Батюк Б.Б., Шульський М.Г. Програма виробничої практики студентів III курсу - файл n1.doc

Батюк Б.Б., Шульський М.Г. Програма виробничої практики студентів III курсу
Скачать все файлы (140.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc141kb.12.01.2014 12:15скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ҐЖИЦЬКОГО

Факультет економіки та менеджменту
ПРОГРАМА

виробничої практики студентів третього курсу

напрямку підготовки 0306 – «Менеджмент»

Львів 2013


Рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету економіки та менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Укладачі: БАТЮК Б.Б., ШУЛЬСЬКИЙ М.Г.

Відповідальні за випуск: доцент КАДЮК З.С.


Рецензент: к.е.н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності Львівського національного аграрного університету ЗАВАЛЬНИЦЬКА Н.Б.


© Львівський національний університет

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2013

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Метою виробничої практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань з дисциплін: економіка підприємства; бухгалтерський облік; фінанси; інвестування; підприємницького і трудового права; основ ділового протоколу; ризик у менеджменті; основи менеджменту тощо. Опанувати сучасні прийоми і методи управлінської діяльності.

Згідно з Варіативним компонентом освітньо-кваліфікаційної характеристики з фаху 0306 «Менеджмент» підготовка бакалавра зорієнтована на досягнення студентами лише базового кваліфікаційного рівня з менеджменту, що забезпечує здійснення професійної діяльності на посадах низового адміністративно-управлінського персоналу і фахівців у сфері економіки в різних лінійних та функціональних підрозділах підприємств. Ця особливість позначається на організації практичної підготовки бакалавра з професійним спрямуванням, оскільки практика у відповідних підприємствах є тільки передумовою формування навичок і ознайомлення із виконанням функцій фахової і керівної роботи.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Виробнича практика з напряму підготовки «Менеджмент» проводиться у 6-му семестрі, її тривалість - 2 тижні.

Керівництво практикою від вищого навчального закладу

До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр. В узагальненому вигляді керівництво практикою полягає у тому, що викладачі видають студентам індивідуальні завдання та необхідні інструкції щодо практики, а також надають щотижневі (за графіком) консультації в університеті, перевіряють і приймають звіти з практики.

Обов'язки керівника практики вищого навчального закладу:

- оцінювання стану та відповідності баз практики основним вимогам та їх готовності для прийняття студентів;

- проведення разом із деканатом та викладачами кафедр установчих зборів студентів, які відбувають на виробничу практику;

- проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику;

- методичне забезпечення виконання практики (програма, завдання, щоденник тощо);

- складання графіка виконання програми практики;

- формування завдань студентам-практикантам у збиранні матеріалів для виконання науково-дослідної роботи;

- регулярні консультації студентів, згідно із затвердженим деканатом графіком;

- контроль за дотриманням термінів виконання;

- перевірка звітів із практики і допуск їх до захисту;

- участь у роботі комісій з захисту звітів з практики, які створюються на цей період на кафедрі менеджменту;

- підготовка і подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення виробничої практики студентів із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на засіданні кафедри.

Інформація викладачів, що є керівниками виробничої практики студентів, систематично розглядається на засіданнях кафедри.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, менеджерами відділів, провідними фахівцями, менеджерами та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

Основними обов'язками керівників практики від підприємства-об'єкта практики є:

- організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

- забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності підприємства;

- залучення студентів-практикантів до активної участі у поточній роботі структурного підрозділу - місця практики;

- контроль за виконанням як окремих завдань, так і програми практики в цілому.

Обов'язки студентів під час проходження практики:

- до початку практики одержати у вищому навчальному закладі всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення;

- своєчасно прибути на об'єкт практики і забезпечити роботу на місці виробничої практики відповідно до отриманих завдань;

- регулярно відвідувати консультації на кафедрі;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- вчасно скласти звіт із виробничої практики;

- захистити звіт із практики у встановлений термін.

У разі порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декан факультету та кафедра.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Загальні положення

Програма виробничої практики передбачає послідовний економічний аналіз основних показників господарської діяльності підприємства - об'єкта практики за звітний період (квартали, рік) та їх розрахунки на відповідний плановий період. Під час здійснення економічного аналізу діяльності підприємства до студентів-практикантів висуваються вимоги:

- дотримання принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану господарської діяльності підприємства;

- знання методик та правил аналізу показників господарської діяльності, які викладені у нормативних документах, навчальній та спеціальній літературі, лекціях тощо;

- використання в аналітичній роботі надійних джерел економічної інформації;

- максимально можлива конкретизація факторів різного рівня, які вплинули на результати господарської діяльності підприємства;

- на основі аналізу здійснювати пошук і обґрунтування резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

У розробці проектних завдань на плановий період необхідно враховувати не тільки результати аналітичної роботи, але й передбачати більш раціональне використання усіх видів ресурсів і наявних резервів зростання ефективності господарської діяльності підприємства.

Необхідні аналітичні і планово-розрахункові таблиці студент складає самостійно, виходячи з конкретних умов та особливостей господарської діяльності підприємства з використанням сучасних засобів ПЕОМ. Пропозиції мають бути достатніми для формування управлінського рішення з досліджуваного питання.

Зміст завдань виробничої практики

Перш ніж приступити до виконання конкретних завдань виробничої практики, студент повинен ознайомитися з обсягом та характером господарчої діяльності підприємства, його організаційною структурою, рівнем організації економічної роботи. Наслідком такої роботи мають бути дані у звіті, зокрема:

Розділ 1. Загальні відомості про підприємство

Дати характеристику статуту підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, місія підприємства, права, обов'язки, сфера діяльності, місце розташування тощо).

Коротко подати характеристику господарської діяльності (спеціалізація підприємства та інші види його діяльності).

Провести характеристику організації економічної роботи на підприємстві (положення про функціональний підрозділ, розподіл обов'язків, посадові інструкції працівників, які здійснюють роботу з менеджменту).

Під час написання характеристики використовувати на підприємстві інструктивні, нормативні, методичні матеріали, порядок розрахунків основних показників господарської діяльності, рівня організації та методичного забезпечення безпосередньо економічної роботи на підприємстві.

Загальний обсяг розділу 1 повинен становити – 4 – 7 сторінок.

Розділ 2. Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства

Проаналізувати наступні документи - фінансової та бухгалтерської звітності: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, договір контрактації тощо.

Ознайомившись з джерелами інформації, порядком накопичення та обліку доходів, витрат обігу та прибутку підприємства, сформувати базу даних цих показників.

Проаналізувати динаміку валових доходів підприємства, їх структуру та джерела формування. Визначити розмір реалізованих надбавок (знижок) на підприємстві, їх рівень, динаміку зміни.

Дослідити методи ціноутворення, які застосовуються на підприємстві.

Визначити основні фактори, що впливають на динаміку доходів, оцінити їх вплив, дослідити резерви зростання дохідності діяльності підприємства.

Визначити планову загальну величину та рівень доходів по джерелах надходжень, у тому числі від основної діяльності, відповідно до запланованого товарообороту.

Розрахувати планову величину та рівень доходів, що необхідні для беззбиткової роботи підприємства, одержання цільової суми прибутку.

Проаналізувати динаміку витрат обігу підприємства за їх елементами та статтями, рівень витрат у цілому по підприємству.

Оцінити вплив основних факторів на суму та рівень витрат обігу підприємства, виявити резерви їх оптимізації.

Визначити плановий обсяг та рівень поточних витрат, що дають змогу забезпечити отримання цільового прибутку у плановому періоді.

Проаналізувати динаміку прибутку та рентабельності у цілому по підприємству та його структурних підрозділах, визначити та проаналізувати основні джерела отримання прибутку.

Кількісно оцінити фактори, що вплинули на розмір прибутку та рентабельність діяльності підприємства.

Проаналізувати напрямки розподілу та використання прибутку.

Визначити розмір необхідного та можливого прибутку на плановий період, обґрунтувати управлінське рішення.

На підставі проекту плану прибутку, розрахувати показники рентабельності, діяльності підприємства на відповідний період.

Вивчити джерела інформації про склад та структуру фінансових ресурсів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Проаналізувати динаміку складу та структури капіталу підприємства у цілому та за його складовими.

Визначити механізм формування джерел власних фінансових ресурсів, напрямки їх використання.

Охарактеризувати обсяг та структуру позикових коштів підприємства, джерел їх формування, оцінити зміни, що відбулись у них протягом року.

Провести аналіз показників ефективності використання позикових коштів та причин, що зумовили їх зміну.

Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства та визначити причини, які обумовлюють їх зміну.

Обґрунтувати потребу у позикових ресурсах підприємства на плановий період, визначити вартість їх залучення.

Ознайомитись із джерелами інформації про склад та структуру обігових активів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Визначити динаміку складу та структури обігових активів, показники ефективності їх використання. Розрахувати розмір чистих обігових активів. Дати оцінку обсягу та структурі джерел фінансування обігових активів і визначити тенденції зміни. Визначити політику фінансування активів підприємства.

Оцінити вплив структури обігових активів на платоспроможність підприємства.

Обґрунтувати потребу підприємства в обігових активах на плановий період за такими елементами, як товарні запаси, інші матеріальні активі, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо.

Визначити, за необхідності, джерела фінансування додаткової потреби в обігових коштах на плановий період.

Проаналізувати чисельність та склад персоналу підприємства, плинність кадрів, причини, що зумовили ці процеси.

Визначити ефективність використання праці робітників, їх фондоозброєність в цілому по підприємству, за категоріями робітників і структурними підрозділами підприємства.

Оцінити фактори, що впливають на продуктивність праці робітників, резерви підвищення ефективності їх використання.

Проаналізувати прийняті на підприємстві форми та системи оплати праці. Визначити джерела створення та ефективність використання фонду оплати праці підприємства.

Розробити план із праці підприємства по підрозділах: розрахунок планової чисельності та складу персоналу підприємства, планового фонду оплати праці, середньої заробітної плати працівників.

Загальний обсяг розділу 2 повинен становити – 9 – 15 сторінок.

Розділ 3. Аналіз управлінської діяльності підприємством

3.1 Аналіз організації праці та управління підприємством

Необхідно вивчити і дати характеристику формам організаційної структури управління підприємством: лінійна, лінійно-штабна, функціональна чи комбінована. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити підпорядкованість і коло повноважень керівників різних рівнів. Охарактеризувати склад працівників підприємства за формами розподілу праці. Охарактеризувати види та склад діючих бригад.

Ознайомитися з функціональними обов'язками керівників та спеціалістів різних рівнів управління, вивчити функціональні обов'язки спеціалістів планово-економічної служби підприємства.

Проаналізувати режим роботи підприємства та праці робітників. Визначити напрямки раціонального використання робочого часу. Скласти та додати до звіту графік роботи працівників відділу менеджмент ЗЕД (менеджменту).

Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, розробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділами підприємства.

3.2 Аналіз роботи менеджмент персоналу

Провести аналіз діючих методів управління, взяти участь у доборі методів управління та стимулювання праці, за необхідності внести пропозиції щодо їх удосконалення.

Ознайомитися з порядком обліку кадрів, їх структури. Розрахувати показники плинності кадрів, дослідити причини, розробити заходи щодо стабілізації колективу. Оцінити рівень трудової дисципліни, визначити напрямки та умови її підвищення.

Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, зібрання, інші види управлінської діяльності.

Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства тощо.

Розробити проекти наказів, доповідних і службових записок у сфері компетенції менеджера підприємства.

3.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Відповідно до функцій менеджера ЗЕД, що пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю, студенти здійснюють:

- оцінку конкурентоспроможності підприємства;

- формування продукції та оцінку конкурентоспроможності товарів;

- аналіз експорту (імпорту) товарів та послуг на підприємстві (підрозділу) та розробку системи показників;

- загальну характеристику ринку, на якому діє підприємство;

- характеристика окремих виробників даної продукції на ринку;

- прогноз кон'юнктури торгівлі за попередній період;

- можливості виходу підприємства на зовнішній ринок;

- оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства.

Студент подає характеристику виконання обов'язків щодо експортних (імпортних) операціях. При цьому вони повинні:

- визначити виконання обов'язків по вартості, фізичному обсягу, кількості продукції, що експортуються (імпортуються) за строками їх поставок та якості;

- дослідити фактори, що вплинули на дані показники і визначити їх вплив;

- з'ясувати причини недовиконання обов'язків з тих чи інших позицій;

- зробити аналіз виконання обов'язків щодо торговельних угод;

- провести дослідження поставок експортних (імпортних) товарів на умовах комерційного кредиту.

Досліджуючи динаміку експорту (імпорту) товарів та послуг, студент-практикант повинен:

- проаналізувати динаміку експорту продукції та послуг за звітний рік у порівнянні з попередніми роками. Метою такого дослідження є аналіз змін, що відбулись у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту і його географічному напрямі, як змінився обсяг експорту в діючих і в базових цінах, як змінилися самі експортні ціни;

- під час дослідження динаміки експорту за ряд років потрібно обчислити темпи приросту експорту за кожний рік та середньорічний темп приросту експорту за весь досліджуваний період;

- дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати по країнах і по товарах в аналітичні таблиці.

Після проведеного аналізу студенти повинні розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності укладених зовнішньоекономічних угод.

Загальний обсяг розділу 3 повинен становити – 10 – 17 сторінок.

Розділ 4. Охорона праці на підприємстві
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

Після закінчення терміну комплексної практики студенти звітують на кафедрі менеджменту про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності подання письмового звіту, з позитивною відміткою керівника від підприємства. Зразок титульної сторінки звіту з практики наведено в додаток А, другим аркушем подається завдання додаток Б. Крім того, подається щоденник про виробничу практику додаток В, де міститься відзив керівника від підприємства (об’єкта) практики про виконання студентом програми та завдання практики.

Письмовий звіт із виробничої практики разом зі щоденником подається у встановлений термін керівникові практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт із практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов'язане з науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Обсяг звіту може становити до 50 рукописних сторінок. Розділи й окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт пишеться власноруч або друкується на ПЕОМ з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через два міжрядкових інтервали шрифтом 14. У разі необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату АЗ.

Текст має бути таких розмірів: лівий берег - не менше як 20 мм, правий - не менше як 10 мм, верхній - не менше як 20 мм, нижній - не менше як 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Оформлений за всіма зазначеними вимогами і прорецензований звіт із практики приймається викладачем-керівником практики від кафедри в університеті протягом тижня після її закінчення, за результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента.

При визначенні рівня академічної успішності під час отримання диплома разом з іншими оцінками студента враховується оцінка з практики.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або повторно отримав незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з Академії.

Інформація про перебіг виробничої практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри менеджменту, а її загальні підсумки підводяться на раді факультету економіки та менеджменту.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра ___________________________

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

_______________________________________________________

(назва підприємства)
з „__” ___________ 20__ року до „__” _____________ 20__ року
Керівник практики від виробництва __________________________

(П.І.П., підпис, печатка)
Виконав студент __________(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)_______
Керівник практики від кафедри ________________________________

Дата подання звіту на кафедру Дата захисту

„__” _____________ 20__ р. „__” _____________ 20__ р.

Реєстраційний номер ________ Оцінка ________________

Підписи членів комісії: _________________

_________________

_________________

Львів 20_
Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО
Факультет економіки та менеджменту

Кафедра _____________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри ___________________.

«___» ___________ 20 __ р.
ЗАВДАННЯ

на виробничу практику

студент___________________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

База проходження практики _____________________________________

__________________________________________________________________

затверджена наказом Університету № __ від «___» ________ 20 __ р.

Перелік питань для опрацювання під час виробничої практики:

1 Загальні відомості про підприємство _________________________

___________________________________________________________

2 Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства __

____________________________________________________________

3 Аналіз управлінської діяльності підприємством _______________

3.1 Аналіз організації праці та управління підприємством

3.2 Аналіз роботи менеджмент персоналу

3.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4 Охорона праці на підприємстві _____________________________

Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

4 Додаткові питання ___________________________________________

Завдання видав керівник практики від кафедри «____» ___________ 20 _ р. _______________________________________________________________________

Завдання одержав «___» __________ 20 _ р.

Студент ________________

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО


Факультет економіки та менеджменту
Кафедра ___________________________
ЩОДЕННИК

про проходження виробничої практики

_______________________________________________________

(назва господарства, підприємства)


Виконав студент _________________________________________________________

(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)
Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)


Львів 20_

Продовження додатку В

  1. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


п/п

Зміст заходу


Термін


Продовження додатку В

2. ВІДГУК ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

“____” __________ 20_ р.

3. ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Керівник практики від кафедри ________________________

“___” ________ 20_ р.

Підписано до друку 11.02.2013 р. Формат 60х841/16.

Папір офсетний. Тираж 100 прим.

Віддруковано на різографі в лабораторії комп’ютерних технологій

Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации