Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань - файл n1.doc

Цимбалюк О.А. Збірник тестів з основних розділів нормативної програми дисципліни Основи економічної теорії та рейтингової оцінка знань
Скачать все файлы (484.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc485kb.01.04.2014 06:31скачать

n1.doc

1   2   3   4Тематичний план розподілу навчальних годин з дисципліни

“Основи економічної теорії”


Назва теми

Лекції


Семінарське заняття

Самостійна робота

Усього

1. Вступ до економічної теорії

2

1

4

7

2. Загальні основи соціально-економічного розвитку

4

3

4

11

3. Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки

8

4

4

16

4. Теоретичні основи мікроекономіки

6

4

4

14

5. Теоретичні основи макроекономіки і суспільне відтворення

4

2

3

9

6. Проблеми переходу України до ринкової економіки

2

1

5

8

7. Світова економічна система

4

2

3

9

8. Економічна теорія і економічна політика

4

-

3

7

Усього: по кредиту

34

17

30

81Програма курсу «Основи економічної теорії»Мета дисципліни – вивчення виробничих відносин в їх єдності та взаємодії з організаційно-економічними і продуктивними силами. Досліджуються закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ та визначаються методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Предмет – це наука про використання людьми рідкісних чи обмежених економічних ресурсів з метою задоволення необмежених потреб людей.
Тема 1. Вступ до економічної теорії

 1. Виникнення і розвиток економічної теорії.

 2. Предмет, структура і функції економічної теорії.

 3. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства.


Тема 2. Загальні основи соціально – економічного розвитку

 1. Виробництво як процес суспільної праці. Фактори виробництва.

 2. НТР та ефективність суспільної праці.

 3. Формування основ постіндустріальної цивілізації.

 4. Зміст економічної системи та її структурні елементи.

 5. Відносини власності та новітні тенденції в її розвитку.

 6. Економічні потреби та інтереси.

 7. Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.

 8. Людина як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

 9. Сутність багатства людського суспільства.


Тема 3. Загальні основи товарного виробництва і ринкова економіка

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Теорії вартості.

 4. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 5. Функції грошей як загального еквівалента.

 6. Ринкове господарство і його основні суб’єкти.

 7. Сучасний ринок, цого структура і функції.

 8. Конкуренція і монополія в ринковій системі.


Тема 4. Теоретичні основи мікроекономіки

21.Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.

22.Економічна природа попиту та пропозиції. Діалектична залежність між ними.

23.Фактори, що визначають попит та пропозицію.

24.Еластичність попиту та пропозиції.

25.Сутність ціноутворення.

26.Фактори і методи ринкового ціноутворення.

27.Капітал і підприємство. Витрати виробництва і прибуток.

28.Підприємство в умовах ринкового господарювання.
Тема 5. Теоретичні основи макроекономіки і суспільне відтворення

29.Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.

30.Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

31.Макроекономічна нестабільність. Безробіття, інфляції та їх вимірювання.

32.Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

33.Земельна рента.

34.Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.

35.Бюджетна система.

36.Грошово-кредитна та валютна системи.

37.Сутність і механізм розподілу доходів.

38.Заробітна плата і доходи від індивідуальної діяльності.

39.Суспільні фонди споживання.

40.Сімейні доходи і структура їх використання.
Тема 6. Проблеми переходу України до ринкової економіки

41.Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки.

42.Формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.

43.Соціально - економічна політикаУкраїнської держави в період ринкової трансформації суспільства.
Тема 7. Світова економічна система

44.Формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.

45.Суть і форми міжнародних економічних відносин.

46.Міжнародна економічна інтеграція.

47.Економічні аспекти глобальних проблем.
Тема 8. Економічна теорія і економічна політика

48.Економічна теорія і економічна політика.

49.Економічна роль держави.

50.Політика держрегулювання економіки.

51.Податково – бюджетна політика держави.

Список рекомендованої літератури

до вивчення дисципліни “Основи економічної теорії”
Основний підручник – Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для вузів /за ред. Климка Г.Н., К.: Знання, 2002. – 615с.

У цьому підручнику розкрито політекономічний аспект економічної теорії в його сучасному розумінні, виходячи з плюралістичних засад розвитку людського суспільства і економічних знань. Ураховані тенденції ринкової трансформації економіки України на основі світового досвіду і практики нашої країни.


КАРТКА

модульно – рейтингового контролю політекономічних знань
з теми № ________________________________________________________
студента ________________________________________________________
факультету ______________________________________________________
курсу ___________________________________________________________
групи ___________________________________________________________
серія _______________


питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

відповіді
«___»__________________200__р. підпис: _____________

1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации