Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 2007 Частина 1 - файл n1.doc

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 2007 Частина 1
Скачать все файлы (1562 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1562kb.15.02.2014 16:48скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ

ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ


Київ – 2007

ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.
Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Редакційна колегія:

Кузь В.Г.доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;

Побірченко Н.С.доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету;

Біда О.А.доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри методики початкового навчання;

Тищенко Т.М.кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, відповідальний секретар.
Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії історичної освіти Інституту педагогіки АПН України.
Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9, від 24.04.2007 р.)
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – К.: Міленіум, 2007. – _________с.
ISBN 966-8063-91-7

До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу середньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.
© УДПУ імені Павла Тичини, 2007

© Видавництво «Науковий світ», 2007

ЗМІСТ


Комплексний педагогічний контроль фізичного виховання студентів ВНЗ

Відбір змісту модульного навчання економічних дисциплін студентів у технічних університетах

Використання індивідуальних форм краєзнавчої роботи у формуванні національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів

Вступ до наукової роботи з органічної хімії

Структурні типи обдарованих дітей

Сутність і основні функції управління освітою

Компоненти змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета

Гра як засіб набуття у школі необхідних життєвих компетентностей

Методика діалогічного навчання (з досвіду роботи)

Соціальне виховання студентів у сучасній вищій школі – одна із актуальних проблем

Проблема міцності та дієвості знань і компетентнісний підхід в освіті

Технології активного та інтерактивного навчання на заняттях з основ педагогічної майстерності

Шкільництво і педагогічна думка на переяславщині у хviii столітті

Педагогічні умови формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури

Чинники формування мобільності майбутнього вчителя

Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з вищою освітою

Роль жінок-волинянок у поширенні освіти в україні (період раннього бароко)

Реміснича освіта в україні у загальній системі освіти хіх – початку хх століття

Формування екологічного мислення студентів педагогічних навчальних закладів під час семінарських занять

Проектно-дослідницька діяльність у навчанні географії як один з аспектів удосконалення природничої освіти

Ділове спілкування в системі професійної етики майбутнього спеціаліста аграрного виробництва

Інтернаціоналізація вищої освіти: еволюція концепції

Формування комунікативної та фахової компетентності майбутніх економістів за допомогою нових форм навчання

Полікультурний підхід до навчання іноземних мов у системі освіти вищої школи великої британії

Стан сільської школи сша в середині ХХ століття

Діяльність лксму в системі атеїстичного виховання населення в УРСРУДК 37.037+378.14

О.Ю. Ажиппо

аспірант,

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди
КОМПЛЕКСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У цій статті розглядаються питання педагогічного контролю фізичного виховання студентів. У роботі визначені тести, які найбільш об’єктивно відображають ступінь розвитку рухових якостей, що в свою чергу дозволяє якісніше здійснювати управління процесом фізичної підготовки і обґрунтовано його планувати.
Aghyppo A.U. Complex pedagogical control after physical education of students of institutes of higher. The questions of pedagogical control after physical education of students are examined in the given article. There are certain tests in work, that the degree of development of motive qualities is most objectively expressed, that in same queue allows more high-quality to carry out the process control of physical preparation and grounded to plan him.
Вступ. У ряді робіт [3; 4; 5; 9; 12 та ін.] наголошується, що головним у педагогічному контролі є оцінка стану рухової функції як провідної основи, що забезпечує зростання спортивно-технічної майстерності студентів.

Засобами контролю можуть служити, перш за все, функціональна підготовленість студентів, морфологічні особливості, психологічні характеристики, зміст і спрямованість навчально-тренувальних занять, а також окремі сторони технічної майстерності.

Формулювання цілей роботи. Виявлення найбільш ефективних засобів і методів, що дозволить контролювати процес фізичної підготовленості студентів і вносити корективи в управління педагогічним процесом фізичного вдосконалення.

Нами були проведені спостереження за процесом фізичного виховання студентів. Об’єктом дослідження виступали студенти 1-2-го курсів факультету фізичної культури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. При цьому використовувалися такі основні методи дослідження: педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, математична статистика.

Організація дослідження. Фізичну підготовленість студентів вивчали шляхом контрольно-педагогічних випробувань, що проводяться на початку і в кінці навчального року у формі змагань із жорстким дотриманням стандартних для всіх спортсменів умов в спортивному залі і на стадіоні. Рівень фізичної підготовленості студентів визначали за допомогою контрольних вправ.

Фізичну працездатність оцінювали в динаміці за індексом гарвардського степ-тесту (ІГСТ). Паралельно визначали максимальне споживання кисню (МСК) за номограмою.

Стан вегетативних функцій виявляли за гемодинамічними показниками – частотою пульсу, систолічним і діастолічним тиском (за Н.С. Коротковим) до і після стандартного навантаження (20 присідань за 30 с).

Масове тестування проводили з основних видів вправ, відібраних на основі літературних рекомендацій. Тести пройшли перевірку на логічну інформативність (надійність), достовірність і об’єктивність [2].

Фізичний розвиток студентів вивчали за уніфікованою методикою [10]: вимірювали зріст стоячи, масу тіла, об’єм грудної клітки у спокої, життєву місткість легенів, силу правої кисті і станову силу. Вік випробовуваних становив 17-19 років і 20-24 роки.

Розроблялися оцінні таблиці (шкали регресії за зростанням) для осіб обох статей у віці від 17 до 24 років і старше. Шкали регресії за зростанням дають можливість комплексно оцінювати фізичний розвиток студентів за сукупністю ознак і їхнього взаємного зв’язку [10].

Для оцінки стану центральної нервової системи використовували теппинг-тест [2; 4; 9; 12] розумової працездатності – коректурний тест В.Я. Анфимова при тривалій роботі до 20 хвилин.

Оцінка фізичного розвитку студентів здійснювалася на основі:

    1. даних про стан здоров’я, одержаних на початку кожного року і при повторних дослідженнях;

    2. показників фізичного розвитку (антропометричних вимірювань за уніфікованою методикою) і складання за ними оцінних таблиць (шкала регресії за зростанням);

    3. коефіцієнтів кореляції і їхньої значущості (р), коефіцієнтів регресії, достовірності середніх величин.

Аналіз показав, що у чоловіків під час бігу на 100 м, у стрибках в довжину і висоту з розгону середні показники з віком поліпшувалися. Тенденція до погіршення результатів спостерігалася в чоловіків у кросі на 1000 м і штовханні ядра.

У студенток з віком відзначається погіршення результатів у бігу, стрибках і метанні гранати, причому в кросі на 500 м статистично достовірне. Рівень фізичної підготовленості молоді залежить від стану здоров’я і фізичного розвитку. Дослідження [11] показують, що з поліпшенням фізичного розвитку в процесі занять фізичною культурою і спортом підвищується рівень фізичної підготовленості. Удосконалення навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ неможливе без знання стану здоров’я, фізичного розвитку студентів. Аналіз цих даних і їхня об’єктивна оцінка дозволяють вибирати ефективні засоби і методи з метою підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.

Знання взаємозв’язку показників фізичного розвитку і підготовленості (табл. 1) сприяють не тільки правильній оцінці здібностей, але і науковому обґрунтовуванню нормативних вимог, удосконаленню програми з фізичного виховання.

Отримані коефіцієнти зв’язку вказують на те, що кореляційні залежності між показниками фізичного розвитку і результатами фізичної підготовленості різні як за кількістю значущих коефіцієнтів кореляції, так і за достовірністю. Методами кореляції виявлені різноманітні варіанти залежностей фізичних здібностей спортсменів. Прояв цих зв’язків залежить від ступеня розвитку фізичних якостей, режиму рухової діяльності.

Знання взаємозв’язку показників фізичного розвитку і підготовленості сприяє не тільки правильній оцінці фізичних здібностей спортсменів, але і доцільному плануванню і використанню фізичних вправ.
Таблиця 1
Інтеркореляції морфофункціональних показників і результатів фізичної підготовленості студенток


Види вправ

Зріст

Маса

ОГК

ЖМЛ

Сила правої кисті

Станова сила

МСК л/хв

Фізична працездатність (ІГСТ)

Біг на 100 м

-0,213

-0,110

-0,168

-0,008

-0,539

0,026

-0,248

-0,492

Крос на 500 м

-0,196

-0,057

0,016

-0,207

-1,108

-0,237

-0,119

-0,431

Стрибки в довжину з розбігу

0,152

-0,106

-0,276

-0,172

-0,165

0,001

0,042

0,076

Стрибки в висоту з розбігу

0,507

0,360

0,240

0,320

0,135

0,174

0,996

0,116

Згинання і розгинання рук в упорі на гімнастичній лавці

0,773

-0,134

0,019

-0,137

0,532

0,224

-0,279

0,343

Штовхання ядра 4 кг

0,595

0,650

0,542

0,007

0,422

0,275

-0,477

0,651

Метання гранати 500 гр

0,563

0,408

0,413

0,271

0,260

0,090

0,629

0,280

Примітка: Граничні значення(при р = 0,05) МСК складають 0,37 і фізичної працездатності – 0,63.
Одержані при дослідженні дані засвідчують наявність кореляційного зв’язку між результатами виконання фізичних вправ і деякими морфофункціональними показниками. У жінок взаємозв’язок показників фізичного розвитку і фізичних можливостей виражений слабкіше, ніж у чоловіків. Деякі автори [7,8 і ін.] знаходять пояснення цьому не у відсутності навичок і умінь виконувати певні вправи, а в обмеженні фізичних можливостей. У дівчат успішне виконання вправ залежить не тільки і не стільки від фізичних можливостей, скільки від наявності навичок і умінь, необхідних для їхнього виконання. Отже, займаючись з дівчатами, необхідно акцентувати увагу на вдосконаленні техніки виконання вправ.

Виявлення кореляційної залежності між показниками фізичного розвитку і результатами виконання вправ розширює уявлення про рухові можливості спортсменів, повніше визначає ефективність дії засобів фізичного виховання на розвиток і підготовленість студентської молоді. Низькі коефіцієнти кореляції між зазначеними показниками дозволяють зробити висновок про недостатній рівень гармонійного розвитку.

Індивідуальна оцінка фізичного розвитку студенток показала, що 87,3% мають середній, вище середнього рівня і високий рівень фізичного розвитку, а 12,7% – нижче середнього і низький.

Однією з причин низькорезультативного виконання студентами нормативу бігу на 500 м, виявилися абсолютні і відносні величини МСК (табл.2). Встановлено, що для успішної здачі нормативів, абсолютні величини МСК студентки повинні бути в межах 2,3 л/хв., відносні величини МСК – 42 мл/(кг/хв) [4].

Фізична працездатність студентів (за ІГСТ) була низькою, що також обмежувало успішну здачу нормативів бігу на 100 м, стрибків у довжину з розбігу і метання гранати жінками (табл. 3).

Співставлення динаміки змін ступеня тренованості і приросту фізичної працездатності дозволяє зробити висновок про безпосередній зв’язок між працездатністю і результатами фізичної підготовленості студенток.

Пульс у спокої в кінці навчального року в експериментальній групі (А) знизився з 78 ± 6,03 до 74 ± 4,60 уд/хв. Після навантаження (20 присідань за 30 с) частота пульсу з підвищенням тренованості зменшувалася з 80 ± 4,96 до 70 ± 10,78 уд/хв (р > 0,05).

У групі А за період експерименту максимальний артеріальний тиск знизився з 111 ± 3,30 до 107 ± 8,21 мм рт. ст. (р > 0,05). У контрольній групі він залишався практично на одному рівні (103 ± 4,50 мм рт. ст.). У студентів обох груп за час експерименту фіксувалася нормотонічна реакція на запропоноване навантаження.
Таблиця 2
Максимальне споживання кисню студентками за період експерименту


Група

Максимальне споживання кисню

Абсолютна величина л/хв

Відносна величина л/хв (кг/хв)

А

2,2 ± 0,11

2,1 ± 0,12

2,4 ± 0,15

35,6

35,5

38,5

Б

1,9 ± 0,03

1,7 ± 0,06

1,6 ± 0,02

33,9

31,7

30,2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации