Гелеверя Є.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Гроші та кредит - файл n1.doc

Гелеверя Є.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Гроші та кредит
Скачать все файлы (239.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc240kb.01.04.2014 05:57скачать

n1.doc

1   2   3   4
ЗМ 1.4. Гроші та світова економіка


1.Міжнародні валютні відносини


  1. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Вміння

(за рівнями сформованості) та знання

Сфери діяльності

(виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)

Репродуктивний рівень:

сутність і значення грошово-кредитної системи, природа та принципи її функціонування, рівні нормативного регулювання.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,

Алгоритмічний рівень:

формування документарного забезпечення та оперування з грошовими інструментами та їх похідними.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,

Евристичний рівень:

Передбачення параметрів грошово-кредитного ринку, розуміння еволюційних тенденцій його розвитку.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,4. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС (ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ)
ЗМ.1.1. Основні положення теорії грошей
Тема 1. Походження, сутність і функції грошей

Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походжен-ня грошей. Розвиток форм вартості та гроші. Роль грошей у розширеному від-творенні. Еволюція форм грошей і грошових відносин. Товарні, металеві та па-перові гроші. Кредитні та електронні гроші. Суть грошей. Гроші як особливий товар. Функції грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагро-мадження; світові гроші. Зміна економічної ролі золота. Ціна золота та гроші.

Виникнення та розвиток сучасних грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Відмінність між паперовими та кредитними грошами. Функціональні форми грошей. Грошові агрегати.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей

Розвиток теорії грошей як процес формування наукових шкіл, течій та теорій.

Основні питання та періоди (класичний, кейнсіанський, сучасний) розвитку теорії грошей.

Сутність номіналістичної та металевої теорії грошей. Теорія “представницької вартості паперових грошей”. Теорія “дестафації” грошей. Формування класичної кількісної теорії грошей та її основні положення.

Розвиток поглядів на роль грошей в економіці (Й. Шумпетер, Д. Кейнс, монетариста). Внесок Д. Кейнса в теорію грошових відносин.

Виникнення та зміст монетаризму.

Погляди кейнсіанців, монетаристів та представників теорії раціональних очікувань на доцільність здійснення грошово-кредитної політики. Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у поглядах на грошово-кредитну політику.

ЗМ 1.2.Грошовий обіг та його регулювання
Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки

Зміст поняття “грошовий обіг”. Структура грошового обігу. Го­тівковий та безготівковий обіг. Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний та грошово-фінансовий обіг. Взаємозв’язок грошового обігу з системою ринкових відносин. Основні ринки, що обслуговуються грошовим обігом.

Грошові потоки, класифікація та механізм балансування. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Погляди на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей.

Попит на гроші. Моделі попиту на гроші К. Маркса, І. Фішера, Кембриджської школи. Д. Кейнс про попит на гроші. Модель попи­ту на гроші М. Фрідмена. Розвиток кейнсіанського підходу до попиту на гроші в моделях Боумоля — Тобіна та Міллера — Орра.

Механізм поповнення грошей в обігу. Поняття емісії грошей. Створення грошей банками. Банківський мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.
Тема 4. Фінансовий (грошовий) ринок

Поняття та функції фінансового ринку. Канали прямого та опосередкованого фінансування. Основні групи учасників фінансового ринку.

Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей як вираження їхньої вартості. Вартість гро­шей, що нагромаджуються. Ставка відсотка. Номінальна та реальна ставки відсотка та співвідношення між ними. Вартість грошей і час. Вартість грошей з урахуванням фактора ризику.

Складові фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Характеристика основних інструментів ринку позичкових капіталів та ринку цінних паперів. Рівновага на грошовому ринку. Кейнсіанські та монетаристські моделі рівноваги на грошовому ринку.
Тема 5. Грошові системи і грошово-кредитна політика

Поняття, призначення та елементи грошової системи. Класифікація грошових систем. Система металевого та паперово-кредитного обігів. Проблеми грошової системи України.

Типи, зміст та основні інструменти грошово-кредитної політики. Центральний банк як державна установа, що регулює обсяг грошової маси. Фактори, що утруднюють контроль Центрального банку за обсягом грошей. Проблеми узгодження фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. Сеньйораж та інфляційний податок. Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обігу. Форми інфляції та її вплив на економічні процеси.

Грошові реформи як інструмент стабілізації грошового обігу. Цілі та види грошових реформ.
Тема 6. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу

Поняття та складові системи безготівкових розрахунків. Принципи організації безготівкових розрахунків. Способи та форми безготівкових розрахунків. Відкриття рахунків у банках. Види банківських рахунків.

Порядок здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів і платіжних вимог, інкасових доручень.

Регулювання готівкового обігу як складова грошової системи. Недопущення нерегульованого зростання готівки як мета регулювання готівкового обігу. Принципи та складові регулювання обігу готівки. Робота банків з готівкою.

1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации