Дипломна робота - Робота з кадрами в прокуратурі - файл n1.doc

Дипломна робота - Робота з кадрами в прокуратурі
Скачать все файлы (519 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc519kb.03.02.2014 23:15скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6
Магістерська робота на тему:
РОБОТА З КАДРАМИ В ПРОКУРАТУРІ

З М І С Т

ВСТУП ……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ………………………………8

1.1. Поняття кадрів органів прокуратури………………………………….8

1.2. Поняття роботи з кадрами в органах прокуратури ………………...12

1.3. Нормативно - правове регулювання проходження служби в

органах прокуратури України…………………………………… ……….18

РОЗДІЛ 2. РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ…………………………………...33

2.1. Добір, розстановка, атестація та оцінка кадрів в органах прокуратури ………............................................................................................................33

2.2. Підвищення кваліфікації прокурорсько – слідчих працівників…………………………………………………………………50

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ…………………………………………………...63

3.1. Проблеми, пов’язані із підготовкою кадрів для органів прокуратури…………………………………………………………………63

3.2. Шляхи вдосконалення управління кадрами органів прокуратури …70

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………77

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….84


В С Т У П

Актуальність теми. Здійснення органами прокуратури своєї діяльності, спрямованої на всемірне утвердження верховенства закону і зміцнення правопорядку, значною мірою залежить від ефективного функціонування системи кадрового забезпечення, яка б враховувала як новітні тенденції теорії управління, так і позитивний досвід та надбання практики. Робота спрямована на розв'язання важливої, проте недостатньо дослідженої проблеми наукового обґрунтування організаційно-правових засад і заходів щодо надійного кадрового супроводу функціонування та розвитку органів прокуратури України.

За шістнадцять років фун­кціонування прокуратури в нашій державі так склалося, що сьогодні прокуратура посідає особливе місце серед інших правоохоронних органів . Але, функції цього органу на різних етапах розвитку державності не залишаються незмінними. Їхній зміст і обсяг залежить від багатьох соціально – економічних, політичних та історичних факторів.

Прогресивним кроком у роботі з кадрами стала колегія Генеральної прокуратури України від 14.04.2008 року. Як відзначив перший заступник Генерального прокурора України Сергій Маркіянович Винокуров, у такому концептуальному плані питання колегією не розгля­далось дуже давно. Зараз актуаль­ність його полягає у тому, що дуже багато суттєвих змін відбулося за ці роки як у самій системі, так і довкола неї. Не той соціально-політичний лад у державі, не ті форми управління, форми власності, не ті функції прокуратури. Не те, великим рахунком, і покоління як прокурорів і слідчих, так і тих, чії інтереси вони покликані захищати. І саме тому багато питань організації роботи з кадрами органів прокуратури підлягає переосмисленню. Робота з кадрами – одна з найважливіших функцій суб’єкта управління органами прокуратури, оскільки створення організації, здатної успішно виконувати покладені на неї завдання, не зводиться лише до її організаційно – структурної побудови, а охоплює також формування, розвиток і використання кадрового потенціалу.

Людська компонента державного кадрового апарату надзвичайно складна, комплексна, багатовимірна. Розгляд суб'єкт-об'єктних управлінських відносин виявляє специфічні категорії управлінського персоналу залежно від того, на що спрямоване управління, хто його здійснює, як кількісно й якісно вимірюється кінцевий результат. Адже держава тією чи іншою мірою регулює всі сфери діяльності суспільного організму, здійснюючи законодавче, виконавче і судове владне управління.

Проведення в Україні широкомасштабних політичних, соціально-економічних, правових перетворень, до складу яких входить і адміністративна реформа, передбачає підвищення ролі і значення кадрового забезпечення всіх ключових сфер зайнятості в тому числі і органів прокуратури.

Нажаль, в органах прокуратури ще не склався єдиний підхід до місця кадрової функції як функції управління серед інших управлінських функцій. Реалізація кадрової функції управління – це складна специфічна діяльність системного характеру, яка має свою мету, суб’єкти й об’єкти управління. Кадрова функція – функція забезпечувальна, а не другорядна . Як забезпечувальна вона виступає

тільки щодо конституційних функцій органів прокуратури.

Особливий характер роботи, значні фізичні та психічні навантаження вимагають від працівників прокуратури не лише високої моральності й відповідних особистих якостей, а у першу чергу високого професіоналізму, знання справи на дорученій ділянці роботи, теоретичну підготовку, кваліфікацію, практичний досвід, вміння організувати справу (роботу) і забезпечити оперативне і якісне її виконання, здатність виявляти недоліки, аналізувати їх причини, відшукувати шляхи їх подолання, здатність досягати реальних успіхів у роботі, вірності «Присязі працівника прокуратури» та професійному обов’язку, скромності, здатності до самовіддачі і вболівання за доручену справу, принциповості.

Разом з тим, саме працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів прокуратури сьогодні піддаються різкій критиці. Їм дорікають за відсутність професіоналізму і компетентності, ініціативності і рішучості, прояви байдужості і корумпованості. Все це є наслідком того, що в Україні ще не склалася цілісна система кадрового забезпечення державного управління. Причин такого стану чимало, одна з них - традиційний емпіризм у роботі з кадрами та недостатня наукова розробленість проблеми кадрового чинника у прийнятті й реалізації державних управлінських рішень.

Тому назрілою є необхідність глибокого аналізу стану справ з кадровим забезпеченням органів прокуратури і концептуального визначення нових підходів до вирі­шення кадрових проблем відом­ства.

В роботі досліджуються умови і фактори ефективності прокурорської діяльності, яка багато в чому залежить від її виконавців, тобто від кадрів в органах прокуратури.Ця проблема є багатогранною та багатоаспектною.
Мета і задачі дослідження полягають у розкритті особливостей управління кадрами органів прокуратури України, зокрема проблем правового регулювання, визначення особливостей проходження служби в органах прокуратури, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про прокуратуру України, також провідних тенденцій і специфічних особливостей формування кадрового корпусу в прокуратурі України і управління ним з урахуванням історико-національних традицій та головних напрямів світового розвитку, визначенні на цій підставі дійових механізмів організаційно-правового забезпечення кадрами.

Відповідно до мети сформульовано завдання дослідження:

- з’ясування сутності та змісту кадрів органів прокуратури;

- дослідження стану правового регулювання проходження служби в

органах прокуратури України;

- охарактеризування структури органів прокуратури та управління

кадрами органів прокуратури;

- аналізу міжнародно-правових актів, що стосуються кадрового забезпечення органів прокуратури;

- характеризування діяльності з добору, відбору, розстановки та оцінки кадрів в органах прокуратури України;

- надання загальної характеристики атестації та ротації працівників прокуратури;

- дослідження проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів для органів прокуратури та вдосконалення законодавства про проходження служби в органах прокуратури;

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері функціонування органів прокуратури України при здійсненні управління кадрами органів прокуратури.
Предмет дослідження становить сучасний стан правового регулювання управління кадрами в органах прокуратури.
Методи дослідження. При написанні магістерської роботи і вирішенні поставлених завдань застосовувався методологічний підхід до дослідження теоретичних основ управлінської діяльності, в тому числі управління кадрами, який базується на принципах історичного, нормативного та порівняльно – правового аналізу.

Дане дослідження проведено на основі чинного законодавства, що регламентує діяльність органів прокуратури України, практики європейських інтеграційних процесів, які дедалі помітніше впливають на всі сфери життя нашої країни, праць вітчизняних вчених з теорії управління, прокурорського нагляду, психології.

На окремих етапах дослідження використовувався метод аналізу таких наук, як теорія держави та права, теорія управління, психологія та інших. Також використано логічний метод під час дослідження нормативних актів, управлінських рішень, точок зору вчених з окремих питань, які є предметом дослідження.

Науково – теоретичним підґрунтям для виконання магістерської роботи склали наукові праці, розробки фахівців В.Сухоноса, І.Марочкіна, В.Богуцького, О.Михайленко, М.Кроза, В.Долежана, М.Косюти, Ю.Грошевого, М.Мичко, А.Мудрова, В.Остапчука, В.Рябцева, П.Шумського, О.Смірнова, М.Якимчука, В.Ястребова. Однак аналіз праць цих учених свідчить, що на сьогодні деякі аспекти вказаних проблем ще не достатньо досліджені.
Структура дослідження. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, що включають сім підрозділів, загальних висновків до роботи, списку використаних джерел. Обсяг дослідження – 90 сторінок.

  1   2   3   4   5   6
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации