Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни Ціноутворення - файл n1.doc

Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни Ціноутворення
Скачать все файлы (172 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc172kb.18.02.2014 22:23скачать

n1.doc

  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для самостійного вивчення дисципліни

«Ціноутворення»

(для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти

та заочного навчання)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти та заочного навчання). Укл.: Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с.


Укладач : Є.М. Гелеверя, к.е.н., доцент,

Г.А. Жовтяк

Рецензент: Н.І. Склярук

Рекомендовано кафедрой ЕУБ та МГ при ФПО та ЗН, протокол № 5

від 21.01.2008 р.

ЗМІСТ

.стор.
Вступ………………………………………………………..

4

1.

Навчальна програма дисципліни………………………….

5

2.

Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих тем дисципліни «Ціноутворення»…………………………

9
ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Тема 1. Теоретичні засади ціноутворення………………...

9
Тема 2. Види та функції цін………………………………...

11
Тема 3. Склад ціни та формування її елементів…………..

13
ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 4. Методи ринкового ціноутворення………………...

16
Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку……………

19
Тема 6. Цінова політика підприємства……………………

21
Тема 7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси…………………………………………

24

3.

Питання до заліку з курсу «Ціноутворення»…….……….

27
Список літератури…………………………………………..

28

ВСТУП
Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.

Головним завданням дисципліни є розкриття:

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки студентів і формуванню в них практичних навичок з ціноутворення в умовах ринкових відносин.

  1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення

Основні теорії ціноутворення. Теорія трудової вартості, теорія витрат виробництва, теорія трьох чинників, теорія граничної корисності, неокласична теорія.

Попит і пропозиція як цінотвірні чинники. Закон попиту. Взаємодія попиту і пропозиції, ціна рівноваги. Цінова еластичність, коефіцієнти еластичності. Еластичність попиту та її чинники. Еластичність пропозиції.

Формування цін залежно від типу ринку. Політика ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. Особливості встановлення цін на ринку монополістичної конкуренції. Олігополія як чинник ціноутворення. Формування цін в умовах монополії.

Тема 2. Види та функції цін

Система цін. Ціни світового та внутрішнього ринків. Класифікація цін за рівнем свободи. Диференціація цін за галузевою формою продукції. Ціна підприємства і ціна реалізації, їх взаємозв'язок. Класифікація цін за територіальним поширенням. Урахування в цінах витрат з доставки продукції до споживача. Франкування цін на внутрішньому ринку. Довідкові та ціни фактичних угод. Стартові та лімітні ціни. Сезонні ціни. Зв'язок між цінами, що функціонують в економіці.

Обліково-інформаційна функція ціни та її роль в економіці. Розподільча функція. Стимулююча і балансуюча функції ціни та їх взаємозв'язок. Функція ціни як засіб раціонального розміщення виробництва.

Тема 3. Склад ціни та формування її елементів

Склад ціни. Обов'язкові та необов'язкові елементи ціни. Структура ціни. Роль витрат у формуванні ціни. Групування витрат за елементами та статтями калькуляції. Склад собівартості за новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Методи обліку витрат у ціноутворенні. Суть методу обліку повних витрат та його недоліки. Метод обліку прямих витрат. Маржинальний дохід.

Методи визначення в ціні прибутку. Нормативний метод. Граничні та розрахункові нормативи рентабельності. Залишковий метод визначення прибутку в ціні.

Формування в ціні товарних податків. Акцизний збір, ставки акцизного збору.

Податок на додану вартість і його визначення в ціні.

Посередницько-збутові та торговельні надбавки як самостійні елементи ціни. Їх склад та порядок визначення. Умови застосування торгово-посередницьких знижок.

ЗМ 2. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 4. Методи ринкового ціноутворення

Витратні методи ціноутворення. Метод повних витрат. Метод надбавок. Метод беззбитковості та цільового прибутку. Графік беззбитковості. Визначення точки беззбитковості аналітичним шляхом.

Методи, що спираються на попит. Метод балової оцінки. Визначення ціни методом прямих витрат та умови ефективності його застосування.

Методи з орієнтацією на конкуренцію. Метод лідера та сфера його поширення. Питома ціна та параметричні індекси якості. Індиферентна ціна. Особливості визначення цін на продукцію виробничо-технічного призначення. Основні положення визначення ціни методом відносної оцінки технічного рівня продукції.

Метод тендерного ціноутворення та сфери його застосування.

Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку

Особливості формування цін на зовнішньому ринку. Світові ціни та їх характеристика. Біржові котирування. Ціни товарних аукціонів. Ціни торгів. Ціни міжнародних контрактів та способи їх фіксації. Врахування в цінах базисних умов поставок. Правила «Інкотермс-2000».

Особливості встановлення цін на експортно-імпортну продукцію. Визначення експортних цін та врахування в їх складі товарних податків. Індикативні ціни.

Формування цін на імпортну продукцію. Визначення митної вартості. Встановлення в цінах ввізного мита, митних зборів та акцизного збору. Визначення ціни придбання товару.

Тема 6. Цінова політика підприємства

Цінова політика підприємства та її основні цілі. Необхідність проведення аналізу умов беззбитковості та його завдання. Визначення мінімальної зміни обсягу реалізації за умови зміни самої ціни. Умови досягнення беззбитковості при зміні ціни та змінних витрат. Вплив на беззбитковий приріст реалізації зміни постійних витрат. Графік досягнення беззбитковості продажу при одночасній зміні ціни та постійних витрат. Визначення беззбиткової зміни ціни продажу в умовах пасивного ціноутворення.

Цінова стратегія підприємства та її види. Стратегія низьких цін та умови її ефективності. Стратегія високих цін та умови її ефективності. Переваги та недоліки стратегії високих цін. Стратегія нейтрального ціноутворення. Особливості формування цінової стратегії на певні асортиментні групи товарів. Визначення співвідношення цін на взаємозамінні товари.

Система цінових знижок. Кількісні цінові знижки. Розробка шкали кількісних кумулятивних знижок. Знижки за швидкість платежу, сезонні, дилерські та інші види знижок.

Тема 7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси

Цінова політика держави та її основні цілі. Необхідність державного регулювання цін. Основні форми втручання держави у процес ціноутворення. Пряме регулювання цін та його методи. Непрямі методи державного регулювання цін. Цілі державного регулювання цін. Регулювання цін на продукцію монопольних утворень. Декларування цін.

Система органів ціноутворення, їхні завдання та функції. Контроль за додержанням дисципліни цін. Система органів контролю за цінами.

Вплив на економіку втручання держави у процеси ціноутворення шляхом введення фіксованих, або граничних цін. Товарний дефіцит та його вплив на ринкові ціни. Вплив на рівноважну ціну акцизного збору та податку на додану вартість. Розподіл податкового тягаря між виробниками та споживачами продукції. Економічні наслідки запровадження ввізного мита в цінах на імпортну продукцію.
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «ЦІНОУТВОРЕННЯ»

ЗМ 1. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Тема 1. Теоретичні засади ціноутворення
З даної теми передбачається вивчення таких питань:

• теорії ціноутворення;

• вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін;

• конкуренція та монополія як чинники ціноутворення.

Мета теми — надати студентам можливість ознайомитися з теоретичними засадами формування цін у ринкових умовах.
Література для самостійного вивчення теми: [11, 13, 15, 16, 20, 21, 23].

Термінологічний словник

Гранична корисність — приріст загальної корисності певного блага внаслідок збільшення його споживання на одну одиницю.

Коефіцієнт цінової еластичності — коефіцієнт, що показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на один відсоток.

Попит еластичний — попит, коли незначні коливання ціни приводять до значних змін у кількості продукції, що реалізується.

Попит нееластичний — попит, коли значні зміни ціни викликають лише незначні зміни в кількості придбаної продукції.

Ціна — сума грошей, яку покупець згоден заплатити, а продавець — отримати за відповідний товар.

Ціна рівноваги — ціна, за якої кількість запропонованого до ринку товару дорівнює його кількості, яку споживач у змозі купити.

Цінова еластичність — ступінь чутливості споживачів до зміни цін на продукцію або послуги.

Тести для самоперевірки знань

1. За теорією К. Маркса ціна товару визначається:

A. Співвідношенням між попитом і пропозицією.

Б. Його корисністю.

B. Суспільною вартістю.

Г. Витратами виробництва.

2. Головним представником неокласичної теорії цін є:

A. К. Маркс. Б. А. Маршалл.

B. Ф. Кене. Г. К. Менгер.

3. Ідея еластичності попиту і пропозиції за ціною належить:

A. В. Парето. Б. Ф. Кене.

B. Л. Вальрасу. Г. А. Маршаллу.

4. На цінову еластичність не впливає:

A. Чинник часу.

Б. Соціальна значущість товару.

B. Питома вага товару в бюджеті споживача.

Г. Вартість виробничих ресурсів.

5. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності:

A. Менше 1. Б. Менше 0.

B. Більше 1. Г. Дорівнює 1.

6. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить:

A. Відсутність цінової дискримінації.

Б. Державне регулювання цін.

B. Свобода вступу і виходу з нього.

Г. Виробництво однорідної продукції.

Тема 2. Види та функції цін
З даної теми передбачається вивчення таких питань:

Мета теми — дати характеристику основним видам цін та розкрити сутність функцій цін.
Література для самостійного вивчення теми: [1, 13, 14, 15, 18, 21, 23].

Термінологічний словник

Ціна:

відпускна — ціна, за якою продукція реалізується виробничому споживачу;

вільна — ціна, яка встановлюється підприємцями самостійно з урахуванням особистих витрат та співвідношення між попитом і пропозицією;

довідкова — інформаційна ціна, що слугує відправною точкою для встановлення, як правило, договірної ціни;

закупівельна — ціна, за якою сільськогосподарська продукція реалізується державними, кооперативними та фермерськими господарствами для подальшої переробки;

заставна — ціна товару, який, як правило, піддягає поверненню;

оптова — ціна, за якою продукція великими партіями здійснює обіг між промисловими підприємствами або між ними та підприємствами й організаціями інших галузей;

підприємства — ціна, за якою виробник визначає вартісні результати своєї безпосередньої роботи і яка складається з витрат і прибутку;

регульована — ціна, межі змін якої прямо чи опосередковано встановлює держава. Встановлюється, як правило, на продукцію та послуги монопольних утворень;

фіксована — ціна, що встановлюється державою на невизначений період і може бути скасована тільки спеціальним розпорядженням;

франко — ціна, встановлена з урахуванням передбаченого порядку відшкодування транспортних витрат з доставки продукції до пункту, зазначеного після слова «франко».

Тариф — ціна на транспортні послуги, а також на послуги, що надаються населенню підприємствами побутових та комунальних служб.

Тести для самоперевірки знань

1. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується:

A. Населенню. Б. Виробничому споживачу.

B. Усередині підприємства. Г. Усі відповіді правильні.

2. Квартирна плата це ціна:

A. Вільна. Б. Регульована.

B. Фіксована. Г. Лімітна.

3. Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар:

A. Підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

Б. Не підакцизний і реалізується через посередника.

B. Не підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

Г. Підакцизний і реалізується через посередника.

4. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується:

A. Між підрозділами підприємства.

Б. Посередницькими організаціями.

B. Транспортними підприємствами.

Г. У межах певної території.

5. Термін «франко» показує:

A. Частку в ціні транспортних витрат покупця.

Б. Частку в ціні транспортних витрат продавця.

B. Пункт, до якого транспортні витрати бере на себе продавець.

Г. Пункт, до якого транспортні витрати бере на себе покупець.

6. Заставна це ціна продукції:

A. Сільськогосподарського призначення.

Б. Будівельної організації.

B. Що реалізується на аукціонах.

Г. Яка підлягає поверненню.

7. Розподільча функція ціни реалізується за рахунок включення до її складу:

А. Посередницьких надбавок. Б. ПДВ.

В. Прибутку. Г. Торгових знижок.

8. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному проявляється через:

A. Встановлення в ціні більш високого рівня прибутку.

Б. Збільшення самої ціни.

B. Зменшення ставки ПДВ.

Г. Збільшення ставки акцизного збору.

9. Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у:

A. Зниженні рівня рентабельності.

Б. Випереджувальному збільшенні ціни над якістю продукції.

B. Зниженні споживчих властивостей товару.

Г. Зниженні ціни в розрахунку на одиницю споживчої властивості товару.

Тема 3. Склад ціни та формування її елементів
З даної теми передбачається вивчення таких питань:

Мета теми — показати студентам методичні підходи до визначення поелементного складу ціни.
Література для самостійного вивчення теми: [2, 3, 13, 14, 15, 18, 21, 23].

Термінологічний словник

Витрати змінні — вартісні витрати, що прямо залежать від зміни обсягів виробництва (сировина, матеріали, технологічна енергія, зарплата працівників тощо), але на одиницю продукції залишаються сталими.

Витрати постійні — вартісні витрати, що не залежать від зміни обсягів виробництва (амортизація, комунальні послуги, зарплата управлінського персоналу тощо), але на одиницю продукції, зокрема зі збільшенням виробництва, вони зменшуються.

Маржинальний дохід — фінансовий показник, який складається з постійних витрат та прибутку.

Надбавка торговельна — елемент ціни, який додається до ціни придбання торговельною організацією і складається з її витрат обігу, прибутку і ПДВ.

Націнка посередницько-збутова — елемент ціни, який додається до ціни придбання посередником з метою відшкодування особистих витрат, отримання прибутку та сплати ПДВ.

Структура ціни — відсоткове співвідношення елементів ціни в її абсолютному значенні.

Тести для самоперевірки знань

1. Відпускну ціну на підакцизний товар визначають за формулою:

A. (С + П + А)х1,2. Б. (С + П + А + ПДВ) х 1,2.

В. (С + П) х 1,2 + А. Г.(С+П) х А+ПДВ

2. Обов 'язковим елементом ціни є:

A. Торговельна надбавка. Б. ПДВ.

B. Акцизний збір. Г. Усі відповіді неправильні.

3. З метою визначення ціни без ПДВ необхідно ціну, яка включає в себе цей податок:

A. Поділити на 6. Б. Поділити на 0,2.

B. Помножити на 1,2. Г. Поділити на 1,2.

4. Ціна не може формуватися за таким складом:

А. С + П + А. Б. С + П + ПДВ.

В. С + П + А + ПДВ Г. С + П.

5. Маржинальний дохід це:

A. Прибуток плюс повні витрати.

Б. Прибуток плюс змінні витрати.

B. Прибуток плюс постійні витрати.

Г. Ціна мінус повні витрати.

6. До постійних витрат не належать:

А. Орендна плата.

Б. Зарплата управлінського персоналу.

В. Паливо на технологічні цілі.

Г. Амортизація.

7. Посередницько-збутова націнка на підакцизний товар складається з таких елементів:

А. ВО + П. Б. ВО + П + ПДВ.

В. ВО + П + А. Г. ВО+П + А + ПДВ.

8. У ринкових умовах собівартість продукції визначає:

A. Мінімальну ціну виробу.

Б. Максимальну ціну виробу.

B. Середню ціну виробу.

Г. Усі відповіді неправильні.

9. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до:

A. Роздрібної ціни.

Б. Ціни придбання.

B. Витрат обігу торгівлі.

Г. Націнки посередника.

Практичні завдання

1. Повна собівартість виготовлення одного виробу складає 80 грн. Собівартість річного об'єму виробництва продукції 144,02 тис. грн. Річний випуск – 1800 шт. Визначити як зміниться собівартість річного випуску продукції при збільшенні об'єму виробництва на 10 %, якщо доля умовно-постійних витрат в собівартості складає 20%. Як при цих же початкових даних зміниться собівартість одиниці продукції?

2. Витрати на виробництво і реалізацію одного виробу, що випускається на вітчизняному підприємстві складають 50 грн. Рентабельність 40%. Витрати і прибуток підприємства оптової торгівлі складають 10 грн., а роздрібної торгівлі – 15 грн. з розрахунку на один виріб. Визначити ціну роздрібної торгівлі одного виробу.
  1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации