Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 2007 №03 - файл n1.doc

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 2007 №03
Скачать все файлы (1719 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1719kb.03.02.2014 07:22скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК

наукових праць

3

(Педагогічні науки)
Бердянськ

2007
УДК 37.01(06)

ББК 74я5


З 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 204 с.


Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 26.06.2007 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф., член-кор. АПСН, ректор Бердянського державного педагогічного університету; Баханов Костянтин Олексійович – к.пед.н., доц., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; Гусєв Віктор Іванович – д.пед.н., проф., зав. каф. професійної педагогіки та методики трудового навчання Бердянського державного педагогічного університету; Жалдак Мирослав Іванович – д.пед.н., проф., академік АПН України, зав. каф. інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, проф. каф. математики та методики її викладання Бердянського державного педагогічного університету; Павлютенков Євген Михайлович – д.пед.н., проф., академік РАН, проректор з наукової роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, проф. кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; Золотухіна Світлана Трохимівна – д.пед.н., проф. Харківського державного педагогічного університету; Максименко Сергій Дмитрович – д.психол.н., проф., академік АПН України, директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Балл Георгій Олексійович – д.психол.н., проф., зав. лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Сущенко Тетяна Іванівна –д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професор каф. педагогіки БДПУ.
Збірник включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України

(Бюлетень ВАКу. – 1999. – №5. – С. 30).
У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та викладачів інших вищих навчальних закладів України та Росії. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії та історії педагогіки.
© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТДошкільна освіта.

Улюкаєва І.Г. Стан дослідження історії становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в історико-педагогічній науці

5

Єськова Т.Л. Проблема виховання в дошкільників працелюбності у вітчизняній педагогічній теорії та практиці у першій третині ХХ ст.

8

Захарова Н.М. Дезадаптація як актуальна проблема сучасного дошкільного закладу

13

Трубник І.В. Професійно-екологічна компетентність вихователя дошкільного закладу.

17

Григоренко Г.І., Жадан Р.П. Формування бережливого ставлення до довкілля в дітей дошкільного віку

23

Омеляненко А.В. Використання моделей у навчанні старших дошкільників складання розповідей-роздумів.

27

Косенко Ю.М. Впровадження здобутків українських учених у професійну підготовку кадрів із дошкільного виховання (на матеріалі наукових спостережень кінця ХХ – поч. ХХІ ст.)

32

Желанова В.В. Проблема дефіциту рефлексії та засоби її формування в процесі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу

40

Гавриш Н.В., Сущенко О.Н. Орієнтація на розвиток суб’єктності студента у процесі підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної освіти

44

Ляпунова В.А. Реалізація принципів Болонської декларації при підготовці фахівців дошкільного профілю.

49

Тельчарова О.П. Викладання курсу “Вступ до спеціальності” в умовах реформування вищої освіти.

52

Бурова О.Г. Спеціальні курси як один із засобів підготовки майбутніх вихователів до забезпечення здорового способу життя дітей.

57

Разнатовська Л.В. Формування емоційної виразності майбутнього педагога засобами фахових дисциплін.

61

Казанцева Л.І. Лексична робота з української (державної) мови в комунікативному аспекті

65

Гуренко О.І. Підготовка майбутніх педагогів у контексті входження України до європейського освітнього простору

73

Артемова Л.В. Болонський процес у системі освітньої інтеграції ВНЗ країн співдружності як предмет вивчення за інтерактивними технологіями

79Фізичне виховання.

Писаренко С.М. Формування правильного дихання у школярів на уроках фізичного виховання

84

Путров С.Ю., Сущенко Л.П. Основні аспекти здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні студентів технічних університетів.

89

Зубов Є.В. Формування в майбутніх учителів фізичної культури готовності до проведення занять з бігу

94

Чухланцева Н.В., Шестерова Л.Є. Мотивація до занять фізичною культурою і складові професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів

101

Половінкіна Т.М., Чумакова Ю.В. Фізична реабілітація студентів з вегето-судинною дистонією у спеціальній медичній групі.

106

Воскобойнікова Г.Л., Самсутіна Н.М. Наукові основи організації занять з аквааеробіки в навчально-виховному процесі ВНЗ.

111

Гончаренко Н.А. Вплив фізичного навантаження на організм студентської молоді в умовах піших туристичних походів

117

Осіпов В.М. Методика викладання мануальної терапії при підготовці фахівців з фізичної реабілітації

120

Коновальська Л.О., Шилкін Г.М. Методика навчання студентів техніки кидка м’яча в корзину в баскетболі

124

Адєєва О.В. Методика підготовки майбутніх педагогів до валеологічного забезпечення професійної діяльності

130

Сердюк Т.І. Хореографічна підготовка в системі фізичної культури та спорту

135

Мішечкіна М.Є. Впевненість у собі як особистісна риса студента-спортсмена

141Актуальні проблеми середньої та вищої освіти.

Баханов К.О. Технологія навчання історії як розв’язання низки проблемних завдань

146

Шаповалова Т.Г. Валеологічний аспект експедиційної роботи серед дітей та молоді

154

Холодковська Н.С. Суб’єктний досвід студента: попереднє розуміння професії “менеджер” у способах дій

161

Мурюкіна О.В. Досвід використання регіонального компонента у медіосвіті (на прикладі педагогічної спадщини Ю.Усова)

167

Солом’яний О.М. Методика навчання магістрантів педагогічного проектування

171

Аматьєва О.П., Ікуніна З.І., Хартман О.Ю. Особливості організації викладання психологічних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи оцінки знань студентів

176

Лісіна Л.О. Акмеологічні технології підготовки вчителя в післядипломній освіті.

181

РЕЗЮМЕ..........................................................................................................

193

SUMMARY.......................................................................................................

198

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
УДК 37.0(09):372

І.Г.Улюкаєва,

кандидат педагогічних наук, доцент

(Бердянський державний

педагогічний університет)
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
Останні п’ятнадцять років у системі суспільного дошкільного виховання відбувалися динамічні процеси значних кількісних і якісних перетворень. З одного боку, мали місце глибокі кризові явища, які проявилися перш за все у скороченні мережі дошкільних закладів, з іншого, цей період характеризувався активними творчими пошуками освітян і певними позитивними досягненнями.

Сьогодні намітилася тенденція виходу з кризи. Призупинилося скорочення дошкільних навчальних закладів й прогнозується їх збільшення вже в найближчі роки, визначені напрями та концептуальні засади подальшого розвитку суспільного дошкільного виховання.

Між тим, процес активного пошуку шляхів оновлення виховання та навчання дітей дошкільного віку, який тривав весь цей час, продовжується. У цьому контексті звернення до історичного досвіду набуває особливого практичного значення і актуальності.

Суспільне дошкільне виховання в Україні має більш ніж столітню історію. Пройдений шлях є досить тривалим, складним, суперечливим і насиченим подіями. Здійснення його історико-педагогічного дослідження дає можливість побачити певні закономірності й обумовленості, визначити позитивний досвід, який був свого часу невиправдано відкинутий і забутий, з метою його можливого використання. Доцільним є і вивчення негативних явищ, які відповідно вплинули на подальший розвиток теорії та практики дошкільного виховання і нерідко залишаються причиною сучасних проблем.

Актуалізація потреби в історико-педагогічній інформації обумовлює необхідність проаналізувати стан розробленості історії дошкільного виховання в Україні, а також її висвітлення у педагогічних виданнях. Метою даної статті є саме аналіз стану розробленості проблеми становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в історико-педагогічній науці.

Проведений аналіз історико-педагогічних джерел показав, що розвиток суспільного дошкільного виховання знайшов певне відображення у працях з історії освіти й педагогічної думки таких учених, як А.Бондар, М.Грищенко, А.Мельниченко, С.Сірополк, Г.Ясницький. Але зроблено це досить поверхово і фрагментарно. Крім того, багато фактів та їх оцінка подані упереджено, з позицій “класового підходу”, який панував в історико-педагогічній науці радянського періоду.

Історія суспільного дошкільного виховання в Україні була предметом спеціальних досліджень. Першою спробою дослідити становлення дошкільного виховання в Україні можна вважати дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук С.Абромсона (1950 р.). Найбільш відомим серед фахівців, й на сьогоднішній день єдиним дослідженням, у якому висвітлена історія становлення й розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в значний історичний відрізок часу (1917-1941 рр.), є дисертація Л.Батліної (1983 р.). У ній визначено основні етапи у періоді, що досліджувався, показано динаміку розвитку мережі закладів суспільного дошкільного виховання, проаналізовано роботу з удосконалення змісту , форм і методів навчально-виховної роботи. Але обидва ці дослідження мають спільні недоліки. Вчені знаходилися під впливом ідеологічних настанов того часу та загальноприйнятих поглядів на історію. Так, практично не було висвітлено дореволюційний період і роки УНР. Зроблене в ці часи або замовчувалося, або представлялося упереджено, перекручено, з негативними оцінками в гірших традиціях тридцятих років минулого століття. Разом з тим, акцентувалося на ролі комуністичної партії, ідеологічних настановах В.Леніна, Н.Крупської, цитування яких та відповідні коментарі займали значне місце у згаданих працях. Слід зазначити, що багато матеріалів на той час знаходилося у спецсховищах і не були доступні дослідникам. Але і наявні матеріали відбиралися досить кон’юнктурно. Інтерпретація фактів, їх оцінка дуже часто не були об’єктивними і не відповідали дійсності, створюючи спотворену картину.

Зроблений аналіз фахових видань радянського періоду, в тому числі й періодичних, показав, що історія суспільного дошкільного виховання в Україні практично не знайшла в них відображення. Жодної згадки про І.Сікорського, С.Русову, Н.Лубенець та інших видатних теоретиків та організаторів суспільного дошкільного виховання, яких свого часу віднесли до “ворожих елементів” і навіть “класових ворогів”. По суті вся історія суспільного дошкільного виховання в Україні була “білою плямою” з невеличкими острівцями, які можна було схарактеризувати як неправду.

Початок 90-х років визначився активізацією досліджень у галузі історії освіти в Україні, в тому числі і історії дошкільного виховання. Цей процес був обумовлений докорінними перетвореннями, що відбувалися у всіх сферах життя в нашій країні, і логічно призвів до перегляду її історії. Історико-педагогічні дослідження цього періоду вже відрізнялися від попередніх намаганням по-новому подивитися на історію і об’єктивно її висвітлювати. Їх автори оперували фактичними матеріалами і документами, які раніше були їм недоступні.

До перших таких досліджень у галузі історії дошкільного виховання можна віднести дисертації І.Улюкаєвої “Становлення та розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні у 1905-1941 роках” (1993 р.) і М.Мельничук “Виховання дітей дошкільного віку в трудовому вихованні (початок ХХ ст. – 1941 р.) історико-педагогічний аспект” (1995 р.).

Першу спробу дослідити історію суспільного дошкільного виховання на західноукраїнських землях здійснила З.Нагачевська (1995 р.). Вона прослідкувала процес розвитку українського суспільного дошкільного виховання та підготовки для нього педагогічних кадрів у Східній Галичині в 1869-1930 рр.

Ґрунтовним дослідженням становлення теорії і практики дошкільного виховання в Україні в кінці ХIХ – початку ХХ ст. є дисертаційна робота С.Попиченко (1998 р.). У ній авторка доводить існування певної системи суспільного дошкільного виховання в Україні вже на початку ХХ ст., вперше робить аналіз педагогічних поглядів видатних діячів дошкільного виховання цього періоду Н.Лубенець, Т.Лубенця, С.Русової. Вивченню педагогічної діяльності і творчої спадщини С.Русової, Н.Лубенець були присвячені дослідження В.Сергєєвої (1997 р.), О.Пшеврацької (2002 р.), Т.Куліш (2006 р.).

Окремі проблеми дошкільної педагогіки в їх історико-педагогічному аспекті були розглянуті в дисертаціях Т.Садової (“Становлення і розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина ХIХ ст. – перша половина ХХ ст.)”) (1997 р.), Т.Слободянюк (“Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців дошкільного виховання в Україні (кінець ХIХ ст. – початок ХХ ст.)”) (2000 р.), Т.Пантюк (“Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1918-1939 рр.)”) (2001 р.), Т.Філімонової (“Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні в Україні (70-ті роки ХIХ ст. – кінець 20-х років ХХ ст.)”) (2003 р.), О.Донченко (“Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХIХ – початок ХХ ст.)”) (2005 р.).

Хронологічні рамки перелічених дисертацій були обмежені першою половиною ХХ століття. Єдиним історико-педагогічним дослідженням, присвяченим вивченню розвитку суспільного дошкільного виховання в другій половині ХХ ст., є дисертація С.Дитківської (“Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – на початку 90-х років”) (2004 р.). Можна зробити висновок, що хоча окремі напрями розвитку суспільного дошкільного виховання й були предметом історико-педагогічних досліджень, проте цілісної картини, навіть у сукупності, вони не відтворюють.

Стосовно висвітлення історії суспільного дошкільного виховання в Україні у періодичних виданнях слід зазначити, що з початку 90-х років ХХ ст. у різних педагогічних виданнях, і перш за все фаховому журналі “Дошкільне виховання”, друкувалися статті з даної проблематики. Їх авторами, головним чином, були вже згадані науковці, а статті готувалися за матеріалами дисертаційних досліджень.

У 2005 році вийшла в світ підготовлена колективом авторів за редакцією академіка О.Сухомлинської фундаментальна праця “Українська педагогіка в персоналіях”. Серед інших до неї увійшли статті, присвячені видатним українським діячам суспільного дошкільного виховання І.Сікорському, Т.Лубенцю, Н.Лубенець, С.Русовій, Я.Чепізі, О.Дорошенко.

У 2006 році розпочалася апробація навчального посібника “Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні”, підготовленого доцентом І.Улюкаєвою. В ньому досить повно викладена історія становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні з кінця ХIХ ст. до сьогодення. У 2007 році вийшло з друку друге видання цього посібника, яке було доопрацьовано, а також окрема хрестоматія з відповідними текстами. Але ця книга не є монографією, вона підготовлена у відповідності до вимог, що ставляться до навчальної літератури.

Необхідно зазначити, що обмежена представленість друкованих видань з даної проблеми є відображенням рівня її розробленості у науці. Розвиток теорії і практики дошкільної освіти на сучасному етапі не тільки вимагає активізації досліджень історико-педагогічного характеру, а й визначає напрями їх здійснення. Перш за все, необхідне проведення комплексного дослідження й відтворення цілісної історії суспільного дошкільного виховання з часу появи перших дитячих садків і донині. Перспективним є здійснення досліджень “за персоналіями” (наприклад, вивчення науково-педагогічної спадщини І.Сікорського, Т.Лубенця, В.Зеньківського). Цікавим може бути дослідження історичного досвіду організації національними меншинами національних дитячих садків в Україні та ін.
ЛІТЕРАТУРА

1. Батлина Л.В. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в Украинской ССР (1917-1941 гг.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1983. – 187 с.

2. Дитківська С.О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – поч.90-х років: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Луганськ, 2004. – 202 с.

3. Попиченко С.С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХIХ – поч. ХХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Умань, 1998. – 206 с.

4. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник / За ред. О.Сухомлинської. – У 2-х томах. – К.: Либідь, 2005.

5. Улюкаева И.Г. Становление и развитие дошкольного педагогического образования в Украине (1905 – 1941 гг.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1993. – 190 с.

6. Улюкаєва І.Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні. – Бердянськ, 2006. – 148 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации