Дворкін С.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Інноваційний менеджмент - файл n1.doc

Дворкін С.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Інноваційний менеджмент
Скачать все файлы (134 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc134kb.31.03.2014 18:59скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

До друку дозволяю

Перший проректор
_______________(Г.В. Стадник)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення дисципліни

Інноваційний менеджмент”

(для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.050.107 “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства") Укл. Дворкін С.В. – Харків: ХНАМГ, 2007р. – с.

Укладач: Дворкін С.В.
Рецензент: Димченко О.В.

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.01.2007р.


Зміст

Вступ................................................................................................................


4

1. Мета і завдання курсу................................................................................


5

2. Тематичний план

(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)............
7

3. Зміст дисципліни .......................................................................................8


4. Тематика рефератів....................................................................................10


5. Рекомендована література.........................................................................11


6. Форми контролю........................................................................................


13


7. Критерії оцінювання..................................................................................
14


Вступ
Розвиток економіки неможливий без адекватного відношення до інновацій. Видатний вчений, фундатор сучасної теорії інновацій, Йозеф Шумпетер відзначав роль інновацій як рушійного фактору економічного розвитку. Укріплення ринкових відносин тісно пов’язане з інноваційними процесами, що мають місце як на мікроекономічному, так і на макроекономічному та глобальному рівнях.

Деякі проблеми, що виникають при розробці, “виробництві” інновацій, подальшому їх впровадженні в економічне життя, можуть бути розв’язані лише з застосуванням специфічних управлінських заходів. Власне, інноваційний розвиток забезпечується насамперед правильним відношенням управлінця до цієї сторони діяльності підприємства. Звідси випливає необхідність вивчення специфічних методів, підходів до управління інноваціями, планування, організації, мотивації та контролю інноваційного процесу. Цьому колу питань і присвячена дисципліна “Інноваційний менеджмент”.

До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється у 10 семестрі та завершується заліком.

1. Мета і завдання курсу
Основною метою викладання дисципліни „Інноваційний менеджмент” є виховання та формування у майбутніх управлінців знань та навичок з організації, планування та управління інноваційними процесами на усіх етапах життєвого циклу нової продукції, обґрунтування вибору найбільш ефективних моделей та методів організації виробництва інноваційної продукції, стратегічного управління процесом створення та розповсюдження нововведень.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності формування інноваційної домінанти розвитку соціально-економічних систем і проблеми забезпечення техніко-технологічного оновлення виробництва на основі сучасних досягнень науки.

Змістовими модулями, що презентують дану дисципліну є:

1. Інноваційний менеджмент, інноваційний процес, творчість: основні поняття, взаємозв’язки та організаційні аспекти.

2. Інноваційна діяльність: фінансування, організація, правове забезпечення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати :

вміти :

До переліку взаємозв’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені

дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни:

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:2. Тематичний план

(розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Обсяг у годинах

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)

Денне навчання

Заочне навчання
Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Змістовий модуль 1


1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту

1

2

-

2

1

-

-

8

2. Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристика

1

3

-

4

1

1

-

4

3. Методи пошуку інноваційних ідей

1

2

-

2

1

-

-

8

4. Організація творчості як процесу

1

2

-

4

-

1

-

4

Змістовий модуль 2


5. Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності

2

3

-

6

1

1

-

4

6. Форми інноваційної діяльності на підприємствах

2

2

-

4

1

-

-

8

7. Організаційні форми інноваційних підприємств і стратегія їх дії


1

3

-

4

1

-

-

8

8. Оцінка ефективності інновацій

2

4

-

6

1

1

-

8

9. Правове регулювання інноваційної діяльності

1

3

-

4

1

-

-

8

Разом


12

24

-

36

8

4

-

60


3. Зміст дисципліни
Змістовий модуль 1

Інноваційний менеджмент, інноваційний процес, творчість:

основні поняття, взаємозв’язки та організаційні аспекти

1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту

Предмет і задачі курсу. Основні поняття інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій. Інноваційні теорії та їх аналіз. Інноваційна політика організацій.

2. Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристика

Концепція інноваційного циклу життя товару. Гіпотетична крива інноваційного циклу товару, її значення. Аналіз основних етапів інноваційного циклу. Етап генерації ідей. Відбір ідей. Розробка задумки та її перевірка Етап прогнозу ринково-комерційних характеристик нововведень. Розробка товару. Комерційна реалізація товару.

3. Методи пошуку інноваційних ідей

Класифікація методів пошуку і генерація ідей. Характеристика основних груп методів пошуку ідей. Інформаційний пошук. Мозковий штурм. Конференція ідей. Синектика, метод Дельфі. Опитування за допомогою карток. Ідейна інженерія. Аналіз трактуючого слова. Метод Тимпач. Теорія рішення винахідницьких задач.

4. Організація творчості як процесу

Творча ініціатива як об'єктивний процес інноваційного розвитку системи. Виникнення творчих ініціатив. Перешкоди на шляху розвитку інноваційних ініціатив. Правила передачі творчих ініціатив. Організація винахідницької та раціоналізаторської роботи на підприємствах.

Змістовий модуль 2.

Інноваційна діяльність: фінансування, організація, правове забезпечення.
1. Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності

Механізми власних коштів підприємств. Інвестування за рахунок амортизаційних відрахувань, Інвестування прибутку підприємства. Механізми мобілізації позичених коштів. Венчурне фінансування. Інвестиційний лізинг. Інвестиційний селенг. Механізми мобілізації залучених коштів. Державна підтримка інноваційної діяльності.

2. Форми інноваційної діяльності на підприємствах

Впровадження нових виробів і технологій, що є власними розробками підприємства. Відділи і служби інноваційної орієнтації у структурі підприємства. Короткострокова інноваційна діяльність. Довгострокова інноваційна діяльність. Впровадження нових виробів і технологій, що не являються власними розробками підприємства. Покупка інновацій. Придбання ліцензій. Придбання підприємств-інноваторів. Імітація інновацій. Дольова участь у інноваційній діяльності. Дослідження, що виконуються за замовленням. Колективні дослідження. Інноваційна діяльність у крупних об'єднаннях. Спеціалізовані інноваційні підприємства, основні характеристики інноваційного підприємства. Система механічного менеджменту. Система органічного менеджменту.

7. Організаційні форми інноваційних підприємств і стратегія їх дії

Класифікація інноваційних підприємств. Інноваційна стратегія підприємств. Стратегія віолентів, патентів, комутантів, експериментів.

8. Оцінка ефективності інновацій

Комплексна оцінка ефективності інновацій. Науково-технічна ефективність. Некомерційна ефективність, економічна ефективність. Облік ринку і невизначеність. Облік інфляції. Оцінка впливу чинників часу. Дисконтування. Метод змінної вартості. Метод індексу прибутковості. Метод рентабельності (внутрішньої форми доходності), метод ліквідності (строк окупності витрат).

9. Правове регулювання інноваційної діяльності

Поняття про інтелектуальну власність. Патенти. Ліцензії і правовий механізм передачі новацій. Міжнародна науково-технічна співпраця.

4. Тематика рефератів

 1. Еволюція інноваційних теорій.

 2. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.

 3. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційних процесів.

 4. Інноваційна політика: сутність, види, механізми реалізації.

 5. Моделі й етапи інноваційних процесів.

 6. Інноваційні фонди та венчурне підприємництво.

 7. Комерціалізація нововведень та інноваційний продукт.

 8. Кон'юнктура ринку й аналіз попиту на інноваційний продукт.

 9. Використання засобів маркетингу в інноваційному менеджменті.

 10. Прогнозування інновацій в діяльності державних організацій.

 11. Організаційно-економічні умови забезпечення реалізації нововведень.

 12. Реактивне та активне управління нововведеннями.

 13. Досвід інноваційного менеджменту в США.

 14. Досвід управління інноваціями в країнах Європейського Союзу.

 15. Інноваційна діяльність в Південно-Східній Азії.

 16. Організаційна система інноваційного менеджменту.

 17. Вибір пріоритетних напрямків інноваційної діяльності.

 18. Оцінка ефективності інвестицій в інноваційний проект.

 19. Національні інноваційні системи: поняття та загальна характеристика.

 20. Методи фінансування інноваційної діяльності в зарубіжних країнах.

 21. Причини та наслідки нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки.

 22. Й.Шумпетер - основоположник інноваційної теорії.

 23. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.

 24. Інновація як джерело економічного зростання.

 25. Особливості державної інноваційної політики в Україні.

 26. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні.

 27. Досвід функціонування науково-технологічних парків в країнах Європи.

 28. Особливості технологічних парків Японії та Китаю.

 29. Тенденції інноваційної активності в Україні в контексті глобалізації.

 30. Державне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва.

 31. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності.

 32. Законодавчі та інші нормативно-правові акти України в сфері інноваційної діяльності.

 33. Система патентування та її особливості в різних країнах світу.

 34. Еволюція технологічних укладів.

 35. Стратегічне управління інноваційними процесами в сфері соціально-економічного розвитку територій.


5. Рекомендована література
Основна література:


 1. Закон України "Про інноваційну діяльність" // Відомості Верховної Ради
  України. - 2002. - № 36.

 2. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер, 2000.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська A.M. , Шканов О.М. Менеджмент в
  організації. Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2002.

 4. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. - К: МАУП, 2000.

 5. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д.Ильенкова,
  Л.М.Гохберг, С.Ю.Ягудин и др.; Под ред. проф. С.Д.Ильенковой. - М.:
  ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 6. Інвестиційний менеджмент /Гриньова В.М., Колода В.О., Лепейко Т.І., Великий Ю.М./ Під заг.редакцією д.е.н., проф. Гриньової В.М. - Харків:ВД ”Інжек”,2004.

 7. Інноваційна стратегія українських реформ /А.С.Гальчинський, В.П.Семиноженко.- К.:ЗнанняУкраїни, 2002.

 8. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - К: Видавничий центр “Академія”, 2005.

 9. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002.

 10. Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності. - К.:
  ІММБ,2001.Додаткова література:


 1. Атаманова Ю.Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України. – Харків: Факт, 2006.

 2. Бовин А.А. . Интеллектуальная собственность: экономический аспект: Учебное пособие. - Москва-Новосибирск: Инфра-М, 2001.

 3. Бубенко П.Т. . Регіональні аспекти інноваційного розвитку. Монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2002.

 4. Кантарбаева А., Мустафин А. Теория предпринимательства и эволюционная экономика. // Вопросы экономики. 1997. № 11. С. 106-120.

 5. Маевский В.И. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы экономики. 2001. № 11. С. 4-16.

 6. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Інноваційний менеджмент”. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.

 7. Монастирський Г.Л. Харів П.С, Довнар Ю.С. Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Випуск 9. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 266-269.

 8. Монастирський Г.Л., Федорович Р.В., Харів П.С. Напрями вдосконалення механізму державної підтримки інноваційного підприємництва //Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ. -Випуск 2. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 163-169.

 9. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. — М.: ЗАО «Финстатинформ». 2000.

 10. Сімсон О.Е. Інноваційне і креативне право: Право знань і право творчості. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006.

 11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.


Інтернет-джерела:

 1. http://www.industry.com.ua/ - сайт Міністерства промислової політики України.

 2. http://www.sdip.gov.ua - сайт Державного департаменту інтелектуальної власності.

 3. http://www.dffd.gov.ua/ - сайт Державного фонду фундаментальних досліджень.

 4. http://www.nttc.edu/ сайт Національного Центру Технологічного Трансферу (NTTC) , створеного Конгресом США у 1989 р.

 5. http://www.FreePatentsOnline.com - безкоштовний онлайновий каталог патентів з можливістю пошуку.

 6. http://www.rupto.ru/ - сайт Російського агентства патентів і товарних знаків.

 7. http://www.rfntr.neva.ru/ - сайт Леонтьєвського центру в Санкт-Петербурзі. 6. http://www.cordis.lu/ - сайт Європейської асоціації трансферу технологій, інновацій та промислової інформації.

 8. http://www.europe-innova.org/ сайт Європейського порталу INNOVA, присвяченого ініціативам в галузі інновацій.

 9. http://innopolis.info/ - сайт, присвячений інноваціям та інвестиціям.

 10. http://www.unctad.org - ООН ЮНКТАД, Доповіді про світовий розвиток.


6. Форми контролю

Поточний контроль здійснюється за допомогою усного опитування на практичних заняттях.

Вивчення змістового модулю 1 завершується написанням та захистом реферату з тематики, що наведена вище.

Вивчення змістового модулю 2 завершується написанням контрольної роботи, що складається з 2 задач та теоретичного питання.

Формою підсумкового контролю є залік.

7. Критерії оцінювання:

а) при усному чи письмовому опитуванні
Критерії оцінки

Бальна шкала оцінок знань (у дужках - за шкалою ECTS)90-100 відмінно

(A)

70-89

добре

(B,C)

51-69 задовільно

(D, E)

до 50

незадовільно

(FX, F)

Повнота відповіді

Повна

Повна

Повна

Часткова, відсутня

Глибина та всебічність знань

Достатня

Належна

Задовільна

Відсутня

Системність та логіка викладення матеріалу

Систематизоване, логічне

Логічне

Відсутня

Відсутня

Ступінь ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, вміння їх використовувати при відповіді

Високий, використовується при відповіді

Достатній, використо­вується при відповіді

Належний, використовується при відповіді

Відсутній

Уміння узагальнення викладеного матеріалу

Обґрунтовані висновки

Недостатньо обґрунтовані висновки

Частково обґрунтовані висновки

Відсутність висновків

Ступінь ознайомлення з зарубіжним досвідом

Ознайомлений, використовується у відповідях

Ознайомлений, не використовується у відповідях

Не ознайомлений

Не ознайомлений


б) при написанні реферату

Критерії оцінки

Бальна шкала оцінок знань (у дужках - за шкалою ECTS)

90-100 відмінно

(A)

70-89

добре

(B,C)

51-69 задовільно

(D, E)

до 50

незадовільно

(FX, F)

Самостійність викладу матеріалу

Самостійний виклад

Самостійний виклад

Несамостійний виклад

Несамостійний виклад

Логічність та послідовність викладу матеріалу

Логічний послідовний виклад

Логічний виклад, послідовність відсутня

Частково логічний виклад, послідовність відсутня

Відсутність логічності та послідовності

Відповідність змісту матеріалу темі

Відповідає

Відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Використання нових літературних джерел

Використовується достатньо

Частково використовується

Не використовується

Не використовується

Відповідність реферату вимогам щодо оформлення

Відповідає

Відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Використання статистичного матеріалу

Використовується достатньо повно

Частково використовується

Не використовується

Не використовуєтьсяв) при розв’язанні задач (управлінських ситуацій)

Критерії оцінки

Бальна шкала оцінок знань (у дужках - за шкалою ECTS)

90-100 відмінно

(A)

70-89

добре

(B,C)

51-69 задовільно

(D, E)

до 50

незадовільно

(FX, F)

Самостійність розрахунків

Самостійність розрахунків

Не достатня самостійність розрахунків

Здійснення розрахунків з допомогою викладача

Відсутня самостійність розрахунків

Правильність та повнота обґрунтування

Правильні та повні

Правильні та неповні

Частково правильні та неповні

Неправильні та неповні

Наявність узагальнених висновків

Наявні та обґрунтовані

Наявні

Наявні

Відсутні


Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050.107 “Економіка підприємства”)
Укладач: Сергій Володимирович Дворкін
Редактор: Д.Ф. Курильченко


План 2007, поз. 544

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. ______ Обл.-вид. арк.____

Замовл. № _____ Тираж примірників.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации