Менеджмент персонала - файл n1.rtf

Менеджмент персонала
Скачать все файлы (2071.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.rtf2072kb.31.03.2014 11:08скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5   6   7   8
Категорії персоналу. Професійна класифікація робіт
В основу Національного Класифікатора професій України ДК 003-2010 покладено Міжнародну стандартну класифікацію занять, розроблену Міжнародним бюро праці МОП.

Міжнародна стандартна класифікація занять ґрунтується на концепціях про роботу та кваліфікацію.

Робота – це певні завдання та обов’язки, які виконані, виконуються чи повинні виконуватись однією особою.

Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки певної роботи.

В дипломі про освіту чи в іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається назвою професії (інженер-механік, економіст, токар тощо).

Професія – це здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Структурно Класифікатор складається з кодів і назв професійних групувань різних рівнів класифікації:

Абетка кодів складається із цифр від 0 до 9 і крапки.

Ознаки класифікації розташовані у такій послідовності:

1. Рівень освіти (перший рівень класифікації – розділи професій).

2. Спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації – підрозділи, класи і підкласи професій).

3. Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п’ятий рівень класифікації – групи професій).

Утворення кваліфікаційних групувань:

Кваліфікаційне групування

Код

Назва

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ

24

Інші професіонали

Клас

241

Професіонали у галузі державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці і зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

Підклас

2419

Професіонали у галузі державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

Група

2419.2

Професіонали у галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності

До групи 2419.2Професіонали у галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності” відносяться наступні професії:Класифікатор професій

містить наступні розділи:
1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).

2. Професіонали.

3. Фахівці.

4. Технічні службовці.

5. Робітники сфери торгівлі та побутових послуг.

6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

7. Кваліфіковані робітники з інструментом.

8. Оператори та складальники устаткування і машин.

9. Найпростіші професії.

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Підрозділи:

11 – Законодавці вищі державні службовці

12 – Керівники підприємств, установ та організацій

Класи

121 – Керівники підприємств, установ, організацій

(1210.1 – Генеральний директор (президент)

Директор підприємства)

122 – Керівники виробничих та інших основних підрозділів

(1222.1 – Директор з виробництва

Головний інженер

Технічний керівник)

123 – Керівники функціональних підрозділів

Підкласи

1231Керівники фінансових бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

(1231 – Головний бухгалтер

Головний економіст

Директор з економіки

Начальник фінансового відділу)

1238 – Керівники проектів і програм

(1238 – Керівник проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва)
13 – Керівники малих підприємств без апарата управління

14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

Тема: Професійний підбір персоналу

Переваги та недоліки внутрішнього і зовнішнього джерел набору персоналу
Переваги

Недоліки

Внутрішнє

джерело

 • Працівники бачать заразливі приклади реалізації можливостей колегами

 • Кращі можливості оцінки завзятості у роботі працівників

 • Компанія краще знає сильні та слабкі сторони працівників

 • Зменшення витрат на підбір та оцінювання

 • Загроза накопичення складних особистісних взаємовідносин працівників

 • “Сімейність”, яка може призвести до застою у впровадженні нових ідей та винаходів

 • Погане ставлення до людини з боку колишніх колег

Зовнішнє

джерело

 • Можливість вибору з великої кількості кандидатів

 • Виникнення нових ідей та прийомів роботи

 • Менша загроза виникнення інтриг у середині підприємства

 • Великий період звикання (адаптації)

 • Погіршання соціально-психологічного клімату серед давно працюючих

 • Робоча завзятість нових працівників точно не відома


Профіль посади

це опис компетенцій та анкетних даних, необхідних для виконання даної роботи
Компетенції – індивідуально-особистісні характеристики та навички

приклад:

стресостійкість,

здатність працювати у колективі,

креативність та ін.
приклад:

вміння вести переговори,

складати бізнес- план та ін.
Компетенції
І частина

Врахування корпоративної культури та цінностей компанії
ІІ частина

Врахування специфіки роботи та середовища у якому працює людина

2.1. Врахування специфіки роботи

2.2.

Врахування специфіки внутрішньо фірмових відносин та стилю керівництва

2.3. Врахування специфіки колективу

  1   2   3   4   5   6   7   8
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации