Кондрашов О.М., Богдан Н.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Інноваційний менеджмент - файл n1.doc

Кондрашов О.М., Богдан Н.М. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Інноваційний менеджмент
Скачать все файлы (778.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc779kb.04.02.2014 15:50скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
О.М. Кондрашов,

Н.М. Богдан

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійного вивчення

курсу

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН

спец. 7.050107 - Економіка підприємства)


Харків – ХНАМГ - 2008
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.050107 - Економіка підприємства) / Укл. Кондрашов О. М., Богдан Н. М. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 60 с.


Укладач: Кондрашов О. М., кандидат економічних наук,

Богдан Н. М.
Рецензент: Склярук Н. І.,кандидат економічних наук,

доцент кафедри ЕУБ і МГ


Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством, протокол № 1 от 27.08.2008 р.


ЗМІСТ

Стор.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ………………………………..…………………...4
1. ПРОГРАМА КУРСУ…………………………………………..…..……. 6

.

  1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ……………………………….………….... 6
  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ……….. 9


Тема 1. Предмет і задачі курсу………………………………...…………... 9
Тема 2. Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту………………………………………………………….. 11
Тема 3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР)…………………………………………………….……......... 14
Тема 4. Економіка і організація відбору і оцінки проектів НДДКР........ 16
Тема 5. Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів…………………………………….. 18
Тема 6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва………………………………………………………… 23
Тема 7. Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт....... 25
Тема 8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт……………………………………………… 29
Тема 9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту ………………………………………… 32
Тема 10. Планування і управління програмами НДДКР………….......... 36
Тема 11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту……………………………………………………………..…........ 43
Термінологічний словник………………………………………...….......... 47

СПІСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………….……….…………....... 59
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ринкові умови господарювання створюють для біль­шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.

Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи пос­лугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшен­ня доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням пев­ного сегмента ринку відповідними товарами. Можли­вість створення та використання новації суб'єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за осно­ву інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і біль­шим ефект від її комерціалізації.

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що ви­соких результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище госпо­дарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль госпо­дарювання, в основі якого — орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Тому для сучасної економіки є найважливішим завданням оволодіти знаннями та навичками у сфері інноваційної діяльності. На це і спрямована програма курсу «Інноваційний менеджмент».

Мета вивчення курсу - формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання.

Завдання вивчення курсу - допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.

Предмет вивчення дисципліни - процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведене до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.

Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту, принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами,

вміти застосовувати інструменти антикризового управління грошовими потоками, що направлені на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу та опанування способів оптимізації структури інновацій. Для цього у процесі вивчення курсу треба опанувати теоретичними засадами здійснення інноваційної діяльності, розглянути чинне законодавство, що регламентує її, виявити та вивчити практичні особливості управління інноваційними процесами та підвищення їх ефективності. Методичні вказівки містять стислий зміст курсу, найважливіші теоретичні положення, контрольні запитання для самоконтролю знань і практичні завдання, що дадуть змогу перевірити на практиці отриманні знання з курсу.
1. ПРОГРАМА КУРСУ
ЗМ 1. Основні поняття та етапи інноваційного процесу
1. Предмет і задачі курсу.

2. Організація маркетингового підходу до розробки й виведення на ринок нового продукту.

3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР).

4. Економіка і організація відбору й оцінки проектів НДДКР.
ЗМ 2. Оцінювання результатів інноваційної діяльності

5. Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів.

6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва.

7. Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт.

8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт.
ЗМ 3. Порядок підготовки інноваційних процесів на підприємстві
9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту.

10. Планування і управління програмами НДДКР.

11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту.


2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ


  1. Предмет і задачі курсу


Сутність і завдання інновайціного менеджменту. Основні поняття інноваційного менеджменту: новація, інновація, класифікація інновацій, життєвий цикл інновацій, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, інноваційний процесс, об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності, завідання та значення інноваційного менеджменту.
2. Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту

Необхідність маркетингових досліджень для успішного здійснення інноваційної діяльності. Чинники, що сприяють залученню інновацій. Створення попиту на інновації Види попиту на інноваційні продукти. Мониторинг інновацій як складова маркетингових досліджень. Необхідність моніторингу ринку інновацій. Джерела інноваційних можливостей. Сутність і значення патентного пошуку. Види і джерела інноваційної інформації.
3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР)

Принципи розробки стратегії інноваційного розвитку. Поняття стратегії при плануванні НДДКР. Етапи стратегічного планування НДДКР і інноваційної діяльності взагалі. Види стратегій. Відповідність політики підприємства в галузі НДДКР його стратегії. Поняття інноваційної політики підприємства. Сутність і види інноваційної политики підприємства. Принципи формування інноваційної політики підприємства. Складові елементи інноваційної політики підприємства. Інноваційний потенціал підприємства та методи його оцінювання.


  1. Економіка і організація відбору і оцінки проектів НДДКР


Типи проектів НДДКР. Оцінювання інноваційних проектов. Сутність та види інноваційних проектів та проектів НДДКР. Критерії відбору та оцінювання інноваційних проектів. Основні показники відбору та оцінки інноваційних проектів.


  1. Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів


Поняття про ефективність. Види ефектів. Сутність і значення економічного ефекту від реалізації науково-технічного інноваційного проекту. Основні показники оцінювання ефективності інноваційного проекту. Дисконтування вартості грошей у часі у процесі визначення економічного ефекту. Визначення точки беззбитковості та строку окупності інноваційного проекту. Визначення економічного ефекту від впровадження інновацій, спрямованих на зниження собівартості продукції. Поняття бізнес-плану інноваційного проекту. Фінансовий план та бюджет проекту.
6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва
Поняття про життєвий цикл інноваційного продукту та його особливості. Етапи життєвого циклу інноваційного продукту. Сутність та значення підготовки виробництва до випуску нової продукції. Особливості етапу науково-технічної підготовки виробництва та значення його тривалості для привабливості інноваційного проекту. Технічна та технологічна підготовка.


  1. Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт


Значення та принципи організації науково-дослідних робіт. Необхідність моніторингу та патентного пошуку при плануванні науково-дослідних робот. Етапи здійснення науково-дослідних робіт. Особливості проведення фундаментальних та прикладних досліджень. Сутність ьа значення наукових відкриттів та винаходів. Зв'язок НТП з розвитком науково-дослідних робіт.
8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт
Сутність та значення дослідно-конструкторських робіт. Проектування дослідних зразків, їх випробування та експериментальне виробництво. Конструкторська та документальна підготовка виробництва. Планування та оцінювання дослідно-конструкторських робіт. Оптимізація витрат на дослідно-конструкторські роботи та її вплив на ефективність робіт.
9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту
Сутність комплексної підготовки виробництва, її етапи. Технічна, технологічна, документальна, організаційна та та виробнича підготовка виробництва. Зв'язок між технічним розвитком підприємства і сутністю підготовки виробництва. Поняття та основні показники техніко-технологічного рівня виробництва.

10. Планування і управління програмами НДДКР
Сутність і значення інноваційних програм. Завдання планування та види програм НДДКР. Принципи управління інноваційною програмою. Завдання щодо фінансування інноваційних програм. Принципи, за якими будується система фінансування інноваційних програм. Сутність і види інвестицій. Джерела фінансування та механізми фінансування інноваційних програм та проектів.
11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту
Значення економічної розвідки для успішного пошуку інноваційних продуктів. Методи інноваційного менеджменту для визначення напрямків здійснення інноваційної діяльності. Планування, організація, управління та контроль як основні функції інноваційного менеджменту для економічного розвідування.

  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ


1. Сутність і характеристика інноваційних процесів

та інноваційної діяльності

У роботі над темою основну увагу слід приділіти зрозумінню сутності інноваційних процесів, різниці між поняттями «новація» та «інновація», опанувати основами здійснення інноваційної діяльності, приділітии увагу сутності та етапам інноваційного процесу, його структурі. Зрозуміти сутність інноваційного менеджменту як підсистеми загального менеджменту в організації.

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягти лише за умов систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Інноваційна діяльність ( англ. – нововведення ) – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Об’єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «новація» та «інновація».

Новація ( лат. – оновлення, зміна ) – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт.

Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності.

Інноваційний менеджмент – підсистема менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами на підприємстві.

Залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення власними силами здійснюється у межах інноваційного менеджменту.

Система менеджменту організацій, що використовують підприємницький, інноваційний підхід до свого функціонування і розвитку, покликана вирішувати низку завдань, інколи суперечливих і навіть взаємовиключних:

Об’єктами інноваційної діяльності є:

- нноваційні програми і проекти;

- нові знання та інтелектуальні продукти;

- виробниче обладнання та процеси;

- інфраструктура виробництва і підприємництва;

- організаційно - технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери;

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;

- товарна продукція;

- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Суб’єкти інноваційної діяльності – фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і залучають майнові та інтелектуальні цінності вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.

Інноватор – особа, яка ініціює процес впровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію.

Іноваційний процес – процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання. Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука – техніка – виробництво.

Дифузія нововведення – процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах.

Отже, завершальною ланкою інноваційного процесу є створення конкурентоспроможного продукту.

Запитання для самоконтролю:

1. Опишіть сутність і завдання інноваційної діяльності на підпри­ємстві.

2. Як ви розумієте поняття «новація», «нововведення», «інно­вація»?

3. Охарактеризуйте сутність інноваційного менеджменту з погляду функціональної підсистеми загального менеджменту та з погляду виокремленої системи управління іноваційними процесами в організації.

4. Чим зумовлена наявність інноваційного лага?

5. Які чинники стимулюють підприємство до залучення інно­вацій?

6. Хто є суб'єктами інноваційної діяльності?

7. Наведіть приклади фірм - інноваторів.

8. У чому сутність інноваційної діяльності?

9. Охарактеризуйте етапи інноваційного процесу.

10. Опишіть стадії етапу комерціалізації нововведення.

11. У чому полягає сутність дифузних процесів і формування інно­ваційного середовища?

12. Охарактеризуйте загальну модель інноваційного процесу з урахуванням трансферу нововведень.

13. Охарактеризуйте модель інноваційного процесу в окремій і фірмі.

14. Вкажіть відмінності між продуктовими, технологічними та рин­ковими інноваціями.
Література: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9].


  1. Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту

Під час вивчення теми слід приділити увагу значенню маркетинга при плануваннні інноваційної діяльності, стимулювання підприємств до залучення інновацій та опанувати поняттями попиту на ііноваційні продукти, а також видів попиту на інновації.

Виробничо-господарська діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб наявних і потенційних споживачів відповідного сегменту ринку. Незалежно від того, до якої галузі належить підприємство, яких споживачів обслуговує, поряд з ним на ринку зазвичай функціонують інші підприємства, що займаються аналогічною діяльністю. Чим привабливішим з погляду отримання доходів є ринковий сегмент, тим щільнішою є на ньому конкуренція. Конкурентна боротьба між суб’єктами господарювання змушує їх дбати про поліпшення своєї діяльності, що можливо робити лише за умови систематичних маркетингових досліджень щодо інноваційних змін та постійних систематичних нововведень.

Насичення ринку певними товарами зменшує підприємницький дохід фірми. Це підштовхує підприємців відшукувати нові можливості для його отримання, які можуть критися у зміні напряму діяльності, в освоєнні виробництва нового продукту, у нових способах використання традиційних ресурсів, у залученні принципово нової техніки і технології, яка радикально поліпшує властивості товару. Все це інновації, які можуть забезпечити підприємству конкурентні переваги, створити умови для зміцнення його ринкових позицій, стабільного розвитку.

Конкурентні переваги – характеристики підприємств, його

продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над конкурентами.

Вони обумовлюються разними чинниками.
  1   2   3   4   5   6
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации