Рабочая программа - Місцеві фінанси - файл n1.doc

Рабочая программа - Місцеві фінанси
Скачать все файлы (160.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc161kb.29.03.2014 21:47скачать

n1.doc

  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «13» 06.2006 р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 8 від 30.01. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

ОСТРОГ, 2006 р.

УДК

ББК
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р. - с.
Розробники: Дем’янчук Ольга Іванівна, к.е.н., в.о.доц., завідувач кафедри фінансів НУ“ОА”

Рецензенти:

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МІСЦЕВІ ФІНАНСИ”


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: “Місцеві фінанси” 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ


Мета дисципліни “Місцеві фінанси” – переосмислення природи місцевих фінансів, визначення їх місця і ролі в економічному розвитку країни, вивчення порядку формування і використання фондів фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Проведення економічних реформ, перехід від командно-адміністративної до соціально орієнтованої ринкової економіки докорінно змінили функціонування місцевих фінансів в Україні та відносини між органами державної влади різного рівня і муніципальними органами управління. Досягнення позитивних підсумків в системі місцевих фінансів можливе шляхом її реформування з позицій трансформування адміністративно-територіального устрою України, її бюджетної системи та інституту самоврядування. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, які мають ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички, можуть узагальнити досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо проведення необхідних змін у вітчизняній моделі місцевих фінансів.

Завдання курсу полягають у:

- у засвоєнні теоретичних основ місцевих фінансів як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів;

- правильному розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин місцевих органів влади і розкритті шляхів використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

- вивченні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації вітчизняної економіки;

- визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів при проведенні економічної політики місцевих органів самоврядування.


 1. ПРОГРАМА
  1. ПРОГРАМА

Вступ

Навчальна дисципліна “Місцеві фінанси” належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки спеціалістів та магістрів для студентів спеціальності “Фінанси”. ЇЇ вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: “Фінанси”, “Бюджетна система”, “Податкова система”.

Мета дисципліни “Місцеві фінанси” полягає у розширенні та поглибленні знань студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що в прикладному значенні дасть майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.
Змістовий модуль 1. Економічна природа місцевих фінансів та джерела формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Видатки місцевих фінансів та їх роль у системі управління органів місцевого самоврядування

Тема 1. Місцеві фінанси в економічній системі держави.

Лекція 1. 2 год.

Предмет і завдання курсу. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів.

Склад місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Розподільча функція місцевих фінансів. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Значення місцевих фінансів як фіскального інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву.

Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування.

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.


Тема 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

Лекція 2. 2 год.

Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. Сутність поняття фінансова автономія. Принципи автономності. Фінансова незалежність.

Межі та кількісні показники фінансової автономії. Коефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. Державні та місцеві фінанси як інструменти реалізації функцій інститутів організації суспільного життя.

Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Основні принципи організації місцевих фінансів згідно міжнародних правових актів з питань місцевого самоврядування, а саме, Європейської хартії про місцеве самоврядування, Всесвітньої декларації місцевого самоврядування, Декларації про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД, Європейської хартії міст та Європейської декларації прав міст.

Тема 3. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів.

Лекція 3. 2 год.

Місцеві бюджети – у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складаються між місцевими та державними бюджетами.

Структура системи місцевих фінансових інститутів.

Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Види місцевих бюджетів України та їх структура. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів (додатковий бюджет, приєднані бюджети).

Тема 4. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Лекція 4-5. 4 год.

Сутність поняття “місцеві фінансові ресурси”. Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Структурно-логічна схема фінансових ресурсів регіонів. Доходи місцевих бюджетів як економічна категорія.

Склад доходів місцевих фінансових ресурсів. Власні доходи та їх склад. Способи мобілізації грошових коштів до доходів. Закріплені доходи та їх структура. Регульовані доходи та їх структура. Бюджетні трансферти.

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів. Склад доходів бюджету Автономної республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. Місцеві податки і збори.

Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. Локальні податки. Особливості місцевих податків і зборів у зарубіжних країнах: численність, масовість, регресивність, право податкової ініціативи. Основні моделі податкових систем місцевих органів влади. Групи місцевих податків і зборів.

Видатки місцевих бюджетів. Принцип планування бюджетних видатків. Поточні видатки. Видатки розвитку та їх структура. Вільні бюджетні кошти та їх напрямки використання.

Тема 5. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади.

Лекція 6. 2 год.

Позабюджетні фонди як один із інститутів у системі місцевих фінансів. Джерела формування місцевими радами єдиного позабюджетного фонду. Цільові фонди як складова позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування.

Валютні фонди. Джерела, за рахунок яких місцеві ради формують свої валютні фонди.

Резервні фонди.

Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

Тема 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів.

Лекція 7. 2 год.

Поняття комунальної власності. Комунальна власність як самостійна форма власності, яка, за Конституцією України, є власністю територіальної громади. Муніципальна власність - одна з форм корпоратив­ної (колективної) власності, що перебуває в користуванні, во­лодінні й розпорядженні територіальних колективів та їхніх виборних органів самоврядування. Суб'єктами права комунальної власності. Об'єкти права комунальної власності. Но­ві правові засади функціонування комунальної власності та її економічної природи. Унітарне комунальне підприємство. Комунальне акціонерне товариство. Комунальне товариство з обмеженою відпові­дальністю.

Особливості реалізації права комунальної власності. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. Комунальний кредит. Основні форми комунального кредиту.

Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні плате­жі в зарубіжних країнах.

Тема 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини.

Лекція 8. 2 год.

Поняття та концепції організації внутрішніх між­урядових фінансових відносин. Міжурядові фінансові відносини. Основні концепції організації внутрішніх міжуря­дових фінансових відносин. Бюджетний (фінансовий, фіскальний) федера­лізм. Основні групи моделей бюджетного федералізму. Бюджетний унітаризм. Концепція субсидарності.

Інструменти міжбюджетних відносин. Міжбюджетні взаємовідносини як головний елемент системи міжурядових фінансових відносин. Власні доходи. Закріплені доходи. Головним і домінуючим інструментом організації міжбюджетних взаємовідносин в Україні є регульовані доходи. Регульовані доходи. Дотації.Субвенції. Субсидії. Бюджетні позички. Міжбюджетні взаєморозрахунки як елемент міжбю­джетних взаємовідносин є інструментом перерозподілу фі­нансових ресурсів між рівнями бюджетної системи в процесі виконання Державного і місцевих бюджетів.

Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. Три основні моделі діючих систем бюджетів у зарубіжних країнах. Основні інструменти міжбюджетних взаємовідно­син у зарубіжних країнах.

Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання. Бюджетні трансферти, їх групи.

Зарубіжний досвід використання бюджетних транс­фертів. Трансферти поділяються на чотири групи: розподілені податки; гранти; субвенції; інші. Гранти та його групи: специфічні гранти (субвенції); генеральні гранти.
Тема 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання

Лекція 9-10. 4 год.

Державна регіональна фінансова політика як складова державної регіональної економічної політики. Державна регіональна фінансова політика як сис­тема заходів, що здійснюються центральною владою з метою управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу й використання фінансових ресурсів у регіонах та в інших ад­міністративно-територіальних одиницях. Головний елемент у системі заходів державної ре­гіональної фінансової політики. Цілі державної регіональної фінансової політики. Основні завдання державної регіональної фінансо­вої політики.

Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання. Вертикальний фіскальний дисбаланс. Горизонтальний фіскальний дисбаланс та причини його виникнення. Фінансове вирівнювання. Мета фінансового вирівнювання.

Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання. Правові засади й організація бюджетного вирівню­вання в Україні. Головний інструмент збалансування доходів бюджетів. Мінімально необхідні видатки бюджетів сільських і селищних рад, бюджетів районів та міст. Показник оцінки доходної бази територій, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р., рівень "мінімальних соціальних по­треб". Сфери діяльності, які враховуються при вирівнюванні витрат, і фактори, що впливають на рівень витрат у Швеції. Формула вирівнювання.
Тема 9. Управління місцевими фінансами

Лекція 11. 2 год.

Місцеві фінансові органи: види, функції. Компетенція місцевих органів влади. Два основні види місцевих фінансових органів. Система управління місцевими фінансами. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове пла­нування в зарубіжних країнах. Довгостроковий фінансовий план. Бюджет - нор­мативний акт обов'язкового характеру. Особливості фінансового планування у зарубіжних кра­їнах. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів. Касове виконання місцевих бюджетів. Системи касового виконання місцевого бюджету: банківська; казначейська; змішана. Оборотна касова готівка.

Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування. Внутрішній фінансовий контроль, зовнішній фінансовий контроль
3.2. Структура залікового кредиту курсу.№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Економічна природа місцевих фінансів та джерела формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Видатки місцевих фінансів та їх роль у системі управління органів місцевого самоврядування

1

Місцеві фінанси в економічній системі держави
1

-

10

2

Основи фінансової автономії місцевих органів влади
-

1

10

3

Система місцевих фінансових інститутів. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів
1

-

10

4

Фінансові ресурси місцевого самоврядування
1

-

10

5

Фінансування програм економічного і соціального розвитку територіальних громад
1

-

10

6

Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів
-

1

10

7

Внутрішні міжурядові фінансові відносини
-

1

10

8

Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання
1

-

9

9

Управління місцевими фінансами
-

1

6

10

Консультація


13
Всього

108

6

4

85

3.3. Теми семінарських занять

Семінарське заняття № 1. - 2 год.

Місцеві фінанси в економічній системі держави. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

Питання:

 1. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів.

 2. Склад місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів.

 3. Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації.

 4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

 5. Сутність поняття фінансова автономія. Принципи автономності.

 6. Державні та місцеві фінанси як інструменти реалізації функцій інститутів організації суспільного життя.

 7. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.


Семінарське заняття № 2. - 2 год

Система місцевих фінансових інститутів. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

Питання:

 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

 2. Роль місцевих бюджетів у складі системи місцевих фінансових інститутів.

 3. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

 4. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.

 5. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.


Семінарське заняття № 3-4. - 4 год

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Питання:

 1. Сутність поняття “місцеві фінансові ресурси”.

 2. Структурно-логічна схема фінансових ресурсів регіонів.

 3. Доходи місцевих бюджетів як економічна категорія. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

 4. Склад доходів місцевих бюджетів. Власні доходи та їх склад.

 5. Способи мобілізації грошових коштів до доходів. Закріплені доходи та їх структура.

 6. Регульовані доходи та їх структура. Бюджетні трансферти.

 7. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

 8. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.

 9. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади.


Семінарське заняття № 5. - 2 год

Фінансування програм економічного і соціального розвитку територіальних громад

Питання:

1. Роль фінансового планування у діяльності місцевих органів самоврядування.

2. Баланс фінансових ресурсів і витрат регіону. Фінансові показники балансу та методика їх розрахунку.

3. Видатки місцевих бюджетів як важливий елемент фінансового планування органів місцевої влади.

4. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.

5. Програмно-цільове бюджетне планування, його зміст і переваги. Методика розробки бюджетних програм. Оцінка результативності бюджетної програми.
Семінарське заняття № 6. - 2 год

Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів

Питання:

1. Поняття комунальної власності. Комунальна власність як самостійна форма власності.

2. Муніципальна власність - одна з форм корпоратив­ної (колективної) власності.

3. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні плате­жі в зарубіжних країнах.

4. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. Комунальний кредит.

5. Основні форми комунального кредиту. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.
Семінарське заняття № 7. - 2 год

Внутрішні міжурядові фінансові відносини

Питання:

1. Поняття та концепції організації внутрішніх між­урядових фінансових відносин.

2. Бюджетний (фінансовий, фіскальний) федера­лізм. Основні групи моделей бюджетного федералізму. Бюджетний унітаризм. Концепція субсидіарності.

3. Міжбюджетні взаємовідносини як головний елемент системи міжурядових фінансових відносин.

4. Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання. Бюджетні трансферти, їх групи.

5. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. Три основні моделі діючих систем бюджетів у зарубіжних країнах.
Семінарське заняття № 8. - 2 год

Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання

Питання:

1. Державна регіональна фінансова політика як складова державної регіональної економічної політики.

2. Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання.

3. Вертикальний фіскальний дисбаланс.

4. Горизонтальний фіскальний дисбаланс та причини його виникнення.

5. Фінансове вирівнювання. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання. Мета фінансового вирівнювання.

6. Правові засади й організація бюджетного вирівню­вання в Україні.
Семінарське заняття № 9. - 2 год

Управління місцевими фінансами

Питання:

1. Система управління місцевими фінансами.

2. Зміст бюджетного процесу на місцевому рівні, характеристика стадій бюджетного процесу.

3. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Формування рішень про місцевий бюджет та матеріалів, що додаються до нього. Процедура затвердження місцевих бюджетів.

4. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів.

5. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

6. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування. Внутрішній фінансовий контроль, зовнішній фінансовий контроль.

Модуль 1. Контрольна робота на тему: “Фінансові ресурси місцевих бюджетів: формування та використання”ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


  1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации