Учебная программа - Логистика (укр.) - файл n1.doc

Учебная программа - Логистика (укр.)
Скачать все файлы (48.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc49kb.31.03.2014 14:11скачать

n1.doc

ЛОГІСТИКА

ПРОГРАМА

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

0306 “МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

ВступПрограма вивчення нормативної дисципліни “Логістика” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0306 “Менеджмент і адміністрування” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.
Предметом вивчення “Ллогістики” є загальні принципи та закономірності інтегрованого управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, створення та функціонування логістичних систем, оптимального управління логістичними процесами.
Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення навчальної дисципліни “ Логістика” базується на загальних знаннях економічної теорії взаємопов’язане з такими дисциплінами: “Вища математика”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка“, “Основи менеджменту”, “Дослідження операцій”.
Навчальна програма дисципліни складається з таких розділів:

 1. Мета та завдання дисципліни “Логістика”.

 2. Зміст дисципліни.

 3. Список рекомендованої літератури.


1.Мета та завдання дисципліни “Основи ЛогістикИ”


1.1. Основною метою викладання курсу “Логістика” є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:
2.Зміст дисципліниТема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки
Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи становлення логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета і завдання логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль логістики в реформуванні економіки України.
Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики
Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики. Інтеграція внутрішніх та зовнішніх матеріальних потоків. Системний підхід як методологічна база логістики. Логістика як сфера компетенції, що пов’язує компанію з її споживачами і постачальниками і сприяє підвищенню конкурентоспроможності. Оперативні цілі логістики: швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімізація запасів, якість, підтримка життєвого циклу. Базові характеристики концепції логістики: системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати. Логістичні канали ланцюги мережі і ланки. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних систем (мікро-, мезо- та макрологістичні системи). Створення, функціонування та розвиток логістичних систем. Інструменти формалізації та прийняття рішень в логістичних системах.
Тема 3. Об’єкти логістичного управління та логістичні операції
Об'єкти дослідження в логістиці. Поняття та показники матеріального потоку. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками.
Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції
Логістичні процеси. Основні види логістичної діяльності: постачання і закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування, контроль запасів, комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, зворотна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація логістичної діяльності. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними учасниками логістичного процесу. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними службами підприємства. Інфраструктура логістичних процесів.

Тема 5. Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту
Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та місце логістичного менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного менеджменту. Логістичний мікс "7R". Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Стратегія підприємства і логістична стратегія. Стратегічна роль логістики і види логістичних стратегій. Стратегія інтеграції. Стратегія зниження витрат. Стратегія обслуговування клієнта. Логістика як інтегруюча стратегія підприємства.

Тема 6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва


Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Внутрішньовиробничі логістичні системи і їх роль в удосконаленні управління виробництвом товарів та послуг. Виштовхуючі та витягуючі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Мікрологістична система "планування потреби в матеріалах/ресурсах" та її модифікації (MRP, MRP -1, MRP -2, ERP). Концепція "точно в термін" та мікрологістична система КАНБАН. Мікрологістична система ОПТ як синтез систем MRP та КАНБАН. Концепція ненасиченого виробництва ("lean production"). Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на виробництві.

Тема 7. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу


Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функ­ції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Проектування дистрибутивних систем. Система планування матеріальних ресурсів в каналах розподілу DRP та її модифікація DRP-2. Системи швидкого реагування на попит (DDT), швидкої реакції (QR), планування неперервного поповнення (CPR) та ефективної реакції на запити споживачів (ЕCR) та особливість управління матеріальними потоками в них. Специфіка логістичної діяльності в кожній системі. Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками у сфері обігу.

Тема 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів


Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень. Логістичні принципи обслуговування. Поняття логістичного сервісу. Формування систем логістичного сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи оцінки рівня логістичного сервісу. Визначення оптимального рівня сервісу. Критерії якості логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL.

Тема 9. Економічне забезпечення логістикиСтруктура та обсяги логістичних витрат. Вплив логістичних витрат на ринкову вартість продукції. Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва продукції та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Ідентифікація конфлікту витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики на доходність активів.

Тема 10. Сучасні тенденції розвитку логістикиПричини удосконалення теорії логістики (конкуренція в ланцюгах постачань, формування торгових мереж, аутсорсинг, створення союзів, альянсів, партнерство в поставках тощо). Удосконалення комунікацій. Логістичні інформаційні системи. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Глобалізація і розвиток міжнародних постачань. Єврологістика. Глобальна логістика. Глобальні ланцюги постачань.

3.Список рекомендованої літератури 1. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2004. - 416 с.

 2. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2000.

 3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

 4. Основы логистики: Учебн.пособие / Под ред. Л.Б.Миротина, В.И.Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

 5. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2000. – 389 с.

 6. Леншин И.А. Основы лоистики: Учебное пос. - М.: Машиностроение, 2002. - 464 с.

 7. Гаджинский А. М. Логистика: Учеб. пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К, 2003. – 408 с.

 8. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина – М.: ИНФРА -М, 1997. – 327 с.

 9. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 502 с.

 10. Джонсон Дж., Вуд Д.Ф, Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. - 624 с.

 11. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. - М. ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.

 12. Практикум по логистике: Учебн. пособие /Под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999 с. - 270 с.

 13. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. – М.: Информ.-внедренч. центр “Маркетинг”, 1999.

 14. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.В.Кириченко. – СПб.: Питер, 2004. – 506 с.

 15. Степанов В.И. Логистика: учебн. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 488 с.

Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации