Курсова робота з інвестиції - файл n1.doc

Курсова робота з інвестиції
Скачать все файлы (1308.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1309kb.30.03.2014 06:49скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти України
Кафедра економіки та менеджменту


Курсова робота

з інвестиції
Макроекономічні взаємодії


та ринок капіталів

Виконав


ст. гр.


Перевірив

ПЛАНВступ...............................................................................................................................

1.Макроєкономічні моделі (характеристики)..............................................................

  1. Моделі розвитку.................................................................................................

1.2. Класична і неокласична «моделі» економічного кругообігу.......................


  1. Моделі макрозростання.....................................................................................

  2. Модель акселератора економічного зростання...............................................

  3. Модель ХАРРОДА І ДОМАРА........................................................................

2.Валютний курс............................................................................................................

  1. Функції валютного курсу...................................................................................

  2. Чинники, що впливають на валютний курс.....................................................

  3. Поняття реального курсу...................................................................................

  4. Паритет купівельної спроможності..................................................................

  5. Вільно плаваючі і фіксовані валютні курси.....................................................

2.5.1. Вільно плаваючі валютні курси...................................................................

   1. Фіксовані валютні курси..............................................................................

Висновок.........................................................................................................................

Використана література.................................................................................................

Реферат............................................................................................................................

ВВЕДЕННЯ


Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. Макроекономіка як наука спирається передусім на положення та висновки економічної теорії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об'єктивних економічних законів та механізм їх засто­сування у практиці господарювання. Вона також безпо­середньо пов'язана з математикою і статистикою, широко використовує методи економіко-математичного моделюван­ня, що перетворює її у точну науку. Дає змогу перейти від кількісного до якісного аналізу економічних процесів та явищ. Макроекономіка формує наукові уявлення про функ­ціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори і наслідки макроекономічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні «рецепти», методи актив­ного впливу на об'єкт свого дослідження, тобто на процес сування у практиці господарювання. Вона також безпо­середньо зміст економічної політики держави, макроеко­номіка виступає її теоретичною основою.

Макроекономічні моделі використовуються в системі макроекономічного аналізу. Цей аналіз дуже важливий для економіки будь-якої країни. Моделюючи певні процеси, ми можемо краще дізнатися про особливості певного явища, його недоліки. Я проаналізував досить багато макроекономічних моделей, проте навіть цього обсягу виявилось мало для короткого аналізу всіх моделей. Про іх переваги і недоліки ви зможете дізнатись нижче.

У даному рефераті розглянуті функції, види валютних курсів. Тут рассказывается про історію світових валютних систем, етапи розвитку Європейської спілки і переваги і хиби евро. У цьому рефераті також дається характеристика валютним ринкам.

Міжнародні валютні відношення є складовою частиною й однієї з найбільше складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної і світової економіки, розвиток яких історично йде паралельно і тісно переплітаючись. В міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів. Міжгосподарські зв'язки немислимі без налагодженої системи валютних відношень. У специфічній формі вони реалізують і розвивають закони грошового обігу, що діє усередині країни.

Великий вплив на міжнародні валютні відношення роблять головні промислово розвиті країни, що виступають як партнери суперники. Останні десятиліття відзначені активізацією країн, що розвиваються, у цій сфері.

Міжнародні валютні відношення - це економічні відношення, пов'язані з функціонуванням світових грошей і обслуговуючі різноманітні види господарських зв'язків між країнами (зовнішня торгівля, вивіз капіталу, інвестування прибутків, надання позик і субсидій, науково-технічний обмін, туризм, державні і приватні переклади й ін.).

Окремі елементи валютних відношень з'явилися ще в античному світі - Древньої Греції і Древньому Римі - у виді вексельної і міняльної справи. Таким етапом їхні розвитки явилися середньовічні “вексельні ярмарки” у Ліоні, Антверпені й інших торгових центрах Західної Європи, де провадилися по перекладних векселях (траттам). У епоху феодалізму і становлення капіталістичного засобу виробництва стала розвиватися система міжнародних розрахунків через банки.

Розвиток міжнародних валютних відношень обумовлено ростом продуктивних сил, створенням світового ринку, поглибленням міжнародного поділу праці, формуванням світової системи господарства, інтернаціоналізацією господарських зв'язків.

Міжнародні валютні відношення поступово придбали визначені форми організації на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків.

Валютні відношення функціонують у сфері розподілу й обміну. Проте, володіючи відносною самостійністю, вони через платіжні баланси, валютні курси, кредитні і розрахункові операції роблять різноманітний вплив на стан світової капіталістичної економіки, на хід суспільного відтворення, напрямок темпи й економічні пропорції окремих країн, їх міжнародні економічні відношення.

Валютна система-форма організації і регулювання валютних відношень, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами.

Розрізняють національні і світові системи.

Історично першими виникнули національні валютні системи, закріплені національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона щодо самостійна і виходить за національні межі. Її особливості визначаються ступенем розвитку і станом економіки і зовнішньоекономічних зв'язків країни.

Національна валютна система нерозривно пов'язана зі світовою валютною системою, тобто формою організації світових валютних відношень, закріпленої міждержавними угодами. Світова валютна система склалася до середини XIX в. Характер функціонування і стабільність світової валютної системи залежать від ступеня відповідності її принципів структурі світового господарства.

Міжнародний обмін товарами, послуг і капіталів втягує у свою орбіту валютний ринок. Імпортери обменивают національну валюту на валюту тієї країни, де вони одержують товари і послуги. Експортери, у свою чергу, отримавши експортний виторг в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладывая капітал в економіку тієї або іншої країни, відчувають потребу в її валюті.

Валютний курс дуже впливає на багато макроекономічних процесів, що відбуваються в товаристві. Від рівня валютного курсу, за допомогою якого сопоставляются ціни на товари і послуги, зроблені в різних країнах, залежить конкурентноздатність національних товарів на світових ринках, обсяги експорту й імпорту, а, отже, стан балансу поточних операцій.

Валютний курс впливає на напрямок міжнародних потоків капіталу. Рішення про вкладення національного капіталу в активи тієї або іншої країни приймається виходячи з очікуваного реального прибутку на що інвестується капітал, що залежить від процентної ставки й очікуваних змін валютного курсу.

Валютний курс, поряд із процентною ставкою, самий по собі виступає ціною активу. При наявності розвитих активних ринків сьогоднішня вартість активу, одержання якого очікується в майбутньому, визначається дисконтированием його майбутньої вартості відповідно до процентної ставки й очікуваного рівня валютного курсу. Динаміка валютного курсу, ступінь і частота його коливань є показниками економічної і політичної стабільності товариства.

Валютний курс виступає об'єктом макроекономічної політики. З його поміччю нерідко відбувається врегулювання платіжного балансу. Валютний курс грає важливу роль при розробці і проведенні кредитно-грошової політики, оскільки підтримка визначеного рівня валютного курсу може зажадати використання офіційних валютних резервів, що неминуче відіб'ється на пропозиції грошей в економіці. У країнах із перехідною економікою при здійсненні програм стабілізації валютний курс може використовуватися в якості «номінального якоря» у боротьбі з високою інфляцією або гіперінфляцією.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации