Охрана труда и безопасность жизнедеятельности (на казахском) - файл n1.doc

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности (на казахском)
Скачать все файлы (3317.9 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc4900kb.13.09.2011 16:16скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


...............................

...............................

...............................

...............................
Шымкент, 2011
...........................................................................................................


ОҚУ ҚҰРАЛЫ
050731-«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

5В073100»- «Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

және барлық техникалық мамандықтар үшін арналған
Шымкент, 2011
УДК 66.013.8 + 66:614.841.34 (075.32)

ББК 66.11.1

Оқу құралы .............................................-нің Оқу Әдістемелік Кеңесімен баспаға ұсынылған. Хаттама № 7, « ... » .... 2011 ж.

……………………………………………………………….

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі : Оқу құралы. - Шымкент:

.................................., 2011.-181 б.

ISBN
Оқу құралы студентердің еңбекті қорғаудың негізгі тарауларын: «Еңбекті қорғаудың заңдылығын», «Техника қауіпсіздігінің негіздерін», «Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитариясын» және «Өрт қауіпсіздігін» игеруге арналған. Әр тарауларда еңбекті қорғаудың негізгі элементтерінің жүйелері, қауіпті және зиянды өндірістік себептері қарастырылған.

Оқу құралы жаңа бағдарламаның талаптарына сәйкес жасалынған. Еңбекті қорғаудың үйымдастырушылық мәселелері мен зақымданудың және кәсіби аурулардың себептерінің, өндірістік санитарияның, техника қауіпсіздігінің, электрқауіпсіздігі мен өртқауіпсіздігінің негізгі мәселелері қарастырылған. Оқу құралы барлық мамандықтардың студенттеріне арналған.
Рецензенттер :
.................................. – техника ғылымының докторы, профессор

.................................. – техника ғылымының докторы, профессор

.................................. – техника ғылымының докторы, профессор


Оқу құралы ................................... Әдістемелік Кеңесімен баспаға ұсынылған. Хаттама №7, 13.07.2011 ж.


© ................................................................................, 2011.

© ................................................................................., 2011.


ISBN


м а з м ұ н ы

Кіріспе

6

І Т а р а у
Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері
1 б а п. Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері

8

1.1.Еңбекті қорғаудың құқықтық мәселелері

14

1.2.Еңбек қауіпсізідігінің стандарттық жүйесі, негізгі түсініктер мен

анықтамалар

14

1.3. Техника қауіпсіздігі мен өндірістік санитарияның ережелері мен нормалары

14

1.4.Техника қауіпсіздігі мен өндірістік санитарияны мемлекеттік қадағалау және қоғамдық бақылау

15

2 б а п. Өндірістерде еңбекті қорғауды ұйымдастыру

17

2.1. Өнеркәсіп өндірістерді жобалау

17

2.2. Өндірістерде еңбекті қорғаудың қызметі

18


2.3. Эргономика және техникалық эстетика

20

2.4. Өндірістік процестерді механикаландыру және автоматтандыру

21

2.5. Өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулар

22

2.5.1. Лауазымды адамдардың еңбекті қорғау заңдарын бұзғаны үшін жауапкершіліктері

22

2.5.2. Бақытсыз жағдайдың себептері мен кәсіптік ауруды сипаттау

24

2.5.3. Өндірістік жарақаттануға зерттеу жасау әдістері

25

2.5.4. Өндірістік жарақаттар, кәсіптік аурулар және оларды алдын-алу

26

2.5.5. Өндірістегі бақытсыз жағдайларды тергеу және тіркеу тәртібі

27

      1. Жұмыс берушінің өндірісте бақытсыз жағдай болған жағдайда атқаратын

міндеттері

28

2.5.7. Өндірістегі бақытсыз жағдайларды тергеу тәртібі

29

2.5.8. Өндірістегі арнаулы бақытсыз жағдайды тергеуінің ерекшелігі

30

2.5.9. Өндірістегі бақытсыз жағдайды тіркеу

30

2.5.10. Өндірістік бақытсыз жағдайларды, кәсіби улануды және ауруларды тергеп, оларды тіркеуге алудағы толтырылатын құжаттар

32

ІІ ТАРАУ.
ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ

37

3 Бап. Өндірістік бөлмелерінің ауасы

37

3.1. Өнеркәсiптерде тиімді санитарлы-техникалық жағдайлар

37

3.2. Заттардың токсикалық әсері және өндіріс орнындағы ауаның ластануының

себебі мен салдары

41

3.3. Кәсіби улануларды алдын алу

45

3.4. Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайы

46

3.5. Қоршаған ауаны бақылау

55

3.6. Газды тазарту

58

3.7. Өндірістік шаң

62

3.8. Жұмысшылардың жеке қорғану шаралары

66

4 бап. Өндірістік ауаны сауықтыру

66

4.1. Желдету жүйелерінің арнауы және сипаттамасы

71

4.2. Механикалық желдету

74

4.3. Желдеткіштер

76

4.4. Ауаны кондиционерлеу жүйесінің түрі және оның құрылғылары

78

4.5. Табиғи желдетуді есептеу

81

4.6. Авариялық желдету

81

4.7. Өндірістік бөлмелерді жылыту

82

5 бап. Жарықталу

82

5.1. Өндіріс бөлмелерін жарықтандыру

85

5.1.1. Табиғи жарықталу

88

5.1.2. Табиғи жарықты есептеу

91

5.1.3. Жасанды жарықталу

92

5.1.4. Жарықты өлшейтін аспаптар

93

5.1.5. Жасанды жарықты есептеу

94

5.1.6. Апаттық жарық

94

5.1.7. Эвакуациялық жарык

95

5.1.8. Прожекторлық жарықталу

95

6 бап. Өндірістік шу мен тербеліс

95

6.1. Шудан қорғалу

97

6.2. Механикалық тербеліс

97

6.3. Шу мен тербелісті нормалау

99

6.4. Шу мен тербелістен қорғанатын тәсілдер

102

ІІ ТАРАУ. Техника қауіпсіздігі

102

Бап 7. Электр қауіпсіздігі

102

7.1. Электртоктың адамға әсері

106

7.2. Жергілікті электржарақаттар

106

7.3. Жалпы электр жарақаттар

107

7.4. Электр тогымен зақымдану қауіпін талдау

107

7.5. Адамның екі фазалы тармаққа жанасу

110

7.6. Кернеу қадамының әсері

111

7.7. Электржарақаттарының шығуына әсер ететін себептер

112

7.7.1. Ток күші

112

7.7.2. Токтың жүру уақыты

112

7.7.3. Адам денесінің электрлік

112

7.8. Кернеу

113

7.9. Токтың түрі

113

7.10. Ток жиілігі

114

7.11. Ток жолы

114

7.12. Техникалық және қорғану әдістері

114

7.12.1. Қорғаушы жерлендіргіш

116

7.12.2. Жерге қосылғыштар

116

7.12 .3. Табиғи жерге қосылғыштар

116

7.12.4. Жасанды жерге қосылғыштар

116

7.12.5. Нөлге келтірушілер

117

7.12.6. Қорғағыштық ажырату

118

7.13. Потенциалды теңестіру

118

7.14. Кіші кернеу

119

7.15. Ток жүргізуші бөліктерді оқшаулау

119

7.16. Зақымданушыға берілетін бірінші көмек

121

7.17. Қауіпті жерлерде қауіпті белгілейтін плакаттар

122

7.18. Химиялық өндірістердің құрылыстары мен ғимараттарын

найзағайдан қорғау

122

7.19. Статикалық электр

127

8 бап. Техникалық процесстер мен жабдықтардың

қауіпсіздігінің негіздері

127

8.1.Қысымда жұмыс істейтін сыйымдылық

ыдысын қауіпсіз пайдалану

127

8.2. Стационарлы сосудтар

130

8.3. Бақылау құралдар мен сақтандырғыш жабдықтар

130

8.4. Сосудтарды техникалық куәландыру және сынау

132

8.5. Баллондар

132

8.6. Бақылау жабдықтар мен сақтандырғыш құралдар

134

8.7. Құбырлар

135

8.7.1. Құбырларды куәландырып тіркеу

137

9. Жүк тасымалдау, жүк арту және түсіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары

137

9.1. Көтергіш тасымалдағыш құралдарды пайдалану кезіндегі


техника қауіпсіздігі

139

10 бап. Өртқауіпсіздігінің негіздері

142

10.1. Өрт қауіпсіздігі

143

10.2. Мекемелерде өрт күзетін ұйымдастыру

148

10.3. Техника, өрт қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар

149

10.4. Жарылыстан сақтандыруға қойылатын талаптар

153

10.5. Қорғанысқа қарсы талаптар

154

10.6. Жарылыстан сақтандыруға қойылатын талаптар

154

10.7. Өрт сөндірудің құралдары мен тәсілдері

154

11 бап. Химиялық зертханадағы техника қауіпсіздігі

158

11.1. Уытты және зиянды заттармен жұмыс істеу ережесі

160

11.2. Қышқылдармен жұмыс істеу ережесі және сақтық шаралары

160

11.3. Күйгендегі және дененің бір жерін кесіп алғандағы алғашқы көмек

161

11.4. Электр тоғымен зақымданғандағы алғашқы көмек

162

12 бап. Қоршаған ортаны қорғау

162

12.1. Өндірістік газды шаң-тозаңнан тазарту әдістері мен қондырғылары

163

12.2. Суларды өндірістік ағындылардан қорғау

175

12.2.1. Ағынды суларды тазалайтын әдістер

175

Әдебиеттер

178
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации