Поляков І.О. Професіографічний аналіз діяльності рятувальників державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України - файл n1.doc

Поляков І.О. Професіографічний аналіз діяльності рятувальників державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України
Скачать все файлы (218 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc218kb.31.03.2014 23:43скачать

n1.doc

  1   2   3   4
національний УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ПОЛЯКОВ Ігор Олександрович


УДК 159.9: 159.94

ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ ТУРИСТІВ МНС УКРАЇНИ

Спеціальність 19.00.09

«Психологія діяльності в особливих умовах»
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Харків – 2011

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті цивільного захисту України, Міністерство надзвичайних ситуацій України.


Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор

ТІМЧЕНКО Олександр Володимирович, Національний університет цивільного захисту України, науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти:
доктор психологічних наук, професор ЛЕФТЕРОВ Василь Олександрович, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кафедра психології та соціології, професор;
кандидат психологічних наук, доцент АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра загальної та прикладної психології і педагогіки, доцент.


Захист відбудеться «02» червня 2011 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 в Національному університеті цивільного захисту України за адресою: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету цивільного захисту України за адресою: 61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94.


Автореферат розіслано «27» квітня 2011 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук, доцент В.Є. Христенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З метою запобіганням надзвичайним ситуаціям, які виникають внаслідок неконтрольованої туристичної діяльності та мінімізації їх наслідків 13 вересня 2006 року було створено Державну спеціалізовану аварійно-рятувальну службу пошуку і рятування туристів МНС (ДСАРСПРТ).

Кваліфікація фахівців-рятувальників ДСАРСПРТ МНС України є достатньо високою - інструктори, майстри спорту й кандидати в майстри спорту з альпінізму, скелелазіння, пішохідного й гірського туризму, спелеологи з досвідом проходження найбільших печер України, підводники з досвідом занурень під землею, лікарі, здатні працювати у складних польових умовах.

Рятувальники ДСАРСПРТ, здійснюючи пошуково-рятувальні роботи в гірських, спелеологічних та водних районах, постійно працюють в екстремальних умовах. Успіх кожної операції з порятунку людей, які волею долі опинилися у скрутному становищі, напряму залежатиме від забезпечення належної професійної та психологічної готовності рятувальника, що реалізується через систему професійного відбору та психологічного супроводу цього складного та важливого виду діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України.

У зв’язку з вищезазначеним, особливої ваги набуває професіографічний опис діяльності фахівців Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України.

У вітчизняній науці накопичено значний потенціал знань, необхідний для постановки та вирішення досліджуваної проблеми. Проте зазначимо, що більшою мірою зусилля вітчизняних науковців зосереджувалися на особистості офіцерів різних силових міністерств, військовослужбовців, миротворців, водолазів, пожежних, фахівців гірничорятувальної служби. Нажаль, на сьогодні, ми не знайшли власне психологічних досліджень, які були б напряму присвячені рятувальникам ДСАРСПРТ МНС України.

Усе вищезазначене й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, визначення об’єкта і предмета, формулювання гіпотези, постановку мети і завдань наукового пошуку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України та пов’язане з реалізацією Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. № 1156-р.

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного університету цивільного захисту України (протокол № 5 від 18 грудня 2009 року) та погоджена на засіданні бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол від 25.05.2010 р. № 4).

Мета дослідження: ґрунтуючись на вивченні соціально-психологічних вимог, які висуває професія рятувальника ДСАРСПРТ МНС України, провести професіографічний опис цієї діяльності та відповідно до цього визначити можливість здійснення психологічного аналізу кожного конкретного професійного завдання за призначенням з урахуванням комплексу необхідних професійно-важливих якостей рятувальника.

Завдання дослідження

Об'єкт дослідження – професійна діяльність рятувальників ДСАРСПРТ МНС України.

Предмет дослідження – соціально-психологічний аналіз особливостей професійної діяльності рятувальників ДСАРСПРТ МНС України.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що ефективність професійної діяльності рятувальника ДСАРСПРТ МНС України залежить від комплексу професійно важливих якостей фахівця. Цей комплекс, структурований в межах професіографічного аналізу даного виду діяльності, може використовуватися при проведенні психологічного аналізу професійного завдання рятувальника ДСАРСПРТ МНС України з метою прогнозування ефективності його виконання.

Методи дослідження:

У процесі роботи використовувались як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: теоретичного характеру: системний аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ДСАРСПРТ, порівняння, узагальнення, систематизація отриманої інформації та її інтерпретація; емпіричного характеру: а) діагностичні: спостереження, індивідуальна бесіда, методи експертної оцінки та анкетування щодо вивчення особливостей професійної діяльності рятувальників ДСАРСПРТ, їх професійно важливих якостей; б) психодіагностичні: з метою визначення найбільш важливих для фахівця ДСАРСПРТ психологічних властивостей та якостей було використано «Професіографічний опитувальник О. Ліпмана»; для виявлення базових потреб фахівців - мотиватора особистості та групи використано «Методику діагностики ступеня задоволеності основних потреб» (метод парних порівнянь В.В. Скворцова); опитувальник для самооцінки рівня тривожності (Ч.Д. Спілбергера, адаптація Ю.Л. Ханіна); задля дослідження особливостей нервово-психічної стійкості рятувальників було використано методику «Прогноз»; з метою дослідження особливостей сили нервової системи фахівців - опитувальник Стреляу; задля визначення сили нервової системи та встановлення швидкості реакції гірських рятувальників використано «Теппінг-тест»; для вивчення основних якостей уваги - методика «Червоно-чорні таблиці» (Е. Шульте, за модифікацією В. Марищука та І. Сисоєва); з метою виявлення найбільш практично значущих пізнавальних якостей фахівців ДСАРСПРТ було застосовано «Короткий відбірковий тест» (КВТ); тест опису поведінки в умовах конфлікту К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної); вивчення особливостей комунікативних навичок фахівця ДСАРСПРТ та характеристики його емоційної сфери було здійснено за методикою «Дослідження рівня емпатійних тенденцій» (О. Меграбян та Н. Епштейн); методи математичної статистики: t-критерій Стьюдента – для виявлення значущих розбіжностей порівнюваних показників; ?-критерій Фішера (кутове перетворення Фішера) – для визначення відносної частоти зустрічальності прояву певної ознаки у групі досліджуваних; факторний аналіз. Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою комп'ютерної програми SPSS 12.0.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

вперше у вітчизняній психологічній науці здійснено професіографічний опис діяльності рятувальника Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів та розроблено методику психологічного аналізу професійного завдання з урахуванням комплексу необхідних професійно важливих якостей фахівця ДСАРСПРТ МНС України;

уточнено соціально-психологічні детермінанти забезпечення ефективності професіональної діяльності рятувальників ДСАРСПРТ МНС України;

дістали подальшого розвитку сучасні підходи щодо професійно-психологічного відбору та психологічного супроводження рятувальників ДСАРСПРТ МНС України.

Практична значущість дослідження полягає в: обґрунтуванні вимог до основних професійно важливих якостей рятувальників ДСАРСПРТ МНС України, які зумовлюють ефективність їх професійної діяльності; розробці шляхів отримання психологічної інформації стосовно придатності особистості до діяльності на посаді рятувальника ДСАРСПРТ, що дозволяє скоротити час адаптації молодих фахівців до виконання завдань за призначенням та зменшити рівень психічних та фізичних втрат, а також плинність кадрів у системі МНС України.

Крім того, отримані дані можуть слугувати основою для розробки спеціальних програм щодо попередження негативного впливу факторів службової діяльності на фахівців аварійно-рятувальних служб МНС України.

Впровадження результатів дослідження здійснено: у службову діяльність Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку та рятування туристів МНС України (акт впровадження №159/15 від 23.11.2010 р.) та в систему професійно-психологічної підготовки фахівців Івано-Франківського гірського пошуково-рятувального загону ДСАРСПРТ МНС України (акт впровадження №159/16 від 07.12.2010 р.)

Особистий внесок автора. У навчальному посібнику «Кризова психологія», написаному у співавторстві з Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюковим, А.С. Куфлієвським, С.Ю. Лєбєдєвою, С.М. Миронцем, О.О. Назаровим, Я.О. Овсянніковою, Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіною, Ю.О. Приходьком, В.П. Садковим, О.В. Тімченком та В.Є. Христенком, особистим доробком автора є частина друга: «Психологічна допомога в умовах втрати особистісної цілісності».

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та результати дослідження розглядались і обговорювались на засіданнях та наукових семінарах науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Основні результати роботи та її окремі фрагменти викладались автором на 10 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і регіональних науково-практичних конференціях та наукових семінарах, зокрема на: 5-й міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні технології в екстремальних видах діяльності» (м. Донецьк, 2009 р.), 11-й всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників (м. Київ, 2009 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій» (м. Харків, 2009 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Харків, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України» (м. Харків, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Харків, 2010 р.), 12-й всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників» (м. Київ, 2010 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Коченовские чтения. Психология и право в современной России» (м. Москва, РФ, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми психологічної безпеки особового складу сил охорони правопорядку під час підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році» (м. Харків, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» (м. Харків, 2010 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 14 наукових працях, з них: 1 навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист МОН України від 08.06.2010 р. № 1/11-4863), 3 статті опубліковано у наукових фахових виданнях із психологічних наук, 10 – тез конференцій.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Обсяг основного змісту дисертації налічує 180 сторінок комп'ютерного тексту. Ілюстративний матеріал подано у 27 таблицях та 19 рисунках. Дев'ять додатків оформлені на 27 сторінках. 21 сторінку займає список використаних джерел (198 найменувань, з них – 10 іноземною мовою).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вступ містить обґрунтування актуальності проблеми дослідження та обраного напряму дисертаційної роботи, розкриває її об’єкт та предмет, головну мету, гіпотезу та завдання, методологічні та методичні підходи. Викладено наукову новизну та практичну значущість роботи. Наведено відомості про особистий внесок автора, апробацію та впровадження результатів дослідження у практику діяльності МНС України.
  1   2   3   4
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации