Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень + задача - файл n1.docx

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень + задача
Скачать все файлы (29.2 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx30kb.15.02.2014 17:01скачать

n1.docxОцінка економічної ефективності капітальних вкладень

Капітальні вкладення є використанням суспільством валового національного продукту на відтворення основних фондів. Формою вони виступають як сукупність витрат на створення нових, а також технічне переозброєння, реконструкцію і розширення основних фондів, що діють виробничого і відтворювального призначення. Капітальні вкладення мають важливе народногосподарське значення, визначуване роллю, яку виконують знов створені або модернізовані засоби праці в процесі виробництва матеріальних благ. Як важливий чинник розширеного суспільного відтворення досягнень науково-технічного прогресу, що створює матеріальні умови для зростання і вдосконалення суспільного виробництва і підвищення матеріального добробуту народу. Капітальні вкладення розрізняються по формах власності галузевому і територіальному ознаці, призначенню споруджених об'єктів, формам відтворення основних фондів, складу витрат, способу будівництва, джерелам фінансування.

Ефективність капітальних вкладень значною мірою залежить від їх структури. Розрізняють галузеву, територіальну, відтворювальну і технологічну структури капітальних вкладень, які визначають їх співвідношення в різних галузях, регіонах, формах відтворення основних фондів і окремих витратах.

Під технологічною структурою капітальних вкладень розуміються склад витрат на спорудження якого-небудь об'єкту і їх доля в загальній кошторисній вартості.

Технологічна структура капітальних вкладень надає саме істотний вплив на ефективність їх використання. Вдосконалення цієї структури полягає в підвищенні долі машин і устаткування в кошторисній вартості проекту до оптимального рівня. По суті, технологічна структура капітальних вкладень формує співвідношення між активною і пасивною частиною основних виробничих фондів майбутнього підприємства. Збільшення долі машин і устаткування, тобто активній частині основних виробничих фондів майбутнього підприємства, сприяє збільшенню виробничій потужності підприємства, а, отже, капітальні вкладення на одиницю продукції знижуються. Економічна ефективність досягається і за рахунок підвищення рівня механізації праці і робіт.

Відтворювальна структура капітальних вкладень також надає істотний вплив на ефективність їх використання.

Під відтворювальною структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення в загальній кошторисній вартості по формах відтворення основних виробничих фондів. Розраховується, яка доля капітальних вкладень в їх загальній величині прямує на: нове будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння того, що діє виробництва, розширення виробництва, що діє, модернізацію.

Вдосконалення відтворювальної структури полягає в підвищенні долі капітальних вкладень, що направляються на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва, що діє. Теорія і практика свідчать про те, що реконструкція і технічне переозброєння виробництва набагато вигідніше, ніж нове будівництво, з багатьох причин: по-перше скорочується термін введення в дію додаткових виробничих потужностей; по-друге, значною мірою зменшуються питомі капітальні вкладення.

Економічна ефективність капітальних вкладень на рівні народного господарства істотно залежить і від галузевої, і від територіальної (регіональною) структури капітальних вкладень.

Під галузевою структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення по галузях промисловості і народного господарства в цілому. Її вдосконалення полягає в забезпеченні пропорційності і в швидшому розвитку тих галузей, які забезпечують прискорення НТП у всьому народному господарстві.

При оцінці ефективності інвестиційних проектів слід розрізняти:

• комерційну (фінансову) ефективність - вигоду з точки зору суб'єкта господарювання, що реалізовує проект;

• бюджетну ефективність - фінансові наслідки здійснення проекту для республіканського і (або) місцевого бюджету;

• економічну ефективність - витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту.

Основу оцінки інвестиційного проекту складає таке поняття, як порівняння витрат і результатів на його реалізацію.

Загальні інвестиційні витрати складаються з капітальних витрат і витрат під оборотні кошти. У свою чергу капітальні витрати включають передінвестиційні витрати (витрати на маркетингові дослідження розробку техніко-економічного обгрунтування і бізнес-плану, організацію виробництва), кошторисну вартість будівництва (вартість устаткування і будівельно-монтажних робіт).

Існуючі методи оцінки ефективності інвестицій можна підрозділити на

2 групи:

1. Прості, або статистичні методи.

2. Методи дисконтування.

До простих, або традиційним, показникам оцінки інвестицій відносяться коефіцієнт ефективності (рентабельність) і термін окупності.

Коефіцієнт ефективності - це відношення середньорічної суми прибутку до сумі капіталовкладень. Показник відображає, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується протягом одного року планерування. На підставі порівняння розрахункової величини рентабельності з середнім рівнем прибутковості по галузі або нормативним проводиться висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту.

Термін окупності - період відшкодування інвестицій. У міжнародній практиці даний показник визначається шляхом підсумовування доходів до тих пір, поки не буде отримана сума, рівна об'єму інвестицій. У вітчизняній практиці даний показник розраховується як відношення суми інвестицій до середньорічній величині прибутку. Оскільки показники прибули на початку і в кінці періоду неоднакові, то відбувається заниження терміну окупності.

Проект вважається прийнятним, якщо термін окупності задовольняє вимогам кредитора.

Недоліки традиційних показників: не враховується чинник часу, то є зміна вартості грошей з врахуванням часу. Однакова величина грошей сьогодні і через певний період часу мають різну вартість по причині знецінення грошей в результаті інфляції, прибутковості капіталу.

Для обліку тимчасової вартості грошей використовуються дисконтовані критерії ефективності інвестиційного проекту.

Дисконтування - це процес наведення економічних показників різних років до порівнянного за часом вигляду. Встановлення сьогоднішнього еквіваленту сумам, що виплачуються в майбутньому, визначається як твір майбутніх вступів грошей на коефіцієнт дисконтування. Як дисконтна ставка можуть виступати середня депозитна або кредитна ставка, індивідуальна норма прибутковості з врахуванням інфляції і рівня риски, альтернативна норма прибутковості по інших можливих видах інвестицій, норма прибутковості по поточній господарській діяльності.

Для оцінки доцільності проведення витрат в даний період, аби отримати вигоди в майбутньому, розраховуються наступні дисконтовані показники:

1. Чистий приведений дохід, який є різницею між приведеними до справжньої вартості (шляхом дисконтування) майбутніх грошових потоків за весь період реалізації бізнес-плану і сумою тих, що інвестуються засобів. Даний показник має бути позитивним, в зворотному випадку інвестор не отримає свої гроші назад.

2. Індекс прибутковості (рентабельності) інвестицій - це відношення

приведеного грошового потоку до суми коштів, що інвестуються . Його величина має бути більше одиниці.

3. Внутрішня норма рентабельності є ставкою дисконтування, при якій чистий приведений дохід в процесі дисконтування буде приведений до нуля.

4. Динамічний період окупності - термін, протягом якого результати послідовного складання дисконтованого чистого прибутку порівняються з

величиною інвестицій.

При розгляді альтернативних проектів, у тому числі з різними показниками ефективності по чистому приведеному доходу і внутрішньою нормі рентабельності, необхідно віддавати перевагу першому показнику оскільки в даному випадку виходить більше (у абсолютному значенні) вигод від реалізації проекту.

В разі фінансування за рахунок бюджетних коштів, здійснення державної підтримки в обов'язковому порядку розраховується бюджетна ефективність.

Вигода для бюджету є різницею між майбутньою величиною сплачуваних податків в результаті реалізації проекту і субсидіями (податкові пільги, пільга по кредиту). Проект повинен відповідати економічним пріоритетам держави.

При фінансуванні проекту державою або (и) міжнародними фінансовими фондами визначається економічна ефективність. Передбачається розраховувати ефективність інвестицій без врахування обслуговування боргу (виплати відсотків і погашення основного боргу), оскільки дані витрати наводять не до використання (витраті) грошових ресурсів, а лише до їх перерозподілу. Крім того, для визначення вигод в цілому для суспільства необхідно розраховувати наступні кількісні показники: створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва і відповідно, зменшення дефіциту певної продукції; зростання доходів населення за рахунок збільшення зайнятості і зниження цін.

Аналізуючи ефективність вибраної інвестиційної стратегії, слідує оцінювати екологічні зовнішні ефекти (экстреналии). Якщо можливо збиток

виразити кількісно, то його необхідно відобразити у витратах проекту. При труднощах виміру дані негативні сторони проекту слід виявити в якісному аналізі.

Оцінка інвестиційного проекту повинна в обов'язковому порядку включати аналіз послідовності платежів і вступів грошових коштів в часу (у західній економічній літературі даний потік грошових коштів отримав назву cash-flow). Критерієм прийняття проекту є позитивне сальдо в будь-якому тимчасовому інтервалі. Негативна величина свідчить про необхідність залучення позикових засобів і, в результаті, про зниження ефективності із-за додаткових витрат на виплату відсотків за даний кредит. При цьому крок розрахунку має бути для першого року терміном в один місяць. У зворотному випадку виникає небезпека не виявлення браку грошових ресурсів в певні періоди (наприклад, в час сезонної закупівлі сировини для переробних підприємств).

На ефективність інвестиційного проекту великий вплив роблять інфляційні процеси, що відбуваються в економіці. Зниження результатів інвестиційній діяльності у зв'язку з інфляцією обумовлено наступними причинами:

1. Фінансування майбутніх витрат в результаті підвищення загального рівня цін збільшиться. Перевищення кошторисних витрат, викликаних інфляцією, повинне розглядатися не як перевищення запланованих витрат, а як додаткове запозичення. По даних позиках слід передбачити

виплату відсотків і боргу. У зворотному випадку підприємство зіткнеться з кризою ліквідності.

2. Вартість основних фондів, придбаних для проекту, через певний час в результаті інфляції знеціниться. В результаті амортизаційні відрахування і, відповідно, собівартість будуть штучно занижені, а прибуток завищений, що приведе до зростання реальних сум податку.

3. Знецінення товарно-матеріальних запасів і, відповідно збільшення податкового тягаря. Тобто підприємство буде вимушено платити так званий "інфляційний податок".

4. Інфляція впливає на номінальну ставку кредитування. Тобто одночасно з підвищенням цін на ресурси і власну продукцію слідує передбачити збільшення суми відсотків по кредиту.

Для достовірної оцінки результатів господарської діяльності, в тому числі інвестиційною, в умовах інфляції слід розробляти плани поточних цінах.

Планований результат завжди далекий від визначеності. Наступним важливим етапом оцінки ефективності інвестування є оцінка рисок реалізації проекту, визначення міри впливу на результати чинників зовнішнього середовища.

У зарубіжній практиці використовуються такі методи для оцінки риски реалізації проекту, як метод порогових значень, аналіз чутливості методика моделювання.

Аналіз риски, заснований на "порогових значеннях", визначає максимально можливе відхилення змінних величин (ціна ресурсів, інфляція, об'єми виробництва і реалізації проекту). У зарубіжній практиці для даних цілей використовується розрахунково-конструктивний метод визначення точки беззбиткової обсягу виробництва.

Чутливість проекту - це стійкість проекту по відношенню до змінам основних зовнішніх і внутрішніх параметрів, заданих в якості допустимих.

Таким чином, при високій вірогідності підвищення цін на матеріальних ресурси проект стає неефективним.

Використання вищевикладених методів оцінки інвестиційного проекту дозволить досить об'єктивний визначити ефективність інвестиційною діяльності, уникнути помилок у виборі об'єктів вкладення фінансових ресурсів.

Задача №39.

Меблева фабрика придбала нову технологічну лінію з виготовлення м’яких куточків, яка почне працювати у 2-му кварталі розрахункового року, тривалість якого 77 робочих днів. Тривалість виготовлення одного набору на новій технологічній лінії – 10 годин. Лінія працює у дві зміни, тривалість кожної з яких 8 годин. Очікується, що до кінця другого кварталу буде виготовлено 115 м’яких куточків.

Визначити величину виробничої потужності технологічної лінії у 2-му кварталі розрахункового року та коефіцієнти її використання.
Рішення:
ВП = Фд : t,де

Фд – час роботи технологічної лінії;

t – трудомісткість виготовлення одиниці продукції
Фд = 8*2*77 = 1232 год
ВП = 1232 : 10 = 123,2 куточки
К вик =
Висновки: величина виробничої потужності технологічної лінії у 2-му кварталі розрахункового року – 123 м’яких куточків; коефіцієнт використання – 0,93.
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации