Таблиця Зародження освіти в Україні (Від Велесової книги до часів Незалежності України - файл n1.docx

Таблиця Зародження освіти в Україні (Від Велесової книги до часів Незалежності України
Скачать все файлы (40.9 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.docx41kb.29.03.2014 20:56скачать

n1.docx


Рік

Подія

Назва видання,короткі відомості про видання
882

Утворення держави Київська Русь. Відкриття шкіл, поширення писемності

Велесова книга ( 9 ст.) – містить тексти: легенди,міфи і перекази;описує події давнини навіть 1 тис. р. до Р.Х.
988

Прийняття християнства. Виникнення шкіл грамоти та шкіл книжного вчення. Відкриття Володимиром у Києві при Десятинній церкві школи «книжного вчення»ХI ст.

Вперше педагогічна думка Київської Русі прослідковується у творах древньоруської літератури. Найдавніші пам’ятки, де піднімаються питання виховання і освіти.

"Пчела" – складений у Візантії і перекладений на Русі в кінці ХI ст. збірник цитат із святого письма, афоризмів і висловлювань отців церкви, античних філософів Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля, Плутарха та інших філософів, поетів, істориків, політичних діячів тощо. Збірник вміщував 71 розділ, кожний з яких присвячувався різним темам. "Пчела" мала на меті настановити читача "як жити християнинові". Серед інших тут є думки і щодо виховання й навчання.
"Златоуст" (за прізвищем грецького проповідника Златоуста) – це збірка окремих промов і висловлювань отців церкви.
"Ізборнік" Святослава 1073 р. – збірник текстів античної літератури пізнавального характеру з різних областей знань (всього 383 статті). Написано у формі запитань і відповідей, має філософсько-богословську оболонку. В цілому призначений для розширення знань. Для історії педагогіки цінний тим, що тут зроблено спробу викласти основи тих наук, які складали зміст візантійської освіти.
"Ізборнік" Святослава 1076 р. – збірник статей (44 статті), які мають виховний, повчальний характер. Повчання дано у різних формах: у вигляді притч, невеликих життєвих оповідань тощо. Вони часто звернені до дітей. Наприклад, "Повчання Ксенофонта дітям" і т. п.

Автором "Ізборніка" 1076 р. був древньоруський книжник і монах Іоанн, який вибирав статті з рукописів у Київській великокняжій бібліотеці. До "Ізборніка" Іоанн написав передмову, яку історики розглядають як окремий твір. Вона називається "Слово деякого калугера про читання книг" (калугер – монах). "Слово..." є першим вітчизняним педагогічним твором.

Філософсько-педагогічний трактат "Слово про закон і благодать". Твір написаний київським митрополитом Іларіоном між 1037-1050 рр.,виступ Ілларіона перед Ярославом Мудрим та прихожанами Київського храму Софії. Твір має морально-патріотичне спрямування.

"Повчання дітям" Володимира Мономаха (1096 або 1117 р.). Твір написаний за аналогією до "Повчання дітям" Ксенофонта,перший у середньовічній Європі педагогічний твір, написаний світською особою.
1037

Двірцева школа Ярослава Мудрого.

Створена бібліотека при при Софії Київській.

Реймське Євангліє -церковно-слов'янський пергаментовий рукопис, знаменита київська пам’ятка першої половини XI століття.
1037-1039

За правління Ярослава Мудрого створено перший літописний завод.

Створено перший звід законів «Руська правда»
l034-1074

Ігумен Києво-Печерського монастиря Феодосій Печерський заснував першу монастирську школу

Студицький статут
1056-1057

Перепис Євангелія


Остроми́рове Єва́нгеліє містить євангельські читання для неділі і свят.
1068

Школа в Києво-Печерському монастирі

Євангліє,апостоли,псалтирі,мінеї,

четьї – церковно повчальна,навчальна література,що давала приклади поради.

Літургійні проповіді – методичні поради для священників.

Бесіди - тлумачення,роз’яснення Євангелія.

Літописи – тексти у яких в хронологічному порядку записані найвидатніші події з історії з метою передачі їх наступним поколінням. Свого роду історичні довідники які мали навчати наступні покоління (Повість минулих літ — літописне зведення, складене в Києві на початку 12 століття).
1086

Дочка Ярослава Мудрого при Андріївському монастирі відкрила перше в Європі жіноче училище1153-1187

За ініціативою князя Ярослава Осмомисла в Галицько-Волинському князівстві запроваджуються перші відкриті монастирські школи для населення.1489

У Львові організовано перше братство в Україні1491

З’явилась перша надрукована кирилецею слов’янська книжка ― «Часословець», виданий Швайльподом Фіолем

1483-1493 низка богослужб книжок «тріодь пісна» «Тріодь цвітна», «Осьмогласник»
1517

Потреба у навчанні молодого духовенства.

Франциск Скорина: Псалтир церковно - слов’янський. Використовувався як навчальне видання українською православною церквою.
1574


Заснування постійного книгодрукування на українських землях

Букварі (1574;1578) І.Федорова важливі тим, що в них, крім вивчення букв, подаються основи грамоти, орфографія, а також тексти виховного змісту за матеріалами службових церковних книг.

Друге видання «Часослова» 1565 — для навчання грамоті.

Учительне Євангеліє —1569.


Протестантські школи

1574


Початок друкування букварів. Для початкових шкіл виготовляли рукописні букварі.


«Азбука» Л.Зизанія (1596) найвідоміший підручник ХVI—ХVII ст. з старослов’янської мови, був побудований так, що міг впливати на зорову і моторну пам’ять. У цій навчальній книзі принцип наочності забезпечувався граматичними таблицями і схемами. Автор вів учнів від простого до складного матеріалу, від невідомого до відомого, спонукав читача знаходити правильні висновки.

“Букварь языка словенскаго...” (1652-1671)

“Букварь” Й.Клименса на Закарпатті (1699)
1576

Винекнення школи на Січі.

Заснування Острозької академії.

“Адельфотес” Елласонського і спудеїв (1591)

М.Смотрицький “Граматика словеньская правильное синтагма...” – визначна пам’ятка вітчизняної педагогічної літератури. Вийшла друком в 1619 р. в місті Евю (біля Вільно). Згодом була перекладена майже на всі слов’янскі мови.
1580

Заснована перша братська школа у ЛьвовіКінець XVI – поч. XVII ст.

Існували Січові та полкові школи (до 1776)

Школи мандрівних дяків (до 1776)

Православні парафіяльні та монастирські школи


П. Беринда 1627 рік “Лексикон славено-россійский имен толкование” — перший великий словник укр.мовою (7000 тис.) призначений як тлумачний словник для учнів братських шкіл.

1646 р. — «Перло новацветное», книга повчань та настанов богословсько-педагогічного призначення.

І.Галятовський посібник з риторики “Наука, або спосіб складання сказань”, у якому дано конкретні рекомендації для підготовки та виголошення різного роду ораторських промов.


Католицькі та уніатські школи

1615

Створено Київська братська школа;1617

Створено Луцьку братську школу1652

Богдан Хмельницький видав універсал про організацію при кобзарських цехах шкіл.
Протестантські школи

1632

Відкрився другий вищий навчальний заклад в Україні: Києво-Могилянський колегум (з 1694 академя)1654–1667

Входження Лівобережної України разом з Києвом до складу Російської держави, за наслідками російсько-польської війни 1654–1667рр. Зростає роль Києво-Могилянської колегії як культурно-освітнього центру України.


Є.Славинецький (виправляв помилки у церковних книгах, перекладав навчальну літературу з медицини, географії, мистецтва, створював підручники) «Громадянство звичаїв дитячих”– катехізисну (запитально-відповідальну).

Ф.Прокопович — буквар “Перше учіння отрокам” витримав 12 видань за перші 5 років.

Православні школи мандаринів, дяків, монастир. та парафіяльні (до 1789)

1754

Відкриття головної Січової школи (до 1768)
Полкові, загальноосвітні, спеціальні січові школи

1774

Побачили світ байки навчально-дидактичного спрямування Григорія Савича Сковороди – українського філософа,просвітителя-гуманіста, поета педагога.

Імператриця Марія Терезія видала розпорядження про

прискорену організацію державних початкових шкіл.

«Басни Харьковскія» 1774 році


Видав підручник у 1752р. “Рассуждение о поэзии и руководство к исскуству” —чимало новацій.

Начальная дверь ко христианскому добронравию” видав під час роботи в Харківському колегіумі.

“Читанки” (1786 р.),

“Катехізису” (1788 р.), “Букваря” (1790 р.) були написан словено-русько мовою

Цифірні школи, полкові школи, гарнізонні школи

1775

Зруйнування Козацької Січі, полкові і запорозькі школи перестали існувати

друга пол. ХVІІІ

Проведення русифікаторської політики в Україні

1786

Почали відкриватися малі (у

повітових містах) і головні (у губернських містах) народні училища

Статут

1786 року Російської імперії про зміст та особливості шкільної системи

1789

Були закриті всі українські школи і заборонено викладання українською мовою у всіх навчальних закладах.

Едукаційна комісія видала розпорядження про закриття на Правобережжі “руських” церковних шкіл та про вилучення з усіх шкіл

“руської мови”

1816 "Букварь славено-русскаго язька к поученію посполитаго юношества в школах парафіяльних"

1804

Освітня реформа

1805

Відкриття в Харкові першого університету

1819

Києво-Могилянську академію реорганізовано в духовний навчальний заклад.1831 і 1832

Більшу частину гімназії й Правобережній Україні було

закрито, польські початкові школи скасовано. Замість них насаджувались

церковні православні школи, навчальні заклади закритого типу для дворян.50-ті роки XIX ст

Виникнення недільних шкіл

Перша недільна школа була заснована у Києві у 1859 р.1828

Після повстання декабристів в було проведено контрреформу школи.

Реакційний Статут 1828

1833

Організовано галицьке літературне угруповання Руська трійця (проіснувало до 1837)

«Русалка дністрова» 1837 р

1834

Відкрито Київський Університет1845

Створено Кирило-Мефодіївське товариство


1853-1864

Засновано «Галицько-Руську матицю»,що видала низку гімназійних підручників,молитовників та ін.

«Читанку для малих дітей дошкільного і домашнього употребленія сочиненную» 1850 р — видав М.Шашкевич ,накладом у 5 тис. примірників « Галицько-Руською матрицею»

1863

Вступив в дію Валуєвський циркуляр1865

В Одесі відкрито Новоросійський університет1873


Заснування літературного товариства ім. Т.Шевченка у Львові.


1875

Заснування Чернівецького університету.1876

Видано Емський указ1885

Заснування Народної Ради у Львові.1908

Утворення Товариства українських поступовців.19 липня 1914

Початок Першої світової війни. Створення Головної української ради.1914


Росія утворила Галицько-Буковинське генерал-губернаторство (ліквідовано в серпні 1917 p.).І917


Лютий — Початок революції в Російській імперії.4 березня І917

Утворення Української Центральної Ради. Проголошення 3 універсалів.1918

4 універсал УЦР

Гетьманський переворот,проголошення Скоропадського гетьманом України.6 жовтня 1918

Відкриття 1 державного укр. університету в Києві13 листопада

1918

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)14 листопада

1918

Утворення Директорії УНР. Заснування Всеукраїнської Академії наук у Києві.22 січня 1919Акт злуки УНР і ЗУНР.1920

Наркомос України видає


Декларацію про соціальне виховання

дітей”

1920

Декрет Леніна «Про ліквідацію неписемності в РСФРР»: вчитися всім грамоті від 8 до 50років1920-ті роки

У містах утворилися два різновиди професійно-

технічних навчальних закладів: ФЗУ та індустріальні профшколи і

висунуто гасло обов’язкової семирічної освіти.
26 жовтня

1922

Рішення про утворення у Львові нелегального (таємного) українського університету.1922

Технікумам відводиться роль вищої навчальної установи.2 листопада 1922

Президія ВУЦВК затвердила “Кодекс законів

про народну освіту в УРСР”.
1922-1923

Комплексна система освіти30 грудня

1922

Утворення СРСР10 листопада

1926

Відкриття Українського наукового інституту в Берліні
Липень — вересень

1929

Арешти визначних діячів української науки і культури за належність до Спілки визволення України (СВУ).25 липня

1930

Постанова ЦК ВКП(б) «Про загальне обов’язкове навчання»( введено обов’язкове 4 класне навчання)
5 вересня 1931

Постанова “Про початкову і середню школу”.25 серпня 1932

Постанова “Про навчальні програми та режим у початковій і середній школі”.1930-ті


Застосування в педагогіці провідні педагоги

рефлексологічних принципів.1937

Впровадження російської мови як обов'язкової в усіх школах УРСР1-2 листопада

1939 р

Верховна Рада СРСР прийняла рішення про прийняття до СРСР Західної України і Західної Білорусі.22 червня 1941

Напад Німеччини на СРСР23 січня 1942

Постанова Раднаркому СРСР “Про заходи по

боротьбі з безпритульністю серед дітей”31 грудня 1943

Постанова “Про організацію обліку дітей і

підлітків віком 7-15 років, і про порядок контролю за виконанням

закону про обов’язкове загальне навчання”.
Серпень 1943

Прийняті “Правила для учнів”21 червня 1944

Постанова “Про заходи поліпшення якості

навчання в школі”1944-1945

Запроваджено обов’язкове навчання дітей у

школах, починаючи з семирічного віку, що сприяло ліквідації

розриву між дошкільними установами і школою1949

Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Мюнхені почало видавати «Енциклопедію українознавства»1956

Створений новий тип школи – школа-інтернат;24 грудня 1958

закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям та про дальший розвиток системи освіти в СРСР”
1959

Початок видання «Української Радянської
Енциклопедії»10 серпня 1964

Постанова “Про зміни терміну навчання в

середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах з виробничим навчанням”1966

“Закон про школу”10 листопада 1966

Постанова “Про заходи дальшого вдосконалення роботи середньої загальноосвітньої школи”1960-ті роки

Запровадження в українській школі кабінетної системи

навчання1970

Новий Статут середньої загальноосвітньої школи20 червня 1972

Постанова “Про завершення переходу до

загальної середньої освіти молоді та дальший розвиток

загальноосвітньої школи”22 грудня 1977

Постанова “Про дальше покращення навчання,

виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці”1980

Початок видання за кордоном «Вісника репресій в Україні»Червень 1991 р.

ВРУ прийняла закон про освіту в Незалежній Україні

Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации