Сиротенко О.П. Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу - файл n1.rtf

Сиротенко О.П. Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу
Скачать все файлы (277.2 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.rtf278kb.30.03.2014 10:09скачать

n1.rtf

  1   2   3
Хмельницький національний університет

СИРОТЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА

УДК 687.016.5:572.087

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ГАРМОНІЗАЦІЇ

КОНСТРУКТИВНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

ЖІНОЧОГО ЛЕГКОГО ОДЯГУ

Спеціальність 05.19.04 - технологія швейних виробів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Хмельницький - 2005

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Славінська Алла Людвигівна,

Хмельницький національний університет,

професор кафедри технології та конструювання швейних виробів
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Березненко Сергій Миколайович,

Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедрою технології та конструювання швейних виробів;
кандидат технічних наук, доцент

Коміссаров Олег Юрійович,

генеральний директор ТОВ “ЕнергоСофт”, м. Київ
Провідна установа: Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Херсон


Захист відбудеться 15.03.2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70. 052. 03 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська - 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ХНУ за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька - 110.

Автореферат розісланий 09.02. 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доц. Домбровська О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Активний розвиток високих технологій і властивостей текстильних матеріалів, зміни культури носіння одягу вимагають розробки гнучкої системи проектування конструкції одягу з позицій гармонізації форми.

Конкурентоспроможність швейних виробів значною мірою залежить від проектування виробів таких форм, об’ємів та членувань, які за візуальною оцінкою здатні задовольнити основну масу споживачів з типовими та нетиповими фігурами.

В наукових дослідженнях багатьох авторів в сценаріях побудови технічних ескізів типових фігур передбачені корекції контурів одягу на фігури різного зросту, розміру та повноти. Однак ступінь візуальної відповідності фігурі рівнів розташування внутрішніх членувань, силуетів та розмірів декоративних елементів за законами гармонізації не обумовлена в жодній із проектних систем і базується лише на професійності проектанта.

Використання традиційних методів конструювання, заснованих на площинному вирішенні завдань об’ємного проектування, не відповідає вимогам скорочення трудомісткості підготовки модельних конструкцій і не забезпечує естетичну якість одягу з позиції індивідуальності споживача, оскільки вирішується на інтуїтивному рівні.

Розвиток науки, техніки, технологій промислового виробництва визначив можливість вирішення означеної проблеми з використанням принципів та методів гармонізації конструктивно-композиційних рішень одягу на основі алгоритмізації пропорційності жіночої фігури.

Враховуючи швидкий розвиток як спеціальних дизайнерських систем, так і використання розповсюджених універсальних засобів ком’ютерної графіки Согеl Dгаw, Adobe Photoshop в проектуванні художніх ескізів, актуальним стає проведення досліджень, спрямованих на вирішення науково-технічних завдань щодо подальшого удосконалення методу проектування конструктивно-композиційних рішень з використання засобів гармонізації.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу, на основі підвищення естетичного рівня членувань форми.

Мета роботи досягнута в результаті створення системи проекційних розмірів гармонійно складеної фігури жінки та вирішення наступних завдань:

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до пріоритетного напрямку “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі” визначеного в законі України від 11 липня 2001 року № 2623-111 “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки” та у відповідності з напрямком “Розробка методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентноздатних швейних виробів” (згідно рішення НТР ТУ Поділля, прот. №2 від 28.12.1999).

Об’єктом дослідження є процес підвищення якості проектування жіночого легкого одягу для фігур різної тілобудови.

Предметом дослідження є метод гармонізації конструктивно-композиційних рішень членувань жіночого легкого одягу.

Методи та засоби дослідження. На основі комплексного підходу формалізовані методи гармонізації структури форми одягу. В роботі використані традиційні та сучасні методи досліджень: методи модульних канонів - для експериментальних досліджень гармонізації жіночих фігур; метод Фібоначі – для розробки системи проекційних розмірів гармонійно складеної жіночої фігури; апарат теорії ймовірностей та математичної статистики для обробки результатів статистичного аналізу гармонійних типових жіночих фігур; методи трансформації для геометричної трансформації морфологічних типів фігур; методи пропорційності – для геометричного моделювання внутрішніх членувань деталей конструкції; методи кореляційного аналізу – для розробки варіаційних рядів бази даних проектних рішень моделей жіночого легкого одягу; теорія статистики – для оцінки естетичної відповідності внутрішніх членувань.

Реалізація обчислень та обробка результатів експерименту виконані на ПЕОМ із застосуванням програм Excel.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на основі законів гармонізації:

- розроблено антропометричну інформаційну модель узагальненої гармонійної фігури жінки за рахунок введення додаткових проекційних розмірних ознак;

- отримані аналітичні залежності, які характеризують системи проекційних розмірів гармонійно складеної фігури жінки на основі числового ряду “золотого перетину”;

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що:

Способи модифікування рівнів внутрішніх горизонтальних членувань та розподілу талієвих виточок і розширення по лінії стегон пройшли успішну апробацію на швейних фабриках “Євростиль” та “Хмельничанка” (м. Хмельницький).

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі Хмельницького національного університету в дисциплінах “Композиція костюма”, “Основи комп’ютерного конструювання одягу”, “Проектування одягу на нетипові фігури”, НДРС, дипломному проектуванні.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньою участю автора здійснено вибір предмету дослідження, створено і удосконалено ряд методів і засобів досліджень, створено спосіб побудови і трансформації технічного ескізу гармонійної фігури жінки, виконано планування та проведення експерименту. Автору належать основні ідеї опублікованих праць, отриманого патенту, а також аналіз та узагальнення результатів роботи. Конкретний персональний внесок здобувача в опублікованих наукових працях та у співавторстві з науковим керівником полягає у вирішенні основних теоретичних та прикладних задач, участь в експериментах.

Апробація роботи Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися на IV Міжнародній конференції “Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: наука, освіта, бізнес” (17-19 вересня 2003 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-технічній конференції “Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості та сервісі” (9-11 жовтня 2003 р., м. Хмельницький), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів м. Київ, КНУТД (2000 – 2004 р.), на розширеному науковому семінарі кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету (2005 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 робіт, у тому числі 5 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 5 тез доповідей на конференціях, 1 деклараційний патент України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,
п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних
джерел та додатків. Дисертація викладена на 145 сторінках, в тому числі містить 31 ілюстрацію та 42 таблиці, список використаних літературних джерел із 130 найменувань. Додаток включає 54 сторінки.


  1   2   3
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации