Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань - файл n1.doc

Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань
Скачать все файлы (484.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc485kb.01.04.2014 06:31скачать

n1.doc

  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАО.А. Цимбалюк

ЗБІРНИК


тестів з основних розділів дисципліни

«Основи економічної теорії» та рейтингової оцінки знань
(для студентів 3 курсу всіх форм навчання

спец.6.092101 «Промислове та цивільне будівництво»,

6.092103 «Міське будівництво та господарство»,

6.09210103 «Охорона праці в будівництві»)

Харків – ХНАМГ - 2005Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни «Основи економічної теорії» та рейтингової оцінка знань (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спец.6.092101 «Промислове та цивільне будівництво», 6.092103 «Міське будівництво та господарство», 6.09210103 «Охорона праці в будівництві»). Авт. Цимбалюк О.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 60с.


Рецензент: к. е. н., доц. І.А. Островський

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 4 від 24.12.04 р.

© Харківська національна

Академія міського господарства,

О.А. Цимбалюк, 2005.
ПЕРЕДМОВА
За останні декілька років в Україні видано ряд методичних посiбникiв з «Основ економічної теорії», якi спрямовані на посилення самостійної роботи студентів, мають різну структуру i логіку викладення матеріалу, завдяки чому вони вдало доповнюють один одного.

Цей збірник розроблений відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, згідно з наказом ректора Академії про запровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес.

Вiдмiнністю даного збірника тестів є те, що вiн являє собою методичний комплекс, мета якого – спрямування студентів до самостійного, творчого засвоєння фундаментального курсу з основних роздiлiв.

Зазначеній меті вiдповiдає структура збірника. Його зміст охоплює всі теми типової навчальної програми з дисципліни «Основи економічної теорії». Досить доступно сформульовано основні питання тесту, якi пов’язані з категоріями, поняттями i закономірностями навчальної дисципліни.

Тести пiдiбранi та складені на основі пiдручникiв, рекомендованих нормативною програмою, дають можливість студентам розвинути навички самостійного творчого підходу до вивчення конкретних тем, а наведення правильних вiдповiдей до тестів дає змогу самостійно перевірити глибину своїх знань.

Збірник тестів розроблено і апробовано автором протягом ряду років серед студентів усіх спеціальностей Академії, які вивчають дисципліну “Основи економічної теорії”. При підготовці збірника були використані окремі розділи “Положення про застосування модульно–рейтингової системи” в Академії.

Сподіваємося, що збірник стане у нагоді викладачам, якi зможуть краще оцінювати знання студентів протягом усього часу вивчення дисципліни.

Вимоги нормативної програми ПЗ 4. Економічна теорія ПЗ 4.1.

Основи економічної теорії
Мета: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економiчнi процеси i приймати обгрунтованi рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною дiяльнiстю.

Предмет: основоположні економiчнi категорії, економiчнi закони та принципи функціонування економічних систем; економiчнi відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних i природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалiзацiї економічного життя людства.

Змiстовнi модулі: предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів i явищ. Економічні категорії та закони; функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економiчнiй системі. Економiчнi потреби та економiчнi інтереси. Суспільне виробництво, його сутнiсть, структура та форми органiзацiї. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та законне функціонування. Економiчнi та неекономiчнi блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок. Функції ринку. Інфраструктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис i природа позичкового та торговельного капталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність i основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів населення. Соціальний захист населення. Суспільне відтворення. Циклiчнiсть суспільного виробництва. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової економіки. Закономiрностi розвитку сучасного світового господарства. Глобалiзацiя свiтогосподарських зв’язкiв та загальноцивiлiзацiйнi проблеми людства.
Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії»
п/п

Параметри

Оцінка відповідно в балах


відмінно

добре

задовільно

незадовільно

1

Оволодіння понятійним апаратом і категоріями

Основні поняття і категорії засвоєння

Поняття засвоєні, але в ряді випадків є неточності

Поняття і категорії засвоєні нечітко, не- послідовно

Основні поняття й категорії не засвоєні

2

Знання наукового і фактичного матеріалу

Вільно оперує необхідним науковим і фактичним матеріалом

Оперує необхідним матеріалом, але зустрічаються неточності

Відчувається недолік з знання наукового і фактичного матеріалу

Не знає наукового і фактичного матеріалу

3

Оволодіння вміннями аналізу та узагальнення

Може самостійно аналізувати фактичний матеріал і робити узагальнення

Може самостійно аналізувати фактичний матеріал, але узагальнення викликають труднощі

Може переказувати навчальний матеріал з елементами практичного аналізу

Може лише переказувати навчальний матеріал

4

Знання літератури з проблеми, що вивчається

Може проаналізувати теорії, погляди, факти, що відображаються в літературі

Відповіді є на всі питання, але висвітлюються не повністю

Відповіді на запитання неповні, допущені вагомі помилки

Не може обґрунтувати відповіді на жодне запитання

5

Повнота висвітлювання матеріалу курсу

Вільне володіння матеріалом, відповіді на всі запитання обґрунтовані

Відповіді на всі питання, матеріал одного із питань висвітлюється неповністю, є неточності

Відповіді на запитання неповні

Не може відповісти на питання екзаменаційних білетів, вимог ККр
  1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации