Лазаренко В.І., Сурякова М.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: Психологія особистості та розвитку людини - файл n1.doc

Лазаренко В.І., Сурякова М.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: Психологія особистості та розвитку людини
Скачать все файлы (262 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc262kb.19.02.2014 07:01скачать

n1.doc

  1   2   3


МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни:

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27. 12. 2010


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК: 159. 923 (073)
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей / Укл.: В.І. Лазаренко, М.В. Сурякова, І.Б. Учитель, І.А.Фоменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 28 с.


Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.
Друкується за авторською редакцією.

Укладачі: В.І.Лазаренко, канд. соц. наук, доц.

М.В. Сурякова, канд. психол. наук, доц.

І.Б. Учитель, ст. викл.

І.А. Фоменко, ст. викл.
Відповідальний за випуск В.І.Палагута, д-р філос. наук, проф.
Рецензент Т.М. Сидоренко, канд. психол. наук, доц. (ДНУ ім. О. Гончара)

Підписано до друку 31.10.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 100 пр. Замовлення № .
Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ВСТУП
Особливості сучасного етапу розвитку нашого суспільства обумовлює необхідність докорінного поліпшення підготовки спеціалістів, оволодіння ними основами психологічних знань з розвитку людини та успішного застосування їх на практиці. По-перше, психологічні знання необхідні сучасній людині для розуміння себе та інших людей. По-друге, психологічні знання необхідні для самовдосконалення, пристосування до змін навколишнього середовища. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Процес самовдосконалення триває впродовж всього життєвого шляху. По-третє, людина є свідком та учасником розвитку власних дітей, а в період зрілості – є керівником певного колективу та мусить дбати про професійне зростання своїх підлеглих. Отже, керівник різних рівнів має володіти основами психологічних знань. Оволодіння системою психологічних знань з розвитку особистості в цілому сприяє психологічному зростанню окремої людини, покращанню якості її життя, психічному здоров’ю людини, підвищенню рівня професійної діяльності, громадської поведінки.

Навчальна дисципліна "Психологія особистості і розвитку людини" є

нормативною і входить до циклу дисциплін гуманітарної підготовки.

Мета вивчення дисципліни «Психологія особистості та розвитку людини» – формування  у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані психологічні знання  в своїй професійній діяльності та повсякденному житті.

Успішність засвоєння предмета оцінюється на основі виконаного студентом заочної форми навчання індивідуального завдання, яке узгоджується з викладачем та подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії та зараховується без захисту. Залік студент отримує на основі виконаного студентом, перевіреного викладачем індивідуального завдання та виконання тестових завдань під час заліку.

Робоча програма навчальної дисципліни

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностей
Нормативні дані
Форма

навчання

Курс

Всього

годин

Аудиторні

Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття

Самост.

робота

Підсумк.

контроль

Заочна

II

72

12

8

4

60

Залік


Тематичний план навчальної дисципліни

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностейНазва теми

Кількість аудит.

годин

Лекції
(год.)

Семінарські

заняття

(год.)

Самост.

робота

(год.)

1.

Вступ до психології особистості

2

2
2

2.

Самосвідомість особистості


4

3.

Сучасні теорії особистості

2

2
4

4.

Психоаналітичні теорії особистості (К. Г. Юнг, А. Адлер)


4

5.

Теорії особистості «Его-психології» (Е. Еріксон, К. Хорні, Е. Фромм)


4

6.

Кризові стани особистості та її психологічний самозахист


4

7.

Розвиток та формування особистості

2
2

2

8.

Проблема взаємозв'язку біологічних і соціальних факторів у розвитку особистості


2

9.

Типи людей та «локус контролю»


2

10.

Поняття про спрямованість особистості і мотивацію діяльності


4

11.

Особливості мотиваційної сфери людини у період ранньої дорослості


4

12.

Психологічна характеристика темпераменту

1

1
4

13.

Природа і сутність характеру

1

1
4

14.

Поняття психічної норми та ненормативний психічний розвиток

2

2
4

15.

Типології особистості

2
2

6

16.

Загальна характеристика здібностей людини


6
Усього – 72 години

12

8

4

60

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия. – 672 с.

 2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. ­– 288 с.

 3. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007.– 528 с.

 4. Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1976. – № 6. – С. 45-53.

 5. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. - 303 с.

 6. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. –  К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 968 с. 

 7. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Мысль, 1978. – С. 206-261.

 8. Ермолаева М. В. Психология развития: Метод. пособ. для студ. заочной и дистанционной форм обучения. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2008. – 376 с.

 9. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.

 10. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512 с.

 11. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

 12. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2001. – 420 с.

 13. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. – К.: Вища шк., 1989. – 375 с.

 14. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983. – 255 с.

 15. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

 16. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

 17. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.

 18. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 456 с.

 19. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960.

 20. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб.– К.: Вища шк., 2001.– 487с.

 21. Немов Р.С. Психология. Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 3-х кн. – М.: Владос, 1994.

 22. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. – М.: Пед. общество России, 2000. – 442 с.

 23. Психология. Учебник / Под ред. А.А. Крылова. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 584 с.

 24. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: 2003. – 992 с.

 25. Психология развития от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с

 26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

 27. Слотина Т. В. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.

 28. Фоменко І.А. Вікова практична психологія. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 56 с.

 29. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие для студ. высш учебн. завдений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

 30. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ (8 годин)
Тема 1. Вступ до психології особистості.

Місце психології особистості в системі психологічного знання. Предмет дослідження психології особистості. Історія дослідження особистості та її основні періоди:філософсько-літературний, клінічний, експериментальний. Визначення і зміст поняття «особистість». Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Поняття структури особистості. Компоненти структури особистості.

Література: [6, С. 234-264]; [17, С. 490-553]; [21, С. 56-68]; [30, С. 19-55].
Тема 2. Сучасні теорії особистості.

Класифікація теорій особистості та їх загальна характеристика. Психодинамічні теорії особистості. Модель психічної структури особистості за З. Фройдом. Проблеми несвідомої мотивації, впливу дитячих травм на поведінку дорослого, протиріч і конфліктів в психічній організації суб'єкта. Психодинамічна терапія, її методи і техніка. Стадії психосексуального розвитку за З. Фройдом.

Література: [6, С. 149-220]; [17, С. 490-503]; [30, С. 105-160; 574-606].
Тема 3. Психологічна характеристика темпераменту.

Загальне поняття про темперамент, його структуру, типи і властивості. Історичний огляд вчень про темперамент (вчення Гіппократа, Галена, І. Канта, П. Ф. Лесгафта). Основні системи пояснень темпераменту: гуморальна, конституційна (морфологічна), нейрофізіологічна. Фізіологічні основи темпераменту (вчення І.П.Павлова). Типологія темпераменту за Г. Айзенком (двохфакторна модель). Розвиток теорії темпераменту Є. М. Тепловим, В. Д. Небиліциним, В. Д. Русаловим, Я. Стреляу. Психологічні характеристики темпераменту та індивідуальний стиль діяльності.

Література: [6, С.241-251]; [17,С.553-565]; [21,С.394-405]; [26, С.603-609].

Тема 4. Природа і сутність характеру.

Зміст поняття «характер» та підходи для його аналізу. Властивості характеру. Риси характеру. Природні й соціальні передумови характеру. Співвідношення характеру і темпераменту. Особливості формування характеру. Акцентуація рис характеру та класифікація типів акцентуацій за К. Леонгардом й А.Є. Личком. Типологія характеру за К. Г. Юнгом. Типологія соціальних характерів за Е. Фроммом. Статево-рольові відмінності характеру. Особливості національного характеру.

Література: [6, С.621-628]; [13]; [14]; [17, С.567-581]; [21, С.405-424]; [26, С. 610-621]; [30, С.197-213; 246-254].
Тема 5. Поняття психічної норми та ненормативний психічний розвиток особистості.

Причини аномального розвитку особистості. Поняття психопатії. Критерії психопатії Ганнушкіна - Кербікова. Класифікація психопатій за П.Б. Ганнушкіним. Невротичний розвиток особистості. Природа неврозів та види невротичних розладів. Психологічна допомога у випадках ненормативного психічного розвитку. Поняття психічного й психологічного здоров'я особистості та його критерії.

Література: [5,С.6-74]; [6, С.118-133; 819-830]; [14]; [19]; [23, С.423-441].
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ (4 години)
Тема 1. Розвиток та формування особистості.

Зміст понять «розвиток», «формування», «становлення», «соціалізація». Чинники, умови й рушійні сили розвитку особистості. Розвиток особистості в процесі соціалізації та індивідуалізації. Стадії, джерела, механізми соціалізації.

Критерії особистості, що сформувалася за Л. І. Божович. Загальна характеристика теорій індивідуального розвитку людини. Закономірності й періодизація психічного розвитку людини в онтогенезі. Вікові особливості особистості. Феномен психологічного віку. Психодіагностика психологічного віку.

Література: [3, С. 132-172; 328-335]; [4]; [5, С.67-73]; [6, С.759-772; 914-932]; [11, С,4-57, 58-172]; [17, С.481-489]; [21, С. 356-373]; [22]; [23, С.213-239; 241-252]; [24]; [25]; [28, С. 16-30].
Тема 2. Типології особистості.

Конституційна типологія особистості (Е. Кречмер, У. Шелдон). Історія досліджень Е.Кречмера і У.Шелдона. Поняття «конституція». Концепція взаємозв'язку темпераменту, визначальних рис особистості з морфологічними ознаками. Конституційна типологія за Е. Кречмером: основні конституційні типи та відповідні їм типи особистості. Система антропометричних показників та класифікація соматотипів за У. Шелдоном: соматотипи та відповідні їм типи темпераменту. Сучасна оцінка наукової значущості теорій Е. Кречмера і У. Шелдона. Психодіагностика темпераменту.

Література: [17, С. 553-560]; [9]; [15]; [27].
ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. Самосвідомість особистості.

Зміст понять «свідомість» й «самосвідомість». Генезис самосвідомості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі, його етапи. Рівні, структура, основні утворення самосвідомості. Головні функції самосвідомості. «Я-концепція» як продукт самосвідомості. Ієрархічна структура «Я-концепції». Зміст понять «самовідношення», «самооцінка», «самоповага», «рівень домагань».

Психодіагностика самосвідомості (самовідношення, самооцінки, рівня домагань).

Література: [6, С.639-648]; [3, С. 43-59]; [23, С. 241-243]; [26, С.622-628];

[27]; [29].
Тема 2. Психоаналітичні теорії особистості (К. Г. Юнг, А. Адлер).

Структура особистості за Юнгом. Зміст понять «Его», «комплекси», «колективне несвідоме», «архетипи». Приклади архетипів, їх визначення і символи. Рівні колективного несвідомого. Психотерапевтичний процес за К. Г. Юнгом.

Основні положення вчення А. Адлера. Принцип внутрішньої єдності психічного життя особистості. Прагнення до вищості як детермінанта розвитку особистості. Умови виникнення у особистості «комплексу неповноцінності» і форми компенсації почуття неповноцінності. Життєвий стиль особистості і пов'язані з ним особистісні типи. Проблема природи неврозів, причини їх виникнення та способи лікування.

Література: [6, С.44- 48]; [30, С. 161-209]..
  1   2   3
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации