Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України 2012 Випуск 1 - файл n1.doc

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України 2012 Випуск 1
Скачать все файлы (15265.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc15266kb.10.01.2014 23:16скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Видання засновано у 2003 р.


Засновник і видавець – Академія внутрішніх військ МВС України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 12403-1287 ПР

від 22.03.2007 р.

Збірник внесено до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (постанова президії ВАК України

від 26 січня 2011 р. № 1-05/1, Бюлетень ВАК України, № 3, 2011).
Виходить двічі на рік

Адреса редакції:

61001, м. Харків, пл. Повстання, 3,

Академія внутрішніх військ

МВС України

Тел./факс: (057) 732-37-56;

тел.: (057) 739-26-68.

Е-mail: nov_avv@mail.ru.
Збірник наукових праць АКАДЕМІЇ

ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

Випуск 1 (19)

2012


Розроблення і модернізація спеціальної техніки та озброєння
Інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи
Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів

та систем
Історія техніки
Актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства


Харків

2012

УДК 050.066

З-41
Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України / редкол. : О. О. Морозов (голов. ред.) та ін. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – 108 с. : іл.
Збірник містить матеріали з актуальних питань розроблення, модернізації та експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також науково-дослідні матеріали за рубриками.

Для фахівців внутрішніх військ, правоохоронних органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів України.
Р Е Д А К Ц І Й Н А К О Л Е Г І Я:
О. О. Морозов, д.т.н., професор (голов. редактор); О. П. Кондратенко, д.т.н., професор (заст. голов. редактора); О. М. Крюков, д.т.н., професор; В. П. Пісарєв, д.т.н., професор; Г. В. Пєвцов, д.т.н., професор; В. А. Сало, д.т.н., професор; В. Є. Карпусь, д.т.н., професор; О. І. Біленко, к.т.н., доцент; В. Є. Козлов, к.т.н., доцент; В. П. Раківненко, к.т.н., доцент; С. А. Горєлишев, к.т.н., доцент; Л. Д. Алфімова, к.х.н., доцент; Г. М. Маренко, к.т.н.; Р. О. Кайдалов, к.т.н., доцент; С. О. Воробйов (відп. секретар).

Рекомендовано до друку вченою радою

Академії внутрішніх військ МВС України (протокол № 17 від 27.06.2012 р.)
© Академія внутрішніх військ МВС України, 2012


З М І С Т

C O N T E N T S

Розроблення і модернізація спеціальної техніки та озброєння

Development and modernization of special equipment and armaments

В. Г. Мазанов, О. С. Мазін, А. П. Горбунов, В. М. Франков
Нова конструкція військового електромобіля і методика визначення його основних параметрів……..5

V. H. Mazanov, O. S. Mazin, A. P. Horbunov, V. M. Frankov
New military electric car construction and method of its main parameters determination………………….


5

С. А. Соколовський
До питання вибору конструкції другого ступеня ресорного підвішування несамохідного візка для транспортування небезпечних вантажів………………...12

S. A. Sokolovsky
On the choice of the construction of the second stage spring suspension self-propelled trailer for the transportation of dangerous goods……………………12

В. М. Замана, К. В. Коритченко, С. А. Соколовський, Ю. В. Ковцур
Теоретичне обґрунтування вимог до іскрового розряду в системі холодного пуску дизельного двигуна……………………………………………………..
14

V. M. Zamana, K. V. Korytchenko, S. A. Sokolovsky, Yu. V. Kovtsur
Theoretic estimation of requirements to the spark discharge in the system of the cold starting of diesel engine…………………………………………………
14

Інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи

Engeneering, hardware, firmware, software, complexes and systems

Г. А. Дробаха, В. А. Музичук, В. М. Клішин, Л. В. Розанова
Аналіз відповідності системи інформаційно-аналітичного забезпечення проведення спеціальної операції з припинення масових заворушень сучасним вимогам та шляхи її вдосконалення……………………….
19

H. A. Drobakha, V. A. Muzichuk, V. M. Klishin, L. V. Rozanova
The analysis of the Information and Analytical Support System to the force stage of a special crowd control operation and ways to improve it in order to meet modern requirements…………………………....


19

С. А. Горєлишев, Ю. П. Бабков, А. А. Побережний
Структура та функції перспективної інформаційно-аналітичної системи внутрішніх військ…………………


26

S. A. Gorelyshev, Yu. P. Babkov, A. A. Poberezhnyi
Structure and function of perspective Information and Analytical System of Interior Troops…………….26

О. Ю. Іохов, О. М. Горбов
Обґрунтування розроблення моделі порушника безпеки зв’язку у радіомережах внутрішніх військ під час виконання завдань за призначенням………..…...31

O. Yu. Iohov, O. M. Horbov
Ground of model of violator of safety of connection in radio networks of Interior Troops during implementation of tasks after setting………….31

Ю. Ю. Кошкаров, В. В. Афанасьєв, О. М. Ярошевич, Д. А. Каракуркчі
Використання геоінформаційних систем у забезпеченні вибухотехнічної безпеки об’єктів ЄВРО-2012……………………………………………….
35

Yu. Yu. Koshkarov, V. V. Afanasyev, O. M. Yaroshevich, D. A. Karakurkchi
Geoinformation systems support for ensuring security of potentially explosive city infrastructure during EURO-2012…………………………………...
35

С. Т. Полторак
Підхід до визначення достатньої штатної чисельності особового складу спеціальних моторизованих військових частин міліції……………….42

S. T. Poltorak
The approach to the definition of adequate number of personnel staffing of special military units of motorized police…………………………………...42

С. Т. Полторак
Практичне застосування інформаційно-аналітичної технології відбору кадрів…………………………………49

S. T. Poltorak
Practical application of information analytical technology of selection of shots………………………49

Г. В. Єрмаков, О. О. Казіміров, К. В. Власов, А. В. Ірха
Аналіз можливостей знищення радіокерованих вибухових пристроїв шляхом функціонального ураження із застосуванням багаточастотних просторово-часових сигналів…………………...
52

H. V. Yermakov, О. О. Kazimirov, K. V. Vlasov, A. V. Irkha
The analysis of possibilities radio-cotrolled of explosives destruction by functional defeat with use of multifrequency space-time signals………………...
52

Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем

General problems of operation of special equipment, armaments, technology, complexes and systems
Р. О. Кайдалов, О. П. Марценяк
Удосконалення системи нормування витрат пального у внутрішніх військах під час виконання службово-бойових завдань……………………………….55

R. O. Kaidalov, O. P. Martseniak
An improvement of the setting norms of expense fuel system in Interior Troops at official combat tasks performing…………………………………………….55

В. П. Греков, А. А. П’янков, О. В. Іванченко
Особливості маневрування транспортного засобу на прямокутних перехрестях доріг різної категорії з урахуванням заднього звису…………………………….58

V. P. Grekov, A. A. Pyankov, O. V. Ivanchenko
Features of manoeuvring of transport vehicle on the rectangular crossing of roads of different category taking into account a rear overhang…………………..58

В. В. Пащенко, Ю. М. Черніченко
Обґрунтування потреби правоохоронних органів та військових формувань у кінетичній зброї несмертельної дії………………………………………….63

V. V. Pashchenko, Yu. М. Chernichenko
Rationale for law enforcement and military units in the kinetic non-lethal weapons…………………….63

А. Г. Павленко, Р. А. Момот
Прогнозування безвідмовності обладнання літальних апаратів методами статистичного аналізу часових рядів………………………………………………68

A. G. Pavlenko, R. A. Momot
The unfailing ability prediction of flying apparatuses equipment by the methods of temporal rows statistical analysis……………………………….68

В. М. Астахов, В. О. Стефанов
Підвищення ресурсу гідроагрегатів засобів транспорту шляхом оброблення робочої рідини електростатичним полем………………………………….


73

V. М. Astakhov, V. О. Stefanov
Rise of resource of hydraulic apparatus of facilities of transport at treatment of working liquid by the electrostatic field………………………………73

Історія техніки

History of equipment

А. А. Ларин
Новые факты из истории создания танкового дизеля В-2……………………………………………….76

A. O. Larin
The new facts from history of creation of tank diesel engine B-2……………………………………...76

Актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства

Topical problems of physics, mathematics, mechanics, theoretical engineering

В. Д. Душкін
Математична модель розсіювання хвиль на імпедансному екрані зі щілинами, розташованому на екранованому діелектричному шарі……………………..81

V. D. DushkinThe Mathematical Model of the Problem of Wave Scattering on Impedance Screen with the Slits which Located on the Screened Dielectric Layer……………….


81

О. С. Лиходєєв, І. І. Сидоренко
Математичне моделювання мехатронних систем за допомогою Simulink та SimPowerSystem………………..88

O. S. Lykhodeev, I. I. Sydorenko
Mathematical modeling of mechatronic systems using Simulink and SimPowerSystem………………..88

В. А. Сало, П. О. Чупахін
Дослідження напруженого стану циліндричного елемента конструкції сучасної техніки………………….93

vasalo, P. O. Chupakhin
Research of stressed state of cylindrical element of structure of modern technics……………………….93

Анотації………………………………………………...

98

Annotation ……………………………..………….

98

Наші автори…………………………………………....

105

Our authors………………………………………..

105
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации