Кухарук А.А. (укл.) Ценообразование - файл n1.doc

Кухарук А.А. (укл.) Ценообразование
Скачать все файлы (158.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc159kb.14.01.2014 07:17скачать

n1.doc

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою даного методичного забезпечення є сприяння глибокого вивчення, узагальнення знань, допомоги студентам набути навичок та вмінь з предмету «Ціноутворення».

«Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять» включають в себе: тему семінарського заняття, мету заняття, план семінарського заняття, ключові терміни і поняття (в вигляді тестів), питання для обговорення, питання для поглибленого вивчення, задачі для вирішення, список рекомендованої літератури.

З допомогою даного методичного забезпечення з предмету «Ціноутворення» студенти самостійно здійснюють підготовку до семінарського заняття, закріплюють, поглиблюють та розширяють знання отриманні на лекціях та під час самостійної роботи.

Наведені тестові завдання відповідають тематиці типової програми курсу «Ціноутворення». Тестові завдання передбачають існування тільки однієї правильної відповіді на поставлені запитання і відповідно вибір тільки одного елементу зі списку.


Перелік семінарських занять

з предмету «Ціноутворення»


семінарського заняття

Теми предмету, включені в семінарське заняття

1

Тема1. Ціна попиту та пропозиції.

Тема 2. Взаємодія ціни попиту та пропозиції

2

Тема 3. Класифікація цін та їх функції.

Тема 4. Склад і структура ціни.

3

Тема 5. Стратегія і методи ціноутворення

Тема 6. Державне регулювання цін

Семінарське заняття № 1
Теми: Ціна попиту та пропозиції. Взаємодія ціни попиту та пропозиції
Навчальні цілі: Закріпити та поглибити знання з сутності ціни попиту та пропозиції, їх взаємодії.
І. План семінарського заняття

1. Ціна як інструмент економіки

2. Теорії, що визначають цінність товару

3. Суть процесу ціноутворення

4. Система цін та ознаки, покладені в її основу.
ІІ. Ключові терміни і поняття (в вигляді тестів):

 1. Між ціною та попитом існує така взаємозалежність:

а) зі зниженням ціни попит збільшується

б) з підвищенням ціни попит підвищується

в) з підвищенням попиту ціна підвищується


 1. Між ціною та пропозицією існує така взаємозалежність:

а) з підвищенням ціни пропозиція підвищується

б) з підвищенням ціни пропозиція знижується

в) з підвищенням пропозиції ціна знижується


 1. Дефіцит виникає тоді, коли ціна виробу:

а) перевищує ціну рівноваги

б) дорівнює ціні рівноваги

в) нижча за ціну рівноваги


 1. Залишок товарів з'являється тоді, коли ціна виробу:

а) перевищує ціну рівноваги

б) дорівнює ціні рівноваги

в) нижча за ціну рівноваги


 1. На яких принципах базується ринкове ціноутворення:

а) на основі методології, тобто сукупності загальних принципів, правил, методів розробки цін, визначення системи цін у державі;

б) витратного механізму формування ціни і здійснюється державними органами

в) на загальних об'єктивних і суб'єктивних законах, що діють у суспільстві


 1. Командно-адміністративне ціноутворення базується на принципі:

а) на основі методології, тобто сукупності загальних принципів, правил, методів розробки цін, визначення системи цін у державі;

б) витратного механізму формування ціни і здійснюється державними органами

в) на загальних об'єктивних і суб'єктивних законах, що діють у суспільстві


 1. Які з найважливіших принципів ціноутворення є вірними:

а) науковості, цільової спрямованості, безперервності, єдність процесу ціноутворення

б) науковості, економічної самостійності, захищеності, ринкової рівноваги

в) безперервності, цільової спрямованості, конкуренції на ринку, науковості.


 1. Якого типу ринку не існує:

а) монопольної конкуренції

б) конкурентного

в) олігопольного

г) монопольного

д) усі відповіді вірні.


 1. Попит – це ...

а) потреба в товарі, яка забезпечена грошима

б) гранична кількість корисності отриманої від товару

в) ціна, яка встановлена на ринку на товари і послуги


 1. Пропозиція – це...

а) сукупність товарів, які представлені на ринку

б) потреба в товарі, яка забезпечена грошима

в) гранична кількість корисності отриманої від товару

г) ціна, яка встановлена на ринку на товари і послуги


 1. В який бік переміститься крива пропозиції, якщо ціна на товар або послуги підвищиться:

а) вліво вниз

б) вправо вгору

в) в бік вліво

г) в бік вправо


 1. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною – це ...

а) відношення змін обсягу попиту до відносної зміни ціни в відсотковому виразі

б) зміна величина попиту до зміни величини на ціну в відсотковому виразі

в) зміна ціни впливає на зміну попиту та функція попиту дорівнює від'ємній еластичності


 1. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом характеризує:

а) відношення змін обсягу попиту до відносної зміни ціни в відсотковому виразі

б) зміну величини попиту до зміни величини на ціну в відсотковому виразі

в) зміна ціни впливає на зміну попиту та функція попиту дорівнює від'ємній еластичності

г) відносну зміну попиту на товар при зміні доходу споживача


 1. Еластичність пропозиції виражає характер:

а) залежності відносної зміни обсягу пропозиції блага від відносної зміни його ціни

б) відносну зміну попиту на товар при зміні доходу споживача

в) зміна ціни впливає на зміну попиту та функція попиту дорівнює від'ємній еластичності
ІІІ. Питання для обговорення:

 1. Роль ціні як складової ринкової економіки.

 2. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні.

 3. Принципи ціноутворення та їх зміст.

 4. Зміни напрямку та характеру ціноутворення залежно від типу ринку.

 5. Умови ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.


ІV. Питання для поглибленого вивчення:

 1. Що називають методологію ціноутворення?

 2. Які особливості методики ціноутворення?

 3. Охарактеризуйте існуючу систему цін.

 4. Охарактеризуйте місце процесу ціноутворення в ринковому механізмі.V. Вирішення задач

Задача 1. Функція пропозиції на електронні годинники має такий вигляд:

Qпр=8+Р,

де Qпр – обсяг пропозиції, ум.од.;

Р – роздрібна ціна, ум.од.

Функція попиту на ці годинники виражається такою формулою:

Qп=41 – 2Р,

де Qп – обсяг попиту, ум.од.

Визначити ціну рівноваги на електронні годинники та представити графічно криві попиту та пропозиції.
Задача 2. Накреслите графік попиту та пропозиції курчат за даними таблиці:

Ціна 1 кг, грн.

Попит, тонн на місяць

Пропозиція, тонн на місяць

19

20

38

18

25

26

17

30

22

16

35

17

15

40

10
 1. Визначите ціну рівноваги й рівноважний обсяг продукції.

 2. Накреслите нові графіки попиту та пропозиції, які відображали б такі випадки:

а) відбулося підвищення цін на свинину і яловичину;

б) збільшився податок на прибуток громадян;

в) зросли ціни на корми.

3. допустимо, що влада фіксує ціни на курчат на рівні 22 грн. за 1 кг. Які наслідки будуть при встановленні ціни? Покажіть це графічно.


Література:


 1. Л.О. Шкварчу „Ціни і ціноутворення” – К.: Кондор, 2004 р.

 2. „Ціни та ціноутворення” під ред. В.Е. Єсипова – СПб.: Пітер, 2000 р.

 3. „Ціноутворення і ринок” –М.: Прогрес, 1992 р.

 4. Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б. «Основи ціноутворення» - К., 2008 р.Семінарське заняття № 2
Теми: Класифікація цін та їх функції. Склад і структура ціни.
Навчальні цілі: Закріпити та поширити знання з класифікації цін та економічних функцій цін.
І. План семінарського заняття

1. Економічні функції ціни.

2. Фактори, що впливають на рівень цін.

3. Класифікація цін.

4. Складові елементи ціни.

5. Структура ціни

6. Витрати підприємства.
ІІ. Ключові терміни і поняття (в вигляді тестів):

 1. Яка з функцій ціни відображає зв’язок між категоріями попиту та пропозиції на ринку:

а) облікова;

б) збалансування попиту та пропозиції;

в) стимулююча;

г) розподільча;

д) засіб розміщення виробництва.


 1. Яка з функцій ціни з’являється при впливі ціни на пропозицію та споживання різних товарів:

а) облікова;

б) збалансування попиту та пропозиції;

в) стимулююча


 1. Виробнича ціна – це:

а) всі затрати підприємства пов’язані з виробництвом та реалізацією товару, а також прибутку;

б) відпускна ціна виробника;

в) ціна з акцизним збором, ПДВ, ціновими знижками


 1. Що характеризує склад ціни:

а) її економічні елементи, які виражені їх абсолютним значенням в вартісному виразі;

б) процес формування ціни;

в) формування витрат на різних етапах товароруху.


 1. Яка з приведених формул розраховує відпускну ціну:

а) ;

б)

в)


 1. Яка з приведених формул розраховує роздрібну ціну:

а)

б)

в)


 1. Поточні витрати – це:

а) короткострокові витрати, що повністю списуються у той же період, в який вони сталися;

б) довгострокові витрати, що амортизуються впродовж кількох років згідно з правилами податкового управління;

в) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу.


 1. Капітальні витрати – це:

а) короткострокові витрати, що повністю списуються у той же період, в який вони сталися;

б) довгострокові витрати, що амортизуються впродовж кількох років згідно з правилами податкового управління;

в) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу.


 1. Собівартість продукції – це:

а) якісний показник, у якому сконцентровано відображаються результати господарської діяльності організації;

б) виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції;

в) це грошовий вираз витрат на її виробництво;

г) усі відповіді вірні.


 1. Непрямі витрати – це:

а) витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів;

б) витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.


 1. Які з видів факторів необхідно враховувати підприємству під час виробництва:

а) конкуренція;

б) рівень цін на ринку;

в) зовнішні та внутрішні.


 1. Яку собівартість беруть за базу для розрахунків ціни продукції:

 1. цехову

б) виробничу

в) повну


 1. Які витрати перебувають у безпосередній залежності від обсягу виробництва продукції:

 1. непрямі

б) прямі

в) косвені


 1. Структура ціни характеризує:

  1. її економічними елементами, які виражені їх абсолютним значенням у грошовому виражені;

б) відсоткове відношення окремих з складових елементів ціни в загальному її рівні

в) питому вагу її елементів у ціні товару


 1. Вільні ціни – це...:

а) ціни встьановлені виробьником товару самостійно з встановленою на підприємстві ціновою політикою

б) ціни встановлені на попередні види продукції з фіксованими параметрами якості

в) максимально допустимі ціни, які забезпечують заінтересованість споживача


 1. Аукціона ціна – це...:

а) ціна, яка склалася при реалізації товару на аукціоні в процесі зміни начальної ціни, об’явленої аукціоністом в бік підвиження або зниження

б) ціна, яка вказується у контракті на визначену календарну дату

в) ціна, яка змінюється в період дії контракту між різними сторонами. 1. Тверда ціна – це...:

а) ціна, яка не змінюється з моменту підписання контракту до постачання товару до покупця

б) ціна, яка вказується у контракті на визначену календарну дату

в) ціна, яка змінюється в період дії контракту між різними сторонами.


 1. Індикативні ціни – це...:

а) ціни встановлені на товар, відносно експорту та імпорту, який визначає режим ліцензування і квотування та інших спеціальних режимів

б) ціни встьановлені виробьником товару самостійно з встановленою на підприємстві ціновою політикою

в) ціни встановлені на попередні види продукції з фіксованими параметрами якості
ІІІ. Проблеми для обговорення:

 1. Охарактеризуйте загальну класифікацію цін

 2. Які ціни називаються оптовими, а які роздрібними?

 3. Які різновиди оптових та роздрібних цін відомі Вам?

 4. Які переваги для підприємств дає використання трансферних цін?

 5. Функції цін і їх зміст.

 6. Цінові знижки та їх зміст.


ІV. Питання для поглибленого вивчення:

 1. На які товари в Україні запроваджено фіксовані ціни?

 2. Охарактеризуйте особливості франкування при продажу товарів

 3. Які особливості формування торгових націнок у різних сферах народного господарства?

 4. Суть ціни та її функції.


V. Вирішення задач

Задача 1

Собівартість телевізора становить 500 грн. Рівень рентабельності – 40%. Постачальникам комплектуючих виробів оплачений ПДВ у розмірі 80 грн, ставка акцизного збору - 20% до вільної відпускної ціни, ПДВ – 20%, торговельна надбавка – 30%. Визначити вільну відпускну ціну з ПДВ і вільну роздрібну ціну.
Задача 2

Визначте:

а) оптову ціну підприємства;

б) роздрібну ціну;

в) структуру роздрібної ціни.

Відомо, що:

Задача 3

Собівартість ювелірного виробу становить 1200 грн., а прибуток підприємства виробника – 40% від собівартості. Ювелірний виріб надходить у роздрібну мережу без посередника. Акцизний збір – 30%, ПДВ – 20%. Торгова націнка – 14% від відпускною ціни. Визначити роздрібну ціну ювелірного виробу, а також питому вагу кожного елементу в роздрібній ціні.

Література:

 1. Л.О. Шкварчу „Ціни і ціноутворення” – К.: Кондор, 2004 р.

 2. Я.В. Литвиненко „Сучасна політика ціноутворення” –К.: МАУП, 2004 р.

 3. „Ціни та ціноутворення” під ред. В.Е. Єсипова – СПб.: Пітер, 2000 р.

 4. „Ціноутворення і ринок” –М.: Прогрес, 1992 р.

 5. Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б. «Основи ціноутворення» - К., 2008 р.

Семінарське заняття № 3
Теми: Стратегія і методи ціноутворення
Навчальні цілі: Закріпити та поширити знання зі стратегії ціноутворення та методів ціноутворення, що застосовуються на ринку
І. План семінарського заняття

1. Особливості ціноутворення на різних типах ринку

2. Мета цінової політики підприємства

3. Розробка стратегії ціноутворення

4. Методи ціноутворення, що застосовуються на ринку

5. Державне регулювання цін.
ІІ. Ключові терміни і поняття (в вигляді тестів):

    1. На якому ринку процес ціноутворення проходить на умовах конкуренції підприємств, які виробляють розширену групу товарів, які не повністю можуть бути замінені іншими виробами:

а) олігопольний ринок;

б) монопольний ринок;

в) монопольної конкуренції;

г) конкурентний ринок.
2. Ринок чистої конкуренції передбачає:

а) відсутність монополії та більшої кількості споживачів та продавців;

б) встановлення ціни в умовах вільної конкуренції;

в) рівність між попитом та пропозицією, тобто рівновага ринку.

3. На якому типу ринку ціноутворення здійснюється при наявності невеликої кількості підприємств:

а) олігопольний ринок;

б) монопольний ринок;

в) монопольної конкуренції;

г) конкурентний ринок.
4. Ринок чистої конкуренції – це:

а) відсутність монополії та більшої кількості споживачів та продавців;

б) формування підприємств, які виробляють товар широкого спожитку, а також підприємства роздрібної торгівлі споживчими товарами;

в) встановлення ціни в умовах вільної конкуренції;

г) ринок, де велика кількість чинників, які встановлюють рівновагу на ньому. 1. Ринок досконалої конкуренції – це:

а) відсутність монополії та більшої кількості споживачів та продавців;

б) формування підприємств, які виробляють товар широкого спожитку, а також підприємства роздрібної торгівлі споживчими товарами;

в) встановлення ціни в умовах вільної конкуренції;

г) ринок, де велика кількість чинників, які встановлюють рівновагу на ньому.


 1. На якому з типів ринку діє один суб’єкт підприємництва:

а) олігопольний ринок;

б) монопольний ринок;

в) монопольної конкуренції;

г) конкурентний ринок.


 1. Які два підходи в ціновій політиці є основними:

а) індивідуальних цін та єдиних цін;

б) індивідуальних та роздрібних цін;

в) оптових та роздрібних цін.


 1. Державне регулювання цін – це:

а) діяльність держави, направлена на встановлення та зберігання такого рівня цін, який забезпечував би рентабельну діяльність суб’єктів господарювання;

б) забезпечення такого співвідношення між монополією та конкуренцією, яке не призвело б до розвалу економіки;

в) рівні економічні умови та стимулювання доля різних видів форм власності, економічної самостійності підприємств та регіонів.


 1. В чому полягає суть прямих методів регулювання цін:

а) спосіб організації та взаємодії елементів та процесів між ними;

б) в умовах ринкової економіки підприємство-виробник самостійно встановлює ціну на свій товар, при цьому він враховує закономірності держави;

в) зміну кон’юнктури ринку, встановлення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією.


 1. В чому полягає суть непрямих методів регулювання цін:

а) спосіб організації та взаємодії елементів та процесів між ними;

б) в умовах ринкової економіки підприємство-виробник самостійно встановлює ціну на свій товар, при цьому він враховує закономірності держави;

в) зміну кон’юнктури ринку, встановлення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією.


 1. За допомогою яких методів держава впливає на процес ціноутворення:

а) економічні;

б) адміністративно-командні;

в) усі відповіді вірні.


 1. До адміністративно-командних методів регулювання процесів ціноутворення відносять:

а) встановлення фіксованих цін;

б) встановлення регулюючих цін;

в) встановлення дотацій виробникам окремих видів товарів;

г) усі відповіді вірні.
ІІІ. Проблеми для обговорення:

    1. Які витрати включаються до складу ціни?

    2. Які витрати не включаються до звіту про фінансові результати (не визначаються витратами)?

    3. Які види собівартості відомі Вам?

    4. Структура вільної ціни

    5. Собівартість продукції та її складові.

    6. Податки, які сплачує підприємство і які входять до складу ціни.


ІV. Питання для поглибленого вивчення:

       1. Охарактеризуйте процес розрахунку собівартості продукції.

       2. Визначте типові калькуляційні статті.

       3. Опишіть, в яких випадках ціна встановлює на основі кошторисної вартості.

       4. Визначте, які витрати не включаються до собівартості реалізованої продукції.


V. Вирішення задач

Задача 1

Розрахуйте оптову ціну підприємства, відпускну ціну, роздрібну ціну.

Показники

Дані


1. Сировина та матеріали, грн..

2350

2.Паливо та енергія на технологічні нужди, грн.

215

3. Заробітна плата, грн.

350

4.Нарахування на заробітну плату, %

37,5

5. Загальновиробничі витрати, %

140

Виробнича собівартість
6. Адміністративні витрати, %

6,1

7.Витрати збуту, %

5,8

8.Інші оперативні та фінансові витрати, %

4,5

9.Рентабельність, %

20

10.Прибуток, грн.
11.Акцизний збір, %

10

12.ПДВ, %

20

13.Торговельна надбавка, %

10

Задача 2

Розрахуйте структуру роздрібної ціни продукції на базі наступних даних:

- собівартість – 85 грн.;

- рентабельність – 25% від собівартості;

- акциз – 70% від оптової ціни підприємства;

- націнка посередницької організації – 15 грн.;

- ПДВ – 20% від відпускної ціни фірми;

- торговельна націнка – 5,5 грн.

Розрахувати вагу кожного елементу в роздрібній ціні товару (собівартість, прибуток, торгову націнку, акциз, ДПВ).
Задача 3

Розрахувати відпускну ціну на товар А та суму акцизного збору, якщо відомо, що виробнича собівартість становить 231 грн., комерційні витрати – 69 грн., рентабельність виготовлення продукції – 15%, ставка акцизного збору – 25%, ПДВ – 20%.

Задача 4

Визначити прибуток виробника від продажу одиниці виробу, якщо його повна собівартість 5,7 грн.; регульована роздрібна ціна виробу з ПДВ – 10 грн.; торгівельна знижка, встановлена державою, 5%; ставка акцизного збору – 16%.

Література:

 1. Л.О. Шкварчу „Ціни і ціноутворення” – К.: Кондор, 2004 р.

 2. Я.В. Литвиненко „Сучасна політика ціноутворення” –К.: МАУП, 2004 р.

 3. „Ціни та ціноутворення” під ред. В.Е. Єсипова – СПб.: Пітер, 2000 р.

 4. „Ціноутворення і ринок” –М.: Прогрес, 1992 р.

 5. Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б. «Основи ціноутворення» - К., 2008 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ОНАХТ


.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з предмету
Ціноутворення”
для спеціальності: 5.050107 „Економіка підприємства”


ОДЕСА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ОНАХТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст.. директора з НР

_____________В.І. Уманська

«____»______________2008р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з предмету
Ціноутворення”
для спеціальності: 5.050107 „Економіка підприємства”

РОЗГЛЯНУТО

предметною комісією

протокол № _______

від „___”______ 2008 р.

Голова комісії ________


2008

Автор: Кухарук А.А., викладач коледжу
Рецензент: Копайгородська Т. Г., голова комісії економічних дисциплін
Метою даного методичного забезпечення є сприяння глибокого вивчення, узагальнення знань, допомоги студентам набути навичок та вмінь з предмету «Ціноутворення».

«Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять» включають в себе: тему семінарського заняття, мету заняття, план семінарського заняття, ключові терміни і поняття (в вигляді тестів), питання для обговорення, питання для поглибленого вивчення, задачі для вирішення, список рекомендованої літератури.
Редакційно-методичний відділ

Одеського технічного коледжу ОНАХТ


Редактор: Стрєльнікова І. А.
Технічний редактор,

художній дизайн та макет: Кухарук А.А.
Оператор: Заярченко Т.В.

Матеріал є власністю Одеського технічного коледжу. Передрук матеріалів тільки з дозволу адміністрації коледжу.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации