Реферат - Лексико-граматичні засоби актуалізації гендерних відношень в побутовому дискурсі - файл n1.doc

Реферат - Лексико-граматичні засоби актуалізації гендерних відношень в побутовому дискурсі
Скачать все файлы (138 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc138kb.01.02.2014 21:49скачать

n1.docМіністерство Освіти і Науки України

Південноукраїнського державного педагогічного університету

ім.К.Д.Ушинського


РЕФЕРАТ

з мовознавства:

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОШЕНЬ В ПОБУТОВОМУ ДИСКУРСІ


магістрантки факультету іноземних мов

Логвіненко Анастасії


2009 рік


План

  1. Вступ

  2. Аналіз ситуацій

  3. Висновки

Вступ

В останні десятиліття значний інтерес викликають проблеми гендерних відносин в суспільстві в цілому та лінгвістичних науках зокрема. З даних, викладених у мовознавчій літературі, відомо, що стать мовця впливає на подальше сприйняття його висловлювання співрозмовником, при цьому значимість характеру умов протікання спілкування не обмежується. У науковій літературі засоби актуалізації гендерних відношень в побутовому дискурсі та умови екстралінгвістичного плану, що зумовлюють використання «гендерно-маркованих» елементів в мові батьків та дітей-підліток, мало досліджені. До таких умов відносяться: ситуація спілкування, обставини, вік мовця, його "соціально-побутовий" статус, рівень інтелектуального розвитку, дотримання морально-етичних норм поведінки, бажання "обмінятися інформацією" з партнером (або висловити свою власну думку з приводу того, що відбувається), його емоційний стан та ін.

Це свідчить про тенденції у розвитку лексичної системи англійської мови. Поява неологізмів, що містять сему «чоловік», і «запозичення» деяких «чоловічих» типів поведінки представницями жіночої статі в англійській (особливо в його американському варіанті) та російській мовах викликано набуттям жінками нових (іноді «чоловічих») професій (американську військову тепер « називають » Jane-амер. воєн. жарг., порівняти Tommy Atkins - англійський солдат), оволодінням чоловіками жіночими професіями (househusband, baby-sitter, nurse), змінами у зовнішньому вигляді жінок, в їх соціальному статусі і відносинах усередині родини: чоловік - дружина (hen-pecked husband - підкаблучник). Усі вищезазначені аспекти відбиваються у лексичних складових побутового дискурсу. Вивчення неологізмів, пов'язаних з гендерними відносинами, є актуальним і своєчасним. Існуючі в мові засоби вираження гендерних відносин в мовленні не повністю описані в сучасній лінгвістичній літературі, тому необхідне проведення додаткових досліджень у цьому напрямку.

Перш ніж почати аналіз аспектів лексико-граматичних засобів актуалізації гендерних відносин, зупинимося на визначенні поняття - дискурс. У сучасній науці немає єдності у тлумаченні значення цього терміну. У більшості робіт вітчизняних і зарубіжних учених (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Шмельова, Т. А. Ван Дейк та ін) склалася традиція, в рамках якої під словом дискурс (від франц. discours - мова) розуміється цілісне мовне утворення в різноманітті його когнітивно-комунікативних функцій [2: 7-8]; мова, розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємовідносинах людей і в механізмах їх свідомості (в когнітивних процесах). «Побутовий дискурс» - це «міркування, доводи, поняття, пов'язані з укладом повсякденного життя, що включає як задоволення матеріальних потреб людей (в їжі, одязі, житлі, підтриманні здоров'я), так і освоєння духовних благ, культури, спілкування, відпочинок, розваги ». [3: 184] Розрізняють громадський, національний, міський, сільський, сімейний, індивідуальний побут.

При розгляді сімейного побуту важливе значення має ступінь споріднення «учасників діалогу». А. А. Уфімцева вказує наступні критерії позначення системи споріднення, денотати яких складені з відносних, але дискретних семантичних ознак: 1. Спорідненість (кровне пряме / кровне бічне); 2. Покоління (по висхідній та низхідній від «я»: онуки, діти, «я», батьки, діди); 3. Стать родичів. Комбінація цих ознак і становить логіко-предметну основу семантики «родинних відносин», утворюючи своєрідні номінанти відносних імен спорідненості. Сукупність таких імен «диктує» модель поведінки родичів, мовні зразки висловлювання, їх інтонаційне оформлення та модальний підтекст.

Вивчаючи сімейний побут, розглянемо спілкування і мовну поведінку його учасників ( «чоловік», «дружина») з дітьми за трьома представленими вище критеріями. Згідно з домінуванням тих чи інших «чоловічих» і «жіночих» рис характеру умовно розділимо партнерів на три типи:
1) чоловік диктатор - підкоряється дружина;
2) чоловік-«підкаблучник» - дружина-диктатор;
3) баланс (чоловік і дружина з відносно однаковими рисами характеру,
соціальним статусом, манерою поведінки, морально-етичними принципами
тощо). Найбільш часті проблемні ситуації, які викликають негативну
реакцію у батьків, пов'язані з а) культурою спілкування сина / дочки-підлітка
з батьками / родичами; б) ставленням дітей до навчання (особливо у
співвідношенні з вільним часом); в) трудовим вихованням дітей
( «частковим» небажанням або відсутністю отримувати ними таке взагалі);
зовнішнім виглядом сина / дочки-підлітка.Аналіз ситуацій

Ситуація 1. Режим - чоловік - диктаторжінка, яка підгоряється чловікові. При висловленні свого невдоволення з приводу некоректної поведінки сина батько-диктатор обирає стиль нотації. Він монополізує розмову, не даючи синові можливість пояснити що-небудь або висловити свою власну думку. Часто в мовленні чоловіка-диктатора присутні спеціальні питання риторичного характеру.

Father: How dare you talk to me like that?! Your study can hardly be called "study". All day long you will play football with those friends of yours! When I was young I used to get good and excellent marks.

Son: But father ...

Father: Do you do any household work? When did you last mend your bike? And your granny? Why do you cheat her? I always help and support your

grandparents

Son: I dont. I help mum…

Father: You don’t say so! Look at yourself at the mirror! You look like a scarecrow: your dyed hair is in a complete mess. In our days we never put on the clothes like these.

Son: You don У understand. It's stylish ...

Father: So, it's enough. Go to your room and do your lessons. You must study well and respect your parents. I earn money, but you, milksop, only waste it! If you

pronounce such words at least one more time, ГII send you to the special boarding school for boys. They will teach you a lesson.

Mother (to her son): Dear, please, don’t argue. You should obey. Father loves you and wishes you only good.

Father (to his wife): Have you seen that? A grown-up ... Stylish ...I warn you for the last lime!

Mother (to her husband): Darling, calm down. You'd better have a rest, you are so tired.

Father: Right you are.Sytuatsiya 1. Rezhym - cholovik - dyktator (Domostroy̆) - pidkoryayetʹsya druzhyna. Poï vyslovlennya svoho nevdovolennya z pryvodu nekorektnoï povedinky syna batʹko-dyktator obyraye stylʹ notatsiï. Vin monopolizuye rozmovu, ne dayuchy synovi mozhlyvistʹ poyasnyty shcho-nebudʹ abo vyslovyty svoyu vlasnu dumku. Chasto v movi cholovika-dyktatora prysutni spetsialʹni pytannya rytorychnoho kharakteru.
Як видно з діалогу, батько дуже категоричний і емоційний у своїх
судженнях. Цьому свідчить вибір таких експресивних засобів, як а)
модальні дієслова: dare (How dare you ...), що виражають обурення і
роздратування з приводу висловлювань сина, will, що позначає опір
і виконання дії не дивлячись ні на що (you will play ...), can hardly, який
виражає сумнів (can hardly be called ....); б) словосполучення і мовні
зразки типу all day long, those friends of yours (розм.), your bike (молод., жарг.), cheat (розм.), look like a scarecrow (розм.), in a complete mess (розм.); в)
окличні, стверджувальні і питальні речення, що вказують на емоційну напругу того хто говорить); г) підвищена гучність мови в поєднанні з акцентуацією не тільки значущих, але і допоміжних слів. Слова вимовляються членороздільно, мова звучить переконливо, присутні елементи агресії. Yak vydno z dialohu, batʹko duzhe katehorychnyy̆ i emotsiy̆nyy̆ u svoïkh sudzhennyakh. Tsʹomu svidchytʹ vybir takykh ekspresyvnykh zasobiv, shcho a) modalʹni diyeslova: dare (How dare you ...), shcho vyrazhaye oburennya i rozdratuvannya z pryvodu vyslovlyuvanʹ syna, will, shcho poznachaye opir i vykonannya diï ne dyvlyachysʹ ni na shcho (you will play ...), can hardly, vyrazhaye sumniv (can hardly be called ....); b) slovospoluchennya i movni zrazky typu all day long, those friends of yours (rozm.), your bike (molodyy̆, zharh.), cheat (rozm.), look like a scarecrow (rozm.), in a complete mess (rozm.); v) oklyku, pozytyvni i, pytalʹni rechennya, shcho vkazuyutʹ na emotsiy̆nu napruhu hovorytʹ); h) pidvyshchena huchnistʹ movy v poyednanni z aktsentuatsiyeyu ne tilʹky znachushchykh, ale i dopomizhnykh sliv. Slova vymovlyayutʹsya chlenorozdilʹno, mova zvuchytʹ perekonlyvo, prysutni elementy ahresiï.

Використання батьком імперативу в якості одного з основних комунікативних типів висловлювання при вираженні свого ставлення до того, що відбувається «зачепило» такі рівні суб'єктивно-модальних полів [4: 62-64] міжособистісних відносин: засудження (жорстко, холодно): "They will teach you. .. ", домінування агресивності (погрожуючи): 'I warn you, I'll send you to ... ", директивність (наказ, вимога): " Go to your room and ..., You must study ...", рекомендаційність (попередження, повчання): "If you pronounce ..., I'll ...". Для підтримки свого авторитету і «вагомості» власної думки батько неодноразово пропонує модель зразкової поведінки, підкріплюючи її прикладами з власного життєвого досвіду (When I was young I used to ..., I always help ..., we never put on ..., I earn money ,.,). При зверненні до сина батько жодного разу не назвав його по імені, що свідчить про перевагу батька, відсутності особистісно-демократичних стосунків у сім'ї (домінувало звернення до 2-ї особі однини you, а також було використано звернення you, milksop. Своє роздратування він висловлює повторенням репліки його сина (Stylish), несхвальним відгуком на пояснення його сина (You don't say so!). Така мовна поведінка батька вказує на неприйняття і нерозуміння ним проблем підліткового віку, що виникають у його сина, і небажання допомогти синові розібратися в них.

Мати вибирає позицію не втручатися в розмову батька з сином, залишатися "осторонь", не суперечити чоловікові, підтримувати його точку зору. В розмову вона вступає в період його завершення, "розряджаючи" при цьому становище. Вона вибирає манеру мовної поведінки контактно-спонукального характеру, що виражається у формі «апеллятівності» по відношенню до сина (вмовляння, благання). Цьому підтвердженню є часте використання модального дієслова should. Чоловікові вона дає "м'яку" пораду (рівень рекомендаційності: You'd better ...), пояснюючи нервовий стан чоловіка його втомою (you are so tired ...). "So" підсилює ступінь його "втоми". Звернення до дружини і сина номінується прикметниками з відтінками ніжності, любові та співчуття до них (dear, darling). Vykorystannya batʹkom simey̆stva imperatyvu v yakosti odnoho z osnovnykh komunikatyvnykh typiv vyslovlyuvannya pry vyrazhenni svoho stavlennya do toho, shcho vidbuvayetʹsya «zachepylo» taki rivni sub'yektyvno-modalʹnykh poliv [4: 62-64] mizhosobystisnykh vidnosyn: zasudzhennya (zhorstko, kholodno): "They will teach you. .. ", dominuvannya ahresyvnosti (pohrozhuyuchy): '7 warn you, I'll send you to ... ", Dyrektyvnistʹ (nakaz, vymoha):" Go to your room and ..., You must study ...", rekomendatsiy̆nyy̆ (poperedzhennya, napuchennya): "If you pronounce ..., I'll ...". Dlya pidtrymky svoho avtorytetu i "vahomosti vlasnoï dumky batʹko neodnorazovo proponuye modelʹ zrazkovoho povedinky, pidkriplyuyuchy ïï prykladamy z vlasnoho zhyttyevoho dosvidu (When I was young I used to ..., I always help ..., we never put on ..., I earn money ,.,). Pry zvernenni do syna batʹko zhodnoho razu ne nazvav y̆oho po imeni, shcho svidchytʹ pro perevahu batʹka, vidsutnosti osobystisno-demokratychnykh stosunkiv u sim'ï (prevalyuvalo zvernennya do 2-ho osobi odnyny you, a takozh bulo vykorystano zvernennya you, milksop. Svoye rozdratuvannya vin vyslovlyuye povtorennyam repliky y̆oho syna (Stylish), neskhvalʹnym vyhukom na poyasnennya y̆oho syna (You don't say so!). Taka movna povedinka batʹka vkazuye na nepryy̆nyattya i nerozuminnya nym problem pidlitkovoho viku, shcho vynykayutʹ u y̆oho syna, i nebazhannya dopomohty synovi rozibratysya v nykh. Maty vybyraye pozytsiyu ne vtruchatysya v rozmovu batʹka z synom zalyshalasya "ostoronʹ", ne superechyty cholovikovi, pidtrymuvaty y̆oho tochku zoru. V rozmovu vona vstupaye v period y̆oho zavershennya, "rozryadzhayuchy" pry tsʹomu obstanovku. Vona vybyraye maneru movnoï povedinky kontaktno-sponukalʹnyy̆ kharakteru, shcho vyrazhayetʹsya u formi «apellyativnosti» po vidnoshennyu do syna (umovlyannya, blahannya). Tsʹomu pidtverdzhennya ye chaste vykorystannya modalʹnoho diyeslova should. Cholovikovi vona daye "m'yakyy̆" rada (rivenʹ rekomendatsiy̆nyy̆: You'd better ...), poyasnyuyuchy nervovyy̆ stan cholovika y̆oho vtomoyu (you are so tired ...). "So" pidsylyuye stupinʹ y̆oho "vtomy". Zvernennya do druzhynu i syna nominuyetʹsya prykmetnykamy z vidtinkamy nizhnosti, lyubovi ta spivchuttya do nykh (dear, darling).

Торкаючись подібних проблем в розмові з дочкою, батько-диктатор говорить тихіше, але слова вимовляються чітко, з розстановкою, присутні логічні наголоси для виділення особливо важливих, на його думку, слів, словосполучень. Слова з низьким стилістичним забарвленням, як правило, відсутні. Обирається нейтральна лексика. Переважає стиль нотацій. Комунікативний тип висловлювань - імператив і затвердження. Його директивність виражається у формі розпоряджень, вказівок до дії, інструкцій (You are to ..., you must ...,).
Father: Learn the rules of proper behaviour. Modest girls at the age of 14-16 do not afford to walk till midnight. You are to come home not later than at 10 p.m.

Підтвердження прикладом про скромних дівчаток свідчить про приховане невдоволення батька з приводу запізнень дочки. Він не ображає дочку. Далі слідує інструкція (You are to come home ...). Часто звучать попередження "впереміш" з настановами, вказуються умови та можливі варіанти покарання у випадку непокори дочки. Для їх передачі нерідко використовуються складнопідрядні речення з підрядними умови.
Father: If you dare argue like that one more time, I'll deprive you of your pocket money. You will stay at home for two weeks. It is not polite for a girl to use
slangy words. All those boys of yours! They will let you down.

На відміну від манери ведення розмови з сином батько-диктатор дає можливість дочці висловитися, хоча в більшості випадків наполягає на своїй правоті.
Daughter: My car broke down, the brakes wouldn't work ... All my friends may come home at midnight. "Cool" and "Wow" are used even by our teacher. Richard is my true friend. He helped me ...
  Father: I know what boys are keen on. Don't trust them to the full. You are to test your car every time before you are going to drive it. Still you must behave yourself I never walked so long when a child. Mind your manner of speech.
Mother (to her daughter): Poor girl, I warned you not to be late. What shall I tell your father next time? He won't believe me any more.
Father (to his wife): Don't indulge her. Look at those girls. I don want my child to resemble them.
Mother: I won't.Слову those (hose girls ..., ... those boys of yours!) надається негативна конотація [5], батько несхвально ставиться до людей, про яких він говорить. Висловлювання батька категоричні, вони відносно короткі, і вони містять основну інформацію, яку батько намагається донести до дочки. Розмови такого плану не займають багато часу, оскільки перевага на боці батька. Він висловлює свою думку, і йому, як правило, не суперечитимуть в яскраво вираженій формі. Мати заспокоює і підтримує дочку (ступінь виправдання - Poor girl ...), але в той же час в її промові відчувається докір, ( warned you ...). Питання 'What shall I tell your father next time? " має риторичне відтінок, тому що мати переживає більше про те, що наступного разу і вона буде покарана, а не про те, що саме відповісти чоловікові. Дієслово " shall " виступає в ролі модального, що підкреслює «пророче» значення даного висловлювання. Вона обіцяє не потурати дочці (I won't). Розмова не має подальшого розвитку.
Деякі пропозиції дочки закінчуються трьома крапками. Вона намагається видати всю інформацію одразу і вкластися у часі, щоб її не перебив батько. Ряд висловлювань не закінчений, за ним ідуть інші. Дочка намагається відстояти свою думку.

Як видно з вищенаведених прикладів (Ситуація 1), провідна роль і авторитет у розмові належить батькові. Ступінь емоційності мови батька залежить від теми розмови, поведінки учасників розмови (смирення-опір), психологічного настрою, впливу зовнішнього подразника (шум, місце розмови, обстановка і т.п.), лексикону і просодичного оформлення мови "тих що підкоряються". Останнє слово завжди належить батькові. Манера ведення розмови залежить головним чином від того, до кого він звертається (до сина або дочки). Гендерний аспект висловлювання відображається в лексико-граматичних засобах оформлення його мовлення, виборі комунікативного типу висловлювання (імператив, оповідання, оклик, риторичне питання). Особливе забарвлення вислову надають гучність голосу і використання того чи іншого типу ядерного тону [6].

Ситуація 2. Чоловік, який підкоряється жінці - дружина-диктатор. Багато в чому дружина переймає "чоловічі" характеристики і поводить себе як диктатор. У діалозі з дочкою вона явно намагається показати свій авторитет і перевагу над іншими членами родини.
Mother: You haven't washed up! How are you going to lead household work?! Your husband will escape from you. It's a shame not to be able to cook even breakfast.
Daughter: How can you judge? You, yourself, have never cooked anything. You just order a pizza or a ready-made slap-up supper.
Mother: Aha so! An ignorant girl, you dare judge me, your mother! This is me who is to thank for your existence!
Daughter: Are you sure? My father is saint. He stands all your caprices. You are so disagreeable.
Mother: You ... you ... you, misbehaving girl, I promise, I won't allow you spend much time with your friends. Give me back all I gave you including уour golden chain, rings, bracelets. Dan, why are you keeping mum? I want order and understanding. Should she repeat these words, I won't pity her any more.
Father (to his wife): Lizzie, don't be upset. She will improve her behaviour. Don't scold, her.
Mother: If I hear one more her wrangle, I'll beat her with a belt.
Daughter: I'm a grown up. I'll leave home ...
Mother: Mmhh ... Where will you go? You have no money. Just shut up, make order in your room and do your lessons!
Father (to his daughter): Lucie, dear, listen to your mother. She is right. She loves you and takes care of you ...
Mother (interrupting her husband): This is you who are to blame in her upbringing! You are of weak character! You have spoiled her! Now I have to correct everything!
Father (sighing with his eyes down): I'm sorry ...
Mother: I 'm sick and tired of you. I need a rest. Don't disturb me for at least an hour.
Sytuatsiya 2. cholovik-«pidkabluchnyk» - druzhyna-dyktator. Bahato v chomu druzhyna perey̆maye "cholovichi" kharakterystyky i vede sebe yak dyktator. U dialozi z dochkoyu vona yavno namahayetʹsya pokazaty sviy̆ avtorytet i perevahu nad inshymy chlenamy rodyny. Mother: You haven't washed up! How are you going to lead household work?! Your husband will escape from you. It's a shame not to be able to cook even breakfast. Daughter: How can you judge? You, yourself, have never cooked anything. You just order a pizza or a ready-made slap-up supper. Mother: Aha so! An ignorant girl, you dare judge me, your mother! This is me who is to thank for your existence! Daughter: Are you sure? My father is saint. He stands all your caprices. You are so disagreeable. Mother: You ... you ... you, misbehaving girl, I promise, I won't allow you spend much time with your friends. Give me back all I gave you including uour golden chain, rings, bracelets. Dan, why are you keeping mum? I want order and understanding. Should she repeat these words, I won't pity her any more. Father (to his wife): Lizzie, don't be upset. She will improve her behaviour. Don't scold, her. Mother: If I hear one more her wrangle, I'll beat her with a belt. Daughter: I'm a grown up. I'll leave home ... Mother: Mmhh ... Where will you go? You have no money. Just shut up, make order in your room and do your lessons! Father (to his daughter): Lucie, dear, listen to your mother. She is right. She loves you and takes care of you ... Mother (interrupting her husband): This is you who are to blame in her upbringing! You are of weak character! You have spoiled her! Now I have to correct everything! Father (sighing with his eyes down): I'm sorry ... Mother: I 'm sick and tired of you. I need a rest. Don't disturb me for at least an hour.

Багато в чому манера ведення розмови матір'ю-диктатором схожа на таку ж саму батька-диктатора. Вона також монополізує розмову, дуже категорична і емоційна у вираженні своїх думок, використовує імператив в якості одного з основних комунікативних типів висловлювань. Директивність мови представлена у формі використання наказу, команди, при цьому використовуються позитивні стверджувальні спонукальні пропозиції (Give me back ..., shut up, make order ..., Don't disturb me ...). Емоційність цього діалогу підтверджується наявністю великої кількості оклику пропозицій в мові матері, кожне з яких супроводжується жестикуляцією, зміною міміки, підвищенням або пониженням голосу. Про роздратуванні, обурення й гнів матері свідчать вигуки (Aha so, mmhh ...), лексика з негативною конотацією (An ignorant girl, misbehaving girl ...) і типові для подібного стану розмовні словосполучення і звороти (shut up ..., are you keeping mum ..., sick and tired ...), конструкції (It's a shame ..., This is me who is ...) та скорочені граматичні форми (haven't, it's, won't, I 'm). Повторення звернення до дочки You ... you ... you, misbehaving girl ... свідчить і про несподіваний поворот подій, тобто мати не знає, що їй відповісти, вона здивована сміливості дочки у вираженні ставлення до неї. У промові матері звучать пророкування дочки, які передаються за допомогою граматичного часу The Future Simple Tense (Your husband will escape ..., I won't allow you ...). Загрози виражаються за допомогою складнопідрядних речень з підрядними умови (If I hear one more her wrangle, I'll beat her with a belt), умовного способу (Should she repeat ...) і категоричних тверджень (Your husband will escape ...). Неодноразово звучать і звинувачення в бік чоловіка (This is you who are to blame ..., You are of weak character!, You have spoiled her!) та на адресу дочки (You haven't washed up! .., It's a shame not to be able to cook ...).

Bahato v chomu manera vedennya rozmovy matir'yu-dyktatorom skhozha na taku batʹka-dyktatora. Vona takozh monopolizuye rozmovu, duzhe katehorychna i emotsiy̆na u vyrazhenni svoïkh dumok, vykorystovuye imperatyv v yakosti odnoho z osnovnykh komunikatyvnykh typiv vyslovlyuvanʹ. Dyrektyvnistʹ movy predstavlena u formi vykorystannya nakazu, nakazy, komandy, pry tsʹomu vykorystovuyutʹsya pozytyvni nehatyvni sponukalʹni propozytsiï (Give me back ..., shut up, make order ..., Don't disturb me ...). Emotsiy̆nistʹ tsʹoho dialohu pidtverdzhuyetʹsya nayavnistyu velykoï kilʹkosti oklyku propozytsiy̆ v movi materi, kozhne z yakykh suprovodzhuyetʹsya zhestykulyatsiyeyu, zminoyu mimiky, pidvyshchennyam abo ponyzhennyam holosu. Pro rozdratuvanni, oburennya y̆ hniv materi svidchatʹ vyhuky (Aha so, mmhh ...), leksyka z nehatyvnoyu konotatsiyeyu (An ignorant girl, misbehaving girl ...) i typovi dlya podibnoho stanu rozmovni slovospoluchennya i oboroty (shut up ..., are you keeping mum ..., sick and tired ...), konstruktsiï (It's a shame ..., This is me who is ...) ta skorocheni hramatychni formy (haven't, it's, won't, I 'm). Povtorennya zvernennya do dochky You ... you ... you, misbehaving girl ... svidchytʹ i pro nespodivanyy̆ povorot podiy̆, tobto maty ne znaye, shcho ïy̆ vidpovisty, vona zdyvovana smilyvosti dochky u vyrazhenni stavlennya do neï. U promovi materi zvuchatʹ predskazanyya dochky, yaki peredayutʹsya za dopomohoyu hramatychnoho chasu The Future Simple Tense (Your husband will escape ..., I won't allow you ...). Zahrozy vyrazhayutʹsya za dopomohoyu skladnopidryadnykh rechenʹ z pidryadnymy umovy (If I hear one more her wrangle, I'll beat her with a belt), umovnoho sposobu (Should she repeat ...) i katehorychnykh tverdzhenʹ (Your husband will escape ...). Neodnorazovo zvuchatʹ i zvynuvachennya v bik cholovika (This is you who are to blame ..., You are of weak character!, You have spoiled her!) I na adresu dochky (You haven't washed up! .., It's a shame not to be able to cook ...).

Мати диктатор сама приймає рішення, розподіляє обов'язки
між усіма членами родини. Скрізь фігурує займенник I (я), а не we (ми). Вона вважає свої дії правильними, за які всі повинні бути їй вдячні (This is me who is to thank ..., I have to correct everything!) І не помічає свої власні недоліки (слова дочки: You just order a pizza or .. ., You are so disagreeable.).
Роль батька, який підкоряється, незначна. Він підтримує дружину, не суперечить їй. Він радить доньці слухатися матір. Щоб не образити ані мати, ані дочку, він звертається до обох ласкаво Lucie, Lizzie (присутність зменшувально пестливого суфікса -ie). В розмову він не втручається, погоджується з дружиною, щоб швидше закінчити цей неприємний диспут.
Не дивлячись на авторитарність матері, дочка намагається їй протистояти, аргументуючи свою думку прикладами з життя їх родини. Вона пропонує матері переглянути, для початку, свою поведінку (How can you judge? You, yourself have never cooked ..., ... all your caprices, Are you sure?). Мати висловлює невдоволення у відповідь на реакцією дочки.

У подібному діалозі матері-диктатора з сином-підлітком син більш стриманий у висловах. Він усвідомлює слабкість матері як представниці слабкої статі і поважає її, незважаючи на її диктаторство.

Mother: You do nothing! That talking "box" has already become apart of your life. It's high lime you have got any diploma and done useful work. You * ve turned into a zombie!
  Son: Mum, "comp" is a kind of connection with the world around us. I get lots of necessary information from it. It's impossible nowadays to do without it. Don't worry. I got what you mean.

Син намагається пояснити причину такого «зомбування». Для підлітка характерне використання розмовної лексики ( "соmр" - мовляв. жарг., to do without t-разг., I got - разг.) При аргументації свого способу життя: він наводить факти необхідності роботи з комп’ютером (connection with the world ... , necessary information ..., impossible nowadays ...). Конфлікт між матір'ю та сином не має продовження. Відсутня необхідність участі в ньому батька, тому що мати і син в змозі самі впорається з виникаючими «труднощами».


Висновки

Таким чином, у поданих прикладах типових побутових розмов батьків з дітьми-підлітками можна прийти до висновку, що манера ведення розмови батька-диктатора і матері-диктатора, чоловіка, який підкоряється жінці, і жінки, яка підкорюється чоловікові, має певний набір подібних характеристик. Це викликано наявністю "чоловічого" типу характеру у жінок (мати-диктатор) і «жіночого» типу характеру у чоловіків (чоловік, який підкоряється жінці) та їх відповідних атрибутів. В наш час жінка здатна поєднувати в собі жіночий і чоловічий початок. Сімейний побут не є винятком. Модель «рівності» існує і плідно «працює» в багатьох сім'ях. Поняття «чоловіче» і «жіноче» сьогодні має відносне значення. Вибір лексико-граматичних засобів безпосередньо залежить від належності чоловіка / дружини до того чи іншого типу, про що говорилося раніше.Maty dyktator sama pryy̆maye rishennya, rozpodilyaye obov'yazky mizh usima chlenamy rodyny. Skrizʹ fihuruye zay̆mennyk I (ya), a ne we (my). Vona vvazhaye svoï diï pravylʹnymy, za yaki vsi povynni buty ïy̆ vdyachni (This is me who is to thank ..., I have to correct everything!) I ne pomichaye svoï vlasni nedoliky (slova dochky: You just order a pizza or .. ., You are so disagreeable.). Rolʹ batʹka «pidkabluchnyka» neznachna. Vin pidtrymuye druzhynu, shcho ne superechytʹ ïy̆. On radytʹ donʹtsi slukhatysya matir. Shchob ne obrazyty ni maty ta dochka, vin zvertayetʹsya do obokh laskavo Lucie, Lizzie (prysutnistʹ zmenshuvalʹno pestlyvo sufiksa-ie). V rozmovu vin ne vtruchayetʹsya, pohodzhuyetʹsya z druzhynoyu, shchob shvydshe zakinchyty tsey̆ nepryyemnyy̆ dysput. Ne dyvlyachysʹ na avtorytarnistʹ materi, dochka namahayetʹsya ïy̆ protystoyaty, arhumentuyuchy svoyu dumku prykladamy z zhyttya ïkh rodyny. Vona proponuye materi perehlyanuty, dlya pochatku, svoyu povedinku (How can you judge? You, yourself have never cooked ..., ... all your caprices, Are you sure?). Maty vyslovlyuye nevdovolennya u vidpovidʹ reaktsiyeyu dochky. U podibnomu dialozi materi-dyktatora z synom-pidlitkom syn bilʹsh strymanyy̆ u vyslovakh. Vin usvidomlyuye slabkistʹ materi yak predstavnytsi slabkoï stati i povazhaye ïï, nezvazhayuchy na ïï dyktatorstvo. Mother: You do nothing! That talking "box" has already become apart of your life. It's high lime you have got any diploma and done useful work. You * ve turned into a zombie!  Son: Mum, "comp" is a kind of connection with the world around us. I get lots of necessary information from it. It's impossible nowadays to do without it. Don't worry. I got what you mean. Syn namahayetʹsya poyasnyty prychynu takoho «zombuvannya». Pidlitkovi kharakterne vykorystannya rozmovnoï leksyky ( "somr" - movlyav. Zharh., To do without t-raz·h., I got - raz·h.) Pry arhumentatsiï svoho sposobu zhyttya: vin navodytʹ fakty neobkhidnosti roboty z komp'yuterom (connection with the world ... , necessary information ..., impossible nowadays ...). Konflikt mizh matir'yu ta synom ne maye prodovzhennya. Vidsutnya neobkhidnistʹ uchasti v nʹomu batʹka, tomu shcho maty i syn v zmozi sami vporayetʹsya z vynykayuchymy «trudnoshchamy». Takym chynom, u podanykh prykladakh typovykh pobutovykh rozmov batʹkiv z ditʹmy-pidlitkamy, mozhna pryy̆ty do vysnovku, shcho manera vedennya rozmovy batʹka-dyktatora i materi-dyktatora, cholovika-«pidkabluchnyka» i pidkoryayetʹsya druzhyny maye pevnyy̆ nabir podibnykh kharakterystyk. Tse vyklykano nayavnistyu "cholovichoho" typu kharakteru u zhinok (maty-dyktator) i «zhinochoho» typu kharakteru u cholovikiv (cholovik-«pidkabluchnyk») ta ïkh vidpovidnykh atrybutiv. V danyy̆ chas zhinka zdatna poyednuvaty v sobi zhinoche i choloviche nachalo. Simey̆nyy̆ pobut ne ye vynyatkom. Modelʹ «rivnosti» isnuye i plidno «pratsyuye» v bahatʹokh sim'yakh. Ponyattya «choloviche» i «zhinoche» sʹohodni maye vidnosne znachennya. Vybir leksyko-hramatychnykh zasobiv bezposerednʹo zalezhytʹ vid nalezhnosti cholovika / druzhyny do toho chy inshoho typu, pro shcho hovorylosya ranishe.

Література:

1. US Guide Howard Beckerman. Спутник телезрителя. Family Album USA

Teleplays by Alvin Cooperman and George Lefferts. - Изд-во Maxwell McMillan

International Publishing Group, M.: Русский язык, 1992. — 360 мин.

2. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. - М.: Лабиринт, 2004. - С.7-8.

3. Советский Энциклопедический Словарь. - под. ред. A.M. Прохорова, Москва «Советская Энциклопедия», 1985, с. 184.

4. Королева Т. М. Интонация модальности в звучащей речи. - К.: Вища школа, 1989.- 147 с.

5. Арсентьева Ё. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках). – Казань: Изд-во Казанского университета, 1989, - 125 с.

6. Холод А. М. Речевые картины мира мужчин и женщин. – Днепропетрвск: Пороги, 1997. – 229 с.Sukupnistʹ takykh imen «dyktuye» modelʹ povedinky rodychiv, movni zrazky vyslovlyuvannya, ïkh intonatsiy̆nyy̆ oformlennya ta modalʹnyy̆ pidtekst. Vyvchayuchy simey̆nyy̆ pobut, roz·hlyanemo spilkuvannya i movna povedinka y̆oho uchasnykiv ( «cholovik», «druzhyna») z ditʹmy za trʹoma predstavlenym vyshche kryteriyam. Z·hidno z dominuvannyam tykh chy inshykh «cholovichykh» i «zhinochykh» rys kharakteru umovno rozdilymo partneriv na try typy: 1) cholovik dyktator (Domostroy̆) - pidkoryayetʹsya druzhyna; 2) cholovik-«pidkabluchnyk» - druzhyna-dyktator; 3) balans (cholovik i druzhyna z vidnosno odnakovymy rysamy kharakteru, sotsialʹnym statusom, maneroyu povedinky, moralʹno-etychnymy pryntsypamy i toshcho). Nay̆bilʹsh chasti problemni sytuatsiï, yaki vyklykayutʹ nehatyvnu reaktsiyu u batʹkiv, pov'yazani z a) kulʹturoyu spilkuvannya syna / dochky-pidlitka z batʹkamy / rodychamy; b) stavlennyam ditey̆ do navchannya (osoblyvo v spivvidnoshenni z vilʹnym chasom); v) trudovym vykhovannyam ditey̆ ( «Chastkovym» nebazhannyam abo vidsutnistyu kupuvaty nymy take vzahali); zovnishnim vyhlyadom syna / dochky-pidlitka.

Предложить лучший вари

Спасибо, что предложили Переводчику Google свой вариант перевода.

Начало формы


Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации