Сілакова Г.В. (укл.) Казначейська система. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт - файл n1.doc

Сілакова Г.В. (укл.) Казначейська система. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт
Скачать все файлы (182.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc183kb.30.03.2014 21:03скачать

n1.doc

  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до вивчення дисципліни
та виконання контрольних робіт
для студентів спеціальності 7.050104

“Фінанси”

заочної форми навчання


СХВАЛЕНО


на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1

від 30.09.2007 р.Київ НУХТ 2007

Казначейська система: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. робіт для студ. спец. 7.050104 “Фінанси” заоч. форми навчання / Уклад. Г.В. Сілакова. – К.: НУХТ, 2007. – 32 с.Укладач Г.В. Сілакова
Рецензент Т.А.Говорушко, канд. екон. наук.


Відповідальний за випуск Т.А.Говорушко, канд. екон. наук., доц.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дисципліна “Казначейська система” входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів. Майбутній фахівець з фінансів має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України (ДКУ).

Предметом дисципліни “Казначейська система“ є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Метою дисципліни “Казначейська система” є формування у майбутніх фахівців-фінансистів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Завдання дисципліни “Казначейська система”: всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль та значення курсу “Казначейська система” в підготовці висококваліфікованих фахівців-фінансистів полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі державі, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Дисципліна “Казначейська система” тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Економічна теорія”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Банківська справа”, “Бюджетна система”, “Бюджетний менеджмент”, “Податкова система” тощо.

Після вивчення дисципліни “Казначейська система” студенти повинні:

знати бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ;

вміти практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.

Відповідно до поставлених завдань побудовано і зміст дисципліни, викладений у програмі.

Структура дисципліни


Форма навчання

К

у

р

с

С

е

м

е

с

т

р

Кількість годин

Форма кон-тролю (се-местр)

В

с

ь

о

г

о

Аудиторні заняття

Індивідуальні завдання (кількість завдань/годин)

Підго-товка до ауди-торних занять

З

а

л

і

к

І

с

п

и

т

Л

е

к

ц

і

ї

П

р

а

к

т

и

ч

н

і

Ре-фе-ра-ти

Кур-сові ро-боти

Кон-тро-льні ро-боти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.050100 “Фінанси”

Денна

V

Х

108

24

12


72

Х
Заочна

V

Х

108

8

21/9

89

Х

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Лекційні заняття
Тема 1. Становлення та розвиток ДКУ

Історія виникнення та розвитку казначейської системи. Передумови виникнення ДКУ. Необхідність створення та розвитку ДКУ. Основні етапи розвитку ДКУ. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності ДКУ. Завдання, функції, територіальна та організаційна структура ДКУ.

Література: [2; 3; 5; 8; 9; 24; 30; 33; 36; 37 ]
Питання для самостійного опрацювання

Історія розвитку системи казначейства в Україні.
Тема 2. ДКУ як повноважний учасник бюджетного процесу

Бюджетні повноваження ДКУ. Роль ДКУ у забезпеченні ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Взаємодія ДКУ з банками, органами Державної податкової служби, місцевими та митними органами. Права та обов’язки органів ДКУ. Санкції ДКУ за бюджетні правопорушення.

Література: [ 1; 8; 23 ]
Питання для самостійного опрацювання

Роль органів Державного казначейства у розподілі та перерозподілі ВВП. Досвід України та країн ЄС.
Тема 3. Бюджетна класифікація

Класифікація доходів бюджету. Формування доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Економічна класифікація видатків бюджету. Порядок виділення коштів на фінансування видатків. Відомча та програмна класифікація. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація державного боргу.

Література: [ 1; 19 ]
Питання для самостійного опрацювання

Особливості побудови системи бюджетної класифікації в Україні та країнах ЄС.
Тема 4. Платіжна система виконання державного бюджету України

Суть національної платіжної системи. Платіжна система виконання бюджету. Законодавча й нормативна база виконання бюджету. Принципи, норми та правила проходження платежів. Сутність казначейського виконання бюджету. Касовий принцип виконання бюджетів. Загальна характеристика єдиного казначейського рахунку. Принципи управління єдиним казначейським рахунком. Порядок роботи за єдиним казначейським рахунком. Взаємовідносини ДКУ і уповноважених банків. Загальна характеристика рахунків, що відкриваються в органах ДКУ. Порядок відкриття та роботи за реєстраційними рахунками. Документи, на підставі яких відкриваються реєстраційні рахунки та проводиться обслуговування розпорядників коштів. Технічне забезпечення здійснення платежів розпорядників коштів в ДКУ.

Література: [ 1; 2; 5; 6; 10; 11; 16; 25; 26; 35 ]
Питання для самостійного опрацювання

Досвід країн ЄС у встановленні бюджетних повноважень органів Державного казначейства.
Тема 5. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами

Загальна характеристика доходів. Загальний та спеціальний фонд державного та місцевих бюджетів. Основні джерела державних доходів. Склад і структура доходів Державного бюджету України, місцевих бюджетів. Методи забезпечення доходної частини бюджетів. Організація касового виконання бюджетів за доходами. Рахунки для зарахування платежів. Облік доходів державного та місцевих бюджетів. Види надходжень, що тимчасово відносяться до доходів Державного бюджету. Порядок розподілу коштів, тимчасово віднесених до доходів Державного бюджету. Власні надходження бюджетних установ і організацій. Звітність про виконання бюджетів за доходами. Співпраця органів ДКУ та органів Державної податкової адміністрації, органів Державного митного комітету та інших.

Література: [ 1; 4; 14; 17; 34; 36 ]
Питання для самостійного опрацювання

Досвід країн ЄС у забезпеченні касового виконання доходної частини бюджету.
Тема 6. Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками

Суть і об’єктивна необхідність державних видатків. Характеристика видатків державного та місцевих бюджетів. Характеристика розпорядників бюджетних коштів. Мережа розпорядників бюджетних коштів та порядок її формування. Особливості взаємовідносин ДКУ з розпорядниками бюджетних коштів. Організація виконання бюджетів за видатками. Фінансування видатків через органи ДКУ. Розпис видатків Державного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування. Виділення асигнувань на видатки державного та місцевих бюджетів. Порядок доведення асигнувань. Організація роботи в ДКУ та його територіальних органах. Оплата рахунків розпорядників коштів. Відмова в оплаті рахунків.

Література: [ 1; 4; 10; 13; 16; 18; 22; 27; 28; 29; 31; 32; 34; 36 ]
Питання для самостійного опрацювання

Досвід країн ЄС у забезпеченні касового виконання видаткової частини бюджету.
Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства. Загальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів.

Література: [ 1; 4; 12; 16; 22 ]
Питання для самостійного опрацювання

Характеристика розпорядників коштів місцевих бюджетів.
Тема 8. Управління державним боргом

Поняття державного боргу країни. Класифікація державного боргу. Причини виникнення державного боргу та чинники його формування. Етапи виникнення державного боргу України. Управління державним боргом: загальна характеристика. Управління внутрішнім державним боргом. Управління зовнішнім державним боргом. Функції ДКУ щодо обслуговування державного боргу. Організація обслуговування державного боргу. Контроль ДКУ за обслуговуванням державного боргу.

Література: [ 1; 9 ]
Питання для самостійного опрацювання

Роль Казначейства в управлінні державним боргом країни.
Тема 9. Облік і звітність з виконання бюджетів у системі казначейства

Сутність бухгалтерського обліку у ДКУ. Принципи та правила організації бухгалтерського обліку. Завдання бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Облікова політика та організація облікової служби у ДКУ. Функціональні обов’язки працівників бухгалтерської служби ДКУ. Законодавча та нормативна база організації обліку в ДКУ. Первинні документи, їх характеристика й реквізити, порядок створення. Синтетичний та аналітичний облік. Регістри бухгалтерського обліку. Порядок відображення операцій у синтетичному та аналітичному обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика рахунків обліку надходжень та видатків до Державного та місцевих бюджетів. Рахунки розпорядників коштів. Надання виписок із рахунків клієнтів. Характеристика звітності про виконання бюджетів. Порядок складання та подання звітності бюджетної установами. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів.

Література: [ 1; 3; 4; 7; 13; 14; 16; 20; 21; 23 ]
Питання для самостійного опрацювання

Особливості бухгалтерського обліку у бюджетній сфері.
Тема 10. Контроль в системі казначейства

Органи державного фінансового контролю, їх функції. Проблеми і напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю. Організація фінансового контролю у системі казначейства. Внутрішній контроль в органах ДКУ.

Література: [ 1; 2; 3; 4; 5; 7 ]
Питання для самостійного опрацювання

Особливості контролю у бюджетній сфері.
2.2. Практичні (семінарські) заняття
Практичне заняття № 1

Становлення та розвиток ДКУ

 1. Передумови й основні етапи становлення Державного казначейства.

 2. Функції та права казначейства.

 3. Організаційна структура ДКУ.

Література: [ 1; 2; 4; 5; 10; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 20 ]
Практичне заняття № 2

ДКУ як повноважний учасник бюджетного процесу

 1. Бюджетний процес та його учасники.

 2. Бюджетні повноваження ДКУ.

Література: [ 7; 13; 16; 17; 18; 20; 22 ]
Практичне заняття № 3

Бюджетна класифікація

 1. Сутність та призначення бюджетної класифікації.

 2. Класифікація доходів бюджету.

 3. Класифікація видатків бюджету.

 4. Класифікація фінансування бюджету.

 5. Класифікація державного боргу.

Література: [ 3; 10; 16; 17; 18 ]
Практичне заняття № 4

Платіжна система виконання державного бюджету України

 1. Сутність платіжної системи.

 2. Єдиний казначейський рахунок.

 3. Рахунки, що відкриваються в органах ДКУ.

 4. Технічне забезпечення здійснення платежів.

Література: [ 8; 10; 17 ]
Практичне заняття № 5

Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами

 1. Основні положення про організацію роботи з касового виконання державного бюджету за доходами.

 2. Операції за надходженнями до загального та спеціального фонду державного бюджету.

 3. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами.

 4. Звітність про надходження коштів до Державного бюджету України.

 5. Взаємодія органів Державного казначейства та органів Державної податкової служби України.

Література: [ 10; 17; 18 ]
Практичне заняття № 6

Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками

 1. Поняття видатків бюджету та функції Державного казначейства по виконанню державного бюджету за видатками.

 2. Характеристика розпорядників бюджетних коштів.

 3. Організація роботи органів Державного казначейства щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань.
 4.   1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации