Янцур М.С. Теорія трудового навчання. Навчальний посібник: курс лекцій - файл n1.docx

Янцур М.С. Теорія трудового навчання. Навчальний посібник: курс лекцій
Скачать все файлы (2337.2 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx2338kb.27.01.2014 00:12скачать

n1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра професійної педагогіки і трудової підготовки

М.С. ЯНЦУР

ТЕОРІЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Навчальний посібник

Курс лекцій

Для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»

Рівне – 2010

УДК: 371. 381 (075/8)

ББК 74.202.66 я 73

Я.65
Друкується за рішенням Вченої ради РДГУ (протокол № 5 від 24. 12. 2010 р).

Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта». – Рівне: РДГУ РВВ, 2010. – 395 с., іл.

Автор: М.С.Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки РДГУ.

Рецензенти: В.В.Стешенко, доктор педагогічних наук, професор (Слов'янський ДПУ);

В.М.Руденко, доктор педагогічних наук, професор (Рівненський інститут слов’янознавства КСУ);

Є.І.Мегем, кандидат педагогічних наук, доцент (Глухівський НПУ ім. О.Довженка).

У навчальному посібнику подано курс лекцій з навчальної дисципліни «Теорія трудового навчання» за модульною системою з відповідними додатками та літературою згідно типової навчальної програми.

Адресовано студентам напряму підготовки «Технологічна освіта», а також може бути використаний науковцями, викладачами вищих педагогічних навчальних закладів, вчителями трудового навчання.
Навчальний посібник схвалено і рекомендовано до друку кафедрою професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 12 від 30. 06. 2010 р).
ISBN 966-7281-09-7 ББК 74.202.66 я 73

© Янцур М.С., 2010

Вступ
Теорія трудового навчання як дидактично обґрунтована система знань, умінь та навичок, досвіду творчої діяльності покликана забезпечити підготовку майбутніх учителів технологій (трудового навчання) до реалізації змісту Державного стандарту освітньої галузі „Технологія” в основній загальноосвітній школі.

Принципові зміни у змісті загальної середньої освіти та трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах зумовлюють необхідність оперативно вжити заходи щодо вироблення нової методології теоретико-методичної підготовки майбутніх вчителів технологій (трудового навчання) та створення відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах. Важливо, щоб теоретико-методична підготовка реалізувалася не лише через відповідну навчальну дисципліну і ні в якому разі зводилась лише до неї, а розглядалась як основний принцип при викладанні всіх навчальних дисциплін методичного спрямування.

Курс „Теорії трудового навчання” є складовою дисципліни „Теорія і методика трудового навчання”, яка є провідною у підготовці майбутніх вчителів технологій (трудового навчання) і яка має забезпечити теоретичну і методичну готовність студентів до організації та проведення урочної і позакласної навчально-виховної роботи з трудової підготовки школярів на основі проектно-технологічної діяльності.

Аудиторні заняття мають поєднуватися з іншим формами навчання, індивідуальною та самостійною роботою студентів у школі, кабінетах, лабораторіях, бібліотеці, позашкільних закладах тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. розкриття психофізіологічних основ трудової підготовки школярів, виходячи з комплексного розуміння особистості;

 2. визначення історичного і сучасного розуміння суті й структури трудової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах політехнічної освіти;

 3. розкриття шляхів реалізації провідних та дидактичних принципів у процесі трудового навчання на основі проектно-технологічного підходу;

 4. оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі „Технологія” з використанням традиційних і новітніх технологій та засобів навчання;

 5. визначення змісту роботи вчителя з планування і організації навчально-матеріального забезпечення трудового навчання та суспільно-корисної, продуктивної праці школярів.

Вивчення курсу теорії трудового навчання ґрунтується на знаннях студентів з таких навчальних дисциплін як педагогіка, психологія, практикум в навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів, нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки, основ виробництва та машинознавства, в результаті чого майбутній вчитель технологій (трудового навчання) повинен знати:

Майбутній вчитель технологій (трудового навчання) повинен уміти:

Вивчення цього курсу здійснюється на засадах кредитно-трансферної системи навчання, важливим елементом якого є модульно-рейтинговий контроль знань і вмінь студентів:

Шкала оцінювання.

Національна шкала

Шкала РДГУ

Рейтингова шкала

Шкала ECTS

“5”

90-100

457,2 і більше

A

„4”

82-89,9

416,6 – 457,1

B

75-81,9

381,0 – 416,5

C

„3”

67-74,9

340,4 – 380,9

D

60-66,9

304,8 – 340,3

E

„2”

35-59,9

177,8 – 304,7

FX

0-34,9

1,0 – 177,7

F


Навчальний модуль „Теорія трудового навчання” включає такі змістові модулі: „Основи психофізіології трудового навчання”, „Основи теорії трудової підготовки”, „Загальні засади методики трудового навчання”, лекційні теми яких розглянуті в цьому посібнику.

При написанні курсу лекцій з теорії трудового навчання використані праці відомих вчених в галузі педагогіки, психології та психофізіології трудової підготовки учнів П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, В.П.Беспалька, Л.С,Виготського, Ю.З.Гільбуха, В.І.Гусєва Є.П.Верещака, Б.А.Душкова, В.М.Казакевича, О.М.Коберника, В.М.Мадзігона, В.О.Полякова, К.К.Платонова, В.К.Сидоренка, В.Д.Симоненка, В.В.Стешенка, Г.В.Терещука, Д.О.Тхоржевського, В.В.Чебишевої та ряду інших, а також власний досвід автора.

Посібник буде корисний не тільки для студентів напряму підготовки “Технологічна освіта”, але і вчителям трудового, профільного і професійного навчання за технологічним напрямом та викладачам вищих педагогічних навчальних закладів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Тема 1.1. Предмет та завдання теорії і методики трудового навчання
План

 1. Теорія і методика трудового навчання ? галузь педагогічної науки, її предмет і завдання.

 2. Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання.

 3. Зв’язок теорії і методики трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. (самостійна робота).

 4. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. (самостійна робота).

 5. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).


Література: 2, 32, 39, 49, 50, 55, 62, 63, 91, 103, 124, 131, 179, 180, 181.


  1. Теорія і методика трудового навчання ? галузь педагогічної науки, її предмет і завдання.

Зміст будь-якої науки складається з двох частин. І ? це конкретний матеріал спостережень та експериментів, тобто факти; ІІ ? ті закони, гіпотези, теорії, концепції, поняття та визначення, в яких наука теоретично узагальнює здобуті нею факти. Наукова думка рухається вперед завдяки постійній внутрішній взаємодії між обома частинами науки.

Загальний підхід до вивчення матеріалу (предмету) науки та теоретичне тлумачення його складають методологію дослідження. Дослідження предмету науки йде від вивчення конкретного, емпіричного матеріалу та його узагальнення з метою пізнати об’єктивні закони природи і суспільства, які задовольняють практичні потреби суспільного виробництва та суспільної свідомості.

Багатопланові та складні завдання, які стоять перед трудовим навчанням, можуть бути успішно вирішені, якщо вчителі чітко уявляють мету своєї діяльності, постійно турбуються про підвищення якості навчально-виховної роботи з учнями, досконало володіють методами і прийомами трудового навчання, виховання, розвитку і профорієнтації. Впоратися з поставленими завданнями вчителю допомагає теорія і методика трудового навчання.

Теорія і методика трудового навчання ? це галузь педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі та завдання трудового навчання, його зміст, принципи здійснення, форми і методи проведення навчально-виховної роботи з учнями. Вона базується на теорії про формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості, спирається на закономірності процесу навчання і виховання, які вивчаються психологією, педагогікою та іншими науками про людину.

Розрізняють загальну і часткову методики трудового навчання.

Загальна методика трудового навчання (часткова дидактика) розглядає основні положення про цілі, завдання, зміст, форми та методи роботи вчителя і учнів, котрі не стосуються конкретного виду праці, який вивчають школярі. Вона озброює вчителя знаннями найбільш загальних закономірностей, шляхів і засобів навчання та виховання учнів і відкриває йому простір щодо використання різноманітних методів.

Часткова методика трудового навчання розглядає основні положення про цілі, завдання, зміст, форми і методи навчання учнів конкретному виду праці, наприклад, технічній праці в V-ІХ класах.

Предметом теорії і методики трудового навчання є процес формування в учнів елементів загальнотехнічних і спеціальних знань, загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних вмінь і навичок. В ході цього процесу здійснюється політехнічна освіта, зв’язок з суспільно-корисною працею учнів і ознайомлення їх з різноманітними професіями.

Теорія і методика трудового навчання як навчальний предмет будується на основі однієї із галузей педагогічної науки ? методики трудового навчання, яка досліджує закономірності трудової підготовки школярів. Вона розглядається як часткова дидактика, і характеризується своїми об’єктом, завданнями і методами дослідження. Об’єктом (предметом) вивчення є процес трудового навчання учнів в школі, включаючи всі його сторони: зміст, методи, форми, шляхи, умови, наслідки навчання тощо.

Завдання теорії і методики трудового навчання:

? формування завдань трудового навчання в школі із врахуванням особливостей розвитку країни;

? розробка вимог до змісту трудового навчання в залежності від віку і видача практичних рекомендацій з розробки програм і підручників;

? побудова цілісного навчального процесу в трудовому навчанні, як вчителя (викладання), так і учнів (учіння);

? відбір і розробка оптимальних форм і методів трудового навчання;

? розробка змісту і методики позакласної та позашкільної роботи з техніки і праці;

? обґрунтування змісту та організації суспільно-корисної і продуктивної праці учнів;

? розробка і експериментальна перевірка матеріально-технічного оснащення процесу трудового навчання в школі.
2. Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання.

При проведенні досліджень в теорії і методиці трудового навчання дуже важливе значення має методика його проведення, тобто спосіб здобування даних, що характеризують процес навчання.

Використовують так звані об’єктивні методи досліджень, коли дані здобуваються через об’єктивні характеристики (час, точність, швидкість, фізіологічні процеси, які проходять в організмі і т. ін.). Найбільше їх використовують при розробці методики формування вмінь і навичок. Виділяють 3 групи об’єктивних методів:

 1. Вивчення результативних характеристик трудових дій (точність виготовлення виробів, затрачений час, продуктивність і т.п.).

 2. Вивчення параметрів трудових дій (взаємодія учня з інструментом, обладнанням, ступінь досконалості дій і т.п.) ? це біомеханічні методики.

 3. Вивчення психофізіологічних процесів, які відбуваються в організмі учнів під впливом праці ? психофізіологічні методики.

Суб’єктивно-об’єктивні методи: спостереження (відкрите і закрите), аналіз результатів діяльності учнів і навчально-графічної документації з трудового навчання; тестування.

Суб’єктивні ? бесіда, анкетування.

Окрема група методів ? методи математично-статистичної обробки результатів дослідження.

Узагальнюючим методом наукового дослідження, який призначений для перевірки різних гіпотез є педагогічний експеримент ? природній і лабораторний. Природний експеримент проводиться в 2-ва етапи ? попередній і контрольний (в багатьох школах).

Детальніше методи наукових досліджень вивчаються в курсі „Основи науково-педагогічних досліджень” та окремі з них розглянуті в темі 1.5.
3. Зв’язок теорії і методики трудового навчання з іншими навчальними дисциплінами. (сам. робота Л. 62, 91, 178, 179, 180).


 1. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. (сам. робота Л. 32, 39, 61, 124, 135, 185).5. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).

Література для аналізу.

 1. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод. рекомендации /Н.С. Янцур, В.Н. Ковалев, Я.А. Петров. ? Ровно: РИОУП, 1991. - 88 с.

 2. Атутов П.Р., Поляков В. А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников /Отв. за вып. Ю. П. Аверичев и др. ? М.: Просвещение, 1985. ? 128 с.

 3. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навч.-метод. посібник /За заг. ред.. О.М. Коберника, Г.В. Терещука. ? Умань: СПД Жовтий, 2008. ? 212 с.

 4. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения. / Под ред. В.А. Полякова. ? М.: Просвещение, 1983. ? 192 с.

 5. Кальней В.А. и др. Основы методики трудового и профессионального обучения / Под ред. В.А. Полякова. – М.: Просвещение, 1987. – 191 с.

 6. Лында А.С. Методика трудового обучения. Учеб. пособие для студентов пед ин-тов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». ? М.: Просвещение, 1977. – 232 с.

 7. Мельникова Л.В., Осипова Л.В., Фридман Т.Б. Методика трудового обучения: (Обслуживающий труд). /Под ред. Л.В. Мельниковой. ? М.: Просвещение. І985. ? 224 с.

 8. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навч. посібник. /За заг. ред. О.М. Коберника, В.К. Сидоренка. ? Умань: СПД Жовтий, 2008. ? 216 с.

 9. Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів /В.М. Мадзігон та ін. ? К.: НДІП АПНУ, 1992. ? 189 с.

 10. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке /Сост. К.К. Салимова, Г.Б.Корнетов. ? М.: Высшая школа. 1988. ? 447 с.

 11. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. Монографія. / За заг. ред. О.М. Коберника. ? К.: Науковий світ, 2003. ? 172 с.

 12. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. (МОН України).

 13. Трудове навчання в школі: Науково-методичний журнал.

 14. Трудове навчання: Газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК.

 15. Тхоржевский Д.О. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання. ? К.: Вища школа, 1980.

 16. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: Навч. посібник. ? 3-тє вид., перероб. і допов. ? К.: Вища школа, 1992. ? 334 с.

 17. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.І. Теорія трудового навчання. – 4-е вид., перероб. і доп. ? К.: РННЦ „Дініт”, 2000. ? 248 с.

 18. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. – 4-е вид., перероб. і доп. ? К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 186 с.

 19. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІІ. Методика технічної праці у 5-9 класах. – 4-е вид., перероб. і доп. ? К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 219 с.

 20. Чебышева В.В. Психология трудового обучения. ? М.: Высшая школа, 1983. ? 239 с.

 21. Школа и производство. Научно-методический журнал. (МО и ПОРФ).

 22. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання. ? Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с., з іл.

 23. Янцур М. С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: Монографія. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.Питання на закріплення та засвоєння навчального матеріалу

1. Вкажіть основні завдання теорії і методики трудового навчання.

2. На які види поділяють методи наукового дослідження?


3. Яка література відноситься до наукової?

4. З якими навчальними дисциплінами має зв'язок теорія і методика трудового навчання?

5. Наведіть приклади методичної літератури з трудового навчання.

Тема 1.2. КОМПЛЕКСНЕ РОЗУМІННЯ ОсобистОСТІ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІПлан

 1. Розуміння особистості та її структури.

 2. Історичний аспект генезису концепцій особистості.

 3. Сучасні теорії особистості.

 4. Динамічна функціональна структура особистості.


Література: 36, 38, 54, 62, 81, 85, 129, 141, 188.
1. Розуміння особистості та її структури.

Слово особистість вживається нами тільки стосовно людини і притому починаючи лише з відповідного етапу її розвитку. Роздвоєння особистості, але не індивіда. Особистість є спеціальне людське утворення, яке не може бути виведене із її діяльності з пристосування, як не можуть бути виведені з неї її свідомість або її людські потреби.

О. М. Леонт’єв відмічає, що індивід виражає неподільність, цілісність і особливості конкретного суб’єкта, які виникають на ранній стадії розвитку життя. Індивід як цілісність – це продукт біологічної еволюції, в ході якої відбувається не тільки процес диференціації органів і функцій, але також і їх інтеграції, їх взаємного “згладжування”. Індивід – це преш за все генетичне утворення. Але індивід є не тільки генетичним утворенням, його формування продовжується, як відомо, і в онтогенезі, прижиттєво.

Особистість же, як відмічають ряд психологів – це психологічне обличчя людини як дієздатного члена суспільства, який усвідомлює свою роль в ньому.

Психологічне обличчя складається з вроджених задатків і досвіду, які визначають своєрідність протікання психічних процесів і станів, які стали під впливом спрямованості особистості не тільки її окремими властивостями, але і загальними якостями: характером і здібностями.

Дієздатність, як найголовніша із рис особистості, обумовлюється тим, що вона проявляється і формується в процесі спрямованої діяльності особистості разом з оточуючими людьми, в постійному спілкуванні з ними.

Усвідомлення своєї ролі в суспільстві визначається участю в суспільних справах; оцінкою корисності цієї участі оточуючими і самооцінкою результатів своєї діяльності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации