Задоя А.О., Ландовська Л.П. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Економічна теорія - файл n1.doc

Задоя А.О., Ландовська Л.П. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Економічна теорія
Скачать все файлы (57.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc58kb.03.02.2014 14:16скачать

n1.docДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Методичні вказівки


для студентів заочного відділення з дисципліни

Економічна теорія”

для напряму 0503  “Торгівля”,

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № від 2007 р.

Дніпропетровськ

2007

Методичні вказівки студентам заочного факультету щодо вивчення дисципліни «Економічна теорія» / А.О.Задоя, Л.П. Ландовська. – Дніпропетровськ, ДУЕП, 2007 – 7 с.Укладачі: А.О. Задоя, докт. екон. наук, професор

Л.П. Ландовська, викладач

Відповідальний за випуск: А.О.Задоя, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії.

ЗМІСТ

1. Програма дисципліни „Економічна теорія”........................................3

  1. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю..............................5

  2. Рекомендована література..................................................................................6


1. Програма дисципліни «Економічна теорія»

    1. Мета та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування основ економічного мислення у майбутніх спеціалістів, а також набуття базових економічних знань, необхідних для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін.

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

– розуміння студентами основних закономірностей розвитку та функціонування економічних систем;

– пізнання суті та факторів формування попиту та пропозиції товарів на індивідуальних ринках, механізму ринкової координації;

– розуміння суті та умов підприємницької діяльності, конкуренції та монополії;

– вивчення необхідності, основних напрямків, методів та інструментів державного регулювання економіки; співвідношення ринку та держави в досягненні динамічної збалансованості економічної системи.

1.2. Зміст тем
Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи пізнання, використання

Предмет та значення економічної теорії. Методи пізнання економічного життя. Економічні закони. Економічна теорія та економічна політика. Основні етапи розвитку економічної науки.
Тема 2. Потреби, ресурси, виробничі можливості

Сутність потреб, їх класифікація. Фактори потреб. Основні тенденції в змінах потреб. Фактори виробництва, тенденції їх розвитку. Виробничі можливості суспільства. Економічне зростання, його фактори.
Тема 3. Поділ праці, товарне виробництво, гроші

Поділ праці. Товарне виробництво і натуральне господарство. Товарне виробництво та обмін. Натуральний та грошовий обмін. Сутність грошей. Переваги грошового обміну. Історичні види грошей. Основні етапи в розвитку грошей. Структура сучасних грошей. Функції грошей. Цінність грошей.
Тема 4. Власність та її економічна роль

Поняття власності, її об'єкти та суб'єкти. Форми власності. Значення власності у економічному житті суспільства. Права власника. Самообмеження та державне регулювання прав власності. Основні тенденції розвитку власності в Україні. Приватизація.

Тема 5. Змішана економіка. Економічна роль держави

Координаційні системи: "чистий" ринок, змішана економіка, централізовано-планова економіка. Особливості сучасної української економіки. Змішана економіка: ринок та держава. Необхідність та масштаби державного регулювання економіки. Економічні функції держави.
Тема 6. Попит

Потреби та попит. Ціна товару. Сутність попиту. Крива індивідуального попиту. Закон попиту. Фактори змін у попиті. Поняття еластичності попиту. Типи еластичності попиту.
Тема 7. Пропозиція

Сутність пропозиції. Залежність величини пропозиції від ціни. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Зміни в пропозиції. Фактори пропозиції. Еластичність пропозиції.
Тема 8. Ринок та механізм досягнення рівноваги

Сутність ринку. Характерні риси ринкового зв'язку. Елементи ринку. Функції ринку. Координація попиту та пропозиції. Ціна рівноваги. Основні переваги та проблеми ринку. Ринкові вимоги до економічних суб'єктів.
Тема 9. Підприємництво

Організація економічних сил. Значення приватної ініціативи. Визначення підприємництва. Складові підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Формування суб`єктів підприємництва, особливості цього процесу в Україні. Умови підприємницької діяльності. Види підприємництва.

Тема 10. Конкуренція та монополія

Сутність економічної конкуренції. Суб'єкти конкуренції. Предмет конкуренції. Методи конкуренції. Значення конкуренції. Типи конкуренції: вільна конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, абсолютна монополія. Основні напрямки та інструменти регулювання конкуренції державою.
Тема 11. Доходи

Поняття доходу. Значення доходу. Походження та форми доходів. Доход як плата за надання економічних ресурсів. Кругообіг ресурсів, товарів та доходів.
Сутність та фактори заробітної плати. Попит на працю та її пропозиція. Вплив держави та профспілок на заробітну плату. Прибуток як плата за виконання підприємницьких функцій. Витрати. Види прибутку. Фактори прибутку.

Тема 12. Підприємства

Сутність підприємства. Засновники підприємства та цілі його створення. Основні риси підприємства. Способи класифікації підприємств. Класифікація підприємств за розмірами. Організаційно-правові форми підприємств: індивідуальне, господарське товариство, кооператив, державне підприємство. Особливості функціонування акціонерних товариств. Відтворення підприємства, його стадії. Фонди підприємства, їх функціональні форми. Кругообіг та обіг фондів. Структура фондів. Зношення основних фондів.
Тема 13. Основні напрямки та інструменти державного регулювання економіки

Прямі та опосередковані методи державного регулювання економіки, особливості їх дії та застосування. Основні цілі та напрямки державного регулювання економіки. Податкова система. Використання податків та державного бюджету для регулювання економіки. Грошово-кредитна система. Центральний банк та його макроекономічні функції. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
Тема 14. Міжнародні економічні зв’язки

Значення та основи міжнародних економічних зв'язків. Міжнародний поділ праці. Фактори спеціалізації країн. Абсолютні та відносні переваги. Форми міжнародних економічних зв'язків. Міжнародна торгівля. Форми державного регулювання зовнішньої торгівлі. Міжнародне переміщення ресурсів. Координація міжнародних економічних зв'язків. Міжнародні економічні організації.
Тема 15. Міжнародні розрахунки

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу. Вплив стану платіжного балансу на економічні процеси. Валютний курс. Фактори валютного курсу. Вплив валютного курсу на економічні процеси. Міжнародні системи валютних курсів.


2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю


1. Економічні закони. Особливості економічних законів. Допущення “за інших рівних умов”.

2. Сутність, класифікація, ієрархія і фактори потреб.

3. Ресурси. Види ресурсів. Виробничі можливості та економічне зростання.

4. Сутність, види та функції грошей. Цінність грошей.

5. Поняття, значення і форми власності. Регулювання прав приватної власності.

6. Змішана економіка. Економічна роль держави в сучасній економіці.

7. Сутність попиту. Закон попиту. Фактори змін у попиті.

8. Еластичність попиту.

9. Сутність пропозиції. Закон пропозиції. Фактори зміни пропозиції.

10. Еластичність пропозиції.

11. Сутність, основні елементи і функції ринку.

12. Ринкова рівновага. Фактори зміни ціни рівноваги.

13. Поняття підприємництва, його ціль, риси і функції. Шляхи формування суб'єктів підприємництва.

14. Умови підприємницької діяльності.

15. Конкуренція в економіці: сутність, суб'єкти, об'єкти, значення, методи.

16. Чиста конкуренція. Монополістична конкуренція.

17. Олігополія. Чиста монополія. Монополія: аргументи “проти” та “за”.

Напрямки зростання фірми

19. Поняття доходу, його застосування, значення, походження та форми.

20. Заробітна плата і її фактори.

21. Сутність, основні риси, мета та умови діяльності підприємства. Способи класифікації підприємств.

22. Класифікація підприємств за розмірами. Необхідність і форми державної підтримки малих підприємств.

23. Господарські товариства (неакціонерного типу).

24. Акціонерне товариство: сутність, види, особливості. Способи класифікації акцій.

25. Ресурси підприємства.

26. Фінансове (податково-бюджетне) регулювання економіки.

27. Монетарне (кредитно-грошове) регулювання економіки.

28. Форми міжнародних економічних зв'язків.

29. Державне регулювання міжнародних торгово-економічних зв'язків.

30. Валютний курс і платіжний баланс. Формування валютних курсів.

3. Перелік рекомендованої літератури
1. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М.: Рыбари, 2000. (базовий підручник)

2. Макконелл К., БрюС. Экономика: принципы, проблемы, политика. – Т. 1, 2. – М., 1992.

3. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. Підручник. – К., 2003. 540 с.

4. Мочерний С.В. Устинко О.А., Фомішин С.В. Політична економія: Навчальний посібник. – Херсон: Вид-во Дніпро, 2002. – 794 с.

5. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія. Підручник. – 2003. – 581 с.

7. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 544 с.
Навчальне видання
Методичні вказівки

щодо вивчення дисципліни

"Політекономія"

_______________________________________________________________

Підписано до друку_________Формат 60x84/16. Ум. друк. арк .

Оперативна поліграфія. Зам. №_____Тираж____пр.

_______________________________________________________________

ДУЕП 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18


Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации