Лісівництво і агролісомеліорація. Збірник наукових праць. Випуск 115 - файл n1.doc

Лісівництво і агролісомеліорація. Збірник наукових праць. Випуск 115
Скачать все файлы (38271 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc38271kb.01.04.2014 05:57скачать

n1.doc

1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Ворон В. П., Мельник Є. Є. Тенденції виникнення пожеж у лісах зеленої зони м. Харкова

Voron V. P., Melnik E. E. Tendencies of fires development in the forests of green belt of Kharkov

207

Пивовар Т. С. Структура й динаміка відпаду дерев за даними моніторингу лісів ІІ рівня

Pyvovar T. S. Structure and dynamics of tree mortality by data of level II forest monitoring

215

Неспляк О. С., Куліш В. В. Поширення адвентивних деревних видів на золошлаковідвалах Бурштинської теплової електростанції

Nesplyak O. S., Kulish V. V. Spread of adventive tree species on ash-and-slag dumps of Burshtynska TEPS

224

Приходько М. М. Загрози біорізноманіттю на території Івано-Франківської області та шляхи їх усунення

Prykhodko M. M. Threats to biodiversity in the territory of ivano-Frankivsk region and the paths of removal

227

Приходько Н. Ф. Особливості акумуляції та міграції 137Cs у лісових екосистемах у гірських умовах Карпат

Prykhodko N. F. 137Cs accumulation and migration in forest ecosystems in the Carpathian mountains

231

Кічура А. В. Особливості формування та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Закарпатської області

Kichura A. V. Peculiarities of forming and prospects of development of the nature-protected fund in Transcarpathian region

235

Гнатів П. С. Трансформованість рослинного покриву та різноманітність гірських лісів Львівщини

Hnativ P. S. Transformation of vegetation and diversity of mountain forests in Lviv region

240

Єфремова О. О., Скибіцька М. І., Мелешко І. Г., Ган Т. В. Біологічні особливості росту й розвитку видів роду Carlina L. ex situ

Yefremova O. O., Skybitska M. I., Meleshko I. G., Han T.V. Biological features of growth and development of Carlina L. species ex situ

245

Лучків Н. Ю., Парпан В. І. Особливості морфологічної мінливості особин Centaurea carpatiсa (Porc.) Porc.

Luchkiv N. Y., Parpan V. I. Peculiarities of morphological variability of Centaurea carpatiсa (Porc.) Porc. individuals

250

Криницький Г. Т., Крамарець В. О. Система лісівничих заходів щодо ліквідації наслідків масового всихання ялинників у буково-ялицевих типах лісу Карпат

Krynytsky G. T., Kramarets V. O. System of forestry measures on elimination of consequences of mass decline of spruce stands in beech-fir forests of Carpathians

256

Гамаюнова С. Г., Новак Л. В. К вопросу о заселении ксилофагами мертвой древесины дуба черешчатого

Gamayunova S. G., Novak L. V. To the problem of colonization of dead wood of Quercus robur L. by xylophagous insects

261

Андреєва О. Ю. Сосновий лубоїд (Tomicus piniperda L.) в осередках соснових пильщиків у Центральному Поліссі

Andrejeva O. Ju. Pine shoot beetle (Tomicus piniperda L.) in the foci of pine sawflies in Central Polissya

268

Мєшкова В. Л., Колєнкіна М. С. Особливості пошкодження крон сосновими пильщиками в насадженнях Луганської області

Meshkova V. L., Kolenkina M. S. Peculiarities of crown damage by pine sawflies in the stands of Lugansk region

276

Гунчак М. С., Мельничук Г. О., Лущак М. М. Сучасний стан мисливських видів тварин-інтродуцентів в Івано-Франкіській області

Guntshak M. S., Melnychuk G. A., Lushchak M. M. Modern status of introduced game mammal species in Ivano-Frankivsk region

281

Ходзінський В. П. Методичні аспекти моніторингу риючої діяльності дрібних ссавців

Khodzinsky V. P. Methodical aspects of monitoring the digging activity of small mammals

286

Хоєцький П. Б. Динаміка чисельності дикої свині (SUS SCROFA L.) у західному регіоні України

Khoetsky P. B. Population dynamics of Sus scrofa in western region of Ukraine

291

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

296


Наукове видання
ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ
Випуск 115

Підписано до друку 1.07.2009 р. Формат 60 х 84 1/8. Папір офсетний. Друк – ризографія

Гарнітура Times New Roman. Умовно-друк. арк. 35,75. Наклад 300 примірників.

Замовлення №

Надруковано у СПДФО Ізрайлев Є. М. №24800170000040432 від 21.03.2001 р.

61002б м. Харків, вул. Фрунзе, 16


1 © О. С. Мажула, 2009

1 © Р. Т. Волосянчук, С. А. Лось, Л. І. Терещенко, В. Г. Григорьєва, Т. В. Орловська, І. С. Нейко, О. І. Левчук, З. М. Вороніна, 2009

1 © В. В. Сударіков, 2009

1  С. А. Лось, 2009

1 © Ю. І. Гайда, 2009

Р. М. Яцик, В. І. Ступар, І. Я. Нагнибіда, Г. М. Сав’як, Т. Р. Юник, М. М. Сіщук, Н. М. Сіщук, 2009

1 © Ю. М. Дебринюк, 2009

1 © Ю. Г. Гринюк, І. І. Мякуш, Я. Я. Білик, 2008

1 © В. Г. Григорьєва, 2009

1  В. В. Митроченко, 2009

1 © Г. А. Шлончак, Г. В. Шлончак, 2009

1 © Н. Г. Соломаха, 2009

1 © Л. О. Торосова, 2009

1 © В. П. Ткач, В. І. Роговий, В. П. Пастернак, 2009

1 © У. О. Бачинська, 2009

1 © С.М. Кульбанська, В.І. Буняк, 2009

1 © Р.М. Вітер, 2009

1 © Л. С. Луначевський, 2009

1 © Ю. Р. Бродович, Ф. Ф. Гербут, Р. І. Бродович, В. М. Гудима, Ю. Д. Кацуляк, 2009

 © В. І.Стороженко, В. П. Пастернак, 2009

1 © О. М. Тарнопільська, В. О. Манойло, О. А. Пономарьов, 2009

1 © А. М. Гаврусевич, В. М. Гудима, І. В. Мазур, 2009

1 © В. К. Коновальчук, Є. О. Кременецька, 2009

1 © Ю. С. Шпарик, 2009

1© В. Л. Коржов, В. С. Кудра, 2009

1 © Ю. В. Плугатар, А. Г. Рудь, В. В. Папельбу, 2009

* © М. М. Ведмідь, О. І. Лялін, 2009

1 © І. В. Мазур, 2009

1 © Г. Б. Гладун, Л. В. Дем’яненко, 2009

1 © І. М. Шпаківська, О. Г. Марискевич, 2009

1 С. П. Распопіна, 2009

1 © І. В. Костенко, 2009

1 © М. А. Бондарук, О. Г. Целіщев, 2009

1 © В. П. Ворон, Є. Є. Мельник, 2009

1 © Т. С. Пивовар, 2009

1 © О. С. Неспляк, В. В. Куліш, 2009

1 © М. М. Приходько, 2009

1 © Н. Ф. Приходько, 2009

1 ©А.В. Кічура, 2009

1 © П. С. Гнатів, 2009

1 © О. О. Єфремова, М. І. Скибіцька, І. Г. Мелешко, Т. В. Ган, 2009

1 © Н. Ю. Лучків, В. І. Парпан, 2009

1 © Г. Т. Криницький, В. О. Крамарець, 2009

1 © С. Г. Гамаюнова, Л. В. Новак, 2009

1 © О. Ю. Андреєва, 2009

1 © В. Л. Мєшкова, М. С. Колєнкіна, 2009

1 © М. С. Гунчак, Г. О. Мельничук, М. М. Лущак, 2009


1 © В. П. Ходзінський, 2009

1 © П. Б. Хоєцький, 2009

1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации