Троненко В.І. Курс лекцій з дисципліни Міжнародна економічна інтеграція - файл n1.doc

Троненко В.І. Курс лекцій з дисципліни Міжнародна економічна інтеграція
Скачать все файлы (1284.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1285kb.26.01.2014 23:17скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Міжнародна економічна інтеграція. Курс лекцій


КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут міжнародних відносин
Кафедра міжнародних економічних відносин

В. І. Троненко

А. М. Сошнєв

Курс лекцій з дисципліни
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
Київ – 2010


Київський міжнародний університет


В. І. Троненко,

кандидат економічних наук, професор

А. М. Сошнєв,

магістр міжнародних економічних відносин, викладач

Курс лекцій з дисципліни “Міжнародна економічна інтеграція”. – К. КиМУ, 2010.
З позицій нового економічного і політичного мислення аналізуються економічні та соціально-політичні передумови сучасної міжнародної економічної інтеграції у світовому господарстві, об’єктивний характер та особливості її розвитку, розкриті основні моделі та регіональні відмінності цього процесу.

Україна розглядається як суб’єкт сучасних міжнародних економічних відносин і активний учасник світового інтеграційного процесу, через який вона намагається визначити і закріпити власне місце в міжнародному поділі праці та в системі світогосподарських звязків.

З урахуванням європейського вибору України особлива увага приділяється розвитку її партнерства і співробітництва з Європейським Союзом.
Технічний редактор:

Т. Я. Турані
Рецензенти:

М. А. Дудченко, д.е.н., проф.

М. А. Швайка, к.е.н., проф.


Рекомендований до друку

кафедрою міжнародних економічних відносин

“21” жовтня 2010 р. Протокол №3
З М І С Т


Вступ

4

Лекція 1. Наукові концепції міжнародної економічної та політичної інтеграції.

6

Лекція 2. Міжнародна економічна та політична інтеграція в умовах глобалізації.

25

Лекція 3. Західноєвропейська модель міжнародного економічного та політичного інтегрування.

34

Лекція 4. Постсоціалістичні країни Центральної та Східної Європи в Європейському інтеграційному процесі.

55

Лекція 5. Україна в міжнародному інтеграційному процесі.

64

Лекція 6. Північноамериканська модель економічного інтегрування. NAFTA.

91

Лекція 7. Інтеграційні процеси в Латинській Америці.

109

Лекція 8. Інтеграційні процеси в Азії.

128

Лекція 9. Інтеграційні процеси в Африці.

140

Лекція 10. ООН і розвиток інтеграційних процесів у світовому господарстві.

149Вступ


Однією з провідних тенденцій розвитку світового господарства в другій половині ХХ століття безперечно стала тенденція до поглиблення інтернаціоналізації господарського життя, що набирає характеру закономірності розвитку сучасної цивілізації. Її прояв супроводжується поглибленням міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва, суттєвою трансформацією в розстановці сил між суб’єктами світового господарства, становленням нової, глобалізованої моделі економічного розвитку, інтернаціоналізацією науково-технічної сфери.

Під впливом інтернаціоналізації господарського життя посилюється єдність світу, взаємозалежність, взаємообумовленість, взаємопроникнення і взаємна доповнюваність національних економік. За цих процесів між групами країн субрегіону, регіону, континенту і навіть на міжконтинентальному рівні виникають спільні інтереси, що потребують об’єднання зусиль для їх реалізації. Наявність таких інтересів дає поштовх економічним і політичним інтеграційним процесам спершу на субрегіональному та регіональному рівнях, а в подальшому, під впливом глобалізації, інтегрування в континентальних і міжконтинентальних масштабах.

Розпочавшись у 50-х рр. ХХ ст. в Західній Європі, інтеграційний процес поширюється на всі континенти і наприкінці ХХ ст. набирає характеру визначальної тенденції, глобального масштабу в розвитку світового господарства. Виникають такі інтеграційні угруповання, як субрегіональне Європейське Економічне Співтовариство, міжконтинентальна Організація Економічного Співробітництва і Розвитку, континентальна Північноамериканська асоціація (зона) вільної торгівлі. Економічна інтеграція доповнюється політичною.

Міжнародна економічна і політична інтеграція стала предметом наукового дослідження. Економічна наука збагачується концепціями представників ринкової, ліберальної школи, ринково-інституційного напрямку, прихильників дирижизму. Класичною в економічній теорії стала п’ятиступенева модель інтеграційного процесу, запропонована американським економістом, відомим представником ринково-інституційної школи Б. Белаші. Пізніше західними вченими були запропоновані комунікативна, функціональна, неофункціональна, уніфікаційна та деякі інші концепції міжнародної економічної і політичної інтеграції.

В кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. міжнародна економічна й політична інтеграція стає чинником подальшого поглиблення інтернаціоналізації світової економіки, вищою формою її прояву. Визначальною характеристикою світогосподарських зв’язків стає інтегруюче співробітництво країн, що об’єднуються в інтеграційні угруповання. Під впливом глобальних політичних та економічних трансформацій глобальним, світовим стає інтеграційних процес.

Після дезінтеграції світової системи соціалізму та Ради економічної взаємодопомоги і розвалу Радянського Союзу Україна залучається до світового інтеграційного процесу через участь в СНД, приєднання до Центральноєвропейської ініціативи, активну діяльність у створенні Організації Чорноморського економічного співтовариства, спрямування зовнішньоекономічної політики на співробітництво з Європейським Союзом. Україна активно розвиває економічне співробітництво з країнами-членами інтеграційних об’єднань різних регіонів світу, зокрема, таких, як NAFTA, ASЕAN, MERCOSUR. Зроблений свого часу вітчизняними дослідниками гіпотетичний висновок про те, що в умовах глобальної політичної й економічної трансформації “усталено конкурентоспроможною може бути національна економіка країн, які ефективно використовують можливості транснаціоналізації і регіональної економічної інтеграціїˮ, схоже, на початку ХХІ ст. із робочої гіпотези перетворюється на реальний предмет наукового дослідження.

Лекція 1. Наукові концепції міжнародної економічної та політичної інтеграції
1.1. Еволюція світового інтеграційного процесу.

1.2. Традиційні підходи до наукового обґрунтування міжнародної інтеграції.

1.3. Нетрадиційні, сучасні теорії економічної та політичної інтеграції.
Література


  1. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / А.С. Філіпенко – кер. авт. кол., В.С. Будкін, М.А. Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

  2. Международная экономическая интеграция: уч. пос. / Под ред. д-ра эк. наук, проф. Ливенцева. – М.: Экономист, 2006. – 430 с. – (Homo faber).

  3. Морис Шифф – Maurice Schiff, Л. Алан Уинтерс – L. Alan Winters. Региональная интеграция и развитие: пер. с англ. – М.: Весь мир, Изд-во “Москваˮ, 2005. – 360 с.

  4. Рут Ф. Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Перекл. з англ. – К.: Основи, 1998. – Розд. Х.

  5. Картунов О., Лаптєв С. Західні теорії економічної та політичної інтеграції: спроби стислого аналізу // Зовнішня торгівля. – 1999. – № 3, 4.

  6. Журавская Е. Т. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность (на примере АСЕАН). – М., 1990.

  7. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: перекл. з англ.– К., 2001. – 856 с.

Глосарій до лекції 1.
валютна зона – currency area

валютний союз – currency union

глибока інтеграція – deep integration

економічна інтеграція – economic integration

економічний і

валютний союз – economic and monetary union

економічний простір – economic area

зона вільної торгівлі – free trade zone

інтеграція – integration

митний союз – custom union

поверхнева,

м’яка інтеграція – shallow integration

політична інтеграція – political integration

регіональна інтеграція – regional integration

спільний ринок – common market

зовнішній тариф – external tariff
Скорочення:

ЄС – Європейський Союз

ЄАВТ – Європейська асоціація вільної торгівлі

ЦЕФТА – Центральноєвропейська зона вільної торгівлі

СНД – Співдружність незалежних держав

ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного співробітництва

NAFTA – Північноамериканська зона вільної торгівлі

АТЕС – Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво

АСЕАН – Асоціація країн Південно-Східної Азії

СААРК – Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії

ЛАІ – Латиноамериканська асоціація інтеграції

АП – Андський пакт

MERCOSUR – Спільний ринок Південного конусу

ЕКОВАС – Економічне співтовариство країн Західної Африки

КОМЕСА – Спільний ринок Східної та Південної Африки

САДК – Південноафриканське співтовариство розвитку

ЮДЕАК – Митний та економічний союз Південної Африки

РАЕЄ – Рада Африканської економічної єдності

РСАДПЗ – Рада співробітництва арабських держав перської затоки


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации