Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань - файл n1.doc

Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань
Скачать все файлы (484.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc485kb.01.04.2014 06:31скачать

n1.doc

1   2   3   4
КАРТКА

модульно – рейтингового контролю політекономічних знань
з теми № ________________________________________________________
студента ________________________________________________________
факультету ______________________________________________________
курсу ___________________________________________________________
групи ___________________________________________________________
серія _______________


питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді
«___»__________________200__р. підпис: _____________
Навчальна програма дисципліни “Основи економічної теорії”
Навчальна програма дисципліни “Основи економічної теорії” містить 8 розділів і понад 60 запитань, які чи не щодня постають перед нами. Отже, нам доводиться постійно розв’язувати економічні задачі, що мають непересічне значення для добробуту та самопочуття.

Така навичка набувається не одразу, формується протягом усього життя, виростаючи на добротному теоретичному ґрунті. І чи не найважливішим етапом у її формуванні є опанування основ економічної теорії через тестування з допомогою модульно-рейтингового опитування. Ключові тести пропонуються Вам у цьому збірнику, з найважливіших категорій, та понять.

1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
У першому розділі навчальної програми найважливішим запитанням є визначення предмета та метода дисципліни. Для цього ми пропонуємо наступний тест:


 1. В якій з відповідей найповніше та найглибше розкрито предмет економічної теорії?

   1. це наука, що вивчає виробничі відносини в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

   2. це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ:

   3. це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.
 1. Визначити спільні риси, властиві продуктивним силам і процесу праці:

   1. складовими елементами цих двох категорій є засоби виробництва, предмети і засоби праці;

   2. до складу продуктивних сил входять тільки засоби праці;

   3. кожна з цих категорій відображає ставлення людини до природи у процесі праці.
 1. Яке з положень правильно характеризує структуру технологічного способу виробництва?

   1. це єдність продуктивних сил і виробничих відносин;

   2. це єдність продуктивних сил і господарського механізму;

   3. це єдність продуктивних сил і техніко – економічних відносин.


 1. Яке з положень правильно характеризує структуру суспільного способу виробництва?

   1. це єдність продуктивних сил і техніко – економічних відносин;

   2. це єдність продуктивних сил і виробничих відносин, а також відносин економічної власності;

   3. це єдність відносин економічної та юридичної власності.
 1. Оберіть правильне визначення структури економічних відносин:

   1. це єдність виробничих і соціальних відносин;

   2. це єдність техніко – економічних відносин і господарського механізму;

   3. це єдність техніко – економічних і виробничих відносин.
 1. Яке з положень розкриває структуру техніко – економічних відносин?

   1. це єдність відносин власності у сфері виробництва і розподілу;

   2. це відносини спеціалізації, кооперування, комбінування й концентрації виробництва;

   3. це відносини людини у процесі виробництва і природи із застосуванням предметів праці. 1. Яке з положень комплексно розкриває основні функції економічної теорії?

 1. економічна теорія повинна розкривати і вивчати економічні закони;

 2. економічна теорія виконує практичну і пізнавальну функції та формує економічне мислення;

 3. економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господарствам.


 1. В якому з положень розкрита структура економічної категорії?

   1. економічна категорія відображає взаємодію продуктивних сил, виробничих відносин і відносин економічної власності;

   2. економічна категорія відображає взаємодію продуктивних сил і техніко – економічних відносин;

   3. економічна категорія відображає розвиток продуктивних сил і господарського механізму.
 1. В якому з положень неправильно названа структура методу економічної теорії?

а) це філософські та загальнонаукові принципи;

б) це закони та категорії діалектики;

в) це поняття та категорії моралі, етики, психології;

г) це закони і категорії економічної теорії.


 1. Зазначте найпростіший елемент діалектичного методу дослідження:

а) метод дедукції;

б) метод абстракції;

в) метод історичного аналізу.

2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
До цього розділу можна запропонувати тест на тему:

“НТР та ефективність суспільної праці”


 1. В якому з положень комплексно виражена сутність економічного прогресу?

 1. це поступальний розвиток по висхідній продуктивних сил;

 2. це поступальний розвиток від менш досконалих до більш досконалих форм відносин економічної власності;

 3. це поступальний розвиток по висхідній усієї економічної системи.
 1. У чому полягає прогрес усього технологічного способу виробництва?

а) у поступальному розвитку продуктивних сил;

б) у постійному розвитку відносин спеціалізації;

в) у поступальному розвитку техніко – економічних відносин.


 1. У чому полягає прогрес у відносинах власності?

 1. У вдосконаленні відносин власності у сфері безпосереднього виробництва;

 2. У вдосконаленні відносин власності у сфері обміну та розподілу;

 3. в еволюції форм власності від індустріальної, до колективної, а від неї – до державної.
 1. У чому полягає комплексна характеристика прогресу продуктивних сил?

  1. у постійному вдосконаленні засобів виробництва і робочої сили;

  2. у появі нових елементів продуктивних сил – форм і методів організації виробництва, науки та інформації;

  3. у постійному вдосконаленні всіх елементів продуктивних сил.
 1. Яке з положень комплексно розкриває сутність суспільного прогресу?

а) це розвиток соціального, правового та політичного прогресу;

б) це послідовні зміни суспільно-економічних формацій;

в) це послідовні зміни суспільних способів виробництва.


 1. У чому полягає сутність закону прискореного розвитку людської цивілізації?

а) у прискореному розвитку продуктивних сил;

б) у скороченні періоду існування більш розвинутої суспільно – економічної формації;

в) у прискореному розвитку технологічного способу виробництва.


 1. Яке з положень не характеризує екстенсивний тип економічного зростання?

  1. щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід удвічі більше ввести в дію засобів праці;

  2. щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід удвічі більше витратити сировини;

  3. щоб збільшити обсяг продукції удвічі, слід використати незмінну кількість засобів виробництва кращої якості.
 1. Яке з положень неправильно характеризує інтенсивний тип економічного зростання?

 1. зростає суспільна продуктивність праці;

 2. зростає ефективність виробництва;

 3. у виробництві використовується робоча сила з незмінним рівнем освіти і кваліфікації.
 1. Що є найбільш загальним критерієм економічного прогресу?

 1. розвиток продуктивних сил;

 2. розвиток відносин власності;

 3. розвиток загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів робочої сили.
 1. Зазначте закон, який виражає найбільш загальну основу економічного прогресу:

 1. закон адекватності виробничих відносин рівню й характеру розвитку продуктивних сил;

 2. закон концентрації виробництва;

 3. закон економії робочого часу.

Тест на тему: «Формування основ постіндустріальної цивілізації»


 1. У чому полягають основні відмінності між науково-технічним прогресом (НТП) і науково-технічною революцією (НТР)?

 1. категорія “НТП” більш містка, оскільки до неї входить НТР;

 2. НТП означає переважно еволюційні зміни в розвитку науки, техніки, технології; НТР – революційні зміни цих елементів;

 3. НТП означає еволюційні зміни господарського механізму.
 1. Зазначте найточніше й найлаконічніше визначення сутності НТР:

а) це революція в науці й техніці;

б) це революція технологічного способу виробництва;

в) це революція у продуктивних силах.


 1. Які риси характеризують розвиток НТР ?

а) перетворення науки на безпосередню продуктивну силу;

б) докорінні перетворення людини – працівника;

в) докорінні перетворення відносин власності.


 1. Зазначте негативні риси НТР і автоматизованого виробництва:

 1. досягнення НТР можуть бути використані у воєнних цілях;

 2. автоматизоване виробництво збільшує нервові, психологічні навантаження на людський організм;

 3. НТР сприяє розвитку розумових здібностей працівника.
 1. З якими законами пов’язаний процес розгортання НТР?

 1. із законом адекватності виробничих відносин рівню й характеру розвитку продуктивних сил;

 2. із законом економії робочого часу;

 3. із законом переходу виробничих функцій від людини до техніки.
 1. У чому виявляється докорінне перетворення предметів праці у процесі НТР?

а) у створенні нових матеріалів;

б) у винайденні надчистих матеріалів, хімічного волокна тощо;

в) у створенні принципово нового устаткування.


 1. В якому з положень неправільно названі основи інформаційного суспільства?

 1. розвиток інформаційних технологій;

 2. мікропроцесорна революція;

 3. зростання загальноосвітнього і кваліфікаційного рівнів працівника.
 1. Які елементи економічної системи характеризують інформаційне суспільство?

а) розвиток господарського механізму;

б) розвиток продуктивних сил, насамперед інформації;

в) розвиток виробничих відносин;

г) розвиток техніко-економічних відносин.


 1. Які зміни, зумовлені розвитком інформаційного суспільства є базисними?

а) радикально зміниться соціальна структура суспільства;

б) зростатиме дезінтеграція прав власності;

в) принципових змін зазнають виробничі відносини.


 1. Які процеси відображає поняття “зміст праці”?

 1. Процеси, пов’язані з розвитком продуктивних сил;

 2. процес технологічного поєднання людини із засобами виробництва;

 3. процеси, пов’язані з розвитком технології.


Тест на тему: “Товар і його властивості”


 1. Яка ознака є головною, відмінною рисою натурального господарства?

 1. наявність суспільного поділу праці;

 2. вільний вибір виробником напрямку діяльності;

 3. споживання життєвих засобів усередині господарської одиниці, де вони були створені.
 1. Яка форма суспільного поділу праці безпосередньо пов’язана з виникненням товарного виробництва?

а) загальна;

б) загальна і часткова;

в) загальна і одинична;

г) одинична.


 1. Що є вигідною, об’єктивною основою, на якій виникає економічна відособленість виробників?

а) соціально-економічна неоднорідність праці;

б) територіальне розосередження виробників;

в) приватна власність на засоби виробництва.


 1. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

 1. це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

 2. це організація суспільного господарства, за якою господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти й послуги;

 3. це організація суспільного господарства, в якій відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.
 1. Які ознаки характеризують безпосередньо суспільну форму виробництва?

 1. високий рівень автоматизації виробництва та збільшення власності;

 2. майнова відповідальність виробників за результати господарювання;

 3. високий рівень розвитку одиничного поділу праці; високий ступінь організації виробництва.
 1. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

 1. це річ або послуга, створена працею людини;

 2. це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих або особистих потреб;

 3. це продукт праці, створений виробником для продажу.
 1. Яке з визначень розкриває сутність споживчої вартості товару?

  1. це сукупність споживчих властивостей виробу;

  2. це здатність виробу задовольняти певну потребу виробника;

  3. це здатність виробу задовольняти певну потребу інших людей, покупців.
 1. Яке з визначень розкриває сутність вартості товару?

 1. вартість товару – це матеріальні витрати на виготовлення товару;

 2. вартість товару – це витрачена праця виробника на виготовлення товару;

 3. вартість товару – це суспільна праця, втілена у товарі.
 1. Що є зовнішньою формою вияву вартості товару?

а) споживчі властивості товару;

б) мінова вартість;

в) визначена виробником ціна продажу товару.


 1. Чим визначається кількісний аспект вартості товару?

  1. оцінкою вартості товару виробником;

  2. відношенням величини втіленої у товарі суспільної праці до суспільної корисності його товару;

  3. споживчими властивостями товару, ступенем його важливості для життєдіяльності людини.

Тест на тему: “Функції грошей як загального еквівалента”


 1. Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії?

  1. гроші – це грошові білети і розмінні монети, що перебувають в обігу;

  2. гроші – це загальний еквівалент обміну товарів;

  3. гроші – це золоті й срібні монети.
 1. У чому полягає головна економічна доцільність грошей?

  1. у високій вартості;

  2. у здатності вимірювати вартість товарів і обмінювати на будь-яке благо;

  3. у здатності накопичувати багатство.
 1. Чому гроші мають всезагальну здатність до обміну?

  1. тому що вони є кристалізацією мінової вартості, всезагальним втіленням багатства й людської праці;

  2. тому що ринок наперед сприймає їх як загальну цінність, бажану для будь-якого суб’єкта;

  3. тому що вони виготовлені зі специфічного матеріалу.
 1. Що забезпечує високу здатність грошей до обміну?

  1. високу імовірність вирішення внутрішніх суперечностей товарів, виставлених на продаж;

  2. урізноманітнення у часі асортименту товарної маси, що знаходиться на ринку;

  3. нарощування обсягів виробництва необхідної суспільству продукції. 1. Що таке грошова функція?

  1. певний “обов’язок”, який виконують гроші, обслуговуючи рух вартості у процесі відтворення;

  2. специфічна зовнішня відмінність грошей у товарному світі;

  3. здатність грошей без додаткових витрат у будь-який час обмінюватися на будь-яке благо. 1. Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу.


 1. Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

  1. чинником розвитку конкурентного середовища на товарному ринку;

  2. посередником в обміні товарів, засобом їх реалізації;

  3. показником співвідношення попиту і пропозиції.
 1. Чому функції міри вартості й засобу обігу є двома провідними функціями грошей?

 1. тому що гроші історично почали функціонувати з виконання саме цих функцій;

 2. тому що інші функції є похідними від цих двох функцій;

 3. тому що саме у цих двох функціях гроші обслуговують більшу частину економічного обороту.
 1. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин?

а) функція засобу обігу;

б) функція засобу платежу;

в) функція зісобу нагромадження.


 1. За яких умов гроші стають світовими грошима?

а) коли обслуговують міжнародні економічні зв’язки;

б) коли їх купують і продають на світових валютних ринках;

в) коли гроші вільно конвертуються в іноземну валюту.

Тест на тему: “Ринок і його структура”


 1. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної теорії?

  1. ринок – це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

  2. ринок – це механізм, який зводить разом покупців і продавців певних товарів і послуг;

  3. ринок – це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі – продажу товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва;

  4. ринок – це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійснюються відповідно до законів товарного виробництва.
 1. У чому полягає специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в розвинутих країнах світу?

 1. у появі на ринку все складнішої за технологічними параметрами продукції;

 2. у переході до регульованого на рівні більшості основних суб’єктів власності ринку;

 3. у швидкому зростанні як фізичних, так і вартісних обсягів товарообороту.
 1. Яке з положень характеризує практичну мету впровадження ринку в Україні?

 1. формування інституту приватної власності;

 2. підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни;

 3. майнове розшарування суспільства.
 1. Чому ринкові перетворення в Україні в середині 90-х років обернулися небажаними для суспільства економічними і соціальними наслідками?

 1. українське суспільство свідомо не готове до сприйняття ринкових реформ;

 2. в Україні немає виробничих, науково-технічних, освітніх, інших об’єктивних передумов переходу до ринку;

 3. держава пустила ринкові перетворення на самоплив, втратила контроль за їх проведенням.
 1. Які ознаки не притаманні належною мірою ринку, що встановився в Україні в середині 90-х років?

а) регульованість, конкурентність;

б) монополізм, клановість;

в) структурна недосконалість, неконтрольованість з боку держави;

г) корумпованість, мафіозність.


 1. Що є найважливішою рушійною силою розвитку ринку та організованої на його принципах економіки?

а) рішення органів державної влади;

б) взаємодія суперечливих інтересів ринкових суб’єктів;

в) ступінь свободи дій ринкових суб’єктів.


 1. Що лежить в основі поділу ринку на окремі види?

 1. форма власності суб’єктів, що функціонують на ринку;

 2. спосіб, у якій здійснюють розрахунки господарюючі суб’єкти;

 3. склад речей, послуг, що є об’єктами купівлі-продажу.
 1. В якому з положень дається правильне визначення поняття “структура ринку”?

а) це сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку;

б) це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку;

в) це сукупність взаємопов’язаних різних видів ринку.


 1. Який вид ринку є провідним елементом ринкової структури?

а) фінансовий ринок;

б) ринок робочої сили;

в) ринок капіталу;

г) ринок інтелектуальної власності.


 1. Що купують на фінансовому ринку?

а) готівку;

б) облігації;

в) золото.

Тест на тему: «Конкуренція і монополія в ринковій системі.»


 1. Які дві основні форми руху закону конкуренції?

а) конкуренція між товаровиробниками;

б) конкуренція між _____________________


 1. Що є причиною конкуренції між товаровиробниками?

а) неоднаковий рівень розвитку техніки;

б) різна кваліфікація та майстерність працівників;

в) неоднаковий рівень їх соціального становища.


 1. Чим зумовлена конкуренція між споживачами?

 1. намаганням різних категорій покупців придбати товари високої якості за найнижчими цінами;

 2. намаганням споживачів придбати товари в найоптимальніші для них терміни;

 3. рівнем самосвідомості споживачів.
 1. Яке з наведених положень неправильно розкриває внутрішні суперечності закону конкуренції?

 1. це суперечності між дрібними та середніми підприємствами за найвигідніші умови виробництва і збуту продукції;

 2. це суперечності між пропозицією виробників і попитом споживачів;

 3. це суперечності між підрозділами окремого підприємства.
 1. Які основні риси вільної конкуренції?

а) велика кількість конкурентів – виробників;

б) велика кількість конкурентів – продавців;

в) широке використання реклами.


 1. Внаслідок якої форми конкуренції багато індивідуальних вартостей перетворюються на єдину ринкову або суспільну вартість?

а) внутрігалузевої;

б) міжгалузевої.


 1. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками за умов вільної конкуренції?

а) зменшення витрат виробництва;

б) промисловий шпіонаж;

в) зниження цін на товари.


 1. Дія якого закону безпосередньо зумовлює виникнення монополій?

а) закону зростання продуктивності праці;

б) закону конкуренції виробництва;

в) закону вартості.


 1. Зазначте основні методи цінової конкуренції:

 1. встановлення занижених цін, поки не буде завойований ринок збуту;

 2. покращення якості продукції;

 3. цінові поступки.
 1. Зазначте основні види цін, які встановлюються за умов панування монополій:

а) роздрібні;

б) монопольно високі;

в) монопольно низькі.
Тест на тему: “Економічна природа попиту та пропозиції”


 1. Яке визначення сутності попиту правильне?

  1. попит – це потреби у формі певної кількості грошей;

  2. попит – це потреба в наявних на ринку товарах і послугах;

  3. попит – це прагнення різних суб’єктів придбати виготовлені виробниками товари.
 1. Що таке пропозиція?

  1. пропозиція – це товар, який знаходиться на ринку або може бути доставлений на нього;

  2. пропозиція – це прагнення виробника (продавця) запропонувати на продаж свої товари;

  3. пропозиція – це запропоновані виробниками товари, які знаходяться на ринку.
 1. Який закон розкриває взаємозв’язок попиту і цін?

а) закон вартості;

б) закон попиту;

в) закон попиту і пропозиції.


 1. За якими цінами продаються товари і послуги, коли попит перевищує пропозицію?

а) за цінами, вищими від вартості;

б) за цінами, нижчими від вартості;

в) за цінами, що дорівнюють ціні рівноваги.


 1. У чому полягає сутність закону попиту і пропозиції?

  1. пропозиція формує попит через асортимент виготовлення товарів і запропонованих послуг та їх ціни;

  2. попит визначає обсяг і структуру пропозиції, впливаючи при цьому на виробника;

  3. закон попиту і пропозиції розкриває сталі і суттєві зв’язки між еластичністю попиту і пропозиції.
 1. У чому сутність ціни пропозиції?

  1. ціна пропозиції – це ринкова ціна за умови перевищення попитом пропозиції;

  2. ціна пропозиції – це ринкова ціна за умови перевищення пропозицією попиту;

  3. ціна пропозиції – це ринкова ціна за умови рівноваги попиту і пропозиції.
 1. Як співвідноситься ціна рівноваги з вартістю товару?

  1. ціна рівноваги тотожна продажу товарів за вартістю за умови рівноваги попиту і пропозиції;

  2. ціна рівноваги вища від ціни, що встановлюється при продажу товарів за умови рівноваги ціни і пропозиції.
 1. Які головні фактори впливу попиту на цінову еластичність?

а) наявність якісних взаємозамінних товарів та рівень цін на них;

б) питома вага продукту в доходах споживача;

в) тип товарів.


 1. Які процеси відбуваються в економіці за переважання цін пропозиції?

  1. з’являються додаткові стимули для розширення обсягів виробництва;

  2. у монополізованій галузі, сфери діяльності намагаються проникнути конкуренти;

  3. фірми знижують ціни на товари і послуги нижче від ринкових.
 1. У чому виявляється взаємозв’язок між цінами попиту і законом монополізації виробництва?

  1. щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами цін попиту, крупні компанії знижують обсяги завантаження виробничих потужностей;

  2. щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами цін попиту, крупні компанії регулюють попит і пропозицію;

  3. щоб запобігти значному перевищенню ринковими цінами цін попиту, крупні компанії переорієнтовуються на випуск нових видів продукції.

Тест на тему: “Витрати виробництва і прибуток”


 1. Які витрати відображає поняття “витрати виробництва”?

а) витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару;

б) витрати праці окремого виробника на виробництво товару;

в) матеріальні витрати підприємства на виробництво товару.


 1. Як називають матеріальні витрати виробництва на виробництво товару, виражені в грошовій формі?

а) ціна виробництва;

б) вартість виробництва;

в) собівартість продукції.


 1. Структуру витрат виробництва становлять:

а) витрати засобів праці;

б) _____________________________________

в) _____________________________________

(зазначте інші )


 1. На яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?

а) на величину вартості додаткового продукту;

б) на величину амортизаційних відрахувань;

в) на величину фонду заробітної плати.


 1. Яка форма вартості є основою формування ціни товару на ринках “досконалої конкуренції” за сучасних умов?

а) індивідуальна вартість виробництва товару;

б) суспільна вартість виробництва товару;

в) ціна виробництва товару.

 1. Яка форма вартості є основою формування ціни товару на ринках “недосконалої конкуренції”?

а) індивідуальна вартість виробництва товару;

б) суспільна вартість виробництва товару;

в) монопольна ціна виробництва товару.


 1. Яке з положень найточніше розкриває відмінність монопольної ціни виробництва від ціни виробництва товару?

  1. монопольна ціна виробництва товару більша і складніша за своєю структурою;

  2. монопольна ціна виробництва включає монопольно високий прибуток, а ціна виробництва такого прибутку не містить;

  3. монопольна ціна виробництва в структурі свого прибутку містить середній прибуток і монополістичний надприбуток, а ціна виробництва – лише середній прибуток.
 1. Якої функції не виконує ринкова ціна?

а) облікової;

б) розподільчої;

в) посередницької;

г) стимулюючої.


 1. Який вид цін найкраще виконує функції ринкової ціни?

а) державні ціни;

б) ціни конкурентного ринку;

в) ціни монополістичного ринку.


 1. Які з положень не відображають наслідків лібералізації цін, проведеної в Україні на початку 90-х років?

  1. встановлення економічно обґрунтованих цін;

  2. удосконалення структури національної економіки, зупинення спаду виробництва;

  3. суттєве зростання вартості споживчого кошика;

  4. зубожіння переважної більшості населення країни;

  5. складнощі збуту виробленої продукції.

Тест на тему: “Макроекономічний рівень господарювання

і система національних рахунків”


 1. Яке визначення найповніше розкриває зміст категорії “валовий внутрішній продукт (ВВП)”?

  1. ВВП – це вся створена в країні упродовж року продукція;

  2. ВВП – це новостворена у сфері матеріального виробництва вартість, а також вартість послуг, наданих невиробничою сферою;

  3. ВВП – це сукупність створених упродовж року засобів виробництва.
 1. Яке з положень точно характеризує натурально-речову форму національного доходу?

 1. національний дохід – це вся маса вироблених упродовж року матеріальних благ;

 2. національний дохід – це сукупність усіх предметів споживання, вироблених упродовж року, і тієї частини засобів виробництва, що використовується на розширення виробництва;

 3. національний дохід – це сукупність засобів виробництва, предметів споживання і продукції аграрного сектора.
 1. Зазначте найважливіші сфери й галузі матеріального виробництва, в яких створюється національний дохід:

а) промисловість;

б) _____________________________________

в) _____________________________________

г) _____________________________________

(зазначте інші)


 1. Які види праці не створюють національного доходу:

а) праця науковця у заводській лабораторії;

б) праця фермера;

в) праця юриста;

г) праця служителя культу.


 1. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форми доходів у вигляді:

а) заробітної плати;

б) _____________________________________

в) _____________________________________

г) _____________________________________

(зазначте інші)


 1. На яку величину використаний національний дохід менший від обсягу виробленого?

а) на величину втрат;

б) на величину нагромадження;

в) на величину страхового фонду.


 1. Що є основним джерелом нагромадження?

а) особисті доходи населення;

б) фонд заміщення;

в) додатковий продукт;

г) сукупний суспільний продукт.


 1. У чому полягає зміст категорії “національний дохід”?

 1. національний дохід виражає відносини між власниками засобів виробництва і державою з приводу розподілу між ними додаткового прибутку ;

 2. національний дохід виражає відносини між найманими працівниками, підприємцями і державою з приводу виробництва, розподілу, привласнення й використання необхідного і додаткового продукту;

 3. національний дохід виражає відносини між споживачами і виробниками товарів народного споживання.
 1. У процесі розподілу і перерозподілу національний дохід використовується на формування двох великих фондів:

а) _____________________________________

б) _____________________________________


 1. Яке визначення національного доходу неправильне?

 1. національний дохід – це сукупна вартість усіх матеріальних благ суспільства;

 2. національний дохід – це чистий дохід суспільства;

 3. національний дохід – це новостворена впродовж року вартість.

Тест на тему: „Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва”


 1. Зазначте найголовнішу причину виникнення економічних криз:

  1. диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва;

  2. суперечність між суспільним характером виробництва і приватним привласненням його результатів;

  3. несправедливість у розподілі багатств.
 1. Яка причина виникнення економічних циклів?

  1. війни, революції, інші аналогічні явища;

  2. відкриття нових покладів коштовних металів, нових земель тощо;

  3. періодичне оновлення основних фондів.
 1. Зазначте основну фазу економічного циклу:

  1. фаза депресії;

  2. фаза кризи;

  3. фаза пожвавлення.
 1. Яке визначення кризи правильне?

  1. криза – це скорочення виробництва;

  2. криза – це зростання безробіття і зниження реальної зарплати;

  3. криза означає застій в економіці.
 1. Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва?

  1. економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду;

  2. економічний цикл – це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу;

  3. економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне зростання.
 1. Яке з положень підтверджує, що економічні цикли є водночас і циклами відтворення?

  1. у період економічного циклу відбувається певне оновлення продуктивних сил;

  2. у період економічного циклу відбувається певне оновлення основного капіталу і, насамперед, засобів праці;

  3. під впливом науково-технічної революції має місце масове оновлення товарів тривалого користування.
 1. Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки?

  1. проведення заходів щодо удосконалення амортизаційної політики;

  2. сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення, переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

  3. підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.
 1. У чому сутність грошово-кредитного регулювання?

  1. грошово-кредитне регулювання здійснюється головним чином через підвищення або зниження норми відсотка;

  2. зростання частки відсотка під час кризи прискорює вихід економіки з кризи;

  3. через зниження ставки відсотка під час піднесення зменшується можливість надвиробництва товарів.
 1. У чому сутність бюджетного регулювання?

  1. бюджетне регулювання здійснюється через збільшення або зменшення грошової маси й обігу;

  2. бюджетне регулювання здійснюється через збільшення державних інвестицій в економіку;

  3. бюджетне регулювання здійснюється через механізм оподаткування, зниження або підвищення ставок і податків.
 1. Що є найголовнішим для виходу України з кризи?

  1. проведення науково обґрунтованої політики Національним банком України;

  2. шлях радикального оновлення раціональних господарських зв’язків з країнами СНД і на цій основі відтворення традиційних ринків збуту й кооперації між промисловими підприємствами;

  3. зупинення зниження життєвого рівня населення.


Тест на тему: „Макроекономічна нестабільність. Безробіття”


 1. За яких умов виникає безробіття?

  1. за умови збігу пропозиції робочої сили з попитом на неї;

  2. за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;

  3. за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані.
 1. Які чинники безпосередньо стимулюють зайнятість робочої сили в країні?

  1. низька заробітна плата;

  2. розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

  3. раціональне використання робочої сили;

  4. подовження робочого дня на 1 годину.
 1. Хто регулює розподіл і зайнятість робочої сили в командно-адміністративній системі?

  1. біржа праці;

  2. державні органи влади;

  3. ринок;

  4. професійні спілки.
 1. Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціальній ринковій системі?

  1. держава та її відповідні органи;

  2. ринок, біржа праці;

  3. підприємці й профспілки;

  4. політичні партії.
 1. Зазначте причину існування безробіття в соціальній ринковій економіці:

  1. розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

  2. розвиток науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці;

  3. урбанізація. 1. Які чинники сприяють досягненню повної зайнятості робочої сили?

  1. прийняття закону про обв’язковість праці кожної працездатної людини;

  2. пропозиція робочої сили, її структура відповідає техніко-технологічній структурі робочих місць;

  3. низький рівень життя трудящих.
 1. У чому полягає негативний вплив безробіття на соціально-економічний стан суспільства?

  1. безробіття – це резерв робочої сили, що використовується для розвитку виробництва;

  2. безробіття призводить до соціальної нестабільності в країні;

  3. наявність на ринку праці безробітних дисциплінує робітників, підвищує ефективність праці.
 1. Які з названих чинників використовує сучасна держава у розвинутих країнах для скорочення безробіття?

  1. забороняє звільняти робітників з приватних, акціонерних підприємств;

  2. збільшує призов молоді в армію;

  3. сприяє розвитку малого бізнесу.
 1. Яка головна причина безробіття в Україні?

  1. надто низька заробітна платня;

  2. це наслідок глибокої кризи в економіці й неефективної економічної політики держави;

  3. структурна перебудова виробництва.
 1. Які дії держави в період реформування економіки України сприяють реалізації конституційного права громадян на працю та справедливу винагороду за неї?

  1. роздержавлення і приватизація;

  2. скорочення фінансування й розвитку професійно-технічного навчання;

  3. сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу.

Тест на тему: „Макроекономічна нестабільність: інфляція”


 1. Що таке інфляція?

  1. це різке підвищення цін;

  2. це підвищення цін на всі види товарів і послуг;

  3. це знецінення грошей у наслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу?
 1. Які основні причини інфляції в Україні?

 1. глибока деформація основних пропорцій у народному господарстві;

 2. надмірна мілітаризація економіки;

 3. монополізація економіки;

 4. витрати на підтримку нерентабельних підприємств.
 1. Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років?

 1. інфляція попиту;

 2. інфляція пропозиції;

 3. інфляція попиту і пропозиції.
 1. Яка головна причина високого рівня інфляції в Україні у 1992-1994 рр.?

 1. розрив господарських зв’язків між колишніми союзними республіками;

 2. відсутність власної національної валюти;

 3. нічим не забезпечена емісія грошей.
 1. Існує три види інфляції:

 1. повзуча;

 2. ______________;

 3. ______________.

(зазначте два інші)


 1. Які основні наслідки інфляції? Продовжіть їх перелік:

 1. дезорганізовує господарські зв’язки;

 2. _____________________;

 3. _____________________;

 4. _____________________;

 5. _____________________.
 1. Яку назву має процес повернення до попередньої купівельної сили грошових знаків?

 1. нуліфікація;

 2. ревалоризація;

 3. девальвація.
 1. Який вид грошей є повноцінним?

 1. золоті монети;

 2. будь-які монети;

 3. гроші, суспільна вартість яких гарантується державою.
 1. Чим визначається номінальна вартість монет?

 1. вартістю металу, з якого вони виготовлені;

 2. ринковою ціною металу;

 3. повною вартістю витрат на їх виробництво.
 1. Яка характеристика сучасної грошової системи неправильне?

 1. ця система базується на кредитно-паперових грошах;

 2. для неї характерне незначне регулювання державою грошового обігу;

 3. для неї характерний широкий розвиток безготівкового обігу.

Тест на тему: „Сутність і структура фінансової і банківської системи у суспільному відтворенні”


 1. Яке з положень на обгрунтованіше розкриває зміст категорії „фінанси”?

  1. фінанси – це гроші;

  2. фінанси – це вся сукупність грошових доходів населення;

  3. фінанси – це сукупність відносин власності між державою, підприємствами і населенням з приводу формування і використання грошових фондів.
 1. Яке з визначень найповніше характеризує зміст державних фінансів?

 1. державні фінанси – це сукупність усієї грошової маси в країні;

 2. державні фінанси – це сукупність грошових фондів, які зосереджуються в руках держави і використовуються нею для здійснення соціально-економічної функції;

 3. державні фінанси – це сума грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.
 1. У чому полягає сутність фінансів підприємства?

 1. фінанси підприємства – це грошова сума, яка зберігається в касі бухгалтерії підприємства;

 2. фінанси підприємства – це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банках;

 3. фінанси підприємства – це сукупність грошових ресурсів, що використовуються для обслуговування виробничо-господарської діяльності.
 1. Яке з визначень розкриває зміст категорії „фінанси населення”?

 1. фінанси населення – це грошові заощадження, що зберігаються в ощадбанку, вдома та у вигляді цінних паперів;

 2. фінанси населення – це грошові ресурси, що формуються у мешканців країни з доходів, отриманих від трудової і господарської діяльності і спрямовуються на задоволення потреб населення;

 3. фінанси населення – це грошова заробітна плата, пенсія, стипендія та грошові суми, одержані у вигляді лотерейних білетів.
 1. Самостійно зазначте, з яких ланок складається бюджетна система України:

 1. __________________;

 2. __________________.
 1. Яке з положень підтверджує історичний характер категорії „державні фінанси”?

 1. доходи державного бюджету перевищують видатки;

 2. зростає частка національного доходу, що перерозподіляється через державний бюджет;

 3. зростає і стає головною частка витрат державного бюджету на соціальні цілі.
 1. Із перелічених функцій національного банку назвіть ту, якої він не виконує:

 1. регулювання грошового обігу в країні;

 2. надання кредиту окремим підприємствам, фірмам, фізичним особам;

 3. емісія грошей.
 1. Які операції комерційних банків належать до активних?

 1. випуск акцій;

 2. надання позики підприємствам;

 3. залучення до зберігання в банку коштів населення, підприємств.
 1. Які функції виконують комерційні банки?

 1. надання позики промисловим підприємствам;

 2. емісія грошей;

 3. здійснення розрахунків між окремими господарськими одиницями;

 4. зберігання золотого запасу держави.
 1. Які види платежів до бюджету належать до прямих податків?

 1. акцизний збір на реалізовані товари;

 2. мито на товари, що ввозяться до країни і вивозяться з країни;

 3. податок на прибуток.


Тест на тему: „Валютна система України”


 1. Які основні елементи національної валютної системи? Доповніть перелік:

  1. національна валюта;

  2. валютні резерви;

  3. _______________;

  4. _______________.
 1. Яке з визначень сутності конвертованої валюти правильне?

 1. це національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватися на іноземні валюти;

 2. це національна грошова одиниця, що має здатність вільно обмінюватись на іноземні валюти й виконувати функції світових грошей;

 3. це валюта, яка на світовому ринку за певним курсом може обмінюватися на золото;

 4. це валюта, яка допускає лише зовнішню конвертованість.
 1. Основними формами конвертованості валюти є:

 1. вільно конвертована;

 2. ___________________;

 3. ___________________;

Зазначте дві інші.


 1. Який вирішальний чинник визначення конвертованості валюти?

 1. величина золотого запасу;

 2. економічна могучість держави;

 3. стабільність валюти;

 4. військовий потенціал країни.
 1. Які переваги дає Україні впровадження режиму конвертованості гривні? Доповніть перелік:

 1. створення умови для довготермінованого поліпшення балансу;

 2. підвищується ефективність економіки;

 3. __________________;

 4. __________________.
 1. Зазначте умови, що не сприяють стабілізації грошової одиниці:

 1. інфляція;

 2. роздержавлення економіки і власності;

 3. зростання дефіциту державного бюджету;

 4. збалансованість платіжного балансу.
 1. Який зовнішньоекономічний захід не сприяє стабілізації грошової одиниці?

 1. обмеження експорту;

 2. обмеження імпорту;

 3. упровадження конвертованої валюти.
 1. Як впливає на рівень конвертованості гривні надмірна грошова емісія?

 1. не впливає;

 2. спричиняє зниження курсу гривні;

 3. сприяє зростанню курсу гривні.
 1. У чому сутність валютного курсу?

 1. валютний курс – це ціна грошової одиниці, виражена в американських доларах;

 2. валютний курс – це ціна грошової одиниці, виражена в грошових одиницях інших країн;

 3. валютний курс – це ціна грошової одиниці, виражена у вільно конвертованих валютах.
 1. У чому полягає вплив заниженого валютного курсу на економіку країни?

 1. зумовлює зниження цін;

 2. спричиняє підвищення цін;

 3. зумовлює розширення експорту товарів і послуг.

Тест на тему: „Зарплата і доходи індивідуальної трудової діяльності”


 1. Яке з положень найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової теорії вартості?

  1. заробітна плата є ціною праці;

  2. заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

  3. заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час.
 1. Що є джерелом заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві?

 1. накопичені грошові кошти роботодавця;

 2. прибуток;

 3. новостворена робітником вартість.
 1. Які чинники справляють безпосередній і вирішальний вплив на вартість товару робоча сила?

 1. форми державного устрою, правління в країні;

 2. вартість продуктів, одягу, взуття, житла та інших життєвих засобів;

 3. національність, вік робітника.
 1. Які чинники зумовлюють зростання вартості товару робоча сила, а які – її зниження?

 1. підвищується продуктивність суспільної праці у виробничій сфері;

 2. зниження вартості предметів споживанння;

 3. зростають витрати на підготовку кваліфікованої робочої сили.
 1. Що визначає вартість робочого місця працівника?

 1. вартість фондів обігу;

 2. вартість основних і оборотних фондів;

 3. витрати на підготовку кваліфікованої робочої сили.
 1. Які чинники впливають на зростання заробітної плати, а які – на її зниження?

 1. зростання продуктивності праці;

 2. інфляція;

 3. збільшення кількості безробітних.
 1. Зазначте економічні закони, що регулюють рівень заробітної плати:

 1. закон відповідності виробничих відносин рівню й характеру розвитку продуктивних сил;

 2. закон зміни праці;

 3. закон зростання продуктивності праці.
 1. У чому полягає зміст реальної заробітної плати?

 1. реальна заробітна плата – це грошова сума, одержана робітником за виконану роботу;

 2. реальна заробітна плата – це грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;

 3. реальна заробітна плата – це кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може за неї придбати.
 1. Який чинник зумовлює зростання реальної заробітної плати?

 1. зростання інфляції;

 2. зниження цін на товари і послуги;

 3. запровадження платного навчання, медичного обслуговування.
 1. Дія якого закону зумовлює тенденцію до зростання вартості робочої сили?

 1. попиту і пропозиції;

 2. зростання потреб людини;

 3. зростання продуктивності праці.


Тест на тему: „Суть і форми міжнародних економічних відносин”


 1. Що таке „світове господарство”?

 1. це процес між незалежними країнами;

 2. це сукупність національних господарств та економічних зв’язків між ними;

 3. це сукупність економічних зв’язків між національними державами.
 1. Чим зумовлена необхідність зв’язків між незалежними країнами?

 1. прагнення народів вижити в умовах надмірного нарощування ядерних потенціалів;

 2. розгортанням науково-технічної революції;

 3. необхідністю спеціалізації та кооперуванням виробництвом;

 4. потребами у взаємному збагаченні культури.
 1. З якими формами суспільного поділу праці пов’язаний процес інтернаціоналізації виробництва?

 1. з переходом від загального до часткового поділу праці;

 2. з переходом від часткового до одиничного поділу праці;

 3. з поглибленням загального поділу праці.
 1. У чому сутність загального поділу праці?

 1. це поділ суспільного виробництва на окремі сфери, роди (промисловість, сільське господарство тощо);

 2. це поділ усередині окремого підприємства.
 1. На якому рівні відбувається зараз частковий поділ праці?

 1. лише у межах національних країн;

 2. лише у міжнародному масштабі;

 3. у межах національних країн і в міжнародному масштабі.
 1. Яка країна має найбільше вигоди на світовому ринку?

 1. країна, в якій на виробництво товарів витрачається складніша праця;

 2. країна, в якій витрачається продуктивніша й інтенсивніша праця;

 3. країна, в якій на виробництво товарів витрачається тільки продуктивніша праця.
 1. Чи вигідно торгувати на світовому ринку тим країнам, у яких національна вартість товарів вища від інтернаціональної?

 1. так;

 2. ні.
 1. Зазначте основні елементи міжнародних економічних відносин:

 1. міжнародна торгівля;

 2. міжнародні науково-технічні зв’язки;

 3. міжнародні валютно-фінансові відносини;

 4. розвиток одиничного поділу праці на національному ринку.
 1. Які основні причини перешкоджають входженню України як повноправного партнера у світове господарство?

 1. низька конкурентоспроможність її продукції;

 2. недостатній рівень у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 3. розвиток одиничного поділу праці на міжнародному рівні.
 1. Які шляхи поліпшення зовнішньоекономічної діяльності України?

 1. зменшення експорту товарів паливно-сировинної групи і поліпшення їх обробки;

 2. визначення пріоритетних напрямів розвитку експортної спеціалізації;

 3. виготовлення в Україні імпортно-замінної продукції;

 4. скасування будь-яких протекціоністських заходів щодо імпорту товарів.


Тест на тему: „Економічні аспекти глобальних проблем”


 1. В якому з положень неправильно названі глобальні проблеми людства?

  1. відвернення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру;

  2. поглиблення екологічної кризи й погіршення охорони довкілля;

  3. ліквідація відсталості країн, що розвиваються;

  4. прискорення темпів економічного розвитку.
 1. Зазначте найзагальніші причини загострення глобальних проблем з погляду принципу суперечності:

 1. специфіка розвитку продуктивних і техніко-економічних відносин;

 2. особливості розвитку продуктивних сил і відносин власності;

 3. особливості розвитку техніки і природні кліматичні умови.
 1. Які форми власності спричинили поглиблення глобальних проблем людства?

 1. розвиток акціонерної власності;

 2. розвиток капіталістичної власті;

 3. тотальне одержавлення власності.
 1. Що є основним джерелом забруднення довкілля?

 1. викиди теплових електростанцій;

 2. вихлопні гази автомобілів;

 3. низький рівень упровадження екологічно чистих технологій.
 1. Що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, спричиняє переважну більшість захворювань?

 1. проживання на екологічно забруднених територіях;

 2. споживання неякісної питної води;

 3. викиди в атмосферу вуглекислого газу.
 1. За якими законами розвивається економіка глобальних проблем?

 1. за законами, що діють у межах окремих країн, але мають інтернаціональні форми свого вияву (закон недонаселення, закон нерівномірності економічного розвитку);

 2. за законами, що діють у межах світового господарства;

 3. за всезагальними економічними законами.
 1. Зазначте найважливіші ознаки екологічної кризи:

 1. глобальні зміни клімату та виникнення парникового ефекту;

 2. поступове знищення озонного шару планети;

 3. зростання кількості жертв від природних катастроф;

 4. поступове вичерпання сировинних ресурсів.
 1. В якому з положень неправильно названі шляхи подолання екологічної кризи?

 1. встановлення державою більш суворих норм шкідливих викидів автомобілів та контроль за їх виконанням;

 2. впровадження екологічно чистих технологій;

 3. ліквідація диспаритету цін на промислові товари та сільськогосподарську продукцію.
 1. Яке з положень неправильно розкриває шляхи розв’язання паливно-енергетичної проблеми?

 1. встановлення національної народної власності на природні ресурси;

 2. об’єднання дій країн-експортерів паливно-енергетичних ресурсів;

 3. країни, що розвиваються, повинні інтенсивно розвивати власне сировинне господарство.
 1. Яке з положень неправильно розкриває шляхи подолання сировинної кризи?

 1. об’єднання зусиль країн-експортів сировини;

 2. поглиблення обробки мінеральної сировини;

 3. розробка конкретних заходів щодо дотримання екологічних стандартів.

1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации