Яковлєва М.В. Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови - файл n2.rtf

Яковлєва М.В. Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови
Скачать все файлы (266 kb.)

Доступные файлы (2):
n1.pdf248kb.22.04.2011 12:01скачать
n2.rtf248kb.17.12.2007 11:06скачать

n2.rtf

  1   2   3   4
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО

ЯКОВЛЄВА Марина Вікторівна


УДК: 152.26:370.153:42:44.


МОДЕЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКА В УМОВАХ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

ОДЕСА - 2007


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат психологічних наук

МЕЛІХОВА Ірина Олексіївна,

Південноукраїнський державний педагогічний

університет імені К.Д.Ушинського,

доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України,

доктор психологічних наук, професор

НОСЕНКО Елеонора Львівна,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри педагогічної психології

та англійської мови;
кандидат психологічних наук, доцент

КОЛОТ Світлана Олександрівна,

Одеський національний політехнічний університет,

завідувач кафедри соціології та психології.

Провідна установа - Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України,

(м. Київ)


Захист відбудеться “29червня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.053.03 у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (Одеса, вул. Старопортофранківська, 26).

Автореферат розісланий “29” травня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Кузнєцова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Проблема вивчення і формування мотиваційної сфери особистості в процесі психолого-педагогічної взаємодії вчитель-учень в умовах середньої школи набуває особливого значення у зв'язку з зростанням ролі знань у всіх сферах життя суспільства та зміною парадигми освіти в Україні. В той же час дані, які маються (В.Г. Асеєв,О.М. Леонтьєв, М.Ш. Магомед-Ємінов та ін.), засвідчують наявність значних проблем в забезпеченні умов формування мотивації пізнавальної діяльності учнів.

Незважаючі на те, що сучасні як вітчизняні (М.М.Заброцкий, С.С. Занюк, Г.С.Костюк та ін.) та зарубіжні психологи (J.Atkinson, W.Barbuto та ін.) мають певні напрацювання в галузі теоретичних основ мотивації, загальних уявлень про її механізми (М.А.Алексєєва, В.Ф. Моргун, С.Г. Москвичов та ін.), взаємозв'язок мотивації з пізнавальними процесами (Т.Л.Баларич, І.О.Меліхова та ін.), різними видами діяльності (М.Ю.Гусаренко, В.В.Шуба та ін.), а також її вплив на ефективність освоєння знань (В.С.Мерлін, М.В.Матюхіна, Л.М.Фрідман та ін.), проблема забезпечення цілеспрямованості формування мотивів у учнів залишається недостатньо розкритою.

До того ж є певні суперечності між вченими відносно розуміння сутності змісту таких категорій як “мотив”, “мотивація”, “мотиваційна сфера” та ін., що суттєво ускладнює пізнання даного феномену.

Для вікової та педагогічної психології в сучасних умовах особливого значення також набуває розробка методологічних і методичних аспектів психолого-педагогічного впливу на процес формування мотивації пізнавальної діяльності учнів в процесі освоєння іноземної мови. За даними різних вчених (Е.Воронцова, Г.Клімашевич, Г.Івончик та ін.) зазначена проблема є недостатньо розроблена як в теоретичному, так і практичному аспектах.

Все вищенаведене зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження “Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми “Психологічні закономірності змін в становленні особистості, що розвивається”, що входить до тематичного плану науково-дослідних робіт Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського кафедри теорії та методики практичної психології (протокол № 5 від 26.12.2002 р.). Тема затверджена Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 25.10.2005 р.). Автором досліджувались структура та особливості функціонування психологічного механізму розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному обґрунтуванні психологічної моделі формування мотиву пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземній мові в середній школі.

Об'єкт дослідження – мотиваційна сфера підлітків в умовах навчальної діяльності .

Предмет дослідження – психологічній механізм моделювання розвитку мотиву пізнавальної діяльності при освоєнні іноземної мови підлітками.

Згідно з метою визначено такі завдання дослідження:

  1. Вивчити психолого-педагогічні особливості розвитку мотивації пізнавальної діяльності.

  2. Узагальнити концептуальні підходи до формування мотиву пізнавальної діяльності учнів середньої школи.

  3. Проаналізувати психолого-педагогічні умови, що сприяють ефективному вивченню іноземної мови підлітками в середній школі.

  4. Розробити модель психологічного механізму формування та розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка в ході навчання англійській мові в середній школі.

  5. Експериментально апробувати запропоновану модель формування і розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка на уроках англійської мови в умовах середньої школи.

Гіпотези дослідження. Розвиток пізнавальної діяльності школяра детермінується умовами формування мотиваційних утворень, які є визначальними у цьому процесі. Ми припускаємо, що психологічний механізм формування та розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка повинен мати: орієнтуючу навчальну активність та адекватний емоційний фон. При цьому на мотиваційний процес можна ефективно впливати в процесі навчання за умов застосовування вчителем психологічних способів, що регулюють пізнавальну діяльність, як то: виявлення рівнів компонентів мотиву пізнавальної діяльності; реалізація функції управління мотиваційним процесом особистості школяра; розробка методичних засобів формування мотиваційних утворень в процесі навчання школярів та ін.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, узагальнення, класифікація, систематизація, моделювання; організаційні - лонгитюдний, порівняльний; емпіричні – тестування, опитування, констатуючий та формуючий експерименти; методи математичної обробки емпіричних даних.

Зокрема, в дослідженні застосовувалися такі психодіагностичні методики: “Метод експериментальних ситуацій” А.К.Маркової, “Мотивація до успіху”, “Мотивація до уникнення невдач” Т.Елерса, “Спрямованість на одержання знань”, “Спрямованість на оцінку” Є.П.Ільїна, Н.А.Курдюкової, “Пізнавальна потреба” В.С.Юркевича та “Мотиви навчальної діяльності” В.І.Петрушина, В.А.Якуніна для характеристики мотивів навчальної діяльності.

Одержані результати, з подальшою їх графічною репрезентацією, аналізувалися за допомогою методів параметричної статистики, представлених в комп'ютерному пакеті статистичних програм Statistica.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше: побудовано модель психологічного супроводження розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови, яка відтворює внутрішній психологічний механізм його становлення та детермінується психолого-педагогічними засобами впливу вчителя; розроблено комплекс психолого-педагогічних умов ефективного психолого-педагогічного впливу на процес розвитку мотиву пізнавальної діяльності підлітка на прикладі навчання англійській мові; визначено, що стимулюючі та регулюючі задачі при засвоєнні іноземної мови в загально-психологічному плані мають найбільший психологічний вплив на формування мотивації учнів.

Уточнено: зміст поняття мотивації пізнавальної діяльності як динамічного процесу, в якому емоційна активність є домінуючою; психологічну систему класифікації прийомів активізації мотивів пізнавальної діяльності при навчанні іноземній мові за рахунок поділу їх на системні та ситуативні.

Отримали подальший розвиток дані про особливості прояву та змін в становленні мотиваційної сфери підлітків.

Практичне значення одержаних результатів. Результати, пов'язані зі змістом сутності поняття мотиву пізнавальної діяльності, методами його дослідження, а також технологіями його формування, можуть бути використані як основа при підготовці навчальних посібників для учнів середньої школи, студентів психологічних і педагогічних факультетів, а також педагогами та психологами в організації навчально-виховного процесу. Результати емпіричного дослідження можна використовувати для діагностики рівнів пізнавальної мотивації шляхом застосування пропонованого комплексу психодіагностичних методик.

Основні висновки дослідження впроваджені в систему підготовки студентів що навчаються за спеціальністю “Психологія та англійська мова” Інституту психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (акт №8 від 1 листопада 2006р.). Модель психолого-педагогічного впливу на процес формування мотиву пізнавальної діяльності учнів підліткового віку в умовах навчання іноземної мови в середній школі використовується в Економічному ліцеї (акт № 1 від 21 вересня 2005р.); в ЗОШ № 85 (акт № 13 від 30 листопада 2005 р.); в ЗОШ з поглибленим вивчанням англійської мови № 106 (акт № 241 від 29 листопада 2006р.), в центрі дитячої та юнацької творчості “Еврика” (акт № 69 від 6 грудня 2006р.).

Особистий внесок автора полягає в розробці моделі та визначенні механізму розвитку мотиву пізнавальної діяльності, а також в експериментальній апробації авторської психолого-педагогічної програми розвитку мотиву пізнавальної діяльності в умовах навчання іноземній мові.

Достовірність одержаних результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень, використанням взаємодоповнюючих психологічних методик, адекватних об'єкту, предмету, меті та задачам дослідження, проведенням кількісного аналізу одержаних даних із застосуванням сучасного апарату математичної статистики.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія сучасності: наука і практика” (Одеса, 2003), Міжнародній науково-практичній конференції в інтернет-режимі “Теоретико-методологічні проблеми дослідження психології особистості: Досвід минулого – погляд в майбутнє” (Одеса, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (Київ, 2002), науково-практичній конференції “Соціальній державі соціальна освіта” (Одеса, 2002), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми практичної психології” (Херсон, 2006), Всеукраїнській студентської науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної психологічної науки” (Одеса, 2006), на методологічних семінарах, засіданнях кафедри теорії та методики практичної психології (2004-2006), кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів (2004-2006); педагогічних нарадах середньої школи №85 м. Одеси, районних методичних семінарах вчителів Київського району м. Одеси (2001 - 2004).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження відображено в 10 публікаціях, з них 4 статті - у фахових наукових виданнях України.

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації – 197 сторінок, основний – 179, таблиць – 30, малюнків – 32, список використаної літератури містить 265 робіт українських і зарубіжних авторів.

  1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации