our Authors

  2. Annotations in English

В. Казміренко

5

Фундаментальні дослідження

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Вячеслав КАЗМІРЕНКО Copyright © 2004

Суспільна та наукова актуальність роботи. Однією з найхарактерніших тен­денцій сучасної психологічної науки є постійне розширення сфери предмета її досліджень. Розвиток міждисциплінар­них зв'язків, уведення до наукового апа­рату системної методології розкривають нові можливості психології. При цьому дедалі актуальнішою стає її генералі-заційна роль. Важко знайти сегмент со­ціальної, гуманітарної чи технічної сфери науки і практики, де б сьогодні не вико­ристовувалися у тому чи іншому обсязі психологічні знання. Це значною мірою покладає на саму психологічну науку важливі завдання, пов'язані з потребою удосконалення свого понятійного апа­рату, оформлення комплексних експери­ментальних дослідницьких технологій, по­яснювальних принципів і, зрештою, об­ґрунтування нових концептів свого предмета.

Очевидно, що вирішення цих завдань важливе як для теоретичного мислення, так і для практики, отож-бо й для самої психології і численних напрямків на­уково-практичних досліджень, де проб­лема людини та її діяльності становить фундаментальну основу суспільного життя.

Двадцяте століття, поряд з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, в якому так яскраво і широко виявилися творчі потенції людини, активізує інтерес до практики створення різних за формою і змістом, функціонально складних ор­ганізацій. Життєдіяльність людини, соці­алізація навчання, праця значною мірою пов'язані з потребою задіяння її в різні соціальні об'єднання, організаційні структури, стосунки тощо. Втім, якщо говорити про людину як про суб'єкт ді­яльності, то вона передусім є суб'єктом організованої діяльності. І нехай не завжди це вдається їй, однак, щоб набути рис організованої діяльності, треба у будь-якій формі пройти шлях того діяння, котре організовує. Звідси очевидно, що проблеми взаємодії людини та організаційного середовища надто складні, а їх значення на життєвому шляху особи важко переоцінити. Більше того, різноманітність соціальної пове­дінки особистості переважно здійснюєть­ся у структурі організаційно опосередко­ваних систем цінностей, норм, цілей, тобто належить організації, причетна до її мети і завдань, способу життєперебігу тощо. У зв'язку з цим перед сучасною наукою постають актуальні питання, що вимагають конкретних обґрунтованих по­яснень:

Роль організації особливо зростає тоді, коли в суспільстві процеси інноваційних перетворень і реформування набувають найбільш кричущих значень напруження

6

і динамізму. Тоді в зазначених соціаль­них структурах відбувається високий рівень акумуляції стимулювального і ре­гулювального потенціалу суспільних перетворень і соціальної діяльності. Зде­більшого у цей період виникають чис­ленні і різноманітні (за формою і функ­ціями) соціальні стосунки, спільноти та інститути, які зрештою оформляються як різноманітні організації. Подібні утво­рення у своєму підґрунті мають нові, або відмінні принципи функціонування по­рівняно з існуючими раніше, що формує у соціумі відповідні їм системи зв'язків, відносин і взаємозалежностей, а відтак створює новий соціально-психологічний радикал життєдіяльності суспільства.

Отже, організації як форма соціально-психологічного довкілля виконують без­ліч інтегральних, спричинювальних, ком-пенсувальних та інших функцій у най­складнішій системі - "людина - суспільст­во", а наукове дослідження процесів соціально-психологічної регуляції діяль­ності організації є завданням важливим й актуальним. Сучасні умови з усією оче­видністю становлять основні питання:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации