Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни Статистика - файл n1.docx

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни Статистика
Скачать все файлы (317 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx318kb.01.02.2014 09:13скачать

n1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

СТАТИСТИКА

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання

Напрям(и) підготовки: 6.030504 Економіка підприємства – ЕГП, ЕПЕК,ЕПМ,

6.030507 Маркетинг - МПР


2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

СТАТИСТИКА

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання


Напрям(и) підготовки: 6.030504 Економіка підприємства – ЕГП, ЕПЕК,ЕПМ,

6.030507 Маркетинг - МПР


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економіка і маркетинг»

Протокол №__3__

від «_11__» «__10____» 2010__р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №_5_

від «06» «____12_____» 2010р.

2010

УДК 31+519.22 (07)

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Статистика»для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030507 «Маркетинг» / Уклад. О.В. Мізіна – Донецьк: ДонНТУ, 2010 – 51 с.
Наведені мета та завдання курсової роботи, її структура, основні вимоги до змісту та рекомендації до виконання окремих підрозділів.

У ході виконання роботи передбачається засвоєння методики проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства, у тому числі методики дослідження взаємозв'язків між показниками. Складені відповідно вимогам кваліфікаційної характеристики та типової програми дисципліни
Укладачі О.В. Мізіна, к.е.н.

Відповідальний за випуск О.В.Кендюхов, д.е.н., професор


ЗМІСТ


Вступ

4

Загальні положення

5

Організація виконання та захисту курсової роботи

6

Структура пояснювальної записки

8

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

10

Рекомендована література

30

Додатки

31ВСТУП

Вдосконалення господарського механізму на сучасному етапі, розвиток ринкових відносин в економіці, перехід економіки до інтенсивного шляху розвитку, необхідність підвищення ефективності суспільного виробництва поставили задачі підвищення рівня професійних, економічних і спеціальних знань керівників всіх галузей народного господарства. Розвиток економіко-математичних методів управління в умовах ринкової економіки вимагає від керівників підприємств знання основ статистики та статистичних методів, які можливо використовувати з метою обробки та аналізу даних про економічні явища.

Набуття комплексних знань з питань статистичного обліку та економіко-статистичного аналізу в промисловості, вивчення теоретичних принципів статистичних методів аналізу, оволодіння основними методами оцінки стохастичних зв'язків, навички у використанні основних статистичних методів для аналізу соціально-економічних явищ і процесів – невід'ємна вимога до рівня підготовки сучасних управлінців. Відомо, що статистика виявляє кількісні зміни масових суспільних явищ, при цьому головним прийомом в статистичному дослідженні є формування і вивчення узагальнюючих статистичних показників. Статистичні показники відображають суспільно-економічні явища, які знаходяться в складних взаємозв'язках. Взаємозв'язок явищ вимагає сумісного застосування різних статистичних методів. До основних задач статистичного вивчення також відносяться вимірювання об'ємів і рівня, структурних зрушень, динаміки і зв'язку суспільних явищ, чинників, що впливають на загальну динаміку і величини їх впливу, що є невід'ємною частиною аналізу діяльності підприємства (організації) та обумовлює необхідність оволодіння відповідними знаннями фахівцями різних підприємств та організацій.

Курсова робота призначена для закріплення теоретичних знань за основними темами дисципліни «Статистика» та виробки навичок проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства, у тому числі методики дослідження взаємозв'язків між показниками для обґрунтування рішень по підвищенню ефективності його діяльності.

Підставою для розробки методичних рекомендацій щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Статистика» є навчальна програма з цієї дисципліни, яка розроблена на основі:

Виконання курсової роботи передбачено також робочою програмою нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Статистика».

Загальні положення
Виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Статистика» є актуальним для підготовки бакалаврів за напрямами підготовки 6.030504 та 6.030507 для придбання навичок проведення статистичного аналізу основних показників діяльності підприємства та навичок, необхідних при розрахунках узагальнюючих статистичних показників, що є підставою для розробки обґрунтованих програм розвитку підприємств.

Курсова робота призначена для закріплення теоретичних знань з дисципліни та виробки навичок розрахунку основних статистичних характеристик за показниками діяльності підприємства та проведення статистичного аналізу діяльності підприємства для обґрунтування рішень по підвищенню ефективності його діяльності.

Мета курсової роботи: оволодіння методикою розрахунку основних статистичних характеристик та проведення статистичного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства для виявлення основних резервів підвищення ефективності його діяльнгості.

Завдання курсової роботи: визначення теоретичних основ використання статистичних методів при аналізі показників діяльності підприємства, методологічних основ статистичного аналізу соціально-економічних явищ та процесів та проведення статистичного аналізу з показниками діяльності конкретного підприємства.

Предмет: техніко-економічні показники діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження при виконанні роботи є підприємство та техніко-економічні показники його роботи за два роки.

В результаті виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Статистика» студент повинен знати: важливіші статистичні характеристики, їх сутність та умови використання; методи розрахунку та аналізу статистичних показників; методи встановлення та аналізу взаємозв'язків соціально-економічних явищ; методи та прийоми економіко-статистичного аналізу розвитку виробництва.
В результаті виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Статистика» студент повинен вміти: проводити розрахунки показників статистичних рядів та рядів розподілу; проводити математико-статистичний і економіко-статистичний аналіз результатів спостережень та розраховувати узагальнюючі техніко-економічні показники роботи підприємств; провести обгрунтований аналіз взаємозв'язків між показниками..

В результаті виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Статистика» студент повинен мати навички: самостійного творчого мислення; кількісної оцінки та якісної характеристики стану підприємства; проведення аналізу взаємозв'язків показників діяльності підприємства; розрахунків узагальнюючих показників роботи підприємства та аналізу показників статистичних рядів та рядів розподілу з метою використання їх для прогнозування показників діяльності підприємств.

Джерелом інформації про діяльність підприємства є його статистична звітність.

Підприємство студент може обирати самостійно або виконувати курсову роботу на базі вихідної інформації у вигляді техніко-економічних показників діяльності умовного підприємства, що видається керівником курсової роботи

У результаті виконання курсової роботи студент повинний показати знання методики проведення статистичного дослідження діяльності підприємства, а також здатність застосовувати їх при рішенні конкретних задач.

Організація виконання та захисту курсової роботи
Процес виконання курсової роботи включає наступні етапи: видача курсової роботи та визначення її теми; підбирання та вивчення літературних джерел; виконання курсової роботи та її оформлення, представлення роботи для перевірки викладачу та її захист. Графік виконання курсової роботи наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 - Графік виконання курсової роботиВид роботи

Термін виконання

(в тижнях учбового семестру)

1

Видача курсової роботи (проекту) та затвердження її теми

1-2

2

Виконання курсової роботи (проекту)

3-10

3

Оформлення пояснювальної записки

11-12

4

Представлення курсової роботи (проекту) викладачу для перевірки

13-14

5

Захист курсової роботи (проекту)

15-16

Виконана курсова робота перевіряється викладачем. При цьому ним заповнюється «Лист оцінювання курсової роботи (проекту)», який має наступний вигляд (він оформлюється студентом у вигляді додатка до курсової роботи):

Лист оцінювання курсової роботи (проекту) студента групи___________
(П.І.Б)
Вид роботи

Оцінка максимальна (бал)

Оцінка роботи (бал)

1

Виконання календарного графіка роботи

5
2

Визначення предмета й об’єкта дослідження

5
3

Формулювання мети і задач роботи

5
4

Відповідність теоретичного розділу предмету і об’єкту роботи. Наявність обов’язкових елементів (опис предмета дослідження, методологія розрахунків, характеристика умов, в яких розвивається предмет дослідження тощо)

10
5

Коректність розрахунків

30
6

Наявність власних висновків, їх правильність (адекватність інтерпретації отриманих результатів)

15
7

Логіка та аргументація тексту пояснювальної записки, стиль написання пояснювальної записки, наявність граматичних і стилістичних помилок

8
8

Використання літератури, цитування, наявність посилань, їх коректність

5
9

Відповідність розділу ВИСНОВКИ до розділу ВСТУП

8
10

Оформлення тексту пояснювальної записки

9Оцінка за 100-балльною шкалою

100

Оцінка за 100-бальною шкалою переводиться в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS згідно зі шкалою переведення, яка прийнята кафедрою економіки та маркетингу.

Взагалі, оцінку «відмінно» мають роботи, які містять всебічний аналіз визначених питань, які викладені у відповідності із планом й при цьому робота демонструє вміння автору самостійно аналізувати фактичний матеріал, проводити полеміку за спірними питаннями, аргументувати теоретичні висновки та практичні рекомендації.

На «добре» оцінюються роботи, які виконані на достатньо високому теоретичному рівні, розкривають питання теорії у взаємозв'язку з практикою, однак робота має окремі помилки й невідповідності, можливі порушення логічної послідовності викладення та недостатня аргументація висновків.

Оцінка «задовільно» виставляється тоді, коли у роботі при достатньо повному освітленні питань тематики є ціла низка похибок та невідповідностей, викликає сумнів логіка викладення матеріалу та взаємозв'язок теоретичних положень та практичних розрахунків й висновків, є порушення у оформленні курсової роботи.

Знижують цінність курсової роботи порушення форм викладення матеріалу, тобто практично повне запозичення тексту з літературних джерел або сайтів, наявність повторень та протиріч.

Незадовільна оцінка означає відхилення її викладачем й повернення її автору для доробки.

СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Реферат


Реферат - це короткий виклад основного зміст роботи. Реферат містить: відомості про кількість сторінок, рисунків і таблиць, використаних джерел, додатків, текст реферату, перелік ключових слів. У тексті реферату варто відбити об'єкт дослідження, ціль роботи, методи дослідження, отримані результати.

Перелік ключових слів включає від 5 до 15 термінів, написаних у рядок через коми прописними буквами наприкінці тексту реферату. Ключові слова приводяться в називному відмінку. Це слово (чи словосполучення), що виражає окреме поняття. Ключові слова поза контекстом у сукупності повинні давати уявлення про зміст роботи.

Текст реферату включає: основну частину, що відображає сутність виконаної роботи, методи її виконання, мету і рішення задачі, короткі висновки щодо особливостей і області застосування отриманих результатів. Обсяг тексту реферату складає 500-1000 знаків.


Зміст пояснювальної записки і правила її оформлення
Курсова робота оформлюється у вигляді пояснювальної записки. Її зміст складають розділи:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации