Курсова робота - Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства - файл n1.doc

Курсова робота - Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Скачать все файлы (735.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc736kb.30.03.2014 15:04скачать

n1.doc

  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра технологій управління

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінансовий аналіз»

Виконала :

__________________________

___________________________

Науковий Керівник:

____________________________

____________________________

____________________________

Львів – 200_

Міністерство освіти і науки України

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра технологій управління

Завдання

для курсової роботи

з курсу «Фінансовий аналіз»

студентки групи  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(прізвище , ім.`я, по батькові студента)

Тема теоретичної частини роботи :____________________________________________

__________________________________________________________________________

Варіант розрахункової роботи: _______________________________________________

Термін здачі студентом закінченої роботи до «___ »____________ 200__ р.

Перелік питань, які належить розкрити:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання «___ » ____________200__ р.

Керівник курсової

роботи _______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь)

Завдання прийняв до виконання ______________________________________

(підпис)

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1.Теоретико-методологічні основи організації дослідження аналізу формування та розподілу прибутку підприємства………………………………5

РОЗДІЛ 2. Розрахункова частина роботи.

2.1 .Аналіз діяльності ВКП «Дзеркало»………………………………………….10

2.2. Горизонтальний аналіз ВКП «Дзеркало»……………………………………12

2.3. Аналіз фінансового стану ВКП «Дзеркало» ………………………………14

РОЗДІЛ 3.Аналіз фінансових показників підприємства……………………… ..19

Висновок…………………………………………………………………………....24

Список використаної літератури………………………………………………….25

Додатки……………………………………………………………………………..26

ВСТУП

В складних умовах жорсткої конкуренції фінансовий аналіз, надає можливість правильно, точно та оперативно оцінити реальний стан підприємства та орієнтувати на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Мета курсового проекту полягає в тому, щоб навчитись приймати управлінські рішення у сфері виробництва, фінансів, інвестицій, використовуючи як набуті теоретичні знання з дисципліни „Фінансовий аналіз", так і одержати ґрунтовні навички практичних розрахунків з вмінням поєднувати логічну послідовність господарських подій з фінансовими відносинами через прогноз фінансового стану об'єкта дослідження.

В першому розділі розкривається теоретична суть питання, характеристика інфляції її види та показники вимірювання. В другому розділі наведений короткий опис підприємства та проведений розрахунок фінансового стану, тобто горизонтальний аналіз ВКП «Дзеркало» .Розділ містить розрахункову частину, де проводиться розрахунок основних показників рентабельності підприємства. В третьому розділі подані рекомендації щодо покращання фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ 1

1. Теоретико-методологічні основи організації дослідження аналізу формування та розподілу прибутку підприємства

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток. Протягом тривалого часу загальна сума отриманого підприємством прибутку визначалась як балансовий прибуток. Найбільш повне, на нашу думку, визначення балансового прибутку було дано в статистичному щорічнику України за 1996 рік. "Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій".
Отримання балансового прибутку було пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства .
По-перше, це основна діяльність, її результатом є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, цей прибуток займав основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначався відніманням з виручки від реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору, ввізного мита, митних зборів, а також витрат, що включалися в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). Залежно від сфери, виду діяльності підприємства мали місце деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.
По-друге, це діяльність, що не є основною для даного підприємства, але пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг, її визначали як прибуток від іншої реалізації.
Прибуток від іншої реалізації міг бути отриманий за реалізації на сторону продукції підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв. У цьому разі прибуток розраховувався так само, як і від реалізації продукції основної діяльності. Прибуток від реалізації основних фондів (групи 1), нематеріальних активів розраховувався відніманням від ціни їх реалізації ПДВ, витрат з реалізації і залишкової їх вартості. Прибуток від реалізації цінних паперів обчислювався як різниця між ціною їх реалізації і ціною придбання. При цьому з ціни реалізації виключали витрати, пов'язані з реалізацією (комісійний збір).
По-третє, це діяльність, пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків за державними цінними паперами, облігаціями підприємств, за депозитними рахунками в банках. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мали тенденцію до зростання, що було обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку.
На обсяг названого прибутку справляв вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування. Слід зазначити, що з другого півріччя 1997 р. прибуток, отриманий від володіння корпоративними правами та державними цінними паперами суб'єктами господарювання, оподатковується.
По-четверте, це діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат (збитків) підприємств.
До них включали:
* прибутки і збитки минулих років, що були виявлені у звітному періоді;
* невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій);
* надходження боргів, списаних раніше як безнадійні;
* штрафи, пені, неустойки, що надходили за порушення господарських договорів суб'єктами господарювання у зв'язку із застосуванням фінансових санкцій;
- штрафи, отримані за несвоєчасне погашення податкового кредиту з державного бюджету;
- кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої минув термін позовної давності;
- дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності;
- прибуток від завищення цін і тарифів;
- курсова різниця від операцій в іноземній валюті;
- прибуток (збиток) від ліквідації основних засобів;
- вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту;
- прибуток (збиток) від спільної діяльності.
Слід звернути увагу, що отримання прибутку суб'єктами господарювання було пов'язане з діяльністю не тільки на території України, а й за її межами.
Засоби або майно, отримані підприємством безкоштовно, до складу прибутку не включалися.
З прийняттям Закону "Про внесення змін і доповнень в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22 травня 1997 року податкові адміністрації здійснюють контроль за правильністю визначення оподаткованого прибутку. Установлена методика визначення оподаткованого прибутку безпосередньо не зв'язана з формуванням прибутку підприємств, як фінансового результату їхньої діяльності.
Однак послаблення контролю за формуванням прибутку з боку податкових органів не зменшує значення цього показника для підприємства. Прибуток залишається джерелом сплати податків, формування фінансових ресурсів підприємств. Тому формування загального прибутку, його збільшення мають важливе значення для кожного підприємства - суб'єкта господарської діяльності. Управління цими процесами займає важливе місце у фінансовому менеджменті.
З проведенням реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні з 2000 р. відповідно до міжнародних стандартів відбуваються зміни в методиці визначення прибутку підприємств.

Облік і визначення фінансових результатів - прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна, та інша звичайна діяльність; діяльність, пов'язана з виникненням надзвичайних подій. У свою чергу, операційна діяльність поділяється на основну та іншу операційну діяльність.

Розподіл прибутку підприємства проводиться згідно з Законом про податки і збори, які стягуються до бюджету, з інструктивними та методичними вказівками Мінфіну, а також відповідно до статуту підприємства.

Завдання аналізу розподілу прибутку зале­жать від того, який аналіз треба провести — внутрішній чи зовнішній.

При внутрішньому аналізі основне завдання — пошук резервів збільшення чистого прибутку. В процесі такого аналізу вивчаються:

1. Формування оподатковуваного прибутку.

2. Фактори формування і динаміка податків.

3. Пропорції та конкретні напрямки розподілу прибутку, а також шляхи більш раціонального розміщення одержаного прибутку.

4. Фактори формування, розподілу і використання чистого прибутку.

Балансовий прибуток розподіляється за двома напрямками:

на потреби суспільства,

на потреби підприємства.

Балансовий прибуток, який спрямовується на потреби суспільства, є оподатковуваним прибутком, і складається з двох частин:

1. Перша частина — це податки:

·на нерухомість;

·на прибуток за встановленою ставкою;

·за перевищення нормованої величини коштів, які спрямовуються на споживання, та ін.

2. Друга частина — це прибуток, одержаний понад допустимий рівень рентабельності (щодо підприємств-монополістів).

Прибуток, який залишився в розпорядженні підприємства, відраховується за такими напрямками:

·благодійні фонди;

·виплата економічних санкцій (за завищення цін і відхилення від стандартів, за викид речовин, що забруднюють навколишнє середовище понад установлені ліміти, перевищення установлених лімітів добутку природних ресурсів та ін.)

Балансовий прибуток за мінусом перелічених вище відрахувань і є чистим прибутком підприємства, який використовується в таких цілях:

1. Відрахування до резервного фонду.

2.Відрахування до фонду виробничого і соціального розвитку.

3. Відрахування до фонду споживання:

· на колективне споживання;

·на індивідуальне споживання.

4. Відрахування на інші цілі.

Аналіз розподілу балансового прибутку починається з аналізу оподатковуваного прибутку.

Порівнюються звітні дані з плановими, розраховуються відхилення цих даних і вплив факторів на зміну оподатковуваного прибутку.

Факторами зміни цього прибутку є складові частини балансового і оподатковуваного прибутку.

Для аналізу оподатковуваного прибутку використовується інформація із спеціальних джерел: «Декларація про прибуток підприємства», «Розрахунок суми податку на прибуток» та ін.
РОЗДІЛ 2

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА РОБОТИ
2.1. Аналіз діяльності ВКП «Дзеркало»

Аналіз об’єкта дослідження (підприємства) з наведеною характеристикою та аналізом фінансової звітності з урахування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року №2343-XII.

Дане виробничо-комерційне підприємство «Дзеркало» засноване згідно з рішенням засновників на базі приватизованого державного виробничо-комерційного підприємства «Дзеркало», яке зареєстроване розпорядженням голови виконкому Рожнятівської районної Ради народних депутатів від 31.05.95 року.

Місце знаходження підприємства (товариство) Івано-Франківська область смт. Рожнятів вул. Довбуша, 4.

Предметом діяльності підприємства є:

Зовнішньо-економічна діяльність:

Майно підприємства складають основні фонди і оборотні засоби, а також інші належні йому на праві власності цінності.

Відповідно до внесення коштів учасники мають проценти власності підприємства. Ця сума становить статутний фонд в розмірі чотириста тридцять чотири мільйони чотириста тисяч карбованців (4344000000 крб.).

В утворені статутного фонду приймали участь 21 учасник, кожен з яких має свою відсоткову ставку в залежності від кількості внесених ними грошових коштів до статуту. Найбільший відсоток має Іванишин Михайло Васильович 36,98 %, який і посідає посаду керівника даного підприємства.

Учасник несуть відповідальність у межах своїх вкладів. Підприємство не відповідає по зобов’язаннях учасників , а учасники по зобов’язаннях підприємства .

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності підприємства є прибуток. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальне них та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачується проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки на інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, розприділяється пропорційно частками учасників в Статутному фонді.

Зробимо короткий аналіз фінансового стану підприємства на основі горизонтального аналізу за 3 роки.

2.2. Горизонтальний аналіз ВКП «Дзеркало»


Таблиця 2.1

Баланс на 1 січня 2008 року

 

Форма №1

 

 

 

Горизонтальний аналізАктив

код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абс-не відх-ня

Від-не відх-ня %

1

2

3

4

5

6

І.Необоротні активи

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

0 10

 

 

 

 

Первісна вартість

0 11

 

 

 

 

Знос

0 12

 

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

0 30

98,60

89,40

-9,20

-9,3

Первісна вартість

0 31

299,00

272,50

-26,50

-8,86

Знос

0 32

200,40

183,10

-17,30

-8,63

Довгострокові фінансові інвестиції:

40

 

 

 

 

Які облік-ся за мет. участі в капіталі

40,00

 

 

 

 

інших підприємств

41,00

 

 

 

 

інших фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

 

Довго-ва дебіт. заборгованість

0 50

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

 

Разом за розділом І

0 80

98,60

89,40

-9,20

-9,33

ІІ.Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

18,20

39,00

20,80

114,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

 

Незавершене будівництво

120

 

 

 

 

готова продукції

130

 

 

 

 

Товари

140

 

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

 

роботи,

 

 

 

 

 

послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0,80

0,30

-0,50

-62,5

Первісна вартість

161

0,80

0,30

-0,50

-62,5

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 
  1   2   3
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации