Рабочая программа - Компьютерная Логика - файл n1.doc

Рабочая программа - Компьютерная Логика
Скачать все файлы (246.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc247kb.01.04.2014 06:32скачать

n1.doc

1   2


4.4 Самостійна робота студента

4.4.1 Осінній семестр

№ мод

Вид самостійної роботи

об., г

сем

літ. дж.

1-2

Вивчення конспекту лекцій

20

1

1-3

1-2

Підготовка до практичних занять

4

1

1-3,9

1-2

Підготовка до лабораторних робіт

12

1

6-8

2

Підготовка до акр

13

1

1-3

Вивчення додаткових тем за літературними джерелами, а саме:

1

Мінімізація систем функцій.


3

1

2-3

2

Мова VHDL для опису послідовних процесів та ієрархічних моделей.


4

1

3-6
Загальна кількість

(36+13+7)

56
4.4.2 Весняний семестр

№ мод

Вид самостійної роботи

об., г

сем

літ. дж.

1-2

Вивчення конспекту лекцій

16

2

2-3

1-2

Підготовка до лабораторних робіт

20

2

6-8

1-2

Підготовка до практичних занять

4

2

2-3,9

1

Підготовка до акр1

4

2

1-3

2

Підготовка до акр 2

5

2

1-3

Вивчення додаткових тем за літературними джерелами, а саме:

1-2

Особливості VHDL для моделювання і синтезу пристроїв з пам’яттю.


2

2

3-6

1-2

Часові характеристики схем з пам’яттю.


2

2

3-6

1-2

ГСА виконання арифметичних операцій.


3

2

1-5
Загальна кількість

(40+9+7)

564.5 Консультації

4.5.1 Осінній семестр

№ зміст. Модулю

Вид самостійної роботи

обсяг, год

семестр

літер. джер.

1

Мінімізація систем функцій.


2

1

1-4

2

Мова VHDL для опису послідовних процесів та ієрархічних моделей.


2

1

3,5

2

Підготовка до акр

4

1

1-3
Загальна кількість

8
4.5.2 Весняний семестр

№ мод.

Вид самостійної роботи

об., г.

сем

літ. дж.

1

Підготовка до акр1

2

2

2-3

2

Підготовка до акр 2

2

2

2-3

1

Особливості VHDL для моделювання і синтезу пристроїв з пам’яттю.


2

2

6

2

Часові характеристики схем з пам’яттю.


2

2

5-6
Загальна кількість

8


4.6 Рейтингова оцінка за дисципліною

4.6.1 Кількісні критерії оцінювання

В якості заходу підсумкового контролю для дисципліни КЛ у осінньому семестрі використовується залік за сумою балів за семестр у 100-бальній системі. Кожна лабораторна робота оцінюється в 20 балів (4 бали за присутність + 6 бали за відпрацювання + 10 балів за захист). «Акр №1» оцінюються в 40 балів. Максимальний можливий рейтинг протягом семестру – 100 балів.

В якості заходу підсумкового контролю для дисципліни КЛ у весняному семестрі використовується комбінований іспит. При цьому виді контролю підсумкова оцінка (Сп) обчислюється за формулою: Сп = 0,6Сс + 0,4Сі , де Сс – оцінка за семестр у 100-бальній системі, Сс – оцінка за іспит у 100-бальній системі,

При оцінювання роботи студента протягом семестру підсумкова рейтингова оцінка розраховується як сума оцінок за різні види занять та контрольні заходи. Кожна лабо раторна робота оцінюється в 10 балів (2 бали за присутність + 3 бали за відпрацювання + 5 балів за захист). «Акр №1» оцінюються в 20 балів, «Акр №2» - в 30. Максимальний можливий рейтинг протягом семестру – 100 балів.

Білет для комбінованого іспиту складається з двох теоретичних запитань та практичного завдання. Теоретичні запитання оцінюються в 25 (10) балів кожне, а завдання – в 50 (20) балів за 100–бальною (40-бальною) шкалою.

4.6.2 Якісні критерії оцінювання

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки:


Необхідний обсяг умінь для одержання позитивної оцінки:


Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру

1. Задовільно, D, E (60-74). Мати мінімум знань і умінь. Відпрацювати та захистити всі лабораторні роботи. Уміти самостійно запустити необхідний САПР і працювати з ними (створить проект та реалізовувати його на апаратурі). Виконати АКР.

2. Добре, С (75-89). Твердо знати мінімум, виконати АКР на «добре». Вміти мінімізувати булеві функції з використанням карт Карно; синтезувати комбінаційні схеми; формувати таблиці, графи, матриці та характеристичні функції переходів для різних типів синхронних і асинхронних тригерів; виконувати розмітку граф-схеми алгоритмів для автоматів Мура; будувати таблиці, графи переходів для автомату Мура.

3. Відмінно, А, В (90-100). Знати всі теми. Вміти розробляти алгоритми функціонування арифметичних і логічних пристроїв; виконувати ієрархічне проектування спеціалізованих цифрових систем з використанням принципів декомпозиції на функціональні блоки; розробляти і виконувати функціональну верифікацію VHDL моделей пристроїв шляхом моделювання; користуватися САПР для моделювання та імплементації моделей пристроїв. Виконати АКР на «відмінно».

Критерії оцінювання знань та вмінь студента на комбінованому іспиті

1. Задовільно, D, E (60-74). Показати необхідний мінімум теоретичних знань. Знати шляхи та методи розв’язання практичного завдання та вміти застосовувати їх на практиці.

2. Добре, С (75-89). Твердо знати мінімум теоретичних знань. Показати вміння розв’язувати практичне завдання та прокоментувати етапи запропонованого рішення.

3. Відмінно, А, В (90-100). Показати повні знання основного та додаткового теоретичного матеріалу. Безпомилково розв’язати практичне завдання та пояснити і обґрунтувати обраний метод рішення.

4.6.3 Осінній семестр

Вид заняття / контрольний захід

Рейтинг(бали)

Лб № 1

20

Лб № 2

20

Контрольна точка I

40

Лб № 3

20

Акр №2

30

Контрольна точка I

60
Всього за 1-й семестр

100


4.6.4 Весняний семестр

Вид заняття / контрольний захід

Рейтинг(бали)

Лб № 1

10

Лб № 2

10

Акр №1

20

Контрольна точка I

40

Лб № 3

10

Лб № 4

10

Лб № 5

10

Акр №2

30

Контрольна точка II

60
Всього за 2-й семестр

1005. НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
Основна література:


  1. Сиревич Є.Ю. Дистанційний курс з теми „Комп’ютерна арифметика (Computer Arithmetic)” для студентів усіх форм навчання за напрямами 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” на англійській мові. – Харків: ХНУРЕ, сертифікат № 152K від 17.05.2012

  2. Mano М., Ciletti M. Digital Design // 4th edition. – California State University, Los Angeles. – 2007. – 516 p.

  3. Brown S., Vranesic Z. Fundamentals of Digital Logic With Vhdl Design // 3rd edition. – McGraw-Hill College (Hardcover). – 2008. – 939 p.
Додаткова література:


  1. Harris D., Harris S. Digital Design and Computer Architecture // Elsevier. – 2007. – 569p.

  2. Pedroni V.A. Circuit Design and Simulation with VHDL // 2nd ed. – MIT Press, 2010. –

  3. Yalamanchili S. Introductory VHDL: From Simulation to Synthesis // Prentice-Hall. – 2001. – 401 p.

  4. Специфікації на апаратний комплекс Xilinx Spartan-3Е

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf
Методичні посібники та вказівки:

  1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерна логіка”, 2012 р. (електронна версія)

  2. Сиревич Є.Ю. Дистанційний курс з теми „Комп’ютерна арифметика (Computer Arithmetic)” для студентів усіх форм навчання за напрямами 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” на англійській мові. – Харків: ХНУРЕ, сертифікат № 152K від 17.05.2012 (Методичні вказівки до практичних занять)


Програмне та апаратне забезпечення з дисципліни
Система автоматизованого синтезу та імплементації Xilinx ISE 10.1 Project Navigator и плата Xilinx Spartan-3E Starter Kit.
Доповнення та зміни

у робочій програмі
Доповнення до робочої програми

підготував______________________________________________

(підпис, посада, прізвище, ініціали)

"Узгоджено"

Зав. кафедрою

______________________

(підпис, прізвище, ініціали)

1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации