Психологія і суспільство 2005 №02 (20) - файл n1.rtf

Психологія і суспільство 2005 №02 (20)
Скачать все файлы (5827 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.rtf5827kb.18.02.2014 07:03скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

у Проблеми

суспільствотворення

у/ Фундатори

психологічної науки

у/ Фундаментальні дослідження

у/ Методологія як

сфера миследіяльності

у/ Загальна психологія

у/ Загальна соціологія

у/ Історія психології

у Теорія та історія соціології

у/ Економічна теорія та соціологія

у/ Теорія і технології соціальної роботи

у/ Соціальна психологія

у/ Вікова психологія

у/ Освітня психологія

у/ Міжнародні економ і чні відносини

у/ Аксіопсихологія

у/ Галузеві соціології

у/ Економічна психологія

у/ Спеціальні соціології

у/ Психологія управління

у Психод агностика та експертиза

у Експериментальна психологія

у/ Математична психологія

у/ Медична психологія

у/ Психологія праці

у/ Спеціальна психологія

у/ Психологі чна служба

у/ Психологі чна практика

у/ Програмово-методичний інструментарій

ISSN 1810-2131 Передплатний індекс — 21985 Реєстраційне свідоцтво KB №4715, видане 06.12.2000 р.


2

2005 — № 2


Журнал входить до переліку видань Вищої атестаційної комісії України у галузі психологічних і соціологічних наук

(Постанова ВАК України № 2-05/9 від 14 листопада 2001 року)
Засновник:

Тернопільський державний економічний університет

(Рекомендовано до видання вченою радою, протокол № 9 від 28 квітня 2005 року)
Видавець:

Інститут експериментальних систем освіти
Редакція:

Головний редактор Анатолій Фурман Заступники головного редактора Юрій Яковенко, Оксана Гуменюк, Юрій Москаль Відповідальний секретар Надія Колісник

Редакційна колегія: Віль Бакіров, Георгій Балл, Леонід Бурлачук, Олена Донченко, В'ячеслав Казміренко, Зіновія Карпенко, Микола Корольчук, Михайло Мельник, Віктор Москалець, Петро М'ясоїд, Елеонора Носенко,

Марія Пірен, Валентина Подшивалкіна, Мирослав Савчин, Олександр Самойлов, Олег Скідін, Віталій Татенко, Олександр Тімченко, Михайло Томчук, Юрій Трофімов, Борис Цуканов, Тамара Яценко

Редакційна рада: Сергій Юрій (голова), Іван Бех, Анатолій Вихрущ, Микола Дробноход, Володимир Євтух, Петро Кононенко, Михайло Лучко, Сергій Максименко, Алла Мельник (заступник голови), Віктор Огнев'юк, Анатолій Погрібний, Мирослав Попович, Микола Слюсаревський, Олександр Устенко, Василь Шинкарук

Адреса редакції": 46004, Україна, м. Тернопіль, вул. Львівська, 1, к. 11, 12 Тел./факс (0352) 435985, e-mail: furman@ukrbiz.net, www.furman.ukrbiz.net
Здано до набору 4.05.05. Підписано до друку 12.05.05. Формат 84x108 1/16 Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 16,0. Обл.-вид. арк. 16,3. Наклад 300 пр. Зам. № СФ-000009. Ціна за передплатою 15,61 грн.
Комп'ютерний набір та верстка Інституту ЕСО за технічної підтримки видавництва "Економічна думка"

Віддруковано з готових діапозитивів ТОВ "Гал-Друк" (46000, Україна, м. Тернопіль, вул. Тайова, 9)
Copyright © Тернопільський державний економічний університет, 2005

Copyright © Інститут експериментальних систем освіти, 2005 Copyright © "Психологія і суспільство"®™, 2005
Фундатори

української

психології

5

Світлана Аврамченко, Ірина Сергієнко Розвиток вітчизняної практичної ПСИХОЛОГІЇ у науковій школі Тамари Яценко

Історія та теорія соціології"

19

Тетяна Каменська

Поняття "віртуального"

і віртуалізація соціальної реальності

Спеціальні

і галузеві соціології

29

Анатолій Фурман

Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза

Педагогічна

і вікова психологія

76

Тетяна Надвинична

ПсиХолоГічні умови саморозГортання процесів формування та розв'язування навчальних задач
87

Вікторія Скрипник

Особливості перебігу та самосприйняття

соціально-псиХолоГічної адаптації

студентів-першокурсників

Психологія часу

94

Оксана Гуменюк

Час та особливості його перебігу

в модульно-розвивальному процесі

Болонський процес

100

Ольга Коловіцкова, Юрій Луковенко, Володимир Нікітін, Наталія Слухай, Сергій Слухай, Валентин Якушик Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи

Наукове життя

142

Філософія обличчям до світових проблем
145

Інструментальна психодидактика: технологія проектування та експертиза модульно-розвивального підручника
154

Академія вшанувала пам'ять свого президента

Пам'ятні дати

157

Віктор Франкл
159

Наші автори
160

Резюме англійською мовою
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации