Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова (практикум) - файл n1.doc

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова (практикум)
Скачать все файлы (2514 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc2514kb.18.02.2014 20:02скачать

n1.doc

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   68
гіркагора, шістьшести, жінкажона, загінзагону.

Вправа 13

На місці крапок напишіть и чи і.
Обґрунтуйте їх вибір. До слів з літерою

і підберіть споріднені слова з літерами о чи е.

Щ...рий, ш...рина, Ж-.-рний, шістнадцять, к...нець, щ...тка, г...рко, ш...ти, к...дати, щ...льно, ч...тати, ш...бка,

ж...ття, г...сть, ПОЖ...ВНИЙ, г...рло, к...стка, к...піти, Ч...ЙСБ,

  1. .пати, ш...шка, наш...птувати, щ...чка, к...льце, к...п’яток, х...жак, х...д, х...тати, х...лити, ч...нити, ч...сло,

  1. .ЛЬНИЙ, Ч...СТОВИК, Ч...ПЛЯТИСЯ, К..ВШ, К...НЧИК, к...сень, к...нний, г...чка, г...нка, г...рчиця.


133

Голосні у словах іншомовного походження

ГОЛОСНІ У СЛОВАХ

іншомовного

ПОХОДЖЕННЯ

Правопис и, і9 ї

У правописі слів іншомовного походження поєднують­ся різні принципи української орфографії —фонетичний, традиційний, морфологічний. Мають місце також і дифе- ренційні написання, частіше в поєднанні з фонетичним принципом.

Написання и, і, ї в словах іншомовного походження підлягає фонетичному принципу української орфографії і контролюється такими правилами:

в У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (правило «дев’ятки») в основах слів перед наступною літерою, що позначає приголосний, крім й, пишеться и, а не і: дилема, музика, цистерна, інститут, режим, трикотаж, джип, а перед літерами, що позначають го­лосні та й, пишеться і: діалектика, тіара, фізіологія, авіація.

в Після літер, які позначають усі інші приголосні, у загальних назвах пишеться и чи і залежно від вимови: віражвимпел, лімфалимон, кімонокипарис, хімія

Зокрема, традиційно пишеться и відповідно до вимови у багатьох словах, давно засвоєних українською мовою: бурмистер
(хоч бургомістр), миля, єхидна, мирт, нирка, спирт, імбир; башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кишлак, кисет; у словах церковного вжитку: диякон, єпис­коп, єпитимія, митра, митрополит тощо.

Пишеться і на початку другої частини складних слів та після префікса, що закінчується на голосний чи приго­лосний: староіндійський, новоіракський, безініціативний, дезінфекція, доісторичний; у кінці невідмінюваних слів: журі, таксі, візаві, парі, мерсі.

в У власних назвах загалом втримується правило «дев’ятки», тобто після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р перед приголосними, крім й, пишеться и (у тому числі в


134

Графіка та орфографія


географічних назвах з кінцевими -ида, -ика та у буквоспо- лученнях -ки, -ри, -/яи- перед приголосним): Вашингтон, Лейпциг, Тибет, Бразилія, Чилі, Шиллер, Сицилія, Флорида, Корсика, Крит, Китай. Але традиційно зберігається і у словах: Гельсінкі, Гельсінгфорс, Грімм, Дідро, Дізель (хоча дизель), Лессінг, Міссісіпі, Россіні, Сідней, Торрінеллі та деяких інших.

У прізвищах іншомовного походження після шипля­чих та ц пишеться літера и: Вашингтон, Джигарханян, Цицерон, Чиковані, Чингісхан, але Жіоно, Тиціан (перед голосним).

Після інших приголосних, перед голосними, перед й та в кінці слова пишеться і: Лісабон, Греція, Віші, ІІІіофок, Поті. Але: Єгипет, Єрусалим (згідно з вимовою).

Вправа 14

На місці крапок поставте и, і або ї і поясніть закономірність їх

вживання. Поясніть значення виділених слів.

Агност...ц...зм, аж...тац...я, аж...отаж, А...да, аквар...ум, акме...зм, альтру...зм, ам...доп...р...н, аморт...зац...я, аморт...ф...кац...я, антагон...зм, ант...б...от...к, ар...тм...я, ар...озо, ате...зм, афор...зм, баст...он, беду...н, бук...н...ст,

в...раж, вульгар...зм, геро...чний, де...зм, д...в...з...он, д...с...м...ляц...я, д...адема, ел...пс...с, емп...р...окр...т...- ц...зм, ...д...л...я, ...ндустр...ал...зац...я, ...н...ц...ат...ва, ...нту...ц...я, катол...ц...зм, к...пар...с, коде...н, кол...бр..., кол...з...я, кол...т5 колокв...ум, кру...з, ма...с, мао...зм, мульт...пл...кац...я, нац...ст, п...рам...дон, пров...н- ц...ал...зм, с...он...зм, сто...ц...зм, сю...та, такс...ст, такс..., ш...мпанзе, ш...фон, ш...хта, шк...пер, шов...н...зм, шр...фт, штат...в.

Вправа 15

На місці крапок поставте и, і, Г, поясніть правила їх вживання.

Алж...р, Антаркт...да, Аргент...на, Баст...лія, Б...рма, Б.-.тлз, Браз...л...я, Ваш...нгтон, Всрг...лій, Гал...лей, Гр...г, Гр...нв...ч, Д...дро, Єг...г!ет, Кал...форнія,


135

Голосні у словах іншомовного походження

Єрусал...м, К...пл...нг, К../гай, Кр...т, Л...ван, Лу...с, Паган...н..., Палест...на, С...нгапур, Т...ц...ан, Ток...о, Узбек...стан, Хем...нгуей, Х...рос...ма, Шелл... .

» Вправа 16

На місці крапок поставте пропущені и, ї.
Від власних назв утворіть похідні слова, поясніть можливі чергування приголосних.

Зразок: Африкаафриканець, африканкаафриканський.

Австрал...я, Амер...ка, Аргентина, Браз...л...я, Єг...пет, Л.тва, К...пр, Пар., ж, Р...га, Сард...нія, С...ц...лія, Тадж...к...стан, Тавр...я, Та...ті, Т...бет, Ф...л...ппіни, Х...ва, Ч...лі, Балт...ка.

» Вправа 17

Вставте пропущені літери і поясніть значення кожного слова, ввівши його у речення.

Аквамар...н, аз...муг, акціонер, альтру...зм, амб...ція, галюц...нації, д...в...зія, д...ктат, д...намізм, д...скр...мі- нація, д...станція, ід...омат...ка, інту...ція, л...міт, м...літаризм, р.. .тор...ка, тар.. .фікація, гр...в.. .альний, утилітарний, циркуляр.

Вправа 18

Напишіть невелику творчу роботу, використавши слова іншомовного походження (15—20 слів) із вправ, що подані вище.

У написанні е, є в основах слів іншомовного поход­ження поєднуються різні принципи української орфо­графії. Правопис е, є рсіулюється такими правилами:

о Після літер, що позначають приголосні, пишеться е (приголосні вимовляються твердо): декада, пленум, літе­ратура, інспекція, лекція, симетрія.


136

Графіка та орфографія


> Вправа 19

Замість крапок поставте е або є та умотивуйте відповідними правилами

їх вживання. Поясніть значення виділених слів.

Р...ф...рат, клі...нт, аг...нтура, ад...кватний, про...кг, адр...наліл, фе...ричний, ал...бастр, ф...йл...тон, він...гр...т, ал...ксандрит, ал...горія, фой..., альв...оли, ан...ст...зія, ф...й...рв...рк, фломаст...р, поліомі...літ, про...кція, рак...тонлан...р, ре...міграція, р...йхсгаг, д...з...ртир, мань...ризм, р...кордсм...н, т...л...тайпс...т...р, генераль­ний, трі...р, ко...фіці...нт, ф...ном...налізм, компро­метація, конве...р, д...лікатний, інт...л...кт, тра...кторія, с...л...кція, інт...ліг...нт, Ф...й...рбах.

Вправа 20

Вставте пропущені літери. Поясніть написання и, і, ї, е, є. З виділеними

словами складіть речення.

Альт...рнатива, ап...нд...цит, арх...тектоніка, аф...рист,

в...нт...ляція, верс...фікація, геро...ка, д...пресія, д...т...кгив, д...р...ктива, д...р...геит, іііт...л...гєнт, ім...тація, інц...дент, комб...н...зон, комп...ляція, компром...тувати, поз...тивізм, пр...зидія, пр...в...л...йований, прим...тивізм, про...кт, р...пресія, р...ц...див, с...нсація, сп...ц...фічний, ст...лізація, ульт...матум, факс...міле, ц...в...лізація, експр...сивний, еруд...ція, сю...та, ате...ст.

ГОЛОСНІ У ПРЕФІКСАХ

ІНШОМОВНОГО

ПОХОДЖЕННЯ


137

Голосні у префіксах іншомовного походження

о Слід розрізняти також значення префіксів дедез- та диз-, дис-, від чого залежить значення слова в цілому і правильне вживання голосних е чи и. Префікс де- означає усунення, припинення, втрату чогось: деблокування, дегазація, деколонізація, декваліфікація. Префікс дез- має значення знищення чи спотворення чогось: дезінфекція, дезорієнтація, дезінтеграція. Префікси диз-, дис- падають слову значення розладу, поділу, позбавлення чогось і передають негативний або протилежний зміст щодо без- префіксального слова. Пор.: дизасоціаціяасоціація, дисгармоніягармонія, диспропорціяпропорція.

в Завжди пишеться и в префіксі анти- та після ц у словах, які починаються на деци- (від лат. сіесеш — де­сять): антипод, антитеза, децима, децибел, дециметр.

У ряді слів іншомовного походження иенаголошепі голосні е, и не підпорядковуються правилам правопису в основах слів. Такі слова треба запам’ятовувати. Нагір.: президент, речитатив, предикат, дресирувати, декрет, репетиція, диригент, вінегрет, рефрижератор, рецидив.

Правопис інших голосних підлягає фонетичному принципу української орфографії і особливих труднощів не викликає. У словах брошура, журі, парашут після ши­плячих пишеться у відповідно до французького и, а також у словах парфуми, парфумерія. Пишеться о в слові шоколад згідно з вимовою. У словах транспарант і пропаганда в переднаголошеному складі пишеться а (від франц. 1гап$- рагепі і лат. ргора§апсЗа).

ь Вправа 21

На місці крапок поставте пропущені літери. Підкресліть слова, в яких

немає префіксів, і поясніть їх значення.

Р...абілітація, р...агувати, р...кошет, д...вальвація, д .лема, д...цибел, р...аісгавний, д...ригент, аігг...історич­ний, д...героїзація, д...фтонг, р...кредитив, р...торика, д...ференціал, ант...гігієнічний, р...акліматизація, р. туал, д иктатор, д...диференціація, ар...тмія, д...пігментація, р...тмічний, д...сахариди, р...продуктор, р...трансляція, д . ескалація, д...компресор, д...версія.


138

Графіка та орфографія


«*> Вправа 22

На місці крапок поставте пропущені літери, які позначають голосні.

Поясніть значення виділених слів і складіть з ними речення.

Абор...г...н, автор...т...т, альгру...ст, ант...с...м...т...зм, аит...іііт...л...ктуал...зм, аск...т...зм, в...т...р...нар,

г...л...ом...тр, д...з...нт...гратор, д...з...нф...кц...я,

д...ц...м...тр, д..л...тант, д...сбакт...р...оз, д...скр...д...та- ц...я, д...ф...р...нц...ац...я, і...рарх...я, інт...л...г...нтний, КОМИ...Т...ІГГПИЙ, кр...т...р...й, м...р...д...ан, п...н...ц...л...н, гір...амбула, п...р...ф...р...я, п...р...скоп, п...р...фраз, пр... д... кат, пр... з.. .д... ііт, пр...т...нд...нт, пр...ор...т...т, нр...н...г...нд...ст, р...в...з...он...зм, ре...страц....я, р...ж...сура, р...з...д...нц...я, р...кв...з...ц...я, р...ф...р...ндум.

Вправа 23

Контрольний диктант.

Агентство, авторефрижератор, антагонізм, акомпане­мент, абонемент, акордеоніст, акредитив, апеляція, ахіллесова п’ята, арбітражний суд, безпрецедентний, бюд­жет, бакалавр, балотуватися, белетристика, вінегрет, велосипед, ветеринар, вентиляція, вермішель, генеалогія, генетичний, дезертир, дезінфекція, дефіцит, дивізія, дивіденди, дилетант, директива, делікатес, демісезонний, дисидент, дифірамб, десерт, дефект, детектив, дезінфор­мація, депонент, депресія, диверсія, диригент, дискреди­тація, дискримінація, дирижабль, дезінтеграція, дилер, інтерпретація, індексація, інгредієнт, ідентифікований, індиферентний, інкримінувати, інцидент, департамент, компенсація, карикатура, комбінезон, коментувати, комер­ційний, компетентний, комплімент, компонент, ком­прометація, конвеєр, конвенція, кондиціонер, конверто­ваний, конфіденційний, конденсатор, кордебалет, корес­пондент, корекгувати, коригувати, корифей, кредит, кри­мінальний, критерій, маркетинг, меценат, макулатура, ме­неджер, сертифікат, речитатив, синдром, семафор, сепа­ратизм, семітизм, сенсаційний, сентиментальний, син­хронний, територіальний, тренувати, юрисдикція.


139

Голосні у російських та інших слов ’япських прізвищах

ГОЛОСНІ У РОСІЙСЬКИХ ТА ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПРІЗВИЩАХ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВАХ

Правопис е, є

При написанні російських та інших слов’янських власних назв і похідних від них слів українською мовою слід ураховувати такі правила:

о Російська літера е, що стоїть після літер, які позна­чають приголосні, відповідає українській літері е: Лєрмон­тов, Александров, Бещев, Воронеж, Веслав, Зеленогорськ.

в Російська літера е передається українською є у таких випадках: на початку слова (Єршов, Єгоров, Євтушенко); у середині слова, коли перед нею стоїть літера, що позначає голосний (Достоєвський, Чапаєвськ), та після літер, що позначають приголосні, коли відчувається ро щільна вимова (Аркадьєв, Аляб'єв, Григор'євськ). Також літера є пишеться у суфіксах -єв, -єєв, якщо перед нею стоїть літера, яка позначає приголосний, крім шиплячого, р, ц: Матвєєв, Коренєв, Алексєєв, Гордєєв, але: Плещеєв, Бесту- жев, Писарев, Андреєв, Румянцев. Літера є пишеться також у коренях слів, якщо в спорідненому українському слові в усіх формах виступає і (яке походить із давнього *Ь): Бєлов, Бєлінський (пор.: білий, білого), Рєпін {ріпа, ріпою), але: Лебедєв (пор.: лебідь, лебедя), Каменєв (камінь, каменя).

>
Вправа 24

Вставте пропущені літери. Запишіть слова, згрупувавши їх згідно з правилами вживання голосних е, є.

Зайп...в, П...тров, Голуб...в, ..лізаров, Усп...нський,

Єгорич...в, Перев...рз...в, Мойс в, Іса...в, Гур'...в, Бла-

гов...іц...нськ, Пис...мський, Л...вітан, Тург...н...в,

Дл...кс в, Л. .сков, С...ров, Верхоянськ, Горл в,

Малині...в, Муромц...в, Перв...нц...в, Ор...хово-Зуєво,

Бакш в, Б...рьожін, Прокоф’...в, Б...лгород, М...інков,

Ал...кс вка, С...рг в, Вороб...в, Зу...вка, Губар...в,

Н...ст...р...во, Тр...п...тов, Єфр...мов, Н...ва, К)р’...в,


140

Графіка та орфографія


Ясн...в, Б...лор...цьк, Л...на, Ас в, Б..ловезька пуіца,

Мал в, Собол.в, Д...МИЧ...В, Іноз...мц...в, Ф...дос в,

Косар...в, В...слав, С...нк...вич, Н...дич, Чап...к, Міцк...вич, С...длач...к, Бот...в.

Правопис и, і, ї

в Російську літеру и (укр. і) передаємо через і в українській мові на початку слова та в середині після літер, що позначають приголосиі, крім шиплячих та ц: Ісаєв, Ігпатов, Багіров, Гагарін, Мічурін, Пушкін.

в На місці російської літери и пишеться українська и:

а) Після шиплячих і ц перед приголосним: Рощин, Гаршин, Жилін, Чичиков, Дорожин, Циганков.


б) У суфіксах: -ик, -иц, -ич, -ищ та в префіксі при-\ Новиков, Голицин, Григорович, Ягич, Радищев, Пришвін.

в) У словах, семантично та етимологічно спільних для української і російської мов: Борисов, Тихомиров, Данилов, Глинка, Мирний, Владивосток, Виноградово, але: Нікітін, Ніколаєв, Філіппов тощо — основа імен, відмінних від українських.

в Російська літера и передається через ї після букв, що позначають голосні (Воїнов, Трощьк) та після приголосних при роздільній вимові (Захар 7//, Мар’їно, Гльїна).

в На місці російської літери ьі в українській мові завжди пишеться и: Черних, Іртиш, Колима, Мартинов, Сиктивкар, Рибаков.

в В інших випадках написання російських та інших слов’янських назв відповідає переважно правилам україн­ської орфографії і передається близько до вимови: Водо- п ’янов, Ареф ’єв, Соловйов, Головльов, Вятка, Вязьма, Вяземський, Севастьянов, Серьогін, Свьонтек тощо.

> Вправа 25

Вставте пропущені літери і запишіть слова з літерою и в першу колонку,

з і — в другу, 3 1 — в третю.

Бород...но, Гр...бачов, Пущ...н, Т...хонов, Бєл...ков, Т-.лов, Риж...ков, Дворн...ков, П...рк...н, Браг...на, Іль...нський, Тат...щев, Веніам...нов, Чиж...ков, Мар’я-


141

Голосні у російських та інших слов ’янських прізвищах

нов.,.4, Гол...цин, Мельн...ков, Кл...мук, Гагар...н, Со­кольники, Ш...ршов, Шар...ков, Рибн...ков, Мар’...нськ, Логв...нов, Тропк...н, Альох...н, Салтиков-Щедр...н, Ш...роков, Уточк...н, Челябінськ, Ситн...ков, Чурс...н, Купр...янов, Щук...но, Долг....х, Круш...нський, Про- жог...н, Н...к...т...н, М...нін, Плотн...кова, Мит...іці, Ключ...ков, Лев...тов, Д...рявко, Та...ров, Огрен...ч, Дерюг...на, Вдов . н, К.рчанов, Ярошев. ч, Мас­ленії...ков, Вас...льєва, Кольчуг...на, Дан...лов.

» Вправа 26

Запишіть власні назви українською мовою.

Лебедев, Королев, Подьячев, Фадеев, Ананьино, Пок- рьипкин, Ковалев, Андреев, ІЦипачев, Гольїшев, Нев- ский, Мичуринск, Афанасьев, Третьяков, Мацеев, Мес- течкин, Железноводск, Елкино, Бугаев, Лихачев, Гурьин, Липецк, Приволжье, Муравьево, Нарьян-Мар, Березни­ки, Ртищево, Коперник, Караджич, Синицьін, Пеш- ковский, Муромцев, Ветчинов, Герасимов, Мясоедова, Локтев, Москалева, Менделеев, Мечников, Елютин, Овчинников, Малицьш, Петровичев, Лехтинский, Любое- вич, Ижевск, Братчиков, Лисицьш, Яковлев, Смирнов, Лиходеев.

Вправа 27

Перепишіть текст. Вставте пропущені літери (е, є, и, і, ?) та поясніть

Тх правопис.

1. Якось стояв «Констант...н» на якорі біля невелич­кого острова. 2. Бутаков з Макш...євим та Акиш...вим поїхали на берег для зйомки, а штурман Посп...лов з Істом...ним взяли рушниці і пішли полювати, щоб внести приємний додаток до корабельної їжі, і Вернер з Шевчен­ком лишилися віч-на-віч (3. Тул.). 3. І. С. Турген...в підтримував дружні стосунки з Т. Г. Шевченком, клопо­тався про посмертну публікацію його творів за кордоном. 4. Високо цінував творчість Т. Шевченка і Марка Вовчка Дм. Писар...в. 5. Вірші В. Гарш...на українською мовою перекладав П. Грабовський. 6. Понад 60 романсів і пісень створив відомий російський поет І. Нік...т...н. 7. Ху­дожники-передвижники: А. Арх...пов, В. С...ров, В. Сур...- ков, В. П...ров, М. Кузн...цов та інші — ставили собі за мету суспільно-естетичне виховання народних мас, для чого і організовували пересувні художні виставки. 8. Пись- менник-публіцист Іван Пересв...тов був вихідцем із


142

Графіка та орфографія


захілноруських земель. 9. У 1969 р. у Чугуєві Харківської обл. відкрито художньо-меморіальний музей І. Р...піна. 10. Варвара Р...пніна, якій Т. Шевченко присвятив поему «Тризна», клопоталася про полегшення його становиша під час заслання. 11. Б...л...ков — головний персонаж оповідання А. Чехова «Людина у фуглярі». 12. Органі­зовуючи цю експозицію на батьківщині А. Ку...нджі, ху­дожники України хотіли продемонструвати і вдячну пам’ять про великого майстра живопису... (з жури.).

» Вправа 28

Запишіть текст як пояснювальний диктант.

Рослинний світ України налічує близько 30-ти тисяч рослин. З давніх-давен наші предки жили поруч з рослинами й тваринами, відчували себе невіддільною час­ткою того, що їх оточувало, робили природу рівною собі й намагалися жити в мирі та злагоді з навколишнім світом.

Наші предки, орачі й сівачі, особливу увагу приділяли тому, що допомагало чи перешкоджало їм у веденні зем­леробства. Найдавніші свідчення про розвиток землероб­ства на теренах України — це розкопки селища поблизу сучасного села Трипілля, де археологами були знайдені велетенські череп’яні посудини для зберігання зерна, зер- нотерки, залишки зерен пшениці, проса, ячменю. Вік цих знахідок — близько семи тисяч років! Уже в ту сиву давнину люди, що населяли цю територію, наші далекі предки, дуже багато знали й про зміни пір року, й про вплив на розвиток рослин фаз Місяця, й про грізні явища природи та їх провісників. Цей досвід накопичувався з покоління в покоління, передаючись від батька до сина у вигляді прикмет, приказок, прислів’їв, стаючи одночасно й фенологічними спостереженнями, й народним епосом.

Вивчення цих фольклорних матеріалів саме по собі надзвичайно цікаве. Вони свідчать, що наші предки, особливо в язичницькі часи, жили в гармонії з Природою. Це відобразилось і в менталітеті українського народу, якому властиве гуманне, дбайливе ставлення до на­вколишнього природного середовища, до всього, що живе поруч з людиною під Сонцем (з підр.).


143

Приголосні


ПРИГОЛОСНІ

Правопис подвоєних приголосних

Подвоєння приголосних, що утворилося внаслідок прогресивної асиміляції, передається на письмі подвоєн­ням літер у таких випадках:

в Подвоюються літери д, т, з, ц, л, н, ж, ч, ш, що позначають м’які приголосні, якщо вони стоять між го­лосними (колишнє сполучення названих звуків із звуком |й|. Напр.: статьястаття). Це явище найчастіше проявляється:

а) В іменниках середнього роду та в похідних від них словах: життя, обличчя, багаття, гілля, колосся, жит­тєвий
, гіллястий, збіжжя.

б) У деяких іменниках чоловічого й жіночого роду першої відміни (за винятком родового множини із закінченням -ей)\ суддя, рілля, стаття, суддю, суддів, статтями, у статтях, але — статей.

в) В іменниках жіночого роду третьої відміни в оруд­ному відмінку однини: молоддю, повінню, миттю, маззю, сіллю, подорожжю, розкішшю.

г) У поодиноких прислівниках: навмання, спросоння, попідтинню.

д) На початку кореня перед голосним у слові лляний, у формах теперішнього часу дієслова лити (ллю, ллєш, ллємо) та в похідних від нього: виллю, переллєш, наллються.

в Подвоюються тверді приголосні в словах: Ганна, бовваніти, овва, ссавці, ссати та в похідних від них.

в Не відбувається подвоєння букв д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш: якщо вони не стоять між двома голосними, иор.: озброєнняозброєнь, знаряддязнарядь, суцвіттясуцвіть, обличчяоблич, роздоріжжяроздоріж; нри збіїу двох різних приголосних: молодістю, щастя, жовчю, Керчю Не подовжуються приголосні у словах: кутя, попа­дя, тертя та іи.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   68
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации