Гелеверя Є.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Гроші та кредит - файл n1.doc

Гелеверя Є.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Гроші та кредит
Скачать все файлы (239.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc240kb.01.04.2014 05:57скачать

n1.doc

  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Є.М.Гелеверя

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення курсу

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

(для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.050100 - «Економіка підприємства»,

6.050100 - «Облік і аудит» і 6.050200 - «Менеджмент організацій»,

які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.050100 - «Економіка підприємства», 6.050100 - «Облік і аудит» і 6.050200 - «Менеджмент організацій», які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання). / Укл. Гелеверя Є.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 36 с.


Укладач: к. е. н., доц. Є. М. Гелеверя.
Рецензент: Ачкасов Анатолій Єгорович, д.е.н., професор

Рекомендовано кафедрою економіки і управління в будівництві і міському господарстві факультету післядипломної освіти і заочного навчання, протокол № 1 от 28.08.2007 р.

ВСТУП
Розвиток в Україні ринкових відносин спричинив перебудову кредитно-грошових відносин. Це насамперед стосується розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної і валютної систем.

Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці – гривні.

Розроблена досить ефективна грошова система: державна система регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову і товарну масу.

Корінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов'язана з формуванням банківської системи. У даний час в Україні використовуються всі основні форми кредитів, розширені права комерційних банків у здійсненні комерційної діяльності.


  1. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни – формування у студентів економічного мислення, наукового розуміння історії становлення та стану сучасної системи грошово-кредитних відносин. У результаті студенти повинні опанувати систему знань про дію об’єктивних законів грошового обігу, про мету, завдання й методи державного регулювання сфери грошово-кредитних відносин.

1.2. Завдання вивчення дисципліни – полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань, що вирішуються відповідними державними установами при регулюванні грошового обігу та кредитних відносин.

1.3. Предмет вивчення дисципліни – система грошово-кредитних відносин в суспільстві й закономірності її розвитку та функціонування.

    1. Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Політична економія

Фінанси підприємств

Мікроекономіка

Фінансовий менеджмент

Макроекономіка

Банківська справа

Основи комерційної діяльності

Фінансовий ринок
Ціноутворення


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ (ЗМІСТ) ДИСЦИПЛІНИ

(відповідно до стандартів ОПП)


Модуль 1 ГРОШІ ТА КРЕДИТ


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ)

ЗМ.1.1. Основні положення теорії грошей
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1. Походження, сутність і функції грошей

2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей

ЗМ 1.2. Грошовий обіг та його регулювання
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1.Грошовий обіг і грошові потоки

2.Фінансовий (грошовий) ринок

3.Грошові системи і грошово-кредитна політика

4.Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу
ЗМ 1.3. Кредит та кредитна система


1.Місце кредиту в ринковій економіці

2.Кредитна система

3.Послуги комерційних банків
  1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации