Смоляр Л.Г. Курс лекцій з дисципліни Інноваційний менеджмент - файл n1.doc

Смоляр Л.Г. Курс лекцій з дисципліни Інноваційний менеджмент
Скачать все файлы (778.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc779kb.15.02.2014 16:01скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Смоляр Л.Г.


КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Київ – 2005

1. Зміст понять „інновація”, „інноваційна діяльність”

В Законі України „Про інноваційну діяльність” зазначено, що інноваційна діяльність – це діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг”.

Інноваційна діяльність є складовою виробничо-господарської діяльності підприємства.

До інноваційної діяльності відноситься вся діяльність, яка забезпечує здійснення і створює умови реалізації інноваційного процесу, включаючи маркетингові дослідження ринків збуту, пошук нових споживачів, нових ідей і рішень, наукові дослідження і розробки, освоєння виробництва і виробництво, комерціалізацію інновацій, логістичне, організаційно-управлінське, нормативно-правове і фінансове забезпечення.

Вихідним в розумінні інноваційної діяльності є інновація.

Термін „новація” від латинського novatio означає „оновлення”, тобто процес. Слово innovating перекладається з англійської мови як новаторство, тобто діяльність новаторів. З іншої сторони, інновацію можна розглядати не як дію по досягненню результату, а як сам результат – innovation.
Два підходи до визначення поняття „інновація”:

1. Статичний, де інновація виступає як “інновація — результатінноваційного процесу у вигляді нової техніки (продукції), технології, нового методу, що впроваджені на ринку.

2. Динамічний, де інновація виступає як інновація — процес”, процес створення і впровадження (комерціалізацію) нового.
В Законі України “Про інноваційну діяльність” інновація розглядається як результат, а саме, інновація визначена як новостворена (застосована) і (або) вдосконалена конкурентноздатна технологія, продукція або послуги, а також організаційно-технічне рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Обов’язковими ознаками інновації є наявність комерційного ефекту та новизни. При відсутності першої ознаки мова йде про новацію, при відсутності другої – про традиційний товар.
Новація – це потенційна інновація, нове рішення до його комерціалізації (відкриття, винахід, науково-технічна, технологічна розробка, „ноу-хау”, новий метод і т.д.). Новація стає інновацією, коли вона комерціалізована.

Комерціалізація – це практичне використання новації, яке супроводжується його виходом на ринок. Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, усвідомлену через потреби ринку.
Економічна сутність інновацій з точки зору споживачів – це створення нової споживчої цінності (корисності). З точки зору підприємства – це збільшення доданої вартості підприємства.
Специфічним змістом інновації є зміни, а головною функцією інноваційної діяльності є функція змін.


 2. Класифікація (типологія) інноваційІнновації прийнято класифікувати за різними ознаками. Багато з них є тотожними і спорідненими. До найбільш суттєвих із представлених потрібно віднести наступні:
1. За ступенем радикальності щодо глибини змін (базисні (радикальні), системні, поліпшуючі, псевдоінновації). Базисні інновації це інновації, які виникають на базі крупних винаходів, які закладають основу новим, раніше невідомим продуктам чи процесам, основаним на нових наукових принципах. Системні інновації представляють собою нові функції, які виникають шляхом поєднання складових частин радикальних інновацій. Поліпшуючі — реалізують дрібні і середні винаходи, які вдосконалюють технологію виготовлення і/чи технічні характеристики уже відомих товарів.
2. За предметом використання (інновація-продукт, інновація-процес, інновація-сервіс, інновація-ринки). Інновація продукт — це інновація, яка має фізичну форму готового, принципово нового чи вдосконаленого виробу, яка виходить в цій формі (формі товару) за межі підприємства. Інновація-процес (технологічні інновації) виникають при використанні поліпшуючих, більш вдосконалених способів виготовлення продукції. Технологічні інновації це розробка і впровадження нових технологій. Інновація-сервіс — інновація, яка зв’язана з обслуговуванням процесів використання продукту за межами підприємства (наприклад, програмне забезпечення комп’ютерів).
3. За областю (сферою) використання (науково-технічні, промислові, організаційно-управлінські, інформаційні, економічні, соціально-культурні і т.д.).
4. За причинами виникнення — стратегічні (упереджуючі) і реактивні (це такі інновації, які фірма впроваджує слідом за конкурентом як реакція на новий продукт, що появився на ринку).
5. За характером впливу на ринково-технологічні можливості фірми (архітектурні, нішестворюючі). Архітектурні інновації приводять до старіння існуючих технологій, продуктів, ринків. Нішестворюючі інновації зберігають продуктово-технологічні можливості, але порушують існуючі ринково-споживчі зв’язки. Вони створюють нові ринкові ніші для існуючих технологій і продуктів.
6. За рівнем розробки і масштабом поширення (глобальні, державні, регіональні, галузеві, корпоративні, фірмові).
7. За роллю в процесі виробництва (основні і які доповнюють основні).
8. За характером зв’язку з науковим знанням (зростаючі і спадаючі). Зростаючі інновації створюються на основі нових знань, спадаючі інновації мають в своїй основі наявну базу знань і їх комерціалізацію.
9. За часом виходу на ринок (інновації-лідери, інновації послідовники).
10. За особливостями інноваційного процесу (внутрішньоорганізаційні і міжорганізаційні).


  1   2   3   4   5   6   7   8
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации