Лабораторна робота - Машини і обладнання для птахівництва - файл n1.doc

Лабораторна робота - Машини і обладнання для птахівництва
Скачать все файлы (692 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc692kb.31.03.2014 21:59скачать

n1.doc

Лабораторна робота

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА

Мета роботи: засвоїти основні поняття технології ви­робництва яєць і м'яса птиці, ознайомитися з будовою, про­цесом роботи та регулюваннями машин і обладнання для механізації виробничих процесів у птахівництві.

Обладнання: фрагменти, комплектів обладнання для утримання кур-несучок у кліткових батареях БКН-3 і БКН-3А; вирощування ремонтного молодняка курей у кліт­кових батареях КБУ-3 і бройлерів у кліткових батареях 2Б-3А; обладнання для вирощування птиці на підлозі (електробрудери, напувалки, годівниці, кормороздавачі); стіл-овоскоп СМУ-Л; яйцесортувальна машина ЯС-1.

Зміст звіт

1. Дайте характеристику комплектів обладнання для вирощування молодняка птиці та утримання курей-несучок.

2. Опишіть структуру і призначення технологічного об­ладнання комплектів.

3. Приведіть конструктивно-функціональну схему і тех­нічну характеристику машини ЯС-1.

Контрольні запитання

1. Способи утримання птиці, їх переваги і недоліки.

2. Які комплекти обладнання використовую при клітковому (на­польному) утриманні птиці?

3. Основне технологічне обладнання комплекту КБУ-3 ( БКН-3, типу ЦБК) і його призначення.

4. Поясніть технологію вирощування молодняка, утриманця курей-несучок у кліткових батареях (на підлозі).

5. Будова і принцип дії яйцесортувальної машини ЯС-1.

Методична довідка

Технологія виробництва основної продукції (яєць і м'яса) визначається і залежить від системи та способу утримання птиці. На спеціалізованих підприємствах переважають ін­тенсивна та комбінована (напівінтенсивна) системи утри­мання.

Залежно від конкретних умов кожна з них має декілька способів утримання: безвигульне і вигульне, без пересадки і з пересадкою, напольне і кліткове.

Перевага віддається тому варіанту, який забезпечує більш високі продуктивність та життєздатність птиці при менших затратах праці та собівартості продукції і створює при цьому кращі умови для роботи обслуговуючого персо­налу.

Засоби механізації та автоматизації повинні бути надій­ними і ефективними в роботі, нескладними в керуванні і відносно недорогими.

Кліткове утримання дозволяє стимулювати ріст і розви­ток молодняка, усунути сезонність яйцекладки, створити сприятливі умови для підвищення продуктивності птиці та збереження її поголів'я, підвищити ефективність викорис­тання площі, знизити затрати корміи, покращити якість продукції {яєць, тушок).

При клітковому утриманні можна повністю механізува­ти і автоматизувати роботи по обслуговуванню птиці, від­падає потреба в підстилці та гніздах.

Дослідженнями встановлено, шо при правильній годівлі курей-несучок у кліткових батареях їх яйця за хімічним складом і харчовими якостями не відрізняються від яєць курей з вигульним утриманням.

Для кліткового утримання птиці використовують одно- дво- та багатоярусні батареї. Вони забезпечують як дрібно­групове (2—6 голів у клітці), так і великогрупове (по кіль­ка десятків голів у клітці) утримання. За розміщенням кліток батареї діляться на вертикальні та каркасні (ступінчасті). Засоби механізації (транспортери, напувалки, скребки та інші) вмонтовані в їх конструкцію.

Утримання курей на глибокій підстилці. Підстилку в пташнику найчастіше закладають один раз перед посадкою курей, її товщина 20—30 см. Застосовують також інший спо­сіб: спочатку кладуть підстилку шаром завтовшки 7—15 см, а пізніше, через 1—2 місяці, добавляють, поступово дово­дячи шар до 25—30 см. Це звільняє пташник від щоден­ного прибирання забруднених місць.

Глибока підстилка внаслідок біотермічних процесів, що проходять у них, виділяє багато тепла. Це має суттєве зна­чення в зонах з довгими і холодними зимами. Підстилка повинна бути сухою, але без пилу. У сухій і пухкій глибо­кій підстилці створюються сприятливі умови для розмно­ження мікроорганізмів, які здатні синтезувати вітамін В12. Поїдаючи дрібні частки підстилки, птиця у певній мірі за­довольняє потребу організму в цьому вітаміні.

Для підстилки використовують подрібнену солому, стружку і тирсу, волокнистий торф, лушпиння насіння со­няшнику, рисового зерна, подрібнені стрижні качанів ку­курудзи та інші матеріали з розрахунку 8—10 кг на голову в рік. Прибирають підстилку один раз на рік або після завершення циклу вирощування (бройлери).

Утримання курей па глибокій підстилці має і суттєві не­доліки: необхідність достатньої кількості якісного підстилкового матеріалу; великі затрати ручної праці на збирання яєць, оскільки кури часто несуть яйця поза гніздами; погіршення харчових та інкубаційних властивостей яєць внас­лідок їх забруднення; зниження ефективності засобів ме­ханізації та автоматизації; постійний контакт птиці з послі­дом, що створює умови для виникнення різних захворювань; значне погіршення мікроклімату в приміщеннях,

КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ


Універсальна кліткова батарея КБУ-3 (рис.1) призначена для вирощування ремонтного молодняка курей на великих пта­хофермах і птахофабриках у віці від одного до 140 днів без пересаджування в інші батареї. Вона складається з ме­талевого каркаса, кормороздавача, годівниць, напувалок, механізму прибирання посліду, привода та елек­троустаткування з щитом керування.

Каркас батареї поділений за висотою на три яруси, кож­ний з яких має настил для посліду з азбоцементних плит. Над настилами є сітчаста підлога. Для захисту від корозії дріт сітки покритий поліетиленовою ізоляцією. Проміжок над сітчастими підлогами поділений перегородками на 40 спарених кліток довжиною по 0,9 м. Клітки закриваються знімними дверцятами. У батареї передбачені регулювання відстані від підлоги до кромки годівниці та вкладиші в го­дівниці в перший період вирощування курчат.

Роздають корми в годівниці за допомогою навісного рухомого кормороздавача, який з кожного боку ба­тареї має по три дозува­льних бункери з рукавами. При переміщенні кормо­роздавача корми з дозу­вальних бункерів витягу­ються ланцюгом у годів­ниці. Норму видачі корму регулюють засувками, роз­міщеними в щілинах до­зувальних бункерів. Для напування птиці є ніпельні напувалки, встановлені з розрахунку одна напувалка на 10 голів.

Клітки можна пристосовувати до різного віку пти­ці за допомогою рухомих поліетиленових ґрат на фасадній стінці. У період вирощування птиці від 1 до 30 днів у кож­ній клітці розміщують по 30—40 голів, а від 30 до 140 днів — по 10 голів.

Механізм для прибирання посліду має скребки, тяговий канат і привод. Керування лініями роздачі корму та при­бирання посліду здійснюється з пульта, розміщеного на передній торцевій стінці батареї.Рис.1. Універсальна кліткова батарея КБУ-3.

Комплект обладнання двоярусних кліткових батарей 2Б-3 та 2Б-3А використовують при вирощуванні бройлерів від одноденного віку до забою, а також молодняка курей-несучок від 1 до 140 днів.

До комплекту обладнання входять кліткові батареї, два бункери БСК-10 з шнеками КР-1 для завантаження кор­мів у бункери-дозатори, канатно-дискові кормороздавачі з бункерамн-годівницями, скребкові установки для видален­ня посліду.

Батарея 2Б-3 являє собою металевий каркас, складений із щитів, з'єднаних поясами і кутниками. По всій довжині каркаса начеплені бокові решітчасті засувки, верх­ні решітчасті сітки і сітка підлоги.

Кормороздавач розрахований на роздачу сухих розсип­них та гранульованих кормів вологістю не більше 12— 14 %. Бункерні годівниці заповнюються послідовно: спо­чатку на другому, потім на першому ярусах. Після запов­нення останньої годівниці першого яруса привод кормороз­давача автоматично виключається вимикачем вагового ме­ханізму.

Напувалки — проточні жолобкові, живляться від водо­провідної мережі. Крім жолобкових напувалок у перші дні вирощування застосовують також вакуумні, розміщені в клітці з боку годівниці.


Рис.2 Схема кліткової батареї 2Б-3

Каскадна триярусна батарея БКН-3А призна­чена для утримання промислового стада курей-несучок на птахофабриках та птахофермах. Виробничі процеси у батареї механізовані. Роздавання кормів здійснюється за допомогою ланцюгового кормороздавача в жолобчасті годів­ниці.

Напувають птицю з ніпельних напувалок, вода до яких подається з водопровідної мережі через індивідуальні бач­ки постійного рівня, змонтовані з двох боків на кожному ярусі батарей. Настили для посліду другого і третього ярусів нахилені і утворюють просвіт по всій довжині батареї для скидання скребками посліду у траншею, в якій встановлений скреб­ковий механізм МПС-1М.


Забирають яйця стрічковими транспортерами, які пода­ють яйця до торця батареї і опускають на поперечний транс­портер. Із другого і третього ярусів яйця спускаються за допомогою похилих елеваторів.

Комплекти типу ЦБК. Широкого поширення у господар­ствах набув спосіб вирощування бройлерів на глибокій під­стилці. Для комплексної механізації з автоматичним керу­ванням процесами виробництва в пташниках застосовують­ся комплекти устаткування ЦБК-12Л та ЦБК-18Л, які роз­раховані для приміщень шириною відповідно 12 та 18 м і обслуговують 20,4 та 30 тис. голів птиці.

Комплекти обладнання дають змогу комплексно меха­нізувати виробничі процеси у пташниках по вирощуванню курчат на м'ясо, починаючи з добового віку і до досягнення забійної маси у віці 70—90 днів, при бездозованій годівлі сухими повнораціонними кормами.

Кормороздавач складається з приводного механізму, дозувального пристрою, ланцюга із шайбами, трубчастих кормопроводів і системи підвішування. Кормопровиди вста­новлюються на висоті 2,2 м від підлоги. Під кожним отво­ром хомутами та планками закріплені відповідні патрубки, нижніми кінцями з'єднані з бункерними годівницями. У мі­ру заповнення однієї годівниці та відповідного патрубка корм надходить у наступну годівницю.

Бункерна годівниця (рис.3) місткістю 4,2 кг має ко­нічну форму і виготовлена з листової оцинкованої сталі.
Рис.3. Бункерна годівниця ЦБК-2-06А;

Знизу до бункера годівниці на трьох пружинах підвішено піддон. Щоб курчата не проникали в піддон, перед­бачена огорожа. Бункер го­дівниці розрахований на до­бовий запас кормів, постій­ний шар яких підтримується в піддоні відповідно до ве­личини кільцевого зазора між ним і ребром корпуса.

Регулюють прохідний переріз між корпусом і піддоном пе­реставленням пружин на інші отвори.

Підвісні годівниці КЦБ-2А (рис. 4) використовують для мінерального підкорму та гравію, які вручну періодично завантажують у бункер.

Електричний брудер БП-1 забезпечує обігрівання кур­чат у перші дні життя (від 1 до 30 днів). Він складається із зонта, вентиля­ційних колон та пристрою для зміни висоти підвішу­вання. На бічних стінках обігрівннка встановлено чо­тири трубчастих електронагрівники. На спеціаль­них кронштейнах встановле­ні лампа освітлення, сигнальна лампа.Рис.4. Годівниця для мінерального підкорму і гравію КЦБ-2А

Яйцесортувальна машина

Яйцесортувальна машина ЯС-1 (рис.5) призначена для сорту­вання яєць за масою на три категорії: дрібні — до 44 г, дру­гої категорії — від 44 до 58 г і першої категорії — 58 г і більше.

На завантажувальний стіл, що обертається, яйця подають вручну. Роликовий конвеєр орієнтує їх вели­кою віссю впоперек конвеєра. Потім яйця проходять під овоскопом, де їх перевіряє оператор. На конвеєрі встанов­лено козирок-затемнювач із дзеркалом, який покращує ог­ляд яєць.

Яйця з дефектами (плями, насічки та інше) підбирають­ся вручну. Всі інші спрямовуються спочатку на звужувальний пристрій, а потім проходять під механізмом маркіру­вання, який наносить па кожне яйце штамп з позначкою категорії яйця та дати його обробки. Далі маркіровані яйця надходять по жолобу на стрічковий транспортер. Останній доставляє їх на збиральний стіл, звідки яйця вручну укла­дають в тару і відправляють у склад чи на реалізацію.

Ваговий пристрій яйцесортувальної машини має високу чутливість до поштовхів і вібрацій, тому машину слід вста­новлювати на фундаменті.

Технічна характеристика ЯС-1

Продуктивність, тис. яєць/год 4.2

Кількість категорій сортування яєць 3

Встановлена потужність, кВт . 0,18

Кількість операторів, чол. 3

Габаритні розміри, ми 1640X 1210x1050Рис.5. Яйцесортувальна машина ЯС-1

1-живильник; 2- стінка; 3- екран овоскопа; 4- механізм розподільчий; 5- лімб; 6-привід; 7 - маховик ручного приводу; 8 - опори регулювальні; 9-підставка; 10 - розподільний транспортер ; 11- стіл накопичувальний; 12- ваговий пристрій; 13 - механізм переносу; 14- маркувальний механізм; 15 - лоток; 16 - транспортер приймальний; 17- відсікачі; 18 - столик висувний; 19 - панель керування.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации